up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله چاپ فلز PDF
QR code - چاپ فلز

چاپ فلز

چاپ فلز و قوطيسازي

ورقهاي مصرفي در قوطيسازيهاي ايران اغلب وارداتي هستند، در حالي که لاک و مرکب مصرفي در اين صنعت، تا حد زيادي از داخل کشور تامين ميشود. شناخت مشخصات فني اين مواد مصرفي و رعايت استانداردها و دستورالعملهاي مربوطه در مرحله لاکزني و چاپ و نيز پخت آن، ميتواند به توليد بهتر و ضايعات کمتر بينجامد.
در اين مقاله ضمن معرفي مشخصات فني انواع ورق و لاکهاي وارداتي و داخلي، سازندگان آنها و نيز مراکز چاپ و قوطيسازي معرفي ميشوند.
● پيش از چاپ
قوطيهاي تين پليت، يکي از انواع بستهبندي است که کاربردهاي متنوعي دارد. درون قوطيها به طور معمول با لاک پوشش داده ميشود و بيرون آن با چاپ تزيين ميشود. چاپ حلب (تين پليت) به روش افست انجام ميگيرد. يعني زينکهاي آن در ليتوگرافي تهيه ميشود.
در گذشته از پليتهاي مسي استفاده ميشد، اما اکنون پليتهاي آلومينيومي مصرف ميشوند. ضخامت اين پليتها ۲ ميليمتر است. براي چاپ کارهاي پرتيراژ، پليتها را ميسوزانند تا استقامت آنها بيشتر شود.
ماشين چاپ حلب نيز داراي ساختاري همانند ماشينهاي افست چاپ ورقي است، با اين تفاوت که حرکت ورق فلزي به صورت مستقيم است و سيلندرها روي آن ميچرخند و مانند کاغذ به دور سليندرها نميچرخد.
تفاوت ديگر چاپ فلز با چاپ کاغذ و مقوا، حرارت دادن فلز ضمن عبور از کورههاي مخصوص است. در اينجا نکات مفيدي درباره مراحل لاکزني، چاپ و پخت ورقهاي تين پليت ارايه ميشود.
● لاکزني
لاک نيز از جمله مسايلي است که در چاپ فلز به عنوان يکي از مهم ترين عوامل مطرح است.
داخل قوطي که در تماس با محتواي آن قرار ميگيرد بايد با لايهاي از لاک پوشيده شود. به طور استاندارد سطح فلز بايد در يک نوبت لاک زني شود.
اما در بعضي مواقع مثل مشکلات ماشين لاکزني و کيفيت ناکارآمد لاک، اين عمل دوبار تکرار ميشود تا نتيجه مطلوب به دست آيد. به طور عمده در اين شرايط لاک دوم براي پوشش کامل لاک اول استفاده ميشود.
اگر يک نقطه کوچک داخل قوطي با لاک پوشيده نشود، قوطي زنگ زده و باعث خرابي محصول داخلش ميشود.
البته قابل ذکر است که به صورت معمول درون قوطيهاي مربوط به مواد غذايي را دو بار و داخل قوطيهاي صنعتي يک بار لاک زده ميشود. به طور مثال ميتوان به لاک شماره ۱۲۸۷ که مخصوص مواد غذايي است، اشاره کرد.
پس از انجام مرحله لاکزني، فلز بايد در کوره قرار گيرد تا عمليات پخت به طور کامل انجام شود. اگر لاک کمتر از مقدار زماني که در دستورالعملش قيد شده داخل کوره بماند، خوب پخته نميشود و به احتمال زياد از سطح فلز کنده ميشود. اما اگر زمان مناسب براي پخت انتخاب شود، لاک بعد از خروج از کوره به هيچوجه از فلز جدا نميشود.
لاکها به طور معمول سفيدرنگ بوده و داراي تاريخ مصرف هستند. اگر در مرحله لاکزني از لاک تاريخ مصرف گذشته استفاده شود، قوطي پس از مدتي دچار زنگزدگي ميشود.
● لاک و کوتينگ
لاک را درون قوطي و براي حفظ محصول داخل آن استفاده ميکنند. البته نوعي لاک بيروني هم هست که براي سر و ته قوطي مصرف ميشود و به طور عمده به رنگ طلايي است. اما کوتينگ را روي سطح فلز (خارج قوطي) و براي بهتر انجام شدن عمليات چاپ ميزنند. شايان ذکر است که در ايران لاک و کوتينگ مناسب توليد ميشود.
چاپ
ورقههاي فلزي که عمليات چاپ روي آنها انجام ميشود از قبل بايد چربيگيري و جرقهگيري شده باشند، تا امکان چاپ روي آنها ميسر شود. بعد از انجام عمليات چربيگيري، ميتوان با کنترل رطوبت هوا از اکسيدشدن ورقها جلوگيري کرد.
شرکتهاي توليدکننده انواع لاکهاي غذايي و صنعتي، ورني، تينر اورانوس- پايارنگ- پايازرند- پوشش رنگ- سپندرنگ- نيما شيمي- گوهرفام- ماندانا شيمي- والسپار- ورني کاور- ايران شيمي
ويژگي مهمي که يک ورق استاندارد بايد داشته باشد ضخامت يکسان آن در تمامي سطوح است.
