up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله چاه نگاري PDF
QR code - چاه نگاري

چاه نگاري

چاه نگاري و کاربرد آن در اکتشاف و مطالعات مخازن نفت و گاز

اين مقاله سعي مي کند ضمن آشنايي خوانندگان با تعريف چاه نگاري ( well logging ) به توضيح چگونگي کاربرد تحليل هاي حاصل از اين عمليات ها در زمينه هاي اکتشاف، تخمين نفت درجا، تشخيص خواص مخزن و به طور کلي مطالعه و شبيه سازي مخزن بپردازد.
در بخش هاي بعدي اين مقاله انواع دستگاه هاي چاه نگاري و کاربرد هاي آن ها معرفي خواهد شد. در مجموعه اين مقالا ت تلا ش شده است پيشرفته ترين فناوري هايي که تاکنون در سطح دنيا در اين زمينه بکارگرفته شده است معرفي شوند.
خواننده با مطالعه ي مجموعه اين مقالا ت تا حدودي مي توانند درک کند که در مراحل مختلف مديريت يک مخزن به چه فناوري هايي در چاه نگاري نياز است. در واقع اين مقاله با ادبياتي غيرفني مفاهيمي فني را براي خواننده توضيح مي دهد که با استفاده از آن تا حدودي مي توان به ارزيابي عملکرد مديريت مخزن در انجام عمليات هاي چاه نگاري پرداخت. پديد آمدن اين امکان براي خبرنگار يا سياست پژوه توانايي امکان ارزيابي و پرسش گري بالا ترو دقيق تري در بررسي کلي سياست ها و ظرفيت هاي شرکت هاي نفتي در انجام عمليات چاه نگاري پديد مي آيد.
چاه نگاري
۱) لا گ(نگار:)
نگار ابزاري است که اطلا عاتي درباره ي تغييرات خواص فيزيکي سازندهايي که چاه آن ها را قطع کرده و همچنين سيال (همچون نفت، گاز و آب) موجود در آن ها را در اختيار مهندسين نفت قرار مي دهد. هر لا گ شعاع بررسي مشخصي دارد.
۲) لوازم و وسائل مورد نياز در چاه نگاري:
مجموعه تجهيزات چاه نگاري از يک سوند ) sound و کاميون يا اتاقکي که تجهيزات الکترونيکي مرتبط با سوندها در درون آن جاي مي گيرد، تشکيل مي شود.
پارامتر هاي فيزيکي مورد بررسي در هرنوع عمليات چاه پيمايي، از طريق سوند ها به سطح زمين انتقال داده مي شود. سوند محفظه ي استوانه اي شکلي است که فرستنده و در بعضي موارد گيرنده امواج نيز درون آن قرار مي گيرند. سوند به کمک کابل هاي ويژه اي به درون چاه فرستاده مي شود. کابل روي قرقره اي مي چرخد که همراه لوازم ديگر کنترل کننده و تجهيزات الکترونيکي مورد نياز در هر نوع عمليات چا ه نگاري در کاميون آزمايشگاهي يا اطاقک ثابتي جاي مي گيرد.
● کاربرد چاه نگاري و اهميت آن در اکتشاف و مطالعه مخازن نفت و گاز
اطلا عات يک مخزن نفتي يا گازي از شيوه ههاي مختلفي به دست مي آيد. يکي از اين شيوه ها نمونه گيري يا مغزه گيري از سنگ مخزن است. نمونه گيري از يک سازند ابتدا از برون زد ( ) out crops آن سازند (قسمتي از سازند که در سطح زمين قابل رويت است و از زير زمين بيرون آمده است) آغاز مي شود، اما در زير سطح زمين يعني در چاه هاي نفت، نمونه گيري با گرفتن مغزه ( Coringدستگاهي را به درون چاه مي فرستند و يک مغزه استوانه اي شکل از آن سازند مورد نظر کنده و به سطح مي آورند) و يا با استفاده از کنده هاي حاصل از حفاري Cutting انجام مي شود.
اهميت گرفتن لا گ از اين جهت قابل توجه است که مي تواند اطلا عات حاصل از نمونه گيري و مغزه گيري را تکميل کند. لا گ يک فناوري مهم بررسي تکميلي براي تکميل اطلا عات حاصل از چاه محسوب مي شود که بدون آن هرگز مطالعاتي که تحت عنوان مطالعات جامع مخزني براي شبيه سازي مخزن انجام مي گيرد نمي تواند ضريب اطمينان قابل قبولي داشته باشد.
البته ممکن است اين پرسش مطرح شود که اگر مي توان به طور پيوسته از تمام سازندهاي موجود يک چاه مغزه گيري شود، در اين صورت اطلا عات چاه نگاري، چه نقشي مي تواند در مطالعات اکتشافي داشته باشد؛ چرا که در اين صورت زمين شناس و مهندس مخزن مي تواند تمام اطلا عات مورد نياز خود را از راه آزمايش مغزه به دست آورد. اما مسائل و مشکلا تي در اين زمينه وجود دارد که انجام عمليات چاه نگاري را گريزناپذير مي کند:
۱) بدست آوردن اطلا عات مشکل از طريق مغزه گيري مشکل تر و بسيار پرهزينه تر است.
۲) کافي نبودن حجم مغزه براي انجام آزمايش هاي مختلف روي آن.
۳) مطالعه کمي به وسيله کامپيوتر آن گونه که روي دادهاي چاه نگاري ميسر است، به ۲ دليل از طريق مغزه گيري امکانپذير نيست.
الف) پيوستگي اطلا عات چاه نگاري: به وسيله عمليات چاه نگاري مي توان به صورت پيوسته از سازند ها اطلا عات گرفت، در حالي که مغزه از تمام سازند هاي چاه گرفته نمي شود، بلکه تنها از برخي از نقاط چاه مغزه گرفته مي شود.
ب) داده هاي لا گ به طور مستقيم براي نرم افزار تحليل اطلا عات لا گ قابل استفاده است، در حالي که مغزه گيري به خودي خود اطلا عاتي به دست نمي دهد، بلکه ابتدا بايد روي مغزه ها آزمايشاتي صورت گيرد، پس از آن اطلا عات به دست آمده براي تحليل به نرم افزار وارد شود.
به اين ترتيب مي توان به راحتي دريافت که تنها تکيه بر اطلا عات حاصل از مغزه ها و ناديده گرفتن اطلا عات چاه نگاري از نظر اقتصادي و دقت علمي، منطقي نيست. علا وه بر آن به دلا يل تکنيکي، از آن جايي که امکان شکستن، يا ريزش مغزه به داخل چاه وجود دارد، هميشه مغزه گيري از چاه در اندازه ي مورد نظر امکان پذير نيست.
آن چه که گفته شد برخي از مهمترين دلا يلي بودند که باعث شدند در ۵۰ سال گذشته تکنيک هاي بررسي تکميلي براي رفع تنگناهاي موجود گسترش پيدا کنند. بررسي هاي چاه نگاري يکي ازمهمترين اين تکنيک هاست. در سال هاي گذشته انواع نگارها با کارايي هاي مختلف و نيز روش هاي جديد تفسير به طور روز افزوني گسترش يافته اند. نگارها به تعبيري نقش چشم زمين شناس را پيدا کردند.

