up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله چند تقسيم بندي از گياهان PDF
QR code - چند تقسيم بندي از گياهان

چند تقسيم بندي از گياهان

موجوداتي که در تقسيم بندي ميان گياهان قرار مي گيرند

● تالوفيت ها
اين گروه گياهي بسيار ساده، ابتدايي، غالبا تک سلولي و به اصطلاح پروتوفيت بوده و معمولا تشکيل توده هاي سلولي به نام ريسه يا تال را مي دهند. سلول هاي سازنده تال، همه يک شکل و يکنواخت و هريک مستقل از ديگري بوده و با آنکه در کنار هم قرار دارند، هيچگونه ارتباط فيزيولوژيکي بين آنها وجود ندارد، همچنين فاقد هرگونه اختصاصات بافتي هستند. ريسه يا تال تالوفيت ها بافت خاصي نيست و به همين علت هم اين گروه گياهي(تالوفيتها) را گياهان سلولي مي گويند. از گياهان سلولي شاخه هاي زير وجود دارند.
● باکتري ها
گياهان تک سلولي، ميکروسکوپي و فاقد كلروژلاست هستند. باکتري ها موجودات بسيار ريزي هستند که با چشم عادي و غيرمسلح ديده نمي شوند و هميشه داراي اشکال ثابت نبوده و شکل آنها با ساختار، واکنش محيط، دما، سن و بعضي عوامل ديگر بستگي دارد. سلول باکتري داراي هسته بسيار کوچک و اکثرا غير قابل مشاهده، سيتوژلاسم، واكوئل، ديواره سلولي و عده اي از آنها داراي کپسول يا پوشينه مي باشند. عده اي از باکتري ها داراي کلروفيل در سيتوپلاسم خود بوده و اتوتروف مي باشند.
● فلاژله ها
فلاژله ها ابتدايي ترين تک سلولي ها هستند که مي توان برخي از آنها را جز سلسله گياهي به حساب آورد.
● جلبک ها
رستني هاي داراي کلروپلاست هستند. کلروپلاست اين گروه را غالبا مواد يا ذرات رنگي قرمز ، قهوه اي يا آبي مي پوشاند. جلبک ها به گروه دياتومه ها که تک سلولي و پوسته سيليسي دارند و جلبک هاي آبي ، جلبک هاي قهوه اي، جلبک هاي سبز و جلبک هاي قرمز تقسيم مي شوند. جلبک ها ۱۸۰۰ جنس و ۲۱۰۰ گونه دارند که از نظر شرايط زيست ، اندازه ، ساختار بيولوژيکي و فيزيولوژيکي و توليد مثل با يکديگر متفاوت اند. جلبک ها اکثرا آبزي بوده ، بطور شناور و يا چسبيده به کف يا تکيه گاه در آب قرار مي گيرند. جلبک هاي کوچک ميکروسکوپي و شناور در آب را فيتوپلانکتون گويند. جلبک ها با عمل فتوسنتز بر اكسيژن محيط افزوده، از اين راه موجب تصفيه آبهاي آلوده و فاضلاب ها مي شوند.
● قارچ ها
رستني هاي انگل يا ساپروفيت فاقد کلروفيل هستند. برخي از صفات قارچ ها به صفات جانوران و برخي ديگر شبيه صفات گياهان است. قارچ ها برخلاف باکتري ها و عده اي از جلبک ها هسته مشخص دارند. مواد ذخيره اي در قارچ ها به شکل گليکوژن و يا چربي است و چون فاقد کلروفيل هستند نمي توانند مستقيما کربن هوا را جذب کرده، از آن مواد لازم براي رشد خود را بسازند. قارچ ها مجبورند، كربن لازم را براي ادامه حيات از موادي مانند گلوسيدها که در ترکيب شيميايي آنها کربن وجود دارد بدست آورند. عده اي از قارچ ها کربن و ترکيبات آن را از بدن جانوران يا گياهان مي گيرند و عده اي ديگر روي مواد آلي و بازمانده گياهان يا لاشه جانوران و يا کود به سر برده، مواد غذايي را از آنها اخذ مي کنند. بنابراين همه قارچ ها هتروتروف مي باشند.
● گلسنگ ها
گلسنگ ها رستني هايي مشترک از يک قارچ و يک جلبک اند که زندگي مشترک باهم دارند. هر جلبک با هر قارچ نمي تواند تشکيل گلسنگ بدهد. قارچ هايي که در تشکيل گلسنگ ها شرکت دارند خود به تنهايي قادر به ادامه زندگي مستقل در طبيعت نيستند. بنابراين هميشه گونه مشخصي از يک قارچ يا گونه مشخصي از يک جلبک تشکيل يک گلسنگ مي دهند. در زندگي اشتراکي اين دو، جلبک ها به علت داشتن کلروپلاست عمل کربن گيري انجام داده در ساختن مواد آلي شرکت دارند و قارچ ها با جذب آب و مواد معدني بخشي از آن را در اختيار جلبک قرار داده، جلبک نيز به نوبه خود مقداري از مواد آلي ساخته شده را در اختيار قارچ مي گذارد. بدين ترتيب بين اين دو گياه زندگي همزيستي برقرار مي گردد.
● کاراسه يا کاروفيت ها
کاراسه يا کاروفيت ها گروه مخصوصي از جلبک ها هستند که تکاملي بيشتر از بقيه جلبک ها داشته، امروزه فقط در آب هاي شيرين مي رويند.
● بريوفيت ها
بريوفيت ها گياهاني فاقد ساقه، ريشه واقعي، گل و برگ و آوند بوده، غالبا اندام هاي برگي شکل دارند. دستگاه زاياي ماده در اين گروه گياهي به صورت آرکگن است. بريوفيت ها ، شامل خزه ها و هپاتيک ها هستند و اين گياهان برخلاف گياهان دانه دار و آوندي که از يک رويش تخم حاصل مي شوند، از رشد اسپور نتيجه شده ، اندام برگي، محور و ريشه در اين گياهان در حقيقت نوعي ريسه يا تال به اشکال متفاوت به حساب مي آيند. به عده اي از بريوفيت ها که ريسه يکنواخت دارند، بريوفيت هاي ريسه دار مي گويند. بيشتر در کنار چشمه ها، روي چوب و تنه درختان جنگل ها و دره هاي مرطوب زندگي مي کنند.
● نهان زادان آوندي
نهان زادان آوندي که به اين گروه پتريديوفيت هم مي گويند در دارا بودن ريشه ، ساقه ، برگ واقعي و بالاخره آوند نسبت به گروه هاي قبلي تکامل يافته ترند. در نهادن زادان آوندي دستگاه زايشي بر خلاف دستگاه رويشي تکامل چنداني نداشته ، توليدمثل همانند گروه قبل بوسيله اسپور يا هاگ انجام مي گيرد. بنابراين اين گياهان فاقد دانه يا بذر هستند. گروه نهان زادان آوندي شامل راسته هاي زير هستند.
● ليکوپوديال ها يا پنجه گرگيان
ليکوپوديال ها يا پنجه گرگيان که انشعابات ساقه در آنها دو شاخه اي است و امروزه همگي گياهان علفي هستند.
● اکي ستال ها يا دم اسبيان
اين گياهان ، غالبا گياهان علفي بوده ، داراي ساقه هاي بند بندي با انشعاباتي چرخه دار يا فراهم هستند.
● پتريدال ها يا سرخس ها
امروزه همه آنها علفي بوده ، انشعاباتي کناري دارند. گروهي از اجداد آنها به صورت سرخس هاي دانه دار در ادوار گذشته تکامل پيدا کردند. ولي همه از پهنه رويشي جهان محو شدند و فقط آثاري از آنها به صورت فسيل باقي مانده است. سرخس هاي امروزي هيچ ارتباطي با سرخس هاي دانه دار ندارند.
● پروفانروگام ها يا دانه داران ابتدايي
پروفانروگام ها يا دانه داران ابتدايي بازدانگان مقدماتي به شمار مي آيند. از اين گروه گياهي امروزه دو راسته باقي مانده که يکي شامل يک تيره و چند جنس و ديگري يک تيره تک گونه اي است که اين دو راسته شامل سيکادال ها و ژنکيوآل ها مي باشد.
● بازدانگان حقيقي يا مخروطيان
اين گروه امروزه تيره هاي متعددي با ۵۰۰ گونه داشته ، در دو نيم کره شمالي و جنوبي مي رويند.
● گروه حد واسط بازدانگان و نهان دانگان يا کلاميدوسپرم
گروه مزبور شامل راسته هاي ولويتچيال ، گنه تال و افورال است. گروه پرو فانروگام ها و بازدانگان و کلاميدوسپرم ها مجموعا در يک گروه بزرگتري به نام ژيمنوسپرم به معني بازدانه قرار مي گيرند. در اين گروه گياهي تخمک ها در برچه هاي باز قرار داشته ، فاقد تخمدان (برچه بسته) پوشاننده تخمک هستند.
● نهان دانگان يا آنژيوسپرم
در اين گروه گياهي دانه در محفظه مسدود تخمدان و به صورت پوشيده قرار دارد. نهان دانگان در حال حاضر عالي ترين و فراوان ترين رستني هاي سطح کره خاکي هستند. دستگاه زايشي آنها به صورت گل تکامل يافته است. نهان دانگان را برحسب تعداد لپه ها که يک يا دو عدد است به تک لپه اي ها و دولپه اي ها تقسيم مي کنند. دولپه اي ها به نوبه خود به بي گلبرگان يا داراي گل فاقد پوشش (آپتاله) و جداگلبرگان (ديالي پتاله) و پيوسته گلبرگان (گاموپتاله) تقسيم مي شوند.

