up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله کاشت رديفي گياهان PDF
QR code - کاشت رديفي گياهان

کاشت رديفي گياهان

درختاني که به صورت رديفي در امتداد خيابان ها و بلوارها کاشته مي شوند بايد خصوصيات لازم را براي بقا در محيط زيست شهري، خصوصاً در فضاي خيابانها که غالباً محدود است را داشته باشند. درخت خياباني دورنمايي مستقيم و منظم دارد و انشعابان آن بسيار متوازن است. در اين رابطه بايد انواعي از درختان انتخاب شوند که چوبشان شکننده نبوده و ريشه هاي آنها ضرري براي مصالح پياده روها و کانالها ايجاد نکند.
کاشت درخت مستلزم حفر گودالهاي نسبتاً ژرف و گسترده است و فاصله هر گونه گياهي که ارتفاع آن از ۲ متر بيشتر باشد بايستي ۲ متر و گياهاني که ارتفاع آنها کمتر از ۲ متر باشد تا ۵ ۰ متر از ساختمانهاي اطراف فاصله داشته باشند. در شهر براي جلوگيري از هر گونه وقفه در تردد حداقل مطلوب ميان مسير تردد و درخت بايد ۵ ۱ متر در نظر گرفته شود.
● گلها
با آرايش گلها مي توان به زيبايي فضاهاي شهري افزود. حتي اگر گلها به خودي خود جنبه تزئيني نداشته باشند، مي توان آنها را در ترکيب با درختان و بوته ها و روي چمنها بيشتر به رخ کشيد. در مکانهايي ويژه بايد سياست گلکاري اولويت داشته باشد. در جاهايي که از قبيل ايستکاه هاي راه آهن، شهرداري، پست، مدارس، ميادين و چهارراه ها، که مردم تردد بسيار دارند، وجود گل ضروري است. محورهاي عمده تردد مثل ورودي شهرها، چهاراهها، خيابانهاي اصلي و گذرگاههاي پياده رو را مي توان با باغهاي گل يا گلکاري زيباتر جلوه داد. گلها مي توانند با رنگ هاي گوناگون خود چمنها و بناهاي سنگي را بيارايند. گلهاي منتخب گلکاري، چرخه هاي گياهي گوناگون و در نتيجه نيازهاي مختلفي دارند و آنچه در طراحي برنامه گلکاري اهميت داشته و بخوبي قابل تشخيص است اين چرخه ها و نيازهاست.
گياهان پيازدار يا غده اي که اکثراً براي گلکاري در فصل بهار به کار مي روند، بايد در پاييز کاشته شوند. گلهايي نظير نرگس، لاله، سنبل، عنبر و نرگس پايه بلند از اين دسته اند. برخي از انواع گلها، براي چند سال متوالي در باغچه گل مي دهند، البته به شرط آنکه برگهاي آنها را پس از آنکه خشک شدند، قطع کنيم. گياهان يکساله اي که در تابستان گل مي دهند تمام چرخه زندگي خود، يعني جوانه زدن، گل دادن و خشک شدن را همان سال طي مي کنند. اين گياهان، اغلب براي رشدشان به تأسيسات گرمايي (گلخانه يا پوشش) نيازمندند. گياهان چند ساله يا دايمي از جمله شمعداني، همانند گياهان يکساله با روش قلمه زني کاشته مي شوند. گل کوکب براي پايان فصل تابستان گياه مناسبي است. اگر اين گياهان در ماههاي ارديبهشت يا خرداد کاشته شوند، تا شروع فصل سرما گل خواهند داد. انواع مفيد و قابل استفاده اين گياهان هم موجب مي شود که ما مجموعه متنوعي از رنگ، شکل و اندازه گلها داشته باشيم. گياهان دو ساله اي را که در بهار گل مي دهند، ابتدا در ماه مرداد در گلخانه کاشته و سپس در ماه آذر به باغچه منتقل مي کنند، چرخه دو ساله زندگي اين گياهان به گونه اي است که بايد سرما ببينند تا به خوبي گل دهند. گياهاني که چرخه عمرشان چند ساله است و کاربرد فراوان دارند. بايد از نظر رشد و فصل گلدهي به دقت مورد مطالعه قرار گيرند. لازم به تذکر است که نگهدراي اين گياهان با بازسازي، نوسازي خاک و مراقبت هاي مختلف ميسر است.
