up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله پيشگيري الکترونيکي PDF
QR code - پيشگيري الکترونيکي

پيشگيري الکترونيکي

پدافند غير عامل

● مقدمه:
پدافند در مفهوم کلي، دفع، خنثي کردن و يا کاهش تاثيرات اقدامات آفندي دشمن و ممانعت از دستيابي به اهداف خودي است.
پدافند به دو بخش تقسيم ميشود ۱- پدافند عامل ۲- پدافند غيرعامل
۱) پدافند عامل: پدافند عامل عبارت از رويارويي و مقابله مستقيم با دشمن و به کارگيري جنگ افزارهاي مناسب و موجود به منظور دفع حمله و خنثي کردن اقدامات آفندي وي ميباشد.
۲) پدافند غيرعامل: پدافند غيرعامل به مجموعه اقداماتي اطلاق ميگردد که مستلزم به کارگيري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن ميتوان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تاسيسات حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.
۱) موضوعيت پدافند غيرعامل
بخشي از خسارات و صدمات وارده از حملات هوايي-موشکي، مربوط به اصابت بمب يا هر نوع پرتابه ديگري و ايجاد انفجار توسط آنها ميباشد. که در لحظه وقوع حادث ميگردد و اغلب موارد، خسارات و صدمات مربوط به پيامدهاي اين حملات از خسارات ناشي از انفجار اوليه به مراتب بيشتر ميباشد و با رعايت اصول پدافند غيرعامل و اجراي طرحهاي مربوطه ميتوان ضمن کاهش خسارات اوليه از بروز خسارات و صدمات بعدي جلوگيري نموده و يا تاثير آنها را تا حد بسيار زيادي کاهش داد.
اصول اوليه پدافند غيرعامل، ساده و تقريباً ثابت بوده ولي کاربرد اين اصول در موارد مختلف تفاوت داشته و در مواردي پيچيده و مشکل ميشوند.
۲) اصول، روشها و موضوعات اساسي در مبحث پدافند غيرعامل
۱-۲ ) اختفا Concealment
اختفا يا پنهان کاري به کليه اقداماتي گفته ميشود که مانع از قرار گرفتن تاسيسات و تجهيزات در ديد مستقيم دشمن گرديده و يا تشخيص تاسيسات و تجهيزات و همچنين آگاهي از انجام فعاليتهاي خاص را براي او غير ممکن و يا مشکل ميسازد.
روشهاي اختفا عبارتند از
الف) استفاده مناسب از عوارض زمين و احداث تاسيسات در محلي که توسط دشمن به سهولت قابل تشخيص و رويت نباشد.
ب) عادي و غير مهم جلوه دادن تاسيسات با جدولبندي، درختکاري و ...
ج) جداسازي منطقي تاسيسات صنعتي که به علت نوع فعاليت نميتوان آنها را به طور کلي دگرگون نمود. به نحوي که تاثير زياد بر نوع فعاليتها نگذارد.
د) حذف نقاط حياتي و حساس و مهم از روي نقشههايي که به دليل خاص بايد در رسانههاي گروهي منعکس گردد.
ه) نشان ندادن نماي خارجي تاسيسات حياتي و حساس در تلويزيون به خصوص در ارتباط با محيط اطراف و جادهها
و) عدم درج آگهي در جرايد به گونهاي که وقوع فعاليتي مهم در محدوده زماني و در موقعيت جغرافيايي مورد استفاده قرار گيرد.
ز) ايجاد تاسيسات در اعماق زمين و يا در دل کوهها که به اين ترتيب علاوه بر پنهان کردن آنها بحث استحکام کافي در مقابله با راکت، بمب و موشک را ميتوان مطرح کرد.
ح) جابهجايي: از آن جايي که تاسيسات صنعتي به صورت ثابت در نقطهاي مستقر ميشود و انتظار و تغييرات و تحولات دفعي از آنها نميرود. چنانچه جمعآوري و نصب مجدد گونههايي از صنايع تا حد لازم سهولت داشته باشد ميتوان کالبدهاي مورد نياز را از نوع سبک و انعطافپذير مانند چادر و يا سازههاي سبک با قابليت مونتاژ و دمونتاژ آن انتخاب نمود و در مراحل زماني مختلف محل آن را جابهجا نمود.
