up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله پيچک PDF
QR code - پيچک

پيچک

معرفي ده علف هرز خطرناك دنيا

اويارسلام زرد
نام انگيسي: Yellow nutsedge
نام علمي: Cyperus esculentus
به اعتقاد بسياري از صاحبنظران، اويارسلام ارغواني خطرناکترين و بدترين علف‌هرز دنيا مي‌باشد. اويارسلام ارغواني يک علف‌هرز چند ساله با يک سيستم گسترده ريزوم‌ها و غده‌هاي زير‌زميني است. اين غده‌ها قادرند هنگامي که شرايط محيطي نامناسب است به حالت خواب باقي بمانند و هنگامي که شرايط مساعد مي‌شود اندام‌هاي هوايي جديد توليد کنند. اين علف‌هرز عمدتاً به روش‌هاي رويشي و غير جنسي تکثير مي‌يابد، زيرا مقدار جوانه زني بذور آن بسيار اندک است. از آنجا که اويارسلام ارغواني به سايه حساس است، مي‌توان با محصولاتي که اوايل فصل، رشد مي‌کنند بر آن غلبه نمود. اما سايه نمي‌تواند از رشد غده‌ها جلوگيري کند، در نتيجه به اين روش نمي‌توان به عنوان يک روش کنترل اتکا کرد. براي پيشگيري از تشکيل غده‌هاي جديد بايد عمليات ديگري را نيز اجرا کرد که از آن جمله مي‌توان به حذف فيزيکي علف‌هرز از خاک، آفتاب‌دهي براي از بين بردن غده‌هاي سطحي، بهبود زهکشي خاک (ايارسلام خاک‌هاي مرطوب‌تر را بيشتر مي‌پسندد)، يا شخم سطحي و مکرر (شخم عميق باعث مي‌شود غده‌هاي عمق خاک به سطح خاک بيايند و عمليات شخم بايد مکرر باشد تا اندام‌هاي هوايي که در حال رشدند پيوسته از بين بروند و مواد غذايي چنداني در اختيار گياه براي توليد غده‌هاي بيشتر وجود نداشته باشد) اشاره کرد.
اثرات رقابتي اويارسلام ارغواني را اغلب مي‌توان با کنترل سريع گياه در آغاز رشد به شدت کاهش داد و بنابراين امکان استقرار مطلوب را براي گياه زراعي را فراهم ساخت. بعد از اين مرحله، هر اويارسلامي که سبز کند به راحتي در رقابت مغلوب گياه زراعي خواهد شد. متأسفانه هرگاه اويارسلام ارغواني در مزرعه حضور داشته باشد ريشه‌کن کردن آن تقريباً غير ممکن است، در نتيجه اين علف‌هرز خسارت بيشماري به محصول زراعي وارد خواهد کرد. اويارسلام زرد نيز در مناطق بسياري به وفور ديده مي‌شود و اغلب در کنار اويارسلام ارغواني رشد مي‌کند.
پنجه مرغي
نام انگليسي: Bermudagrass
نام علمي: Cynodon dactylon
پنجه مرغي که به نام‌هاي مَرغ و بندواش نيز معروف مي‌باشد. يک علف‌هرز چند‌ساله و از خانواده گندميان است که تعداد زيادي ريزوم و ساقه خزنده زير زميني توليد مي‌کند که به سرعت در زير زمين گسترش مي‌يابند. پنجه مرغي علف‌هرزي بسياري مهاجم است که کنترل آن دشوار مي‌باشد. سريع‌ترين رشد اين علف‌هرز در آب و هواي گرم است و هنگامي که شرايط محيطي براي رشدش نامطلوب مي‌شود به صورت ساقه‌هاي زير‌زميني خواب به حيات خود ادامه مي‌دهد. مبارزه مکانيکي براي کنترل اين علف‌هرز ممکن است منجر به تشکيل اندام‌‌هاي هوايي جديد در آن شود. از بعضي از ارقام پنجه مرغي به عنوان پوشش چمني يا علوفه در بسياري از مانطق دنيا استفاده مي‌شود.
پنجه مرغي در خاک‌هاي حاصلخيز با عمق کافي به سرعت رشد مي‌کند. در هر دو نوع خاک رسي‌سنگين و ماسه‌اي سبک رشد کرده و در برابر غرقاب شدن تا حدودي مقاوم است ولي در زمين‌هايي که سطح آب در آن‌ها بالا باشد رشد خوبي ندارد. اين گياه به اسيد، قليا و تا حدودي به نمک سازگاري دارد. در زمين‌هايي که کود داده مي‌شود واکنش آن در برابر کود بسيار مساعد است. پنجه‌مرغي در عين حال که يک علف‌هرز سمج در باغ‌ها و مزارع به حساب مي‌آيد و به گياهان علوفه‌اي، مزارع سيب‌زميني و ساير محصولات خسارت وارد مي‌آورد؛ در غالب مناطق اين گياه را سلطان گياهان چرا‌گاهي مي‌نامند زيرا در برابر لگدمال شدن و چراي ممتد و شديد مقاومت زيادي دارد. تنها به علت اينکه دماي پايين، نزديک دو درجه سانتيگراد زير صفر موجب رکود رشد آن مي‌شود نواحي کشت آن محدود است.
براي مبارزه شيميايي با اين علف‌هرز مي‌توان ار علف‌کش‌هايي مانند دالاپون به ۴تا ۸ کيلوگرم در هکتار و آميترول به ميزان ۲ ۵ کيلوگرم در هکتار و گلي فوزات به ميزان ۲ ۳تا ۴ ۵ کيلوگرم در هکتار استفاده کرد.سوروف
نام انگليسي: Pigweed
نام علمي: Echinochloa crusgalli
برنج وحشي
نام انگليسي: Jungle rice
نام علمي: Echinochloa colonum
سوروف و برنج وحشي علف‌هاي هرز يکساله‌اي هستند که معمولاً با برنج و نيز بسياري از محصولات مناطق معتدل و گرمسيري رقابت مي‌کنند. اين دو علف‌هرز به خوبي با محيط‌هاي آبي سازگار هستند و مي‌توانند به سرعت رشد نموده و تکثير يابند و همين امر آن‌ها را به رقيب جدي برنج تبديل کرده است. شباهت اين دو علف‌هرز به برنج در مراحل اوليه رشد، تفکيک آن‌ها را از برنج براي کشاورزان هنگام وجين دستي دشوار مي‌کند. رها نمودن اين علف‌هرز در مزرعه تا زماني که بتوان آن را از برنج تفکيک کرد مي‌تواند باعث خسارت شديدي قبل از حذف آن‌ها شود. سوروف و برنج وحشي در هر زماني در صل رشد قادرند جوانه‌زني کنند، در نتيجه کنترل آن‌ها مستلزم اين است که ابتدا قبل از کاشت برنج به آن‌ها فرصت داد تا سبز کنند و سپس با عمليات فيزيکي آن‌ها را از بين برد. اين دو علف‌هرز علف‌هاي چمني بزرگي هستند که مي‌توانند علاوه بر برنج در بسياري از محصولات زراعي ديگر نيز مشکل ايجاد کنند.
سورو به نام‌هاي گالي و دژگال نيز ناميده مي شود. سوروف علف‌هرزي است رطوبت دوست که در مراحل اوليه دوست شباهت فوق‌العاده زيادي به برنج دارد. اين دو گياه (سوروف و برنج)از روي گوشوارک و زبانک تشخيص داده مي‌شوند بدين ترتيب که در محل اتصال برگ به غلاف در برنج دوگوشوارک با ليگول‌پردار و يک زبانک ديده مي‌شود در حالي که در سوروف گوشوارک و زبانک وجود ندارد.
ريشه‌هاي سوروف نيز بر اثر شخم از نقطه‌اي به نقطه ديگر و از مزرعه‌اي به مزرعه ديگر رفته موجب ازياد آن در سطح وسيع مي‌گردد. بذر سوروف در عمق بيش از پنج سانتي‌متر آب چندان قادر به جوانه‌زدن نخواهند بود.
براي مبارزه با سوروف علاوه بر راه‌هاي مکانيکي وجين کردن، پس از ۲ تا ۶ برگي شدن مي‌توان علف‌کش‌هايي مانند رونستار، ماچتي و اوردرام را به نسبت ۴ تا ۶ ليتر در هکتار در مزراع برنج به کار برد. در ساير مناطق مي‌توان از علف‌کش تري‌فلورالين به ميزان ۱ ۲ تا ۲ ۴ ليتر در هکتار بر حسب نوع خاک استفاده کرد.
علف غاز
نام انگليسي: Goosegrass
نام علمي: Eleusine indica
