up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله کرمهاي جانوري PDF
QR code - کرمهاي جانوري

کرمهاي جانوري

بررسي انواع کرمهاي جانوري

در طبقه بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به يوناني Helmenthes و به لاتين Vermes نام دارند. اين جانوران به علت داشتن يک انتهاي قدامي يا سر که داراي اندامهاي حسي است و به قصد برخورد و روبروشدن با محيط بطرف جلو حرکت مي کند و يک انتهاي خلفي يا دم ، با اسفنجها ، مرجانها و شانه داران اختلاف و تمايز دارند.
اين جانوران مي توانند روي سطح شکمي که رو به پايين و در برابر زمين واقع است گردش کنند و يا بي حرکت بمانند. کرمها تقارن دو جانبي دارند. عده اي از آنها زندگي آزاد داشته و محل زندگيشان متفاوت است و عده اي ديگر زندگي انگلي دارند و در بدن گياهان ، جانوران و حتي انسان به سر مي برند و اغلب مولد امراض خطرناکي براي آنها هستند.
کرمهاي پهن
پست ترين کرمها ، کرمهاي پهن يا پلات هلمنت ها مي باشند که بدنهاي نازک و نرم دارند. عده کمي از آنها آزادند و بيشتر آنها به حالت انگل هستند. اين کرمها از ۳ رده تورکيان ، بادکشداران ، و نواريان تشکيل شده اند.
● رده تورکيان
رده تورکيان يا کرمهاي پهن آزادانه اکثرا در آب شيرين يا شور و يا جاهاي مرطوب به سر مي برند. پلانارين ها جز اين رده هستند، که در آبهاي سرد و دايمي به کنده ها و تيرهاي معلق در آب آويزانند و از نور فراري هستند. اين کرمها هرمافروديت هستند، يعني هر دو دستگاه نر و ماده را دارا هستند. بدنشان فاقد کوتيکول است.
● رده بادکشداران
رده بادکشداران يا کپلکها که انگلهاي داخلي يا خارجي هستند، بدنشان از کوتيکول پوشيده شده است. فاقد قطعه يا بند هستند. اين جانوران داراي بادکشها و قلابهايي براي چسبيدن به بدن ميزبان هستند. داراي مرحله لاروي و بلوغ هستند و مرحله لاروي را معمولا در بدن يک نرم تن شکمپا به سر مي برند. تعداد تخمهايي که توليد مي کنند، فوق العاده زياد است. فاسيولاهپاتيکا کرم معمولي کبد گوسفند) است که در مرحله بلوغ در مجاري صفراوي به سر مي برد.
● رده نواريان
رده نواريان يا کرمهاي نواري انگلهاي داخلي مي باشند که در روده مهره داران به سر مي برند. اين جانوران ، بدني پهن و نواري شکل دارند و بدن آنها از قطعات زياد يا بندهاي کوتاه زياد تشکيل يافته است. از کوتيکول پوشيده شده اند. اينها دهان و لوله گوارش ندارند و مواد غذايي) از ديواره بدنشان جذب مي گردد. قسمت جلوي بدن يا سر آنها اسکولکس نام دارد. کرمهاي کدو نام ديگر نواريان مي باشد.
کرمهاي لوله اي شکل
بدن آنها بدون تقسيم است. داراي بدني باريک و استوانه اي ، همراه با کوتيکول مقاوم و يک لوله هاضمه کامل و دايمي مي باشند. اين جانوران در ميان جانوران پرياخته از حيث تعداد بعد از حشرات شايد مقام دوم را داشته باشند. جنسهاي نر و ماده آنها معمولا از هم جدا مي باشند و جنس نر کوچک تر از ماده است. نمونه بارز کرمهاي لوله اي ، کرم آسکاريس مي باشد.
● کرم آسکاريس
کرم آسکاريس يا کرم روده انسان و خوک داراي بدن لوله اي و باريک است و در هر دو انتها نازک مي شود. پوشش بدن از کوتيکول صاف و سخت و مدوري است که داراي خطوط کوچک مي باشد. چهار خط طولي سفيدرنگ در طول بدن امتداد مي يابد. دهانش داراي سه لب است. اين کرم انگلي است که در روده ميزبانش زندگي مي کند. کرمهاي نر و ماده نيز در داخل روده ميزبان جفتگيري مي کنند.
● کرم حلقوي
بدن آنها مرکب از بسياري قطعات حلقه اي شکل ، همانند و يا قطعه مي باشد. داشتن قطعات مشابه ، معمولا هم در شکل خارجي و هم در ساختمان داخلي از قبيل عضلات ، اعصاب و اندامهاي گردش خون ، وازنش و توليد مثل نمايان است. کرمهاي حلقوي شامل رده کم تاران ، رده پرتاران و رده زالوها مي باشد.
● رده کم تاران
کرم خاکي مثالي از اين رده است. بدن اين کرم استوانه اي دراز و بطور واضح در دو انتها نازک و باريک است. سر مشخص و متمايزي در حيوان وجود ندارد. بدن يک کرم بالغ به ۸۰ تا ۱۰۰ قطعه حلقه اي شکل تقسيم شده است. دهان کرم در حلقه اول است. روي حلقه هاي ۳۱ تا ۳۷ برآمدگي غده اي واضحي به نام کمربند تناسلي ديده مي شود. در هر حلقه به جز اولي و آخري چهار جفت تار مو مانند کوچک (ابريشم) وجود دارد. تارها در موقعي که کرم در سوراخش قرار دارد و يا روي زمين حرکت مي کند، مانند گيره يا ميخ عمل مي نمايد.
● رده پرتاران
رده پرتاران ، حلقوياني هستند که در طول سواحل فراوان هستند. داراي سر متمايز بوده و در هر حلقه يک جفت پانماي جانبي وجود دارد. جنسهاي نر و ماده معمولا از هم مجزا هستند. نرئيس يا کرم صدفي نمونه اين رده است. اين کرم هنگام روز زير سنگها يا در يک سوراخ موقتي در حالي که فقط سرش بيرون است، مخفي مي شود. شب از پناهگاه بيرون آمده روي شن مي خزد و به اطراف شنا مي کند. در ناحيه سر ۴ جفت شاخک پيش دهاني در پشت دارد. اينها اندامهاي حسي جانورند. در يک طرف هر حلقه بدني يک پانماي پهن وجود دارد. داراي دستگاه گردش خون هستند. پلاسماي خون قرمز و حاوي هموگلوبين محلول و گلبولهاي بي رنگ است.
● رده زالوها
زالوها کرمهاي آبزي و يا گاهي خاکزي داراي عادات شکاري يا انگلي هستند و در آنها بادکشهاي بزرگ انتهايي به منظور حرکت و چسبيدن وجود دارد. بدن زالو در حال بي حرکتي دراز يا تخم مرغي شکل است و اساسا از ۳۴ حلقه که بوسيله عقده هاي عصبي مشخص است، تشکيل مي شود. بدن از کوتيکول پوشيده شده است. دستگاه عضلاني زالو کامل و پر کار و قوي است. زالو هرمافروديت است.
زالوها جانوران لاشه خوار ، شکاري يا انگلي بوده و گروهي داراي عادت خونخواري هستند. اين نوع زالوي خونخوار توسط بادکش به ميزبان چسبيده ، پوست آن را سوراخ و يک آنزيم ضد انعقاد به نام هيدرودين آزاد مي کند و از (ون ميزبان استفاده مي کند. در يک وهله غذايي يک زالو مي تواند چندين برابر وزن خود خون بخورد. قسمت بيشتر آب خون دفع مي شود ولي قسمت غليظ و متراکم چنين غذاي کاملي به صورت مايع غليظي باقي مي ماند و به آهستگي ظرف چندين ماه گوارش مي يابد.