۲-۲ ) استتار comouflage
مفهوم کلي استتار هم رنگ و هم شکل کردن تاسيسات و تجهيزات با محيط اطراف ميباشد. استتار از موثرترين و متداولترين روشهاي دفاعي غيرعامل در ارتش کلاسيک دنيا است.
در مبحث استتار دو نوع ديد از طرف دشمن مدنظر است ۱- ديد هوايي ۲- ديد زميني
عوامل مربوط به اجراي استتار عبارتند از: رنگ، سايه، بافت، زمين، جنس و مصالح و حرارت و ....
▪ انواع استتار
۱) استتار نوري
۲) استتار حرارتي
۳) استتار راداري
۴) استتار راديويي (مثل ايجاد پارازيت يا ارسال فرامين کاذب)
۵) استتار بصري
۶) استتار صوتي
۷) ضد الکترونيکي
۲-۳ ) استحکامات:
در بحث پدافند غيرعامل استحکامات به سازههاي موقتي اطلاق ميشود که با توجه به شرايط و امکانات و ميزان اهميت و آسيبپذيري نقاط حياتي و حساس در محلهاي مناسب و اطراف تاسيسات ايجاد ميگردند تا مانع اصابت مستقيم موشک بمب يا ترکش اين مهمات به تاسيسات و يا تجهيزات گرديده و اثرات ترکش و انفجار را به طور نسبي خنثي نمايند. استحکامات به شکل زير طبقهبندي ميشوند:
۱) خاکريز
چنانچه تجهيزات در فضاي باز چيده شده و يا درون ساختماني و با مقاومت مصالح معمولي قرار گرفته باشند با ايجاد خاکريز با ارتفاع و قطر مناسب ميتوان در مواردي مانع اصابت مستقيم بمب و موشک به تاسيسات و تجهيزات گرديده و در اکثر موارد مسير ترکش و موج انفجار به طرف تاسيسات را سد کرد.
۲) کيسه شن
در صورتي که فضاي لازم براي ايجاد خاکريز با شيب مناسب وجود نداشته باشد. با چيدن گونيهاي پر از شن و ماسه در چندين رديف و روي هم ميتوان به نتايج مورد نظر براي حفظ تاسيسات دست يافت.
علاوه بر محصور کردن تاسيسات و تجهيزات ميتوان از کيسه شن به عنوان پوشش محافظتي نيز استفاده کرد (مثل: لولههاي زميني انتقال نفت....)
۳) دال بتني، شبکه شن و يا استوانه بتني
استفاده از اين وسائل زماني توصيه ميشود که تداوم تهديد محتمل باشد.
۴) ديوار کشي
ايجاد ديوار احتياج به بررسي کارشناسي داشته و قطر و ارتفاع آن با توجه به مقاومت مصالح به کار رفته بايد محاسبه شود. ديوار کشي شامل آجر چيني، سنگ چيني، ايجاد بلوکهايي با سيمان مسلح و يا استفاده از بلوکهاي پيش ساخته ميباشد. ديوار کشي بهتر است در قطعات مجزا و کنار هم صورت گيرد.
۲-۴ ) پوشش
ايجاد پوشش يک اقدام موقتي است که با بالا رفتن شدت تهديد و احتمال حمله هوايي موشکي انجام شده و تا زماني که احتمال حمله وجود دارد ادامه مييابد. با اين عمل تاسيسات و تجهيزات يا مرکز فعاليت از ديد خلبان يا حسگر نصب شده در سر بمب و موشک پنهان گرديده و هدف گيري و هدايت موشک و بمبهاي هدايت شونده از جمله بمبهاي ليزري ميسر نشده و يا دقت آنها کاهش مييابد. پوشش ميتواند توسط دود ، بخار آب (غليظ) و يا با هوا کردن بادکنک و بالن ايجاد شود.