پس از انجام مراحل آمادهسازي پليت و ورق چاپي، ورقهاي فلزي با سيستم مک و باد از روي سيني بلند شده و به ماشين چاپ تغذيه ميشوند.
ماشينهاي فعلي به طور عمده دو رنگ هستند و اگر کاري چهار رنگ باشد، ابتدا دو رنگ اوليه چاپ شده و قبل از چاپ دو رنگ بعدي ورق در کوره قرار ميگيرد تا خوب پخته شود و مرکب روي فلز ثابت شود.
ماشينهاي جديد دو رنگ، در هر ساعت شش هزار ورق را چاپ ميکنند در حالي که ماشينهاي قديمي تنها توانايي چاپ ۴ هزار ورق را در ساعت داشتند.
ماشينهاي چاپ فلز به صورت واحدي (Unit)و ۳سيلندري کار ميکنند. بعد از چاپ هر رنگ ورق درون ماشين به صورت افقي حرکت کرده و به واحد چاپ بعدي منتقل ميشود.
ترکيب رنگ يکي از اساسيترين مسالهاي است که مورد توجه چاپکاران فلز ميباشد. چرا که آنها در بسياري از مواقع در به دست آوردن رنگ دلخواه دچار مشکل ميشوند.
بعضي از رنگها در کار چاپي نيازمند ترکيب چندين رنگ هستند که با ترکيب چهار رنگ اصلي به سرعت ميتوان به رنگ مورد نظر رسيد. مرکب سفيد شکري، رنگ خيلي خوبي است که با اضافه مقداري از آن ميتوان به خوبي رنگ را پرداخت و آماده کرد.
رنگهاي چاپ شده پس از گذر از کوره اندکي تغيير پيدا ميکنند که در اين موضع مرکبهاي ايراني رفتار خوبي از خود نشان داده و تغيير چنداني نميکنند. مرکب خارجي نسبت به مرکب ايراني گرانتر است ولي در بيشتر چاپخانهها از مرکب ايراني استفاده ميشود که البته اين مرکب جوابگوي نياز موجود هست.
بعد از چاپ آخرين رنگ، روي کار ورني زده ميشود. خط چاپ، ورني و کوره ممکن است به صورت پيوسته و پشت سر هم قرار گيرند (in line)، يا به طور مستقل باشند (off line)، که در اين صورت سرعت خط توليد
پايين ميآيد.
عمليات ورنيزني با همان سيلندري که مخصوص چاپ است، انجام ميگيرد. به اين شکل که به همان اندازهاي که ميخواهيم ورني روي کار بخورد لاستيک مورد نظر بريده خواهد شد. در ضمن براي لاکزني هر محصول بايد يک سيلندر لاستيکي به ابعاد، اندازه ورق، لبه کار و مارجين مناسب و مطابق نقشه آن کار تهيه شود.
● پس از چاپ
پس از پايان عمليات چاپ، ورق بايد داخل کوره قرار گيرد. قبل از کار بايستي ورقها کنترل شود تا در طي مسير مشکلي پيش نيايد. طول کورههاي معمولي حدود ۲۶ الي ۳۳ متر است. داخل کوره زنجيري تعبيه شده است که ويکتها روي آن نصب شده ، ورقها را به صورت تک تک در طول آن به جريان درآورد. اگر ورقها روي هم قرار گيرند، به دليل خيس بودن، خراشيده شده و از بين ميروند. حرکت ورقها در کوره به صورت اتوماتيک انجام ميشود. کارهاي چاپ شده بايد با همان سرعتي که چاپ شدهاند از کوره بگذرند و اگر سرعت کم باشد احتمال سوختن ورق وجود دارد.
درون کوره ۲ تا ۳ مشعل وجود دارد که اغلب به صورت گازي کار ميکنند. شعلهها به طور مستقيم با يک ديگ (مخزن بزرگ بسته) برخورد ميکنند. در آن قسمت خازنهايي وجود دارد که به طور مستقيم گرما را پخش و به ورق ميرساند. قابل ذکر است که شعله نبايد به طور مستقيم با ورق در تماس باشد و بايستي حرارت و دماي کوره در کل مسير تونل يکسان باشد تا ورق را نسوزاند.
علاوه بر آن اين دما بايد کنترل شود تا باعث تغيير رنگ در لاک و رنگ نشود. در انتهاي کوره دو هواکش بزرگ وجود دارد تا ورقها را خنک کند و به دماي اوليه برگرداند. در غير اين صورت ورقها به دليل بيش ازحد داغ بودن به هم ميچسبند. پس از عبور ورق از کوره و شروع مراحل تکميلي کار، ورقهاي چاپ شده، در قسمت قوطي سازي قيچي ميشوند و از روي خط تا، خم شده و شکل نهايي قوطي را به خود ميگيرند.
در فرمدهي تنوع زيادي است که متاسفانه اين تنوع هنوز در بستهبندي کالاهاي ايراني جايگاهي ندارد. بازار مصرف ايران به نوعي است که وارد کردن تجهيزات مورد نياز اين کار مقرون به صرفه به نظر نميرسد. اغلب توليدکنندگان به دنبال اين هستند که از بستهبندي تضمين شده در بازار استفاده کنند. بد نيست يادآوري شود که بين کشورهاي خاورميانه، ترکيه هم از نظر چاپ و هم از نظر تنوع در شکل قوطي پيشرفت بيشتري داشته است.

