up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله کاني دگرگوني PDF
QR code - کاني دگرگوني

کاني دگرگوني

ديدکلي
در سنگهاي دگرگوني تعداد زيادي کاني وجود دارد که تعدادي از آنها در سنگهاي آذرين و رسوبي هم به فراواني يافت مي‌شوند. ولي عده‌اي از آنها فقط در سنگهاي دگرگوني به مقدار قابل توجه مشاهده مي‌گردد. معمولا تعداد کانيهاي دگرگوني موجود در يک سنگ دگرگوني در حالت تعادل زياد نبوده و از 5 يا 6 کاني تجاوز نمي‌کند. همچنين در سنگهاي دگرگوني همه کانيهايي که در يک مرحله دگرگوني تشکيل مي‌شوند همزمان بوده و با هم متبلور مي‌شوند. کانيهاي دگرگوني در محيط جامد متبلور شده و بسته به نوع و شدت دگرگوني متفاوت مي‌باشند.
مکانيسم رشد کانيهاي دگرگوني
کانيهاي دگرگوني در محيط جامد متبلور مي‌شوند و عواملي همچون محل رشد ، سرعت رشد و اندازه و شکل دار بودن بلور در نحوه تبلور کاني تاثير مي‌گذارد. در سنگهاي دگرگوني ، بلورها به سه طريق رشد مي‌کنند که اين سه طريق شامل رشد تراوشي (Secre Tionary Growth) ، رشد کنکرسيوني (Concer Tionary Growth) و جانشيني (Replacement) است. تصور مي‌شود که اکثر کانيها در نتيجه مجموعه‌اي از اين مکانيسمها بوجود آمده باشند. ولي در مورد هر کاني ممکن است نقش يکي از سه عامل ذکر شده مهمتر و اساسي تر باشد.
عوامل موثر بر رشد کانيهاي دگرگوني
رشد تراوشي
محل رشد بلورهايي که به اين طريق تشکيل مي‌شوند در فضاهاي خالي داخل سنگها است. اين فضاهاي خالي يا در سنگ وجود دارد، مانند فضاي موجود بين دانه‌هاي يک سنگ آواري دانه درشت ، يا اينکه در نتيجه فشارهاي موجود بوجود مي‌آيند. در چنين حالتي اگر سيالي در سنگ وجود داشته باشد، به سمت اين فضاهاي خالي هدايت خواهد شد و همراه خود موادي را نيز به صورت محلول حمل خواهد کرد.
اگر سيال موجود قبل از رسيدن به فضاهاي خالي از يک ترکيب معين اشباع شده باشد، با رسيدن به فضايي که فشار آن کمتر است آن ترکيب را رسوب خواهد داد. به عبارت ديگر کاني خاصي در فضاي خالي شروع به رشد خواهد کرد. رشد بيشتر اين کاني با انحلال مواد مورد نياز آن از سنگ و مهاجرت يوني آن ، در داخل سيال ادامه خواهد يافت.
رشد کنکرسيوني
در اين طريقه رشد ، کانيها با کنار زدن بلورها و مواد مجاور براي خود جا باز مي‌کنند. در اين حالت مقدار رشد کاني تابع درجه فوق اشباع بودن محيط مجاور کاني از مواد سازنده کاني مي‌باشد. بدين معني که تا محيط مجاور از مواد سازنده کاني اشباع نشوند، کاني مورد نظر بوجود نخواهد آمد. رشد کنکرسيوني کانيها بوسيله عوامل ديگري تسهيل مي‌شود. به عنوان مثال اکثر مواد سازنده کاني از ناحيه مجاور کاني تامين مي‌شوند و اين عمل باعث ايجاد مقداري فضاي خالي در اطراف کاني مي‌شود. همچنين در دگرگوني‌هاي پيشرونده معمولا کاني‌هايي که در هر مرحله تشکيل مي‌شوند از کانيهاي مرحله قبل سنگين تر بوده و احتياج به فضاي کمتري دارد.
جانشيني
سومين فرآيندي که باعث رشد کانيهاي دگرگوني مي‌شود، جانشيني مي‌باشد. بدين معني که حجمي که قبلا توسط يک کاني معين اشغال شده بود، حالا توسط کاني ديگري اشغال مي‌شود. جانشيني حتي در ساده ترين حالات نيز ساده و پيچيده مي‌باشد. جانشيني غالبا سبب مي‌شود که مواد يا بلورهاي ديگري در داخل کاني در حال رشد به اصطلاح به دام افتد. اگر تعداد اين کانيهاي به دام افتاده زياد باشد باعث ايجاد شکل خاصي در کاني مي‌شود که حالت غربالي دارد و به همين خاطر اصطلاحا فابريک غربالي ناميده مي‌شود.
انواع کانيهاي دگرگوني
کانيهاي سيليس
اين نوع از کانيها شامل کوارتز و انواع سيليسهاي فشار بالا از جمله کوئزيت و ... است.
فلدسپارها
فلدسپارهايي که حاصل دگرگوني هستند، معمولا يکنواخت مي‌باشند و با سنگ در حال تعادل هستند.
کربنات
اين نوع از کانيها که شامل کلسيت ، آراگونيت (با فرمول CaCO3) و دولوميت با فرمول مي‌باشد.
ميکاها
انواع مختلف ميکا مثل موسکويت (ميکاي سفيد) ، بيوتيت (ميکاي سياه).
سرپانتين
اين کاني حاصل تجزيه ساير کانيها مثل اليوين مي‌باشد.
کلريت
اين کاني نيز عمدتا حاصل تجزيه کانيهاي موجود در سنگ اوليه مي‌باشد.
سيليکاتهاي آلومينيوم
اين نوع از کانيها که شامل آندالوزيت ، سيليمانيت و کيانيت مي‌باشند، داراي فرمول کلي به صورت Al2SiO5 مي‌باشد. در واقع ساختار اين کانيها با هم متفاوت مي‌باشد.
گارنت
اين کانيها را مي‌توان مختص سنگهاي دگرگوني دانست که انواع مختلفي دارد.
کرندون
اين کاني در واقع اکسيد آلومينيوم (Al2O3) مي‌باشد.
گرافيت
گرافيت نوع ديگري از کانيها است که همان کربن است.
تغيير ترکيب کاني در درجات مختلف دگرگوني
در نتيجه دگرگوني ، ترکيب شيميايي يک کاني معين در نتيجه جانشيني يونهاي مختلف ممکن است تغيير کند. به عنوان مثال کلريت در شدتهاي کم دگرگوني از نوع پر آهن است، ولي با افزايش شدت دگرگوني کم کم مقدار نسبي منيزيم آن اضافه مي‌شود. همچنين افزايش دما در طي دگرگوني باعث ايجاد تغييرات مهمي در ترکيب شيميايي گارنتها مي‌شود. از روي همين تغييرات شيميايي کانيها که در نتيجه افزايش دما صورت مي‌گيرد، مي‌توان دماي دگرگوني را در زمان دگرگوني بدست آورد. البته لازم به ذکر است که بايد کانيهايي که براي اين روش مورد استفاده قرار مي‌گيرند، پايدار بوده و با سنگ در حال تعادل باشند.

