up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله ژنراتورها PDF
QR code - ژنراتورها

ژنراتورها

مقدمه: هدف از انجام اين تحقيق بررسي سير تحقيقات انجام شده با موضوع ژنراتورها(ساختمان و اساس کار و سير تکاملي ژنراتوها بخصوص ژنراتور هاي سنکرون ) است . به اين منظور ، بررسي مقالات منتشر شده که با اين موضوع مرتبط بودند و جمع آوري خلاصه مطالبي از منابع صورت گرفت و بعد چکيده آنها استخراج شد.
ژنراتورها همواره يکي از مهمترين عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کليدي در توليد انرژي و کاربردهاي خاص ديگر ايفاء کرده است . ساخت اولين نمونه ژنراتور (سنکرون) به انتهاي قرن 19 برمي گردد. مهمترين پيشرفت انجام شده در آن سالها احداث اولين خط بلند انتقال سه فاز از لافن به فرانکفورت آلمان بود. در کانون اين تحول ، يک هيدروژنراتور سه فاز 210 کيلو وات قرار گرفته بود. عيلرغم مشکلات موجود در جهت افزايش ظرفيت و سطح ولتاژ ژنراتورها، در طول سالهاي بعد تلاشهاي گسترده اي براي نيل به اين هدف صورت گرفت.
ژنراتورها مقدمه: هدف از انجام اين تحقيق بررسي سير تحقيقات انجام شده با موضوع ژنراتورها(ساختمان و اساس کار و سير تکاملي ژنراتوها بخصوص ژنراتور هاي سنکرون ) است . به اين منظور ، بررسي مقالات منتشر شده که با اين موضوع مرتبط بودند و جمع آوري خلاصه مطالبي از منابع صورت گرفت و بعد چکيده آنها استخراج شد .
ژنراتورها همواره يکي از مهمترين عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کليدي در توليد انرژي و کاربردهاي خاص ديگر ايفاء کرده است . ساخت اولين نمونه ژنراتور (سنکرون) به انتهاي قرن 19 برمي گردد. مهمترين پيشرفت انجام شده در آن سالها احداث اولين خط بلند انتقال سه فاز از لافن به فرانکفورت آلمان بود. در کانون اين تحول ، يک هيدروژنراتور سه فاز 210 کيلو وات قرار گرفته بود. عيلرغم مشکلات موجود در جهت افزايش ظرفيت و سطح ولتاژ ژنراتورها، در طول سالهاي بعد تلاشهاي گسترده اي براي نيل به اين هدف صورت گرفت. مهمترين محدوديتها در جهت افزايش و سطح ولتاژ ژنراتورها ، ضعف عملکرد سيستمهاي عايقي و نيز روشهاي خنک سازي بود .در راستاي رفع اين محدوديتها ترکيبات مختلف عايقهاي مصنوعي، استفاده از هيدروژن براي خنک سازي و بهينه سازي روشهاي خنک سازي با هوا نتايج موفقيت آميزي را در پي داشت به نحوي که امروزه ظرفيت ژنراتورها به بيش از 1600DC افزايش يافته است. در جهت افزايش ولتاژ ، ابداع پاورفرمر در انتهاي قرن بيستم توانست سقف ولتاژ توليدي را تا حدود سطح ولتاژ انتقال افزايش دهد. به نحوي که برخي محققان معتقدند در سالهاي نه چندان دور ، ديگر نيازي به استفاده از ترانسفورماتورهاي افزاينده نيروگاهي نيست.
همچنين امروزه تکنولوژي ژنراتورهاي ابررسانا بسيار مورد توجه است، انتظار مي رود با گسترش اين تکنولوژي در ژنراتورهاي آينده ، ظرفيتهاي بالاتر در حجم کمتر قابل دسترسي باشند.ژنراتورها:ماشين هايي هستند که انرژي مکانيکي را از محرک اصلي به يک توان الکتريکي در ولتاژ و فرکانس خاصي تبديل مي نمايد.کلمه سنکرون به اين حقيقت اشاره دارد که فرکانس الکتريک اين ماشين با سرعت گردش مکانيکي شفت قفل شده است ، ژنراتورسنکرون براي توليد بخش اعظم توان الکتريکي در سرتاسر جهان به کار مي رود.
دو اصل فيزيکي مرتبط با عملکرد ژنراتورها وجود دارد. اولين اصل فيزيکي اصل القائي الکترومغناطيسي کشف شده توسط مايکل فاراده دانشمند بريتانيايي است. اگر يک هادي در يک ميدان مغناطيسي حرکت کند يا اگر طول يا حلقه ي القائي ساکني جهت تغيير استفاده شود. يک جريان ايجاد ميشود يا القاء مي شود. اگر يک جريان از ميان يک کنتاکتور که در ميدان مغناطيسي قرار گرفته ، عبور کند ميدان ، نيروي مکانيکي بر آن وارد مي کند.