علف غاز يک علف‌هرز يکساله تابستانه است که يکي از مشکلات جدي مناطق گرمسيري و نيمه‌گرمسيري جهان محسوب مي‌شود. علف غاز توسط بذر تکير مي‌يابد و اغلب با علف خرچنگ اشتباه مي‌شود. علف غاز قادر است در خاک‌هاي فشرده به خوبي رقابت کند. اما با اصاح فشردگي خاک مي‌توان با يک گياه زراعي قوي و سالم با آن مبارزه کرد.
قياق
نام انگليسي: Johnsongrass
نام علمي: Sorghum halepense
قياق يا ذرت گل‌خوشه‌اي يک علف‌هرز چندساله، تک لپه‌اي از خانواده گندميان با قدرت رقابت بسيار زياد مي‌باشد که توسط بذر و ريزوم تکثير مي‌يابد. ارتفاع اين گياه بين 5 2 تا 3 متر مي‌رسد و در هر خوشه بذري صد‌ها بذر توليد مي‌کندو همانطور که گفته شد توليد مثل اين گياه هم توسط بذر و هم توسط ريزوم صورت مي‌گيرد و اکثر ريزوم‌هاي آن در 20 سانتي‌متري بالاي خاک قرار دارند، در نتيجه با ورود آن به مزرعه ريشه‌کني آن بسيار دشوار مي‌شود. شخم رايج يکي از بهترين روش‌هاي مديريتي براي کنترل اين علف‌هرز مي‌باشد، زيرا باعث تخريب و از بين رفتن ريزوم‌هاي زير زميني شده و اگر در زمان مناسبي انجام شود مي‌تواند از تشکيل بذر اين علف‌هرز هم پيشگيري کند. قياق اگر پس از وجين و از بين رفتن در مزرعه بماند نيز مي‌تواند مشکل‌ساز باشد، زيرا طي تجزيه از خود يک ترکيب شيميايي دگرآسيبي توليد مي‌کند که از رشد ساير گياهان جلوگيري مي‌کند.
قياق با آنکه به‌عنوان گياهي علوغه‌اي شناخته مي‌شود مزاحمت زيادي نيز در مزراع ايجاد مي‌کند و باعث آلوده ساختن محصول مي‌گردد. اين گياه بيشتر علف‌هرز مزراع آبي به شمار مي‌آيد.
براي دفع قياق بايد سموم نفوذي مثل روغن مصر شود تا ريشه‌هاي زير‌زميني از فعاليت باز بمانند. از سموم پولي بورکلريت، TCA، بروماسيل و DMSA نيز مي‌توان استفاده کرد. مي‌توان با علف‌کش دالاپون به نسبت ۵ تا ۸ کيلوگرم در هکتار يا رانداپ به نسبت ۱۰ ليتر در هکتار، به هنگام گلدهي در دفعات متوالي با اين گياه مبارزه کرد.
قياق علف‌هرزي است قوي که علاوه بر مزراع در کنار جاده‌ها و آبرو‌ها مي‌رويد و مورد چراي دام قرار مي‌گيرد. اين گياه مانند ساير انواع سورگوم ر بعضي شرايط به علت تراکم هيدروسيانيک اسيد در برگ‌هايش سمي است؛ در عين حال به دليل قدرت توليدي زياد، دارا بودن ارزش غذايي مناسب و دوام کافي اهميت علوفه‌اي خاصي دارد. در آسيا و منطقه مديترانه، قياق تنها گونه جنس سورگوم است که به وفور يافت مي‌شود.
حلفه
نام انگليسي: Cogongrass
نام علمي: Imperata cylindrica
حلفه يک علف‌هرز چند ساله است به شکلي رويشي و توسط اندام‌هاي زير‌زميني و نيز به شکل زايشي با توليد هزاران بذر جدا تکثير مي‌يابد. اين علف‌هرز چنان مهاجم است که باعث شده است کشاورزان، کشاورزي دوره‌اي خود را در مناطقي که اين علف‌هرز هجوم آورده است رها کنندو اين علف‌هرز در تمام خاک‌هاي رسي و شني به خوبي رشد مي‌ند. از آنجا که ريزوم‌هاي اين گياه به عمق خاک نفوذ مي‌کند، به خوبي در خاک‌هاي فقيري که حاصلخيزي و طوبت کمي دارند رشد مي‌کند. اکثر اکوتيپ‌هاي اين علف‌هرز به هيچ وجه قادر به تحمل سايه نيستند و به همين دليل چنانچه گياه زراعي بتواند قبل از سبز شدن اين علف‌هرز به خوبي در مزرعه استقرار يابد قادر است در رقابت با آن موفق باشد. اين علف‌هرز علاوه بر مشکلات رقابتي که ايجاد مي‌کند، يک ترکيب شيميايي دگرآسيب در خاک ترشح مي‌کند که از رشد ساير گياهان جلوگيري مي‌کندو ريشه‌کن کردن اين علف‌هرز نيازمند تخريب و از بين بردن ريزوم‌هاست که با شخم مکرر اين امر محقق مي‌شود. سوزاندن اندام‌هاي هوايي اين علف‌هرز در پيشگيري از اثرات دگرآسيبي بالقوه آن موثر است.