▪ انواع پوشش:
پوشش امنيتي: اقداماتي است که عمدتاً در مورد تاسيسات ثابت به کار گرفته ميشود و فعاليتهاي مجازي يا غيرواقعي را براي دشمن تداعي ميکند.
پوشش فيزيکي: اصطلاحاً اقداماتي است که موقتاً به صورت فيزيکي مانع از تشخيص هدف ميگردد. که از جمله اين اقدامات ميتوان به ايجاد پرده دود يا بخار غليظ اشاره کرد.
۲-۵ ) ايجاد سازههاي امن و مقاومسازي
طراحي و احداث تاسيسات حياتي و حساس به گونهاي که به طور کلي در مقابل اصابت مستقيم بمب و موشک مقاوم باشند در خيلي از موارد اصولاً عملي نبوده و به صرفه و صلاح نيز نميباشد. زيرا هزينه ايجاد و تاسيسات با چنين مشخصاتي ممکن است به مراتب پيش از کل تجهيزات مربوطه باشد.
در اکثر موارد اصلاح بر اين است که اجزا مستقل تاسيسات و تجهيزات که اصابت احتمالي بمب موشک موجب از کار افتادن تجهيزات و توقف فعاليت بخشي از مجموعه گرديده اما خسارت جانبي زيادي به بار نميآورد تنها در مقابل موج انفجار و ترکش بمب موشک محافظت شوند ولي بخشهايي از مجموعه که صدمه ديدن آنها موجب از کار افتادن کل سيستم و وقفه کامل يا نسبي در انجام فعاليت ميگردد با مقاومت کافي اصابت بمب ساخته شوند.
چنانچه تاسيسات حياتي و حساس که احتمالاً در فهرست هدفهاي دشمن قرار دارند فاقد مقاومت کافي در مقابل اصابت مستقيم بمب، موشک بوده و يا موج انفجار ناشي از اصابت، بمب موشک در نزديکي تاسيسات را نتواند تحمل نمايند.ميتوان با اجراي طرحهاي خاص مهندسي، مقاومت بناي آنها را افزايش داده و احتمالاً به حد مطلوب رسانيد.
۲-۶ ) پراکندگي
پراکندگي عناصر کالبدي يکي از مباحث مهم پدافند غيرعامل محسوب ميگردد که در کاهش خسارت ناشي از ايراد ضربه تخريبي دشمن بسيار موثر است و به عکس در صورتي که دشمن در مراحل تهاجمي خود پيش از شناسايي حضور و با بازشناسي به مرحله نشانهروي و اصابت دست يابد تمرکز عناصر کالبدي و حساس مجموعه مورد تهاجم موجب ميگردد عمليات تهاجمي با حجم کمتر و متمرکز، بيشترين تخريب را به جا بگذارد.
ايجاد مجتمعهاي عظيم صنعتي،تاسيسات بندري وسيع، نيروگاه بزرگ و غيره در کشور که ممکن است مورد حمله هوايي دشمن قرار گيرد به صلاح نيست.
در مورد مراکز موجود لازم است مطالعات صورت گرفته و در صورت امکان طرحهايي جهت انتقال تدريجي آنها به نقاط مختلف کشور تهيه شود تا با رعايت اصول پراکندگي در محلهاي جديد مستقر گردند.
۲-۷) تفرقه Separation
منظور از تفرقه، جداسازي بخشي يا بخشهايي از تجهيزات، قطعات يدکي مواد و ساير وسائل و انتقال آنها به محلي غير از محل استقرار دائمي و نجات آنها از تاثير يک حمله هوايي موشکي احتمالي است. اين امر نبايد باعث توقف کامل فعاليتها گردد.
۲-۸ ) فريب و اختلال: به مجموعه اقداماتي که بتواند بازشناسي و توجه دشمن را از هدفهاي مورد نظر منحرف کرده و موجب گمراهي وي در تشخيص و هدفگيري شود، فريب و اختلال اطلاق ميشود.