کاني ماده ي طبيعي، غيرآلي، بلوري و جامد است که در ترکيب سنگ هاي پوسته ي زمين يافت مي شود. برخي کاني ها از يک عنصر خالص و بسياري از آن ها از دو يا چند ...

کاني کانيها ترکيبات طبيعي هستند که طي فرايندهاي زمين شناختي بوجود مي آيند. واژه کاني به ترکيباتي اطلاق مي گردد که از يک سو ترکيب شيميايي و از سوي دي ...

دگرگوني به مجموعه عواملي گفته مي‌شود که در اثر آن ، مشخصات سنگ‌ها تغيير مي‌کند و سنگ به نوع ديگري که سنگ دگرگوني نام دارد، تبديل مي‌شود. عوامل دگرگوني ...

اطلاعات اوليه براي شناسايي کانيها از خواص فيزيکي ، کرسيتالوگرافي ، شميايي و هم چنين بررسيهاي زمين شناسي استفاده مي‌شود . با اينکه نتيجه حاصل از مطالعه ...

منطقه ايران را چه در محدوده کمربند کوهزايي رشته کوه البرز و چه در محدوده زاگرس بررسي کنيم، طيف وسيعي را از نظر گستردگي در آمار لرزه ها مشاهده خواهيم ک ...

سنگ آهک کربنات کلسيم CaCO۳ به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي شود اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي , آهک ماسه اي و دولوميت يافت مي گردد ناخالصيهاي ...

▪ کانيهاي سنگين: سنگهاي آذرين و دگرگوني حاوي يک سري کانيهاي سنگين با وزن مخصوص بيشتر از ۲.۶۵ (وزن مخصوص کوارتز) و ۲.۵۶ تا ۲.۷۶ (وزن مخصوص فلدسپاتها) م ...

فلز ماده اي است که مي توان آن را صيقل داده و براق کرد، يا به طرح هاي گوناگون در آورد و از آن مفتول هاي سيمي ظريف تهيه کرد. فلز جسمي است که آزمايش هاي ...

دانلود نسخه PDF - کاني دگرگوني