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

آتل بندي آتل وسيله‌اي است که براي بي‌حرکت کردن عضو آسيب ديده (شکسته ، دررفته يا ضرب ديده) استفاده مي‌گردد. اين وسيله انواع و اشکال مختلف دارد. چنانچه ...

آتل وسيله‌اي است که براي بي‌حرکت کردن عضو آسيب ديده (شکسته ، دررفته يا ضرب ديده) استفاده مي‌گردد. اين وسيله انواع و اشکال مختلف دارد. چنانچه آتل پيش س ...

آشنايي لايه بندي يا چينه بندي يکي از مهمترين خصوصيات سنگهاي رسوبي است. طبقه يا لايه را مي توان به صورت جسم ورقه مانندي تعريف کرد که دو بعدش در مقايسه ...

در دنيا ۴۵۰ گونه گياه گوشتخوار متعلق به ۱۵ جنس و شش خانواده نهان دانگان دولپه اي وجود دارد که در اينجا ذکر يکي از آنها متعلق به خانواده Draseraceae مي ...

گياهان نمونه هاي زيبا و بي نظيري از خلقت خداوندي به حساب مي آيند، اشکال و رنگشان ما را به سوي خود جذب مي کند. اما در پس اين چهره زيبا، رازها نهفته است ...

● روش هاي کنترل آفات گياهان زينتي - توليد گياهان مقاوم به آفات؛ - استفاده از تکنيک هاي زراعي؛ - تکنيک رهاسازي نرهاي عقيم؛ - استفاده از تله هاي فرموني. ...

● جايگاه گلکاري در ايران ▪ اهميت تاريخي: قدمت کشت و کار و نگهداري گل ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران ...

دانلود نسخه PDF - چند تقسيم بندي از گياهان