up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله کاغذ PDF
QR code - کاغذ

کاغذ

طرز تهيه کاغذ

کاغَذ ماده اي است پهن و نازک که از فشردن الياف موادي مانند خمير چوب، برنج يا کتان درست مي شود و بيش تر براي نوشتن به کار مي رود. با اين همه، از کاغذ براي بسته بندي، آرايش دروني ساختمان،صافي هاي صنعتي و پژوهشي و کارهاي ديگر نيز بهره مي گيرند.
اليافي که در ساخت کاغذ به کار مي رود معمولاً طبيعي و شامل سلولوز است. کاغذ قطع بزرگ اروپاcolombeirنام دارد.واندازه هميشگي آن ۶۳*۹۰است پايينتر ازآنjesus است که درکنارآن نشانه j.h.sl داردکوچک شده نام عيساي پيامبراست. پايينتر از آنraisin است که نشانه ي خوشه دارد،و به اندازه ي ۵۰*۶۵ است.اندازه ي نسکها ازين چهار جورکاغذ بوده که يک برگ آن را iplang و چهارتايي راinfolioو هشت تايي راinquartoو۱۶ديمه اي (صفحه اي) راin-octaro و ۳۲ ديمه اي راin-ro ميگفتند - بااين باز در کاغذ (رُخنَه) فرنگي ترانوشت (نسخه) نويسان سده هاي يازدهم يا سيزدهم درايرانوهند بهره مي برده اند که دبيرگان (خطوط) هندي ومهرهاي فشاري از مشخصه هاي آن است.کاغذداراي گونه هاي افزوني بوده است و بيشتر به نام جاي ساخت وپرداخت آن است،که نزديک هشتادوپنج گونه ي آنرا برشمرده اند.با اين باز نامهايي که بيشتر در فهرست ها ي دست نويس نسکخانه هاي کُياني (مرکزي) ملي ملک...وديگري آمده ازاين دستند: خانباليغ (به نام شهرخانباليغ درچين) که در سده هاي پنجم و ششم بسيار رواج داشت. سمرقند و خطايي (به نام خط که چيني هم مينامند) بخارايي و سپاهاني و عادل شاهي و بغدادي ترکي مصري کشميري و ترمه و فساقي و فرنگي که ياد آن آمده است . رنگ بيشتر کاغذهاي کهن سپيد بوده است.
گاهي آنرا ميرزيدند (رنگ ميکردند) و رنگارنگ به کبود ورنگاري و ابري و حنايي و کاهي و زراندود و زرافشان و معرق و مرصع و مذهب و آهارمهرشده و نگارشده ياسپيداب شده و يابافتار (متن) و حاشيه شده.
● گونه هاي کاغذ:
۱) بغدادي
۲) هندي
۳) خانباليغ
۴) اصفهاني
۵) مصري
۶) فرنگي
۷) بخارايي
۸) ترمه
۹) ترمه اصفهاني
۱۰) آهاري
۱۱) ابري
۱۲) ابريشمي
۱۳) پوست دل آهو
۱۴) حناي
۱۵) خراساني
۱۶) ونيزي
۱۷) فرنگي نو
۱۸) طلحي
۱۹) نوحي
۲۰) فرعوني
۲۱) جعفري
۲۲) طاهري
۲۳) جيهاني
۲۴) ماموني
۲۵) منصوري
۲۶) مقتابي
۲۷) دولت آبادي
▪ ابري:
مير محمد طاهر که مرد داراي چشش(ذوق)و هنر بود درزمان شاه تهماسب از ايران به هندوستان رفته و کاغذابري را آنجا نوآورد وبي درنگ به ايران فرستاد.
▪ ابريشمي:
که از ابريشم ساخته ميشد بسيار نازک و تنک ونرم خو بود. وبارها پس از آهار دادن و مهره کشي آغاز به نوشتن در روي آن چُنين کاغذ مي نمودند.
▪ پوست دل آهو:
اينجور را از پوست آهو درست نموده وبيشتر براي ترا نوشتنِ (استنساخ) نِپي (کلام الله مجيد،سي پاره) يا حرزهاي مجدول زرين(مطلا)و رنگها بهره وري ميشد.
▪ بغدادي:
اين کاغذ که کلفت تر بود از گونه هاي ديگر کاغذها شکننده و ناپايدار نبوده و پخش کننده ي زگالاب (مرکب) نيز نبوده است. اينجور کاغذ را هم رجِ کاغذهاي دمشقي و آملي و سمرقندي دانسته اند.
▪ حنايي:
با بهره وري ازحناو زعفران چند تکه رنگ مداد (زگالاب) درست مي شده است.
▪ خراساني:
گينه ي(جنس) اين کاغذ کتان بوده و نوآور آن مردمان خراسان بوده اند و بنا به گفته اي در زمان بني اميه ساخت اسن کاغذ از رواج نسبي برخوردار بوده است.
▪ عادلشاهي:
کاغذيست بي دانه ، پايدار وهموار که بيشتر در زاوريِ(خدمت) نويسندگي جاي ميگرفته است.
▪ دولت آبادي:
کاغذي بوده که در درجه دويم مِهندي(اهمييت) پس ازکاغذ عادلشاهي جاي داشته است.
▪ سمرقندي:
کاغذيست هموار و پايدار وسپيد وپخش کننده ي زگالاب (مرکب) نيز نيست.
▪ رنگهاي کاغذ:
پسته اي - نخودي - شکري
▪ حنايي بن مايه:
از طراحي تاصحافي،فريدون آذريون،آذريون۱۳۸۰
● اندازه هاي استاندارد کاغذ
چيني ها نخستين مردماني بودند که بيش از ۲ هزار سال پيش کاغذهايي مانند کاغذهاي امروزي ساختند. ايرانيان مسلمان شيوهٔ ساختن کاغذ را از چيني ها آموختند و آن را بهبود بخشيدند. شهر سمرقند براي سال ها بزرگ ترين مرکز ساختن و خريد و فروش کاغذ بود. سپس، در شهرهاي ديگر، از جمله بغداد،دمشق، قاهره، مراکش، جزيرهٔ سيسيل و شهرهاي مسلمان نشين اسپانيا، کارخانه هاي کاغذسازي به راه افتاد.

