up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله کاليبراسيون PDF
QR code - کاليبراسيون

کاليبراسيون

کاليبراسيون فشارسنجهاي ساعتي

کاليبراسيون فشارسنجهاي ساعتي
با سلام
يکي از مشکلاتي که استفاده کنندگان از فشارسنجهاي ساعتي اغلب با آن روبرو هستند ، از تنظيم خارج شدن اين فشارسنجها و عدم مطابقت فشار نشان داده شده توسط اين فشارسنجها با فشار خون واقعي بيمار است .جداي از دلايل اين امر که خود جاي بحث و بررسي جداگانه اي را مي طلبد ، چگونه مي توان به اين مسئله پي برد ؟ در ادامه يادداشت امروز به اين مسئله مي پردازم .
براي اينکه يک وسيله را کاليبره و يا تنظيم نماييم ، نياز به يک استاندارد و يا يکدرجه بندي پايه براي سنجش کميت مورد نظر داريم . در مورد فشارسنج بهترين وسيله يک فشارسنج جيوه اي است که سطح جيوه آن در حالت بدون باد شدگي در مقابل عدد صفر باشد .
روش کار :
روش کار بسيار ساده ولي کار آمد است . کافي است که شما فشارسنج جيوه اي را تا حد مناسبي مثلا 200 ميليمتر جيوه باد کنيد . آنگاه پوار هواي آن را با احتياط باز نموده و به جاي آن مانومتر عقربه اي مورد نظر را متصل کنيد به نحوي که هواي داخل کاف خارج نشود . درجه اي که هر دو فشارسنج نمايش مي دهند بايد يکي باشد .
* برچسب ها:کاليبراسيون فشارسنجهاي ساعتي با سلام يکي از مشکلاتي که استفاده کنندگان از فشارسنجهاي ساعتي اغلب با آن روبرو هستند ،از تنظيم خارج شدن اين فشارسنجها و عدم مطابقت فشار نشان داده شده توسط اين فشارسنجها با فشار خون واقعي بيمار است .جداي از دلايل اين امر که خود جاي بحث و بررسي جداگانه اي را مي طلبد ،چگونه مي توان به اين مسئله پي برد ؟ در ادامه يادداشت امروز به اين مسئله مي پردازم . براي اينکه يک وسيله را کاليبره و يا تنظيم نماييم ،نياز به يک استاندارد و يا يکدرجه بندي پايه براي سنجش کميت مورد نظر داريم . در مورد فشارسنج بهترين وسيله يک فشارسنج جيوه اي است که سطح جيوه آن در حالت بدون باد شدگي در مقابل عدد صفر باشد . روش کار : روش کار بسيار ساده ولي کار آمد است . کافي است که شما فشارسنج جيوه اي را تا حد مناسبي مثلا 200 ميليمتر جيوه باد کنيد . آنگاه پوار هواي آن را با احتياط باز نموده و به جاي آن مانومتر عقربه اي مورد نظر را متصل کنيد به نحوي که هواي داخل کاف خارج نشود . درجه اي که هر دو فشارسنج نمايش مي دهند بايد يکي باشد .

جهت عملكرد صحيح تجهيزات پزشكي هسته اي يك برنامه كنترل كيفيت معمول مورد نياز است. اين آزمونهاي كنترل كيفيت به منظور آشكار كردن مشكلات موجود قبل از تاثي ...

آيا تاکنون براي شما پيش آمده است که براي انجام آزمايشات به آزمايشگاه مراجعه کنيد و از ديدن نتايج آن به شما شوک وارد شود و براي اطمينان از صحت نتايج آز ...

مطمئن شويد صفر دستگاه کجاست؟! آزمايشگاه كاليبراسيون كاليبراسيون در واقع ايجاد نظامي مؤثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژيكي دستگاههاي آزمو ...

با گسترش فناوري تجهيزات پزشکي، بيمارستان ها و مراکز درماني خود را به انواع مدل ها و مارک هاي تجهيزات پزشکي مجهز کرده اند و هر يک از اين دستگاه ها بنا ...

سمپاش هاي پشت تراکتوري بومدار يکي از بهترين انواع سمپاش هاي مورد استفاده در جهان مي باشد که در انواع سوار شونده (Tractor mounted sprayer) ، کششي (Trai ...

تريبولوژي علمي است که در آن پديده هايي نظير اصطکاک، ضريب اصطکاک، سايش ميکرو مواد، روانکاري و نانو خراش مورد بررسي قرار مي گيرد. روش اندازه گيري اين پد ...

به بيان ساده فرآيند اندازه گيري تصاوير اجسام در روي عکسهاي هوايي را فتوگرامتري گويند و بعبارت دقيق تر فتوگرامتري عبارتست از هنر، علم و تکنولوژي تهيه ا ...

رادار يک سيستم الکترومغناطيسي است که براي تشخيص و تعيين موقعيت هدف بکار مي رود . با رادار مي توان درون محيطي را که براي چشم ،غير قابل نفوذ است ديد مان ...

دانلود نسخه PDF - کاليبراسيون