۲-۹) دسترسيها: دسترسيها به معني راهها و فضاهاي عبوري و ارتباطي است و در انواع و مقياسهاي مختلف قابل طرح است. خطوط ارتباطي يک موضع به محيط بيروني بايد تابع ضوابطي باشد که خصوصيات تهديدات منجر به اختلال در تردد و يا حذف تردد شود.
۲-۱۰) موانع
کليه عواملي که نفوذ حضور دشمن را در محدوده مورد نظر مشکل نمايد موانع نام دارد. انواع موانع عبارتند از:
الف) فاصله
يک اصل کلي آن است که هر چند فاصله سوژه از مبدا تهديد و تهاجم بيشتر باشد از ايمني بيشتري برخوردار است، زيرا طي کردن فاصله با به کارگيري هر نوع شي تهاجمي اعم از موشکي، هوايي و زميني، مستلزم برنامهريزي دقيقتر و به کارگيري سلاح و تکنولوژي کارآمدتر و هزينه گزافتر و در عين حال خطرپذيري بيشتر است.
ب) توپوگرافي
به معني پستي و بلنديهاي زمين ميباشد در صورت وجود ناهمواري در مسير نقاط مورد نظر علاوه بر خود اين ناهمواريها باعث دشواري حرکت مهاجم به خصوص نيروي زميني مي شوند در عين حال امکاناتي را جهت به کارگيري تدافعي فراهم مينمايد.
ج) زيستگاهها
در هر منطقه که تودهاي از کالبد معماري و تجمع نيروي انساني وجود داشته باشد دليل استحکامات متنوع و پيچيدگي کالبدي و ساير امکانات و از طرفي عدم شناخت دقيق دشمن از ميزان و مکانيزم مقاومتهاي احتمالي همواره نوعي احتياط و ترديد وجود داشت و اين امر خود به مثابه وجود قابليتهاي پيشگيرانه ميباشد.
د) آبهاي سطحي
شامل نهرها، رودها، کانالها، درياچهها و حوضچههاي طبيعي، مصنوعي، تالابها و برکههاي سطوح زير کشت غرقابي مانند برنج و نيشکر ميباشد که استعداد مانع بوده را در مقابل هجمههاي تصرف زميني دارند.
ه) رملها
۲-۱۱ ) سيستمهاي رديابي و اعلام خطر
بخشي از اقدامات پدافند غيرعامل و هوايي نظير ايجاد پرده پوششي اقدامات درون سازماني به منظور آماده نمودن محيط جهت ترک فعاليت استفاده از جان پناه و پناهگاهها و غيره اندکي قبل از وقوع حملات هوايي موشکي صورت ميگيرد.
و بنابراين کليه افراد بايد در زمان به نحوي از وقوع اين حملات مطلع گردند.
مهمترين اقدام برقراري سيستم اعلام خطر در نقاط حياتي و حساس با تشکيل يک مرکز اعلام خطر و گماردن يک نفر مسئول در هر زمان و استفاده از بلندگو، آژير و خطر و غيره ميباشد.
۳-۱۱) آموزش و فرهنگ سازي:
مسئولين تصميمگيرندگان و کليه افرادي که به نحوي در سياستگذاري تهيه اجراي طرحهاي پدافندي غيرعامل سهمي ميباشند. لازم است متناسب با نياز از آموزشهاي لازم برخوردار گردند. ارائه آموزش با تشکيل دورههاي آموزشي مختلف، در مراکز آموزش نظامي و غيرنظامي ميسر ميباشد.
۲-۱۲) پنگاهگاهها و جان پناه:
پناهگاههاي به مکاني اطلاق ميگردد که در مقابل اثرات حملات هوايي-موشکي نسبت به ساختمانهاي معمولي و يا فضاي باز از امنيت بيشتري برخوردار باشد.
پناهگاهها بهتر است در نزديکي محلهاي تجمع افراد باشد و بهتر است در فاصله مناسب از تاسيسات و با استحکام مورد نظر جهت مقاومت در مقابل اصابت مستقيم بمب موشک و يا موج انفجار اتخاذ گردد.
پناهگاهها بايد مجهز به هواکش، سيستم تهويه طبيعي و يا مصنوعي، سيستم روشنايي و برق اضطراري، وسائل کمکهاي اوليه،آب و غذا، وسائل کنار زدن آوار و راههاي ورود و خروجي متعدد به خارج از محوطه پناهگاه باشند.
▪ جان پناه:
چنانچه ساختمان محل فعاليت داراي مقاومت کافي در مقابل موج انفجار و ترکش نبوده و تجهيزات و وسائل به کار رفته در تاسيسات خود خطر آفرين باشند و در مواردي که تاسيسات خود هدف حمله هستند با شنيدن صداي آژير بايد به محل امنتر رفت.
جان پناه ميتوان يک سنگر بتني سرپوشيده، سنگر معمولي با ديواره آجري يا حتي خاکي باشد که افراد بتوانند با رفتن درون آن و نشستن روي پاهاي خود يا روي سنگر در معرض اصابت ترکش قرار نگيرد.
۲-۱۳) پدافند در مقابل حملات ويژه (شيميايي، ميکروبي، هستهاي)
استفاده از سلاحهاي شيميايي در محيط جنگ رايج است و کمتر در محيطهاي تاسيساتي کاربرد دارد.
اعلام خطر حمله شيميايي يا حملات هوايي معمولاً متفاوت بوده و اين اعلام خطر ممکن است قبل يا هم زمان با حمله صورت پذيرد. استفاده از ماسک در اين شرايط بسيار مهم است.
در مورد حملات هستهاي: چنانچه افراد بدانند در صورت اطلاع از انفجار قريب الوقوع هستهاي با رفتن داخل يک سنگر، کشيدن يک پتوي مرطوب روي سر خود ميتوانند تا حد زيادي از آثار ناشي از ريزش اتمي مصون بمانند. قطعاً در مقابل يک حمله هستهاي به طور کامل تسليم نخواهند شد، آموزش در اين زمينه نقش موثري را ايفا ميکند.
۲-۱۴) آمايش دفاعي
که شامل سازماندهي و چينش مناسب فضاها و تاسيسات براي نيل به اهداف استراتژيک و دفاعي صورت ميگيرد و به مطالعات گستردهاي نياز دارد.
۲-۱۵ ) سلاح شناسي:
يکي از مطالعات مهم در امور دفاعي و پدافندي، مطالعه بر روي تواناييهاي سلاحهاي متفاوت، ميزان آسيبرساني هر يک دستهبندي و روشهاي مقابله با آنها ميباشد.
۲-۱۶ ) مکان يابي localisation
انتخاب مطلوب و بهينه يک محل با امکان تحقق آن فعاليت و داشتن شرايط مناسب براي توسعه آينده به گونهاي که علاوه بر عوامل عمومي اصول پدافند غيرعامل رعايت شود.