گل کاغذي (Paper Flower) با نام علمي Bougainvillea spectabilis Willd., گياهي است ازخانواده Nyctaginaceae هميشه سبز،چوبي رونده ،گرمسيري ونيمه گرمسيري مي ...

برخلاف اين تصور که توليد کاغذ اساسا يک فرآيند مکانيکي است، در اين فرآيند ، پديدههاي شيميايي نقش برجستهاي دارند. از تبديل چوب به خمير کاغذ گرفته تا تشک ...

برخلاف اين تصور که توليد کاغذ اساسا يک فرآيند مکانيکي است، در اين فرآيند ، پديده‌هاي شيميايي نقش برجسته‌اي دارند. از تبديل چوب به خمير کاغذ گرفته تا ت ...

کاغَذ مادهاي است پهن و نازک که از فشردن الياف موادي مانند خمير چوب، برنج يا کتان درست ميشود و بيشتر براي نوشتن به کار ميرود. با اين همه، از کاغذ براي ...

● خط کروگيت کارتن اين خط توليد که عمل کروگيت کردن کاغذ و به هم چسباندن کاغذها را انجام مي دهد، رول کاغذ را به کارتن خام و ورق کارتن تبديل مي کند. کارت ...

● خازن خازن وسيله الکتريکي است که در مدارهاي الکتريکي اثر خازني ايجاد مي کند . اثر خازني حاصيتي است که سبب مي شود مقداري انرژي الکتريکي در يک ميدان ال ...

پس از آنکه روغن مورد بهره برداري قرار مي گيرد ، بر حسب نوع روغن و شرايط سرويس ، تغييراتي در آن مشاهده مي شود که موجب تقليل کيفيت و کاهش عمر مفيد آن مي ...

پس از آنکه روغن مورد بهره برداري قرار مي گيرد ، بر حسب نوع روغن و شرايط سرويس ، تغييراتي در آن مشاهده مي شود که موجب تقليل کيفيت و کاهش عمر مفيد آن مي ...

دانلود نسخه PDF - کاغذ