براي زيبايي فضاي گلکاري شده، بايد هماهنگي رنگها را در نظر داشت. حتي اگر گلهايي با يک نوع رنگ انتخاب مي شود، مي توان با طيف هاي مختلف همان رنگ گونه اي اثر نقاشي بوجود آورد. اگر دو يا سه رنگ انتخاب شود، بايد دقت کرد که از اجتماع رنگهاي تند اجتناب شود. همچنين بهتر است براي حفظ هماهنگي رنگها، از سه رنگ بيشتر استفاده نشود. کارشناسان امر، اجتماع رنگهاي زير را پيشنهاد مي کنند: قرمز و سفيد، قرمز پررنگ و صورتي، زرد و نارنجي، زرد و سفيد، زرد پررنگ و بنفش، نارنجي پررنگ و بنفش، صورتي پررنگ و آبي، گلي و قرمز تند.
همچنين بايد از رنگ آميزي تند گلدانهاي گل اجتناب کرد، زيرا جاذبه رنگ گلها را کم مي کند با توجه به انواع نامحدود گلهايي که مي توانند فضاهاي شهري را تزيين کنند، ارايه فهرستي کامل از آنها مقدور نيست. با اين وصف، مي توان طبقات گوناگوني از گلها را براساس توانايي شان در ايجاد اشکال انبوه گل مشخص کرد. براي ايجاد شکلي کوچک و انبوه از گل، معمولاً از اين گلها استفاده مي شود: بگونيا (باريک، پيازي)، شمعداني، کولوس، آژراتم کالسلر ناهموار، گل حنا، اطلسي و مرزنگوش (فراموشم مکن). همچنين براي ايجاد شکلي انبوه از گل، مي توان از اين گلها استفاده کرد: کوکب، آهار، رز هندي. مينا، لاله، سنبل، نرگس و زنبق.
در شهرهاي ما، انواع گلهاي سرخ (رز) بيش از ساير گلها ديده مي شوند. محبوبيت اين گلها مديون اين دلايل است:
بوته هاي آنها فصلي نبوده و تا چند سال. حداقل ده سال، دوام دارد. بنابراين سرمايه گذاري روي اين گلها در مقايسه با هزينه گلکاري انواع ديگر، به مقدار کاهش مي يابد.
مي توان گلهاي سرخ را به راحتي با انواع ديگر گل در يک جعبه، ترکيب کرد، زيرا بوته هاي گل سرخ سالانه تا پنج ماه گل مي دهند و از اين طريق مي توانند پايان عمر انواع ديگر گلهاي آن مجموعه را جبران کنند.
کاشت گياهان در لاوک (گلدانهاي بزرگ)
از روش کاشت گياه در لاوک بايد به دلايل مختلف از جمله مسايل زيبايي شناسي، فني و مالي حتي الامکان خودداري کرد. برخي از انواع گياهان بيش از ساير آنها براي اين نوع گلکاري مناسبند. کاشت گياهان در لاوک، معمولاً در گذرگاههاي پياده رو، ميدان ها و گاه در محورهاي تردد اتومبيل صورت مي گيرد. صرف نظر از نوع لاوک انتخاب شده (سنگريزه، سيمان، بتن مسلح، چوب يا مواد پلاستيک) دو نوع گياه را مي توان در آن پرورش داد:
گياهاني که ويژگي تزييني خاصي دارند.
گياهاني که بيش از يک فصل دوام ندارند.
