کارگروه استانی صیانت از اراضی تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور نظارت بر رعایت حریم های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت وساز و نقض حریم ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت وسازهای غیرمجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب تشکیل می شود.

کارگروه  استانی صیانت از اراضی تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار سیاسی دانلود بهترین مقاله، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه،15 آبان) مجلس شورای اسلامی بند د ماده 68لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور نظارت بر رعایت حریم های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت وساز و نقض حریم ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت وسازهای غیرمجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکبت شکیل می شود. بند(د)- به منظور نظارت بر رعایت حریم های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت وساز و نقض حریم ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساختوسازهای غیرمجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان قاضی  تشکیل می شود آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره- هرگونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفاً در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعالمات معاف می باشد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید