up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله چاپ PDF
QR code - چاپ

چاپ

آشنايي با رايج ترين انواع چاپ

چاپ افست چاپ افست يکي از پر رونق ترين و فراوانترين چاپ هاست. شايد يکي از د لايل آن چاپ روي کاغذ با کيفيت بسيارعالي و د ر تيراژهاي نسبتا پايين است. البته د ر چاپ اسکرين تيراژهاي پايين تر از چاپ افست، معمول و متد اولتر است و حتي از نظر صرفه اقتصاد ي مناسبتر، اما اگر جنبه کيفيت چاپ را نيز د ر نظر د اشته باشيم. چاپ افست مناسبترين است. گاهي چاپ افست را به د ليل عد م برجستگي يا فرورفتگي د ر رابط (زينک) چاپ مسطح نيز ناميد ه مي شود .
چاپ هليوگراور
د ليل آن هم اين است که با سيلند ر تهيه شد ه، مي توان د ر تيراژ ميليوني چاپ کرد د ر حالي که د ر روش افست براي تيراژهاي بالا بايستس زينک هاي مجد د تهيه کرد .
چاپ فلکسو
اين چاپ به د ليل استفاد ه از کليشه هاي فتو پليمر يا لاستيکي که قابل انعطاف هستند به نام فلکسو ناميد ه ميشود . سرعت بالا و چاپ به شکل رول بر روي مواد متنوع همچون نايلون، متالايز د ر تيراژهاي بالا همراه با هزينه هاي کم از ويژگيهاي اين نوع چاپ محسوب مي شود . چاپ فلکسو د ر واقع نوعي چاپ برجسته است که د ر آن کليشه لاستيکي مستقيما با جنس يا لفاف مورد نظر د ر تماس مي باشد .
چاپ سيلک اسکرين
چاپ سيلک اسکرين از پرکاربرد ترين چاپ ها محسوب مي شود . د رواقع کمتر جنسي را مي توان يافت که امکان انجام اين شيوه چاپ روي آن به شکل د ستي و ماشيني فراهم نباشد . تنوع د ر نوع مرکب قابل استفاد ه د ر اين چاپ، امکان چاپ روي مواد مختلف را فراهم ساخته است. شيوه ساد ه اين تکنيک باعث مي شود که روي سطوح صاف، گرد ، بي نظم و ... امکان چاپ فراهم شود . د ر واقع مي توان گفت که تمامي اشيايي که د ر اطراف خود مي بينيد چه از نظر نوع جنس و چه از نظر شکل ظاهر، تحت پوشش چاپ سيلک قرار مي گيرند . اما د ر بعضي موارد ممکن است اين چاپ انتخاب مناسبي نباشد .
چاپ تامپو
اين شيوه چاپ د ر گروه چاپ هاي گود قرار مي گيرد . اين مسئله به د ليل استفاد ه از کليشه گود د ر فرآيند چاپ مي باشد . از ويژگي هاي اين شيوه امکان چاپ، روي مواد مختلف و متنوع هم از نظر جنس مواد و هم از نظر شکل هند سي آنها مي باشد به طوري که با اين روش مي توان بر روي سطح صاف، منحني، گرد ، محد ب و حتي کره عمل چاپ را انجام د اد . واسط چاپ د ر چاپ تامپو، لاستيکي از جنس سيليکون است که به آن تامپون مي گويند . اين شيوه چاپ بسيار شبيه به مهرهاي لاستيکي است با اين تفاوت که د ر مهر حروف برجسته است اما د ر چاپ تامپو لاستيک سيليکوني برجستگي ند ارد و نقش را به شيوه اي د يگر به سطح قابل چاپ منتقل مي کند .
چاپ افست روي فلز
آنچه که از چاپ افست به ذهن مي آيد ، چاپ روي کاغذ و مقواست. اما با اين سيستم چاپ که يکي از با کيفيت ترين سيستم هاي چاپ محسوب مي شود مي توان روي جنس هاي متنوع د يگري غير از کاغذ و مقوا نيز چاپ کرد . از جمله اين مواد مي توان از فلز نام برد يعني آنچه که شما د ر قوطي هاي رب گوجه فرنگي، تن ماهي، آب ميوه هاي مختلف، بسته بند ي رنگ هاي قوطي و ميبينيد معمولا به اين شيوه چاپ شد ه است.
چاپ مخمل
همه ما پارچه هاي مخملي را، د ر گوشه و کنار د يد ه ايم و بعضي نيز نوشته ها و نقوش مخمل پاش شد ه را همچون پرچم روميزي از نظر گذراند ه ايم اما کمتر به نوع چاپ آن توجه کرد ه ايم. چاپ مخمل يا فلوک د ر واقع فرآيند مخمل پاشي يا جير سازي فرو برد ن پود رهايي د ر طول و سطح مقطع متفاوت، د ر سطوح چسب کاري است. اين نوع چاپ به طراحان و شرکت هاي تبليغاتي امکانات متنوع و جالبي مي د هد تا د ست به کارهاي بکر و خلاقانه بزنند .
چاپ لترپرس
چاپ ملخي که نوعي ماشين لترپرس است از قد يمي ترين ماشين هاي چاپ محسوب مي شود . د ر واقع کاربرد حروف سربي که گوتنبرگ مخترع آن بود د ر اين شيوه چاپ به کار گرفته مي شود . هرچند نسل ماشين هاي ملخي رو به انقراص است اما هنوز کارهايي با استفاد ه از ماشين هاي ملخي انجام مي شود . از جمله کارهاي کم تيراژ همچون کارت ويزيت، سربرگ، اعلاميه و .. با به کارگيري ماشين چاپ ملخي و استفاد ه از حروف سربي، کليشه هاي فلزي و قالب هاي برش انجام مي شود .
چاپ ايچينگ
چاپ ايچينگ د ر واقع ايجاد خورد گي د ر فلز با استفاد ه از اسيد است. با به کارگيري اين روش چاپ مي توان طرح، نقش و نوشته هاي خود را به راحتي به روي فلز ثبت کرد به گونه اي که از بين رفتني نباشد . د ر موارد ي چون شير آلات حمام، ثبت يک آرم روي د سته شير آلات به گونه اي که د ر اثر استفاد ه و تماس با نوشته و آرم، هيچکد ام پاک نشوند بسيار ضروري است.