خرفه
نام انگليسي: Common purslane
نام علمي: Portulaca oleracea
خرفه که يک گياه علفي يکساله است، علف‌هرزي است گوشتي (Succulent) که در بسياري از مناطق دنيا به عنوان علوفه خوک مورد استفاده قرار گرفته است. خرفه در شرايط گرم و خشک به خوبي رشد مي‌کند و توسط بذر و نيز در صورت مرطوب بودن خاک توسط قطعات ساقه تکثير مي‌يابد. خرفه خاک‌هاي شل و غني شني را ترجيح مي‌دهد، اما مي‌تواند در دامنه گسترده‌اي از خاک‌ها و شرايط اقليمي مختلف رشد کند. اين گياه آنقدر گوشتي است که مي‌تواند پس از قطع شدن همچنان زنده بماند و حتي بذر توليد کند و به همين دليل از بين بردن و کنترل آن بسيار دشوار است.
سلمه
نام انگليسي: Iambsquarter
نام علمي: Chenopodium album
سلمه يا سلمک يک گياه علفي يکساله تابستانه و از خانواده اسفناجيان (Chenopodiaceac) مي‌باشد. يکي از گسترده‌ترين گونه‌هاي علف‌هرز در دنيا مي‌باشد. اين گياه در تمام خاک‌ها به خوبي رشد مي‌کند. سلمه يک چرخه جوانه‌زني وابسته به دما دارد و براي جوانه‌زني بايد دماي خاک ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتيگراد باشد.
اين گياه در اکثر مزارع، و به خصوص مزارع صيفي و غلات زياد ديده مي‌شود. براي مبارزه با سلمک مي‌توان با استفاده از علف‌کش ترفلان به نسبت ۱ ۲ تا ۲ ۴ ليتر در هکتار قبل از رويش يا با تو – فور – دي به نسبت ۳ ليتر در هکتار بعد از رويش، اقدام کرد.
علف خرچنگ
نام علمي: Digitaria sangunalis
علف خرچنگ يک گياه يکساله تابستانه است و از مشکلات مناطق معتدل و گرمسيري به شمار مي‌رود. اين علف‌هرز مي‌تواند از محل گره‌هاي خود ريشه توليد کند، در نتيجه رشدي مشابه گونه‌هاي چند ساله دارد، اما توليد مثل آن عمدتاً از طريق توليد بذر زياد صورت مي‌گيرد. رسيدگي اين گياه طي تابستان است و سپس در اوخر تابستان يا پاييز بذر توليد مي‌کند.
پيچک
نام علمي: Convolvulus arvensis
پيچک يک گياهي دولپه‌اي، علفي و چند ساله خزنده است و ساقه‌هاي تاک مانندي دارد ه به وي امکان مي‌دهند در حالت پهن روي زمين باقي بماند يا به دور ساقه گياهان ديگر بپيچد. ريشه‌هاي اين گياه قادرند تا عمق ۵ متري خاک نفوذ کنند و اين علف هرز را قادر مي‌سازد تا در خاک‌هاي خشکي که از نظر عناصر غذايي فقير هستند بقا داشته و رقابت کند. پيچک مي‌تواند توسط ريزوم و بذر توليد مثل نمايد. ريشه‌کني اين علف‌هرز بسيار دشوار است، زيرا ريزوم‌هاي آن بسيار عيق هستند و بذر‌هاي آن نيز مي‌توانند قوه ناميه خود را تا ۵۰ سال حفظ کنند.
مبارزه با پيچک به کمک عمليات زراعي مشکل است و بايد از سموم نفوذي که ريشه را در عمق زمين نابود سازد استفاده کرد.
بهترين سم علف‌کش براي مبارزه با پيچک، مخصوصاً در ان زمان که در منتهاي فعاليت است، تو – فور – دي مي‌باشد. در مزراعي که به کارگيري اي سم خطرناک باشد مي‌توان MCPA را به کار برد.