در مورد اول، اولويت با گياهان بوته اي گلدار يا بي گل است؛ زيرا رشد و نمو آنها محدود بوده و انعکاس حررات ذخيره شده در مواد کاني را تحمل مي کنند.
براي مورد دوم، گياهان انبوه، از قبيل شمعداني پيچي، اطلسي، رز هندي و گل داوودي مناسبترند. گلدانهايي نيز وجود دارد که داخل آنها ظروف مجزا و قابل تعويض قرار گرفته و مي توان از طريق آنها مقدمات گلکاري را درکارگاهها فراهم کرده و از اين طريق تکثير گياهان را به آساني ممکن ساخت.
گياهان خزنده بالا رونده
از جمله گياهان گلداري که در محيط شهري پرورش داده مي شوند، مي توان به گياهان خزنده بالا رونده و چسبنده اشاره کرد. متاسفانه از آنجا که اين نوع گياهان به اندازه کافي مورد توجه قرار نگرفته اند، کاربرد کمي دارند. معمولاً براي اين نوع گياهان سه نوع کاربرد در نظر گرفته مي شود: پوشاندن ديوارهاي سنگي يا سطحي که نماي جالبي ندارند، پوشاندن داربست ها و الاچيق ها در پارکها، باغها يا ميادني کوچک و يا استفاده براي پوشش زمين به جاي چمن در مناطقي که عبور از آنها به سختي صورت مي گيرد.
درخت تاک و پيچک از مشهورترين گياهان بالا رونده يا پيچي اند. البته بالا رونده هاي ديگري نيز هستند که گلهاي مورد توجهي دارند مانند: پيچک کوچک، بگونيا، ياس چمپا، پيچ اقاقيا و گل ساعتي.
از گياهان چسبنده مي توان موارد زير را نام برد:
گياهان «ريشه دوان» (مانند پيچک وتکوما) که به کمک ريشه هاي کوچک و هدايتي خود به ساختمانهاي مي چسبند.
گياهان پيچنده مانند پيچ اقاقيا و اريستولوش، که ساقه هاي آنها به دور داربست مي پيچند.
گياهان بنددار، که در آنها برگها يا برگچه ها به رشته هاي باريک (مانند مو) يا بادشکن تغيير شکل مي دهند.
بوته هاي بالا رونده اي که شاخه هاي بلند و باريک آنها به پرچين مبدل مي شود. مانند بوته گل رز فورسيتيا
بنابراين، انتخاب گياه چسبنده يا بالارونده در درجه اول به روش چسبندگي يا بالاروندگي آن که نوع داربست را نيز مشخص مي کند بستگي دارد.
شکل و رنگ برگها و شکل و رنگ گلهاي گياهاني مانند اقاقيا و پيچک و نيز فصل گلدهي اين گياهان، در انتخاب آنها نقش دارند. دوام و استقامات اين گياهان در مقابل سرما نيز حتماً بايد در نظر گرفته شود. برخي از اين گياهان از گونه علفي اند و هر سال بايد بذر آنها افشانده شود، برخي ديگر نيز از گونه چوبي اند و دهها سال عمر مي کنند.
● پرچين ها
پرچين ها حصارهايي سبزند که براي حفاظت و تفکيک يا تعيين حدود به کار مي روند، پس اين مزيت را دارند که به جاي حصار يا ديوار، در فضاي شهري مورد استفاده قرار گيرند. پرچين انواع مختلفي دارد:
▪ پرچين هاي هرس شده:
اين نوع پرچين، از گياهاني که از يک تيره اند تشکيل مي شود. پرچين هرس شده که گاه دو متر بلندي دارد، به صورت درهم و فشرده کاشته مي شود. گياهان مناسب براي اين نوع پرچين عبارتند از: سرخدار، ترون، لونيسرا، شمشاد، افونموس. سندروس، درخت غار، شارمي، پيراکانت، بربري و درخت راش.
