up
Search      menu
داروها :: مقاله کاربرد دولوکستين در درمان افسردگي PDF
QR code - کاربرد دولوکستين در درمان افسردگي

کاربرد دولوکستين در درمان افسردگي

نگاهي به کاربرد دولوکستين در درمان بيماران مبتلا به افسردگي ماژور

افسردگي با انواع گسترده اي از علايم احساسي و سوماتيک شامل خلق پايين، فقدان احساس لذت، اضطراب و اختلال خواب و اشتها تظاهر مي کند. علاوه بر اين ، درد نيز به طور فزاينده اي به عنوان يک علامت از افسردگي تشخيص داده مي شود...
بررسي هاي اخير درباره شيوع و مشخصات علايم فيزيکي دردناک (PPS) همراه با افسردگي نشان مي دهند که اين علايم شايع بوده و درمان آنها نقش مهمي در رسيدن به نتايج مطلوب باليني، شامل پسرفت و بهبود عملکرد دارد. در يک مطالعه، تقريبا ۶۵ درصد بيماران مبتلا به افسردگي در بخش هاي مراقبت اوليه درد داشتند.
● کاهش بهره وري
همراهي افسردگي و درد اغلب به کاهش بهره وري منجر مي شود. مطالعات مختلف نشان مي دهند سطوح بالاتر درد مي تواند از پيش بيني کننده هاي عود بيماري باشد. همچنين در بررسي هاي ديگر نشان داده شده که درد بر اثربخشي درمان بيماري افسردگي موثر است. برخي از پژوهش هاي اخير نشان مي دهند درمان بيماران مبتلا به افسردگي و درد بدني بسيار سخت تر از درمان افسردگي به تنهايي است. همچنين در يک مطالعه روي بيماران سالمند و مبتلا به افسردگي ماژور نشان داده شد آنهايي که به درمان رايج پاسخ ندادند، در وضعيت پايه داراي درد شديدتري بودند.
از سويي، وجود PPS مي تواند تاثير منفي بر درمان دراز مدت افسردگي داشته باشد و در بيماران داراي PPS باقي مانده، زمان عود افسردگي کوتاه تر از افرادي است که PPS ندارند. به دليل نقش ۵ HT و NE در مسيرهاي نزولي تنظيمي درد نخاعي، اختلال در تنظيم انتقال عصبي سروتونين (۵ HT) و نوراپي نفرين (NE) که در افسردگي نقش دارند، مي تواند علت وضعيت هيپرالژزيک در بيماران دچار افسردگي نيز باشد. در اين ارتباط نشان داده شده که دولوکستين در درمان PPS همراه با افسردگي و همچنين علايم احساسي افسردگي سودمند است.
دولوکستين
دولوکستين يک مهار کننده انتخابي برداشت سروتونين و نوراپي نفرين (SSNRI) با مصرف خوراکي است. انديکاسيون هاي درماني دولوکستين عبارت اند از: اختلال افسردگي ماژور، اختلال اضطرابي عمومي، درد نوروپاتيک محيطي ديابتي و فيبروميالژي. عموما بيماراني که با يک دوره افسردگي مراجعه مي کنند، ابتدا به صورت تک دارويي درمان مي شوند و اغلب نيز مهارکننده هاي انتخابي برداشت سروتونين يا SSRIs انتخاب اول هستند، هر چند پاسخ ناکافي به داروي ضدافسردگي اول شايع است که در اين صورت چند رويکرد مي توان داشت: افزايش دوز، تقويت درمان با افزودن يک داروي ضدافسردگي ديگر يا تعويض دارو به دارويي ديگر از همان کلاس قبلي يا از يک کلاس دارويي ديگر.
از آنجايي که مطالعات قبلي هيچ کدام با جزييات بررسي نکرده اند که پس از تغيير دارو چه اتفاقي براي PPS همراه با افسردگي مي افتد، هدف از اين مطالعه بررسي وجود PPS در بيماران بدون پاسخ يا با پاسخ ناقص به SSRI و همچنين تاثير تغيير دارو به SSNRI (مانند دولوکستين) روي اين علايم دردناک بود.
اين مطالعه در چهار کشور اروپايي (اسپانيا، فرانسه، ايتاليا و انگليس) انجام شد و تمام محققان آن روان پزشکان بودند. بيماران داراي شرايط با يکي از دو روش زير به روش درماني با دولوکستين منتقل مي شدند، يا روش مستقيم (قطع يکباره SSRI در روز انتخاب اتفاقي و شروع دولوکستين ۶۰ ميلي گرم در روز در روز بعد) يا روش شروع کاهش تدريجي (کاهش تدريجي SSRI در طول دو هفته و شروع هم زمان دولوکستين با دوز ۶۰ ميلي گرم در روز با دو هفته هم پوشاني بين SSRI و دولوکستين). در فاز بعدي مطالعه، دولوکستين به ۹۰ و سپس ۱۲۰ ميلي گرم در روز افزايش داده مي شد.
براي ارزيابي کلي درد (سردرد، درد پشت، درد شانه، تداخل درد با فعاليت هاي روزانه و بخشي از روز که با درد همراه بود) از شش مقياس آنالوگ بينايي (VAS) درد استفاده شد.
● نتيجه گيري نهايي
اثر بخشي، ايمني و تحمل پذيري به دنبال انتقال بيماراني که بدون پاسخ يا با پاسخ ناقص به SSRI بودند، به درمان با دولوکستين، در هر دو روش مستقيم و تدريجي يکسان بود. اين مطالعه نشان داد انتقال اين بيماران به درمان با دولوکستين موجب بهبود قابل توجهي در تمام اندازه گيري هاي درد، شامل شش مقياس درد VAS شد. يکي از يافته ها در نمونه مطالعه اي، سطوح بالاي درد بود. بيماران در هنگام ورود به مطالعه داراي ميانگين درمان با SSRI به مدت بيش از ۲۱ هفته بودند. با اين وجود، متوسط پايه امتيازات آنها در تمام شش مقياس درد VAS بالاتر از mm ۳۰ بود که به معناي درد باليني قابل توجه است.
قبلا نشان داده شده که دولوکستين در درمان درد هاي مزمن مانند درد نوروپاتيک محيطي ناشي از ديابت (DPNP) مؤثر است و براي اين منظور، با نام تجاري Cymbalta در آمريکا و اروپا نيز تأييد شده، بنابراين اثر دولوکستين بر درد در اين مطالعه غير قابل انتظار نبود. همان گونه که اشاره شد، بيماران مبتلا به افسردگي ماژور با علايم وسيعي مراجعه مي کنند، شامل تغييرات خلقي و علايم فيزيکي دردناک (PPS) که همه آنها مي توانند در اختلال عملکرد عمومي بيمار نقش داشته باشند. در نتيجه، درمان مؤثر علايم خلقي و PPS همراه با افسردگي شانس بهبود عملکرد را افزايش مي دهد.
يافته هاي اخير دال بر اينکه باقي ماندن PPS در بيماران مبتلا به افسردگي مي تواند با اختلال در کيفيت زندگي و کاهش بهره وري آنها همراه باشد، اهميت درمان مؤثر PPS را در اين بيماران بيشتر نشان مي دهند، بنابراين آثار دولوکستين بر PPS اميدوار کننده و اطمينان بخش است.

