up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله پيوند سيگما PDF
QR code - پيوند سيگما

پيوند سيگما

پيوند سيگما چيست؟

اوربيتال S به شکل کره است و مرکز آن در هسته اتم قرار دارد. براي تشکيل پيوند ، دو هسته بايد به اندازه کافي به يکديگر نزديک شوند تا همپوشاني مولکولهاي اوربيتال‌هاي اتمي صورت پذيرد. نشان دادن اوربيتال‌هاي اتمي با حروف (P , S , ...) مرسوم است. اوبيتال‌هاي مولکولي نيز با حروف يوناني σ (سيگما) ، п (پي) و غيره نشانه‌گذاري مي‌شوند.
تشکيل پيوند سيگما
اوربيتال‌هاي مولکولي (H2)، از همپوشاني دو اوربيتال (S) از دو اتم هيدروژن حاصل شده‌اند. اگر همپوشاني طوري بين دو اوربيتال صورت پذيرد که ابر الکتروني بين دو هسته ، همديگر را تقويت کنند، چگالي الکتروني در ناحيه بين دو هسته زياد خواهد بود. جاذبه دو هسته با بار مثبت نسبت به ابر الکتروني اضافه با بار منفي ، مولکول را به هم نگه مي‌دارد و مولکول پايدارتر از اتم‌هاي هيدروژن مي‌شود.
اوربيتال‌هاي پيوندي يا اوربيتال مولکولي حاصل را ، اوربيتال‌هاي سيگما و اين پيوندها را پيوندهاي سيگما مي‌نامند و با نماد (σ) نشان داده مي‌شوند.
تشکيل اوربيتال ضد پيوندي سيگما
چون دو اوربيتال اتمي با يکديگر ترکيب شده‌اند، بايد دو اوربيتال مولکولي بدست آيد. اوربيتال مولکولي ديگر حاصل از ترکيب که در آن ابر الکتروني بين دو هسته ، همديگر را تضعيف کنند. در اين حالت چگالي الکتروني در ناحيه بين دو هسته خيلي کم است. چون دو هسته مثبت همديگر را دفع مي‌کنند و در فاصله بين آنها چگالي کم الکتروني قادر به جبران اين دافعه با ايجاد جاذبه‌اي قوي نيست، لذا نزديک نگاه داشتن دو هسته در اين حالت نيازمند انرژي است. اين اوربيتال مولکولي را اوربيتال ضد پيوندي سيگما ( با نشان (*σ) مي‌نامند. چون نه تنها در به هم نگه داشتن دو اتم کمک نمي‌کند، بلکه عمل آن در جهت دور کردن دو اتم از يکديگر است.
تقارن اوربيتال‌هاي سيگما
اوربيتال‌هاي سيگما ( σ و *σ هر دو)، به دور محوري که دو هسته را به يکديگر متصل مي‌کند، تقارن استوانه‌اي دارند و چرخش مولکول دور اين محور ، تغيير قابل مشاهده‌اي در شکل اوربيتال به وجود نمي‌آورد.
انرژي اوربيتال‌هاي سيگما
انرژي اوربيتال پيوندي (σ) از انرژي هر يک از اوبيتال‌هاي اتمي که آن را بوجود آورده‌اند کمتر است، در حالي که انرژي اوربيتال ضد پيوندي (*σ) بالاتر است. وقتي دو اوربيتال اتمي ترکيب مي‌شوند، اوربيتال مولکولي پيوندي نشان دهنده کاهش انرژي سيستم و اوربيتال مولکولي ضد پيوندي نشان دهنده افزايش انرژي سيستم است.
مرتبه پيوند
هر اوربيتال ( اتمي يا مولکولي ) مي‌تواند دو الکترون با اسپين مخالف را در خود جاي دهد. در مولکول هيدروژن دو الکترون ( با اسپين‌هاي جفت شده ) اوربيتال ( σ1S) را که اوربيتالي در دسترس با حداقل انرژي است اشغال مي‌کنند. اوربيتال (1S *σ) اشغال شده است. تعداد پيوند يا مرتبه پيوند ، در هر مولکول عبارت است از نصف الکترون هاي ضد پيوندي از الکترون هاي پيوندي است که براي (H2) مرتبه پيوند 1 و براي (He) صفر است
بررسي اوربيتال (2S)
ترکيب دو اوربيتال (2S) ، اوربيتال‌هاي مولکولي (2S σ) و( *σ 2S ) را بوجود مي‌آورد که با اوربيتال‌هاي (σ) و (*σ) ناشي از ترکيب دو اوربيتال (1S) مشابه‌اند.

در دهه 1980 اين متدلوژي در شرکت موتورولا بوسيله کارشناسان مهندسي و آمار تدوين وبا حمايت کامل باب گلوين مدير ارشد اجرا شد. سازمانهاي پيشگام بعدي که از ...

شش سيگما يک نگرش منضبط، داده محرک و روشي براي حذف عيبها در هر فرآيند و محصول مي باشد ودامنه آن از ساخت تا فروش را در برمي گيرد و شامل همه محصول و خدما ...

● چه عواملي سبب ريزش مو مي گردند ؟ شايعترين علت ريزش مو توارث است . مردان و زنان دچار ريزش مو ژنهاي مربوط به ريزش مو را از هريک يا دو والدين خويش به ا ...

سال ۲۰۰۵، «عبدالله دار» جراح پيوند و متخصص اخلاق پزشکي در نشريه معتبر Nature Clinical Practice Nephrology نوشت که ايران موفق شده فهرست انتظار پيوند کل ...

آب، فراوان ترين مايع و به جرات مهم ترين مايعي است که روي زمين وجود دارد؛ اما اهميت آن به پديده هاي زيستي منحصر نمي شود. ويژگي هاي فيزيکي آب در مقايسه ...

● مقدمه اين يک جمله معروف است که مي گويد ‹‹کيفيت جذب کننده مشتري است و اختراع متمايز کننده شما در يک جامعه رقابتي مي باشد.›› شش سيگما يک متدولوژي ساخت ...

بيش از نيم قرن پيش، هنگامي که هنوز هيچ تراشه سيليکوني اي ساخته نشده بود، آلن تورينگ، يکي از بحث انگيزترين پرسش هاي فلسفي تاريخ را پرسيد. او گفت و اند ...

اتمهاي گازهاي بي اثر ميل ندارند با عنصرهاي ديگر پيوند تشکيل دهند يا با اتمهاي ديگري از نوع خود به يکديگر بپيوندند، ولي عنصرهاي ديگر به جز گازهاي بي اث ...

دانلود نسخه PDF - پيوند سيگما