▪ پرچين هاي آزاد:
روي کاشت اين نوع پرچين ها مشابه پرچين هاي هرس شده است. در اين روش گياه آزادانه و به طور طبيعي رشد مي کند. اين نوع پرچين ها، سالانه در دو نوبت هرس مي شوند تا از انشعاب زياد از حد شاخه ها جلوگيري شده و شاخه ها و برگها سبک تر شوند. گياهاني که باري اين نوع پرچين مناسبند عبارتند از: تبريزي، اوبپين، بامبو، غار صورتي، فورسيتيا، راش، اسطوخودوس، پيراکانتا. بيد و درخت گز.
▪ پرچين وحشي
اين نوع پرچين ها به پرچين هاي صحرايي نيز معروف بوده و از مجموعه اي از درختان و بوته هاي محلي تشکيل مي شوند. در پرچين هاي وحشي، گياه هرس نمي شود و به تدريج بيشه اي را به وجود مي آورد. گياهاني که اغلب در اين نوع پرچين ها مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: اوبپين، خمان، درخت فندق، درخت کولکن، اقاقياي پيچي، افونموس، ياس درختي. رز بوته اي، درخت گز، تروئن، درخت راش و بودليا.
● بيشه هاي انبوه و مرکب
در اين نوع پرچين هاي از انواع گوناگون گياهان براي ايجاد حصار استفاده مي شود. براي اين منظور، حتي مي توان از گياهاني که برگهاي رنگي دارند، نيز استفاده کرد تا ترکيبي از رنگهاي مختلف ايجاد شود. اختلاف ارتفاع گياهان مختلف نيز مي تواند در تنوع اين نوع حصار مؤثر باشد. براي ايجاد يک حصار رنگارنگ و متنوع مي توان از گياهاني که برگهاي فصل (خزان کننده) دارند به نسبت و گياهاني که برگهاي هميشه سبز دارند ، به نسبت استفاده کرد ترکيب گياهاني که تنظيم دوره هاي گلدهي آنها با يکديگر در نظر گرفته شده و در سرتاسر سال گل مي دهند نيز جالب است.
● چمن، چمن درشت و علفزار
پس از درختان و گلها، چمن سومين عنصر تشکيل دهنده فضاي سبز شهري است. معمولاً چمن، سه گروه مختلف دارد: چمن ظريف، چمن درشت و چمن علفزار.
▪ چمن ظريف
چمن، رايج ترين نوع فضاي سبز در محيط شهري است. چمن، فرش سبزي است که کاشت يک يا چند نوع بذر از خانواده غلات عمدتاً ۲ تا ۳ نوع بوجود مي آيد. ارتفاع چمن در حالت طبيعي يا پس از چمن زني ۳ تا ۵ سانتي متر است و شکلي متراکم، هماهنگ، يکنواخت و منظم دارد.
چمن از نظر چگونگي نگهداري به دو طبقه تقسيم مي شود:
۱)چمن ظريف: که برگهاي کوچک و انبوه تشکيل مي شود. اين نوع چمن مخملي است و احتياج به مراقبت بسيار دارد. مراقبت اين نوع چمن شامل ۲ تا ۳ بار چمن زني در هفته و آبياري، کود دادن، سنبه زني، پرداخت و تسطيح چمن در فصل سبز آن است. معمولاً از چمن ظريف براي زمين گلف و تنيس استفاده مي شود.
۲)چمن معمولي: که اندکي درشت بوده و يکنواختي آن کمتر است. اين نوع چمن مراقبت کمتري لازم دارد. ارتفاع آن يکدست و يکنواخت نيست و هر هفته به يک نوبت چمن زني نياز دارد. از اين نوع چمن در گذرگاههاي زمين گلف، زمينهاي بازي و پارکهاي شهري استفاده مي شود.
۳)چمن بادوام: کاشت اين نوع چمن، تنها در زميني که نفوذ پذير بوده يا زهکشي شده باشد امکان پذير خواهد بود.
▪ چمن درشت:
چمن درشت، گونه ديگري از فرش سبز محيط شهري و نيز متداول ترين نوع از خانوده غلات است که مورد استفاده قرار مي گيرد. مراقبت عمده از اين نوع چمن، به کوتاه کردن مداوم آن محدود مي شود.
روشهاي مراقبت از اين نوع چمن به دو نوع صورت مي گيرد که به استفاده اي که از آن مي شود بستگي دارد. مراقبت زياد در مورد چمن هايي که در زمين هاي آموزش ورزش و زمين هاي ورزشي به کار مي روند و مراقبت کم در مورد چمن هايي که در فضاي سبز اطراف شهر و کناره کاشته مي شوند.
● علفزار
استفاده از علفزار گونه ديگري از فرش سبز در محيط شهري هستند که اخيراً در فضاي سبز شهري متدول شده است. اين نوع چمن، بيشتر به دلايل اقليمي (حفظ طبيعت در فضايي مصنوعي) و اقتصادي (کاهش بودجه نگهداري چمن) انتخاب شده است.
کاشت علفزار در شرايطي کاربرد دارد که درخت يا بسيار کم است يا وجود ندارد و فضاي سبز آن منطقه تنها به کاشت غلات و دروي آنها محدود مي شود.
سه گونه علفزار وجود دارد: علفزار خشک، علفزار کم محصول و علزار حاصلخيز.
۱) علفزار خشک
اين نوع علفزار، حجم کوچکي از گياهان را تشکيل مي دهد. انواع اين علف چنان بارور است که در زمينهاي شني نفوذ پدير و غالباً خشک کاشته مي شود. اين نوع زمينها، کود يا مواد غذايي کمي دارند و از طرفي ريشه اين نوع علف بسيار بلند و عميق است. اين نوع چمن، در زمين هاي سنگي که غالباً نفوذ پذير بوده و مواد غذايي کمي دارند نيز، قادر به رشد است. در اين نوع زمين ها، ريشه علف در عمق شکاف هاي سنگ رشد مي کند.
۲) علفزار کم محصول
حجم اين نوع گياه کم اما باروري آن بسيار است. اين نوع گياه در خاک نفوذناپذير خشک يا مرطوب. کم عمق و ضعيف از نظر مواد غذايي، کاشته شده و حجم آن با توجه به ريشه کم آن، اندک است. اين نوع علف در خاکهاي معمولي، نه چندان خشک يا پرآب که کود يا مواد غذايي ندارند نيز قادر به رشد است. اين نوع علف ريشه هايي با عمق متوسط مي دواند.
۳) علفزار حاصلخيز
حجم اين نوع علف بسيار زياد و باروري آن ضعيف است. اين گياه در خاکهاي خشک و کم آب با مواد کاني و کود فراوان بخوبي رشد مي کند. اين نوع علف ريشه هاي متوسط تا کمي عميق مي دواند.

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

مقدمه در بين سيارات منظومه شمسي تنها زمين براي زندگي و حيات مناسب است. يکي از علل آن اندازه صحيح اين سياره است. در سيارات بزرگ نيروي جاذبه به قدري زيا ...

● احداث باغ ▪ خصوصيات خاك: كشت پسته در رده هاي مختلفي از خاك با موفقيت انجام مي شود. در مناطق پسته كاري ايران بافت شني لومي كه يك باقت متوسط مي باشد ب ...

در صورت وجود مسائلي از جمله وضعيت ژنتيكي برخي پايه ها و يا پايه و پيوندكها، تغييرات موضعي pH و... كمبودهايي به صورت خفيف و يا لكه اي در طولاني مدت مشا ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

در دنيا ۴۵۰ گونه گياه گوشتخوار متعلق به ۱۵ جنس و شش خانواده نهان دانگان دولپه اي وجود دارد که در اينجا ذکر يکي از آنها متعلق به خانواده Draseraceae مي ...

دانلود نسخه PDF - کاشت رديفي گياهان