مقدمه احساس عدم خوشحالي در برخي از روزها امري طبيعي است. اما زماني که تنهايي و نا اميدي جاي اين احساس را مي گيرد و از بين نمي رود مي تواند منشا اصلي ا ...

هيچ چيز مثل ديدن يک کودک يا نوجوان افسرده ذهن و روح آدمي را به خود مشغول نمي کند; که چرا؟ تا چند سال پيش باور کلي در بين روانشناسان اين بود که: کودک ...

شيوه زندگي سريع و صنعتي امروز روزانه سهم بزرگي از جان و روان ما را معطوف مسائلي کرده است که در معناي زندگي نمي گنجند. کارشناسان امور زيستي و روانشنا ...

آب درماني(هيدروپاتي) واژه ايست که براي درمان از طريق آب استفاده مي گردد.از زمانهايي که به ياد مي آيد،هم قبايل بدوي هم ملل متمدن آب را براي درمان بکار ...

مطالعات باليني متعددي که به تازگي در سراسر نقاط جهان روي استاتين ها انجام شده، فوايد مهارکننده هاي ۳ هيدروکسي ۳ متيل گلوتاريل کوآنزيم A ردوکتاز يا است ...

آلوپسي آندروژنيک يا کچلي با الگوي مردانه، يکي از شايع ترين اشکال کچلي است که بيش از ۵۰ درصد مردان دچار آن مي شوند. ريزش مو با پسرفت مو در خط رويش آن د ...

کارشناسان ژاپني اعلا م کردند: داروي تميفولو از داروهاي مفيد براي درمان بيماري خطرناک آنفلوآنزاست. کارشناسان وزارت بهداشت،رفاه و کار ژاپن پس از بروز بر ...

اولين داروي خانواده آنتاگونيست هاي مستقيم رنين که براي درمان پرفشاري خون تجويز مي شوند، بيش از يک دهه است که وارد بازار دارويي جهان شده است. در کنار م ...

دانلود نسخه PDF - کاربرد دولوکستين در درمان افسردگي