ژنراتور ها داراي دو اصل هستند: قسمتها و ميدان که آهنرباي الکترو مغناطيسي با سيم پيچ هايش و آرميچر و ساختاري که از کنتاکتورحمايت مي کند و کار قطع ميدان مغناطيسي و حمل جريان القاء شده ژنراتور يا جريان ناگهاني به موتور را دارد است . آرميچر معمولا هسته ي نرم آهني اطراف سيم هاي القائي که دور سيم پيچ ها پيچيده شده اند ، است .
ژنراتور ها از دو قسمت تشکيل شده اند: قسمت متحرک را رتور و قسمت ساکن آن را استاتور مي گويند . رتور ها نيز از نظر ساختمان دو دسته اند: ماشين هاي قطب صاف و ماشين هاي قطب برجسته.
همچنين ژنراتورها بسته به آنکه نوع وسيله گرداننده رتور آنها چه نوع توربيني باشد به صورت زير تقسيم مي شوند:1) توربو ژنراتورها: در اين وسيله گرداننده رتور ، توربين بخار است و چون توربين بخار جزء ماشين هاي تند گرد است بنابراين توربوژنراتور داراي قطب هاي صاف بوده و اين ماشين توانائي ايجاد دورهاي بسياربالا را در قدرت هاي زياد دارد امروزه اغلب توربوژنراتورها را دو قطبي مي سازند چون با افزايش سرعت گردش کار توربين هاي بخار با صرفه تر وارزان ترتمام مي شود.2) هيدرو ژنراتور ها : در آن وسيله گرداننده رتور توربين آبي است و چون توربين آبي داراي دور کم است بنابراين هيدروژنراتور داراي قطب برجسته بوده و داراي سرعت کم مي باشد.3) ديزل ژنراتور ها : در قدرت هاي کوچگ و اظطراري وسيله گرداننده رتور ديزل است که در اين موره هم قطب هاي رتور آن برجسته مي باشد.ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکرون:در يک ژنراتور سنکرون يک جريان DC به سيم پيچ رتور اعمال مي گردد تا يک ميدان مغناطيسي رتور توليد شود. سپس رتور مربوط به ژنراتور به وسيله محرک اصلي چرخانده ميشود ، تا يک ميدان مغناطيسي دوار در ماشين بوجود آيد.اين ميدان مغناطيسي ، يک ولتاژ سه فاز را در سيم پيچ هاي استاتور ژنراتور القاء مي نمايد.
در يک ماشين دو عبارت در توصيف سيم پيچ ها بسيار مورد استفاده است يکي سيم پيچ هاي ميدان و ديگري سيم پيچ هاي آرميچر. بطور کلي عبارت سيم پيچ هاي ميدان به سيم پيچ هايي گفته مي شود که ميدان مغناطيسي اصلي را در ماشين توليد مي نمايد و عبارت سيم پيچ هاي آرميچر به سيم پيچ هايي اتلاق مي شود که ولتاژ اصلي در آن القاء مي شود . براي ماشين هاي سنکرون ، سيم پيچ هاي ميدان در رتور است.
رتور ژنراتور سنکرون در اصل يک آهنرباي الکتريکي بزرگ است . قطب هاي مغناطيسي در رتور مي تواند از نوع برجسته يا غير برجسته باشد . کلمه برجسته به معني قلمبيده است و قطب برجسته ، يک قطب مغناطيسي خارج شده از سطح رتور مي باشد. ازطرف ديگر ، يک قطب برجسته يک قطب مغناطيسي هم سطح با سطح رتور است . يک رتور غير برجسته يا صاف معمولا براي موارد 2 يا 4 قطبي بکار مي روند . در حالي که رتورهاي برجسته براي 4 قطب يا بيشتر مورد استفاده هستند. چون در رتور ميدان مغناطيسي متغير است براي کاهش تلفات ، آن را از لايه هاي نازک مي سازند. به مدار ميدان در رتور بايد جريان ثابتي اعمال شود ، چون رتور مي چرخد ، نياز به آرايش خاصي براي رساندن توان DC به سيم پيچ هاي ميدانش دارد براي انجام اين کار 2 روش موجود است :
1) تهيه توان DC از يک منبع بيروني به رتور با رينگ هاي لغزان و جاروبک .