براي مبارزه با دود سيگار، گازهاي آشپزخانه اي، گازهاي سمي متصاعد از مواد شوينده، رنگ هاي شيميايي و... به فکر خريد هواکش هاي قوي نباشيد. با ۱۲ گياهي که ...

نخود فرنگي گياهيست علفي و يک ساله ، داراي برگ هاي مرکب و شانه اي که از يک تا سه جفت برگ بيضي تشکيل ميشود و در انتهاي برگ به صورت پيچک ختم مي گردد . اي ...

گل ها و گياهان از نخستين پيام آوران فصل بهار هستند که با شکوفايي خود. آغاز نوروز، سال نو ايرانيان را نويد مي دهند. در اين ميان تعدادي از گياهان و گل ه ...

آلوئه ورا گياهي رو که مشاهده مي کنيد آلوئه ورا يا صبر زرد نام دارد که علاوه بر اينکه خاصيت داروئي زيادي دارد.از ماده ژلاتيني که درون برگ اين گياه وجود ...

آموزش کاشت خيار معمولي و درختي در گلخانه ● انتخاب زمان کشت قبل از هر اقدامي در مورد کشت خيار ابتدا بهتر است اطلاعاتي از قبيل آمار هواشناسي منطقه نظرات ...

واژه هورمون به موادمعيني اطلاق مي شود که در بخشي از موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثرات فيزيولوژيکي محسوسي در ديگر قسمتهاي آن به جا مي گذارد و د ...

دانلود نسخه PDF - پيچک