up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله چمن PDF
QR code - چمن

چمن

بيشتر چمن ها در تيره Poaceae

● تعريف چمن:
بيشتر چمن ها در تيره Poaceae .مشخصه تيره پوآسه: تک لپه اي-برگها حالت باريک هستند(Grass)-بعضي از چمن ها نوع ديگرند.مثلا: چمن هلندي Dichodra repens و يا شبدر Trifolium از تيره Fabaceae هستند.
● تعريف کلي چمن:
اصطلاح چمن به طور عمومي Turfgraes است.و يا جمع آن Tures و يا در اصطلاح sward-يک فضاي سبز پوشيده از گياهان علفي به همراه ريشه و ريزومهاي قسمت بالاي خاک است که قابليت چمن زني و همچنين تحمل راه رفتن بر روي چمن را داشته باشد(Wear tolerance) که tolerance به معني:تحمل پاخوري است. يک حاشيه از جاده با دامنه کو ه ميتواند چمن باشد.
● تعريف lawn:
يک فضاي صاف پوشيده شده با يک گياه باريک برگ که به ميزان زيادي چمن زيادي چمن زني شده باشد.(در اين تعريف چمن هاي معمولي بيشتر قرار دارند. (در چمن ها هميشه باريک برگ نداريم).
▪ اصطلاح چمن Green:
معمولا زمينهاي مثل زمين هاي گلف(خيلي صاف هستند).
▪ اصطلاح چمن بريدني:
Sodding (چمن فرش).حالتي که چمن را از روي زمين برش داده و در جاهي ديگر کشت ميکنند سه حالت دارد:
۱) Blocks :
با خاک از زمين بر ميدارند.
۲) حالت مربعي:
Sguares به حالت مربعي بر ميدارند.
۳) Strips :
حالتي که چمن را نوار يا موکتي بر ميدارند. (بيشترين استفاده در حالت Sodding.
● در مورد Sodding :
در کشور ما طيق آمار سال ۱۳۷۹ براي اولين با در سال ۱۳۷۷ در منطقه شهرداري ۱۴ تهران(در مورد چمن فرش)را بطور آزمايشي انجتم دادند.طبق بررسي هاي انجام شده ....کيلومتر مربع چمن فرش حدود ۱۵۰۰ تومان هزينه دارد(با تمام هزينه ها).
کشت و کار چمن معمولا در فضاي شبز توصيه ميشود.چمن کاري بصورت نامنظم باشد.۳ دليل دارد:
۱) مساحت کمتر براي احداث
۲) جلوه و زيبايي بيشتري دارد ۳-هزينه کمتر
- ولي چمن زني در حالت نامنظم سخت تر است.(در حاشيه ها).
- هر چه فضاي چمن کاري نامنظم تر باشد بزرگتر به نظر ميرسد(از نظر اصول طراحي).
● توصيه ها:
در چمن کاري بايد فاصله اي با حاشيه ها داشته باشيم. حاشيه ها چمن شود تا حاشيه ها فاصله داشته باشد.براي اينکار از لايه هاي پلاستيکي(فايبرگلاس)استفاده ميشود.يا اينکه توصيه ميشود ارتفاع چمن کمي بالاتر از سطح زمين باشد تا نماي بيشتري داشته باشد و نيز از پوشش فايبرگلاس براي فاصله دهي تا حاشيه استفاده شود.
چمن ها در يک دسته بندي ديگر در۲ گروه :
۱) چمن هاي لوکس يا ظريف Luxury lawngrad
۲) گروه ديگر Utility grade
چمن هاي گروه اول چمن هايي هستند که ظريف هستند مانند Festuca و Agrostis
در چمن هاي گروه دوم که دسته معمولي هستند مانند : Lolium و Perenne.
گاهي از آميخته هاي بذري استفاده ميکنيم.(مخلوط چند بذر) که به آن چمن اسپرت Sport گويند.که براي شرايط و مکان هاي خاصي استفاده ميشود.
به دو صورت چمن هاي آميخته داريم:
▪ يا به شکل Seed mixtures
▪ يا به شکل Blends
تفاوت ۲شکل چمن آميخته با هم :
۱) چمن هايي هستند که آميخته شان حاصل دو تا چند نوع چمن هستند.ولي Blends ها يکنوع چمن ولي رقمهاي مختلف.
دو حالت اول چون نوع هاي مختلفي از بذر ......تحمل شرايط بيشتر است و بهتر است وليکن يکنواختي کمتر است.ولي در مورد دوم يکنواختي بيشتر است(چون رقم ها بيشتر است).از چمن هاي اسپرت که در بازار مرسوم است يکي Baren brng و ديگري Mommer steeg (۵تخمه.۵نوع بذر چمن داريم).گاهي در Mistare ها Blend ها را هم داريم يعني يک Mixtare داريم.مثلا حاوي دو رقم از يک نوع+يک نوع+نوع ديگر .
نکته: Blend ميتواند جزء Mixtare ها باشد ولي Mixtare نمي تواند جزء Blend ها باشد.
بسته به احتياجات مناطق مختلف با انواعمختلفي از چمن هاي اسپرت را داريم اما هميشه در اثر شرايط مختلف اين چمن در حال تغيير است.

از آن جايي که مسائل مربوط به چمن مثل چمن زني، آبياري و مبارزه با علف هاي سبز در پارک ها داراي اهميت زيادي مي باشند، در ادامه به توضيحاتي راجع به آن مي ...

چمن : چمن بيشترين نقش را در تصفيه هوا وكاهش آلودگي هوا را در محيط هاي شهري بر عهده دارد. چمن را هر 15روز يكبار كوتاه كرده . گرد وخاك و ذرات معلق بر رو ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

چمن در لغت به معني سبزه زار، مرغ زار و زمين سبز و خرم مي باشد. چمن بيشترين نقش را در تصفيه و کاهش آلودگي هوا در محيط هاي شهري برعهده دارد. يکي از عوام ...

چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمنخوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي باشد، در حاليکه با کمترين توجه و ...

درختاني که به صورت رديفي در امتداد خيابان ها و بلوارها کاشته مي شوند بايد خصوصيات لازم را براي بقا در محيط زيست شهري، خصوصاً در فضاي خيابانها که غالبا ...

زعفران از گياهان بومي ايران است که سرزمين اصلي آن از زمان حکومت مادها در دامنه کوههاي الوند در همدان و حوالي آن بوده است. گفته مي شود ايرانيان نخستين ...

گياهان نمونه هاي زيبا و بي نظيري از خلقت خداوندي به حساب مي آيند، اشکال و رنگشان ما را به سوي خود جذب مي کند. اما در پس اين چهره زيبا، رازها نهفته است ...

دانلود نسخه PDF - چمن