هنرمندان در طول تاريخ به دنبال راه هايي بوده اند تا بتوانند اثر خود را با تکنولوژي هاي مختلف به گونه اي کاملاً واقعي بازسازي و تکثير کنند. آلبرت دورو ...

چاپگرهاي ليزري با توجه به ويژگي هاي منحصربفرد خود طي ساليان اخير با استقبال عموم كاربران كامپيوتر در سراسر جهان مواجه شده اند. شركت هاي توليدكننده اين ...

● تخريب فلزات با عوامل غير خوردگي فلزات در اثر اصطکاک ، سايش و نيروهاي وارده دچار تخريب مي شوند که تحت عنوان خوردگي مورد نظر ما نيست. ● فرايند خودبه خ ...

● تخريب فلزات با عوامل غير خوردگي فلزات در اثر اصطکاک ، سايش و نيروهاي وارده دچار تخريب ميشوند که تحت عنوان خوردگي مورد نظر ما نيست. ● فرايند خودبه خو ...

هدف از بسته بندي کردن اين است که هم زمان نگهداري آنها افزايش يابد و هم به طور کلي از خطر عوامل فساد دروني و بيروني و اکسايش حفظ شود. همچنين حمل و نقل ...

ورق هاي مصرفي در قوطي سازي هاي ايران اغلب وارداتي هستند، در حالي که لاک و مرکب مصرفي در اين صنعت، تا حد زيادي از داخل کشور تامين مي شود. شناخت مشخصات ...

● چاپ افست چاپ افست يکي از پر رونق ترين و فراوانترين چاپ هاست. شايد يکي از د لايل آن چاپ روي کاغذ با کيفيت بسيارعالي و د ر تيراژهاي نسبتا پايين است. ا ...

روان کننده هاي صنايع فلزي (MWF) به طور گسترده جهت خنک سازي و روان کردن قطعات فلزي حين انجام عمليات روي آنها استفاده مي شود. ميزان مصرف ساليانه جهاني ا ...

دانلود نسخه PDF - چاپ فلز