2) فراهم نمودن توان DC از يک منبع توان DC که مستقيما روي شفت ژنراتورهاي سنکرون نصب مي شود.ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکروندر يک ژنراتور سنکرون يک جريان dc به سيم پيچ رتور اعمال مي گردد تا يک ميدان مغناطيسي رتور اعمال مي گردد تا يک ميدان مغناطيسي رتور اعمال مي گردد تا يک ميدان مغناطيسي رتور توليد شود. سپس روتور مربوط به ژنراتور به وسيله يک محرک اصلي چرخاند مي شود، تا يک ميدان مغناطيسي دوار در ماشين به وجود آيد . اين ميدان مغناطيسي يک ولتاژ سه فاز را در سيم پيچ هاي استاتور ژنراتور القاء مي نمايد.
در يک ماشين دو عبارت در توصيف سيم پيچ ها بسيار مورد استفاده است: يکي سيم پيچ هاي ميدان و ديگري سيم پيچ هاي آرميچر. بطور کلي عبارت سيم پيچ ها ي ميدان به سيم پيچ هايي گفته مي شود که ميدان مغناطيسي اصلي را در ماشين توليد مي کند. عبارت سيم پيچ هاي آرميچر به سيم پيچ هايي اطلاق مي شود که ولتاژ اصلي در آن القاء مي شود براي ماشين هاي سنکرون، سيم پيچ هاي ميدان در رتور است.روتور ژنراتور سنکرون در اصل يک آهن رباي الکتريکي بزرگ است. قطب هاي مغناطيسي در رتور مي تواند از نوع برجسته و غير برجسته باشد. کلمه برجسته به معني (قلمبيده )است و قطب برجسته يک قطب مغناطيسي خارج شده از سطح رتور مي باشد. از طرف ديگر يک قطب برجسته، يک قطب مغناطيسي هم سطح با سطح رتور است. يک رتور غير برجسته يا صاف معمولاً براي موارد 2 يا چهار قطبي به کار مي روند. در حالي که رتور هاي برجسته براي 4 قطب يا بيشتر مورد استفاده هستند. چون در رتور ميدان مغناطيسي متغيير است براي کاهش تلفات، آن را از لايه هاي نازک مي سازند. به مدار ميدان در رتور بايد جريان ثابتي اعمال شود. چون رتور مي چرخد نياز به آرايش خاصي براي رساندن توان DC به سيم پيچ هاي ميدانش دارد.براي انجام اين کار 2 روش موجود است :1- از يک منبع بيروني به رتور با رينگ هاي لغزان و جاروبک .
2- فراهم نمودن توان DCاز يک منبع توان DC ، که مستقيما روي شفت ژنراتورسنکرون نصب ميشود.رينگ هاي لغزان بطور کامل شفت ماشين را احاطه مي کنند ولي از آن جدا هستند. يک انتهاي سيم پيچ DC به هر يک از دو انتهاي رينگ لغزان در شفت موتور سنکرون متصل است و يک جاروبک ثابت روي هررينگ لغزان سر مي خورد . جاروبک ها بلوکي از ترکيبات گرافيک مانند هستند که الکتريسيته را به راحتي هدايت مي کنند ولي اصطکاک خيلي کمي دارند و لذا روي رينگ ها خوردگي بوجود نمي آورد. اگر سمت مثبت منبع ولتاژ DC به يک جاروبک و سر منفي به جاروبک ديگروصل مي شود. آنگاه ولتاژ ثابتي به سيم پيچ ، جدااز مکان و سرعت زاويه اي آن ، ميدان درتمام مدت اعمال مي شود. رينگ هاي لغزان و جاروبک ها به هنگام اعمال ولتاژ DC چند مشکل براي سيم پيچ هاي ميدان ماشين سنکرون توليد مي کنند آنها نگهداري را در ماشين افزايش مي دهند ، زيرا جاروبک بايدمرتبا به لحاظ سائيدگي چک شود. علاوه برآن ، افت ولتاژ جاروبک ممکن است تلفات قابل توجه توان را همراه با جريان هاي ميدان به دنبال داشته باشد . عليرغم اين مشکلات رينگ هاي لغزان روي همه ماشين هاي سنکرون کوچک تر بکار ميرود. زيرا راه اقتصادي تر براي اعمال جريان ميدان موجود نيست .در موتور ها و ژنراتورهاي بزرگ تر ، از محرک هاي بي جاروبک استفاده مي شود تا جريان ميدان DC را به ماشين برسانند يک محرک بي جاروبک ، يک ژنراتور AC کوچکي است که مدار ميدان آن روي استاتور و مدار آرميچر آن روي رتور نصب است خروجي سه فاز ژنراتور محرک يکسو شده و جريان مستقيم توسط يک مدار يکسو ساز سه فاز که روي شفت ژنراتور نصب است حاصل مي شود که بطور مستقيم به مدار ميدان DC اصلي اعمال ميگردد. با کنترل جريان ميدان DC کوچکي از ژنراتور محرک (که روي استاتور نصب مي شود) مي توان جريان ميدان را روي ماشين اصلي و بدون استفاده از رينگ هاي لغزان و جاروبک ها تنظيم کرد. چون اتصال مکانيکي هرگز بين رتور و استاتور بوجود نمي آيد ، يک محرک جاروبک نسبت به نوع حلقه هاي لغزان و جاروبک ها ، به نگهداري کمتري نياز دارد. براي اينکه تحريک ژنراتور بطور کامل مستقل از منابع تحريک بيروني باشد، يک محرک پيلوت کوچکي اغلب در سيستم لحاظ ميگردد . محرک پيلوت ، يک ژنراتور AC کوچک با مگنت هاي (آهن ربا ) دائمي نصب شده بر روي شفت رتور و يک سيم پيچ روي استاتور است . اين محرک انرژي را براي مدار ميدان محرک بوجود مي آورد که اين به نوبه خود مدار ميدان ماشين اصلي را کنترل مي نمايد . اگر يک محرک پيلوتروي شفت ژنراتور نصب شود آن گاه هيچ توان الکتريکي خارجي براي راندمان ژنراتور لازم نيست .بسياري از ژنراتور هاي سنکرون که داراي محرک هاي بي جاروبک هستند ، داراي رينگ هاي لغزان و جاروبک نيز هستند بنابراين يک منبع اضافي جريان ميدان DC در موارد اضطراري در اختيار است . استاتور ژنراتور هاي سنکرون معمولا در دو لايه ساخته مي شوند : خود سيم پيچ توزيع شده و گام هاي کوچک دارد تا مولفه هاي هارمونيک ولتاژ ها و جريان هاي خروجي را کاهش دهد .چون رتور باسرعتي برابر باسرعت ميدان مغناطيسي مي چرخد ، توان الکتريکي با فرکانس 50 يا 60 هرتز توليد مي شود و از ژنراتور بسته به تعداد قطب ها بايد با سرعت ثابتي بچرخد مثلا براي توليد توان 60هرتز در يک ماشين دو قطب رتور بايد با سرعت 3600 دور در دقيقه بچرخد . براي توليد توان 50هرتز در يک ماشين 4 قطب ، رتور بايد با سرعت 1500 دور دردقيقه دوران کند . سرعت مورد نياز يک فرکانس مفروض هميشه از معادله زير قابل محاسبه است : Fe : فرکانس = سرعت مکانيکي P = تعداد قطب ها
ولتاژ القايي در استاتور به شار در ماشين ، فرکانس يا سرعت چرخش ، و ساختمان ماشين بستگي دارد . ولتاژ توليدي داخلي مستقيما متناسب با شار و سرعت است ولي خود شار به جريان جاري در مدار ميدان رتور بستگي دارد. .ولتاژ دروني برابر ولتاژ خروجي نيست چندين فاکتور ، عامل اختلاف بين اين دو هست :
1- اعوجاج موجود در ميدان مغناطيسي فاصله هوا به علت جريان جاري در استاتور که به آن عکس العمل آرميچر مي گويند.
2- خود القايي بوبين هاي آرميچر
3- مقاومت بوبين هاي آرميچر
4- تاثير شکل قطب ها ي برجسته رتوروقتي يک ژنراتور کار مي کند و بار هاي سيستم را تغذيه مي کند آنگاه :1- توان مستقيم و رآکتيو توليدي بوسيله ژنراتور برابر با مقدار توان تقاضا شده بوسيله بار متصل شده به آن است .
2- نقاط تنظيم گاورنر ژنراتور ، فرکانس کار سيستم قدرت را کنترل مي نمايد.
3- جريان ميدان ( يانقاط تنظيم رگولاتور ميدان ) ولتاژ پايانه سيستم قدرت را کنترل مي نمايد.
اين وضعيتي است که در ژنراتورهاي جدا و به فواصل دور از هم وجود دارد.مولد هاي AC يا آلترناتورها:مولد هاي AC يا آلترناتورها درست مثل مولدهاي DC براساس القاء الکترومغناطيس کار مي کنند ، آنها نيز شامل يک سيم پيچ آرميچر و يک ميدان مغناطيسي هستند اما يک اختلاف مهم بين اين دو وجود دارد ، در حالي که در ژنراتورهاي DC آرميچر چرخيده مي شود و سيستم ميدان ثابت است در آلترناتورها آرايش عکس وجود دارد.آلترناتورها يک ژنراتور ساده بدون کموتاتور ، يک جريان الکتريکي متناوب توليد مي کنند ، چنين جريان متناوبي مزيت زيادي دارد براي انتقال توان الکتريکي و از اين رو بيشتر ژنراتورهاي الکتريکي بزرگ از نوع AC هستند. ژنراتور AC در دو حالت خاص با ژنراتور DC فرق مي کند . پايانه هاي سيم پيچ آرميچرش بيرون هستند . براي حلقه هاي لغزان جزئي شده ي جامد روي شفت (ميله ) ژنراتور به جاي کموتاتور و سيم پيچ هاي ميدان توسط يک منبع DC خارجي تغذيه انرژي مي شود تااينکه توسط خود ژنراتور اين کار انجام شود . ژنراتور ها ي AC سرعت پاييني با تعداد زيادي قطب در حدود 100 قطب ساخته مي شوند. هم براي بهبود بازه شان و هم براي دست يافتن به فرکانس دلخواه به آساني . آلترناتورها با توربين هاي سرعت بالا راه اندازي مي شوند . فرکانس جريان گرفته شده توسط ژنراتور AC مساوي است با نيمي از تعداد قطبها و تعداد چرخش آرميچر در ثانيه.