هنرمندان در طول تاريخ به دنبال راه هايي بوده اند تا بتوانند اثر خود را با تکنولوژي هاي مختلف به گونه اي کاملاً واقعي بازسازي و تکثير کنند. آلبرت دورو ...

چاپگرهاي ليزري با توجه به ويژگي هاي منحصربفرد خود طي ساليان اخير با استقبال عموم كاربران كامپيوتر در سراسر جهان مواجه شده اند. شركت هاي توليدكننده اين ...

● دانستني هايي در باره كاغذ کاغذ در نشر دانش و اطلاعات نقش مهمي دارد. در تبليغات چاپي هم شناخت کاغذ باعث بهره گرفتن صحيح از آن مي شود. شرکت رادان تحري ...

چاپگرهاي ليزري چاپگرهاي ليزري با توجه به ويژگي هاي منحصربفرد خود طي ساليان اخير با استقبال عموم کاربران کامپيوتر در سراسر جهان مواجه شده اند. شرکت هاي ...

ورق هاي مصرفي در قوطي سازي هاي ايران اغلب وارداتي هستند، در حالي که لاک و مرکب مصرفي در اين صنعت، تا حد زيادي از داخل کشور تامين مي شود. شناخت مشخصات ...

در مقالاتي که تا کنون به نظرتان رسيد به مباحثي اشاره شد که تقريبا در چاپ جوهرافشان جنبه ابتدايي و پايه اي داشت. در سلسله مقالاتي که به حضورتان تقديم م ...

موتور هاي چند فاز موتورهاي چند فازه موتورهاي متناوبي هستند که به صورت دو يا سه فاز کار مي کنند . هر دو از لحاظ ساختماني مشابه بوده و فقط اتصال داخلي ک ...

مقصود از اين آلياژها، آلياژهايي است که اجزاي اصلي آن ها را آهن و کربن تشکيل مي دهند. در حدود ۰.۰۱ درصد از کربن حل شده در آهن، تشکيل محلول جامدي را مي ...

دانلود نسخه PDF - چاپ