در طبقه‌بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. در طبقه‌بندي جانو ...

در طبقه بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به يوناني H ...

ويروسها وکرمهاي کامپيوتري جزو معروفترين تهديدات امنيتي ميباشند و همه آنها موجب بروز تخريب و دردسر ميباشند و بخشي از فضاي ديسک سخت يا حافظه و يا زمان پ ...

شُتُر يا اُشتر را که در زبان پهلوي ushtar مي گفتند حيواني است نيرومند و تنومند با توش و توان بالا از خانواده شترسانان؛ نشخوارکننده و با دست و گردني در ...

((اوکايي)) جانور پستانداري شبيه زرافه، ولي با گردني کوتاه است. اين حيوان از زبان بلند و زبر خود براي نظافت شخصي کمک مي گيرد. او قادر است آن قدر زبانش ...

بدليل اثر ضد انعقادي هيرودين (Hirudin) بزاق زالو، امروزه در تحقيقات جديد ثابت شده است که پس از عمل جراحي آنژيوپلاستي قلب و بطور کلي در بيماري هاي کرون ...

سنجاب ها، اعضايي از راسته بسيار بزرگ جوندگان هستند که تقريباً در همه جاي دنيا ديده مي شوند. اگرچه در اين خانواده چندگونه زميني مانند سنجاب هاي زميني و ...

لاک پشت هاي پشت چرمي ميليون ها سال است که در زمين زندگي مي کنند و در عين حال خالق يکي از ديدني ترين چرخه هاي زيستي هستند. لاک پشت پشت چرمي، گونه جانور ...

دانلود نسخه PDF - کرمهاي جانوري