بخاطر احتمال جرقه زني بين جاروبک ها و حلقه هاي لغزان و خطر شکستهاي مکانيکي که ممکن است سبب اتصال کوتاه شود. آلترناتورها به يک سيم پيچ ساکن که بدور يک رتور مي چرخد و اين رتور شامل تعدادي آهنرباي مغناطيسي ميدان هستند ساخته مي شوند. اصل عملکرد آنها نيز دقيقا مشابه عملکرد ژنراتورهاي AC توصيف شده اند.ژنراتور ها با ولتاژ بالا:شركت ABB اخيرا ژنراتوري با ولتاژ بالا ابداع كرده است . اين ژنراتور بدون نياز به ترانسفورماتور افزاينده بطور مستقيم به شبكه قدرت متصل مي گردد . ايده جديد بكار گرفته شده در اين طرح استفاده از كابل به عنوان سيم پيچ استاتور مي باشد . ژنراتور ولتاژ بالا براي هر كاربرد در نيروگاههاي حرارتي و آبي مناسب مي باشد . راندمان بالا ، كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري ، تلفات كمتر ، تأثيرات منفي كمتر بر محيط زيست ( با توجه به مواد بكار رفته ) از مزاياي اين نوع ژنراتور مي باشد . ژنراتور ولتاژ بالا در مقايسه با ژنراتورهاي معمولي در ولتاژ بالا و جريان پائين كار مي كند . ماكزيمم ولتاژ خروجي اين ژنراتور با تكنولوژي كابل محدود مي گردد كه در حال حاضر با توجه به تكنولوژي بالاي ساخت كابلها ميتوان ولتاژ آنرا تا سطح 400 كيلو ولت طراحي نمود . هادي استفاده شده در ژنراتور ولتاژ بالا بصورت دوار مي باشد در حاليكه در ژنراتورهاي معمولي اين هادي بصورت مثلثي مي باشد در نتيجه ميدان الكتريكي در ژنراتورهاي ولتاژ بالا يكنواخت تر مي باشد . ابعاد سيم پيچ بر اساس ولتاژ سيستم و ماكزيمم قدرت ژنراتور تعيين مي گردد . در ژنراتورهاي ولتاژ بالا لايه خارجي كابل در تمام طول كابل زمين مي گردد ، اين امر موجب مي شود كه ميدان الكتريكي در طول كابل محدود گردد و ديگر مانند ژنراتورهاي معمولي نياز به كنترل ميدان در ناحيه انتهايي سيم پيچ نباشد .
جزيي ( Partialdischarge) در هيچ ناحيه اي از سيم پيچ وجود ندارد و همچنين ايمني افراد بهره بردار و يا تعميركار افزايش مي يابد . سربنديها و اتصالات معمولا در فضاي خالي مورد دسترس در محل انجام مي گيرد ، بنابراين محل اين اتصالات در يك نيروگاه نسبت به نيروگاه ديگر متفاوت مي باشد ، اما در هر حال اين اتصالات در خارج از هسته استاتور مي باشد ، براي مثال اتصالات و سربنديها ممكن است زير ژنراتور و يا خارج از قاب استاتور ( Statorframe ) انجام گيرد . بدين ترتيب اتصالات و سربنديها ، مشكلات ناشي از ارتعاشات و لرزش هاي بوجود آمده در ماشين هاي معمولي را نخواهند داشت .در طرح كنوني ژنراتور ولتاژ بالا دو نوع سيستم خنك كنندگي وجود دارد ، روتور و سيم پيچ هاي انتهايي توسط هوا خنك مي گردند در حاليكه استاتور توسط آب خنك مي گردد . سيستم خنك كنندگي آب شامل لوله هاي XLPE قرار گرفته شده در هسته استاتور مي باشد كه آب از اين لوله ها جريان مي يابد و هسته استاتور را خنك نگه مي دارد .مقايسه جريان اتصال كوتاه در نيروگاه مجهز به ژنراتور ولتاژ بالا با نيروگاه مجهز به ژنراتور معمولي نشان مي دهد كه به دليل اينكه در نيروگاه با ژنراتور ولتاژ بالا راكتانس ترانسفورماتور حذف مي گردد جريانهاي خطا كوچكتر مي باشد .