چاه نفت عبارت است از حفره‌هاي استوانه‌اي که در زمين براي اکتشاف بهره برداري و ... از منابع نفتي ايجاد مي‌شود که ممکن است عمود و يا مايل بر سطح زمين با ...

نگاه اجمالي واژه holography ريشه يوناني دارد و در اصل به معني تصوير سراسري است، که معادل فارسي آن را تمام نگاري گفته‌اند که نتيجه عمل تمام نگاشتها اس ...

● آناتومي: زونگاريپتروس، پتروزاري بود که بالهاي عريض چرمي به عرض ۱۰فوت(۳متر)داشت. اين جانور، تاج استخواني غيرعادي اي داشت که در امتداد پوزه اش قرار مي ...

ديدکلي بررسيهاي زمين شناسي با وجود تمام دقتي که مي‌شود، تنها امکان وجود مخازن را پيش بيني مي‌کند. براي اطمينان از وجودنفت تنها وسيله حفر چاه است. حفر ...

ديدکلي به منظور آگاهي از شرايط زمين شناسي و ژئوتکنيکي اعماق بيشتر زمين ، معمولا گمانه‌هايي حفر مي‌شود. گمانه در واقع چاه قائمي است که توسط وسايل مکاني ...

زمين لرزه عبارت از لرزشهاي قابل اندازه گيري سطح زمين است که توسط امواج حاصل از رها شدن ناگهاني انرژي در درون زمين بوجود مي‌آيد. آثار سطحي زمين لرزه مم ...

● تعريف: حفاري جهت دار نوعي از حفاري است که در آن مسير چاه بر اساس نقشه اي معين و از پيش طراحي شده، براي رسيدن به ناحيه هدف (Target Area) از حالت عمود ...

در بخش بالا دستي نفت اولين مرحله براي دست يابي به نفت و بهره برداري از آن، اکتشاف مخازن نفتي است. ابتدا با توجه به مطالعات سطحي و صحرايي محيط، مجموعه ...

دانلود نسخه PDF - چاه نگاري