مقدمه: هدف از انجام اين تحقيق بررسي سير تحقيقات انجام شده با موضوع ژنراتورها(ساختمان و اساس کار و سير تکاملي ژنراتوها بخصوص ژنراتور هاي سنکرون ) است . ...

انرژي فوتون هاي اشعه ايکس توليد شده تابع ۱- انرژي جنبشي الکترون ها، ۲- اختلاف پتانسيل دو سر تيوپ است. ابتدا ولتاژي حدود kv ۱۵۰ – ۴۰ به دو قطب تيوپ اشع ...

انرژي فوتون هاي اشعه ايکس توليد شده تابع 1- انرژي جنبشي الکترون ها، 2- اختلاف پتانسيل دو سر تيوپ است. ابتدا ولتاژي حدود kv 150 – 40 به دو قطب تيوپ اش ...

انرژي فوتون هاي اشعه ايکس توليد شده تابع 1- انرژي جنبشي الکترون ها، 2- اختلاف پتانسيل دو سر تيوپ است. ابتدا ولتاژي حدود kv 150 – 40 به دو قطب تيوپ اش ...

● تيوپ شيشه اي: حباب خلاء شيشه اي است که از شيشهٔ مخصوص و محکم ساخته شده است و شامل: ۱) فيلامنت سيمي (از جنس تنگستن) ۲) متمرکزکننده از جنس موليبدنيوم ...

انرژي فوتون هاي اشعه ايکس توليد شده تابع ۱- انرژي جنبشي الکترون ها، ۲- اختلاف پتانسيل دو سر تيوپ است. ابتدا ولتاژي حدود kv ۱۵۰ – ۴۰ به دو قطب تيوپ اشع ...

● کاربرد ابررسانا در سيم و کابل کشف متحول کننده ابررساناهاي دما بالا در سال ۱۹۸۶ منجر به تحول و توليد نوع جديدي از کابلها در سيستمهاي قدرت شد. در ايال ...

انرژي باد نظير ساير منابع انرژي تجديد پذير، بطور گسترده ولي پراكنده در دسترس مي باشد. تابش نامساوي خورشيد در عرض هاي مختلف جغرافيايي به سطح ناهموار زم ...

دانلود نسخه PDF - ژنراتورها