۲-۱۷ ) دفاع غيرنظامي Civil Defence
۱)مجموعه تمهيدات دفاع عامل و غيرعامل براي افراد و تاسيسات غيرنظامي (اصغر جدي -۱۳۸۳)
۲)مجموعه فعاليتهاي که ميتوان با انجام آن از بروز و استمرار سوانحي که جان و مال مردم را تهديد ميکند جلوگيري نمود و يا در صورت بروز، آثار ناشي از آنرا کاهش داد (موحدي نيا)
۳) کاهش خسارات مالي و صدمات جاني وارده بر غيرنظاميان در اثر حوادث طبيعي يا حوادث غيرطبيعي (مهندسي شمسايي)
▪ مفهوم دفاع غيرنظامي:
در منابع لاتين عبارت «دفاع غيرنظامي» يا «دفاع شهري» برابر با عبارت civil Defence است. دفاع غيرنظامي «حفاظت از غير نظاميان در شرايط جنگي» است و از اين رو مشتمل بر بخشي از دفاع ملي است که در پي تمهيدات لازم به منظور کسب آمادگي کافي در برابر هرگونه حمله احتمالي يا باج خواهي از يک کشور ميگردد. طبق اين تعريف، دفاع غير نظامي بايد «ايمني جمعيت غيرنظامي کشور و ادامه حيات آنان (در زمان جنگ) را تضمين نمايد». از اين رو دفاع غيرنظامي به صورت سيستماتيک اهداف زير را دنبال مينمايد:
۱) به حداقل رسانيدن آثار حاصل از حملات نظامي بر جمعيت غيرنظامي
۲) مقابله فوري با شرايط اضطراري حاصل از چنين حملهاي
۳) بازيابي و برقراري تسهيلات و خدمات آسيب ديده در نتيجه چنين حملهاي
▪ نتيجه گيري
آنچه در اين مقاله به آن پرداخته شد عبارت بود از اهم موضوعاتي که در مطالعه دفاع غير عامل مورد بررسي قرار گيرد. بدون ترديد مسائل جانبي بسيار زيادي وجود دارند که در مجالهاي ديگر قابل بررسي هستند. مبحث مهم فرهنگسازي در مسئله دفاع غير عامل يکي از اين موضوعات ميباشد.
۲-۱۸ ) استحکامات fortification
ايجاد هرگونه حفاظي که در مقابل اصابت مستقيم بمب، راکت، موشک، توپخانه، خمپاره و يا ترکش آنها مقاومت نموده و مانع صدمه رسيدن به نفرات، تجهيزات يا تاسيسات گرديده و اثرات ترکش و موج انفجار را به طور نسبي خنثي نمايد.
۲-۱۹ ) مراکزحياتي (vital Centers)
مراکزي که داراي گستره فعاليت ملي ميباشد و وجود و استمرار فعاليت آنها براي کشور حياتي است و آسيب يا تصرف آنها بوسيله دشمن باعث اختلال کلي در اداره امور کشور ميگردد.
▪ مراکز حساس Critcal Centers
مراکزي که داراي گستره فعاليت منطقهاي ميباشند و وجود و استمرار فعاليت آنها براي مناطقي از کشور ضروري است و آسيب يا تصرف آنها به وسيله دشمن باعث بروز اختلال در بخشي از کشور ميگردد.
▪ مراکز مهم Important centers
مراکزي که داراي گستره فعاليت محلي ميباشند و وجود و استمرار فعاليت آنها براي بخشي از کشور داراي اهميت است و آسيب يا تصرف آنها به وسيله دشمن باعث بروز اختلال در بخشي از کشور ميگردد.
۲-۲۰) تهديدات:
تهديد دشمن (آمريکا) را کاملاً جدي بگيريد (فرمانده معظم کل قوا)
به کارگيري پدافند غيرعامل در جهت مقابله با تهديدات و تقليل خسارات ناشي از حملات هوايي، موشکي، زميني و ... کشور مهاجم، موضوعي بنيادي و اساسي است که وسعت و گستره آن تقريباً تمامي مراکز حياتي و آسيب پذير نظامي، اقتصادي و ... کشور را در برگرفته و حفظ امنيت ملي، استقلال سياسي و اقتصادي و پيروزي در جنگ به نحو چشمگيري در راس امور است.
مديريت پدافند غيرعامل در واقع به دنبال آن است که «ژن» دفاع را در درون ساختار جامعهاي که امکان مورد تهاجم شدن آن وجود دارد قرار دهد.
از طرفي نيز بدون هيچ نوع شناختي از نحوه تهاجم دشمن و روشهاي ايراد خسارت نميتوان به راه حل مناسب براي پيشگيري از آن انديشيد. لذا قدم اول دشمن شناسي (نحوه تهاجم دشمن) است.
هر مهاجمي براي رسيدن به هدف تهاجم خود که در وهله اول وارد آوردن خسارت به طرف مقابل است، لاجرم ملزم به طي مراحلي است که در آن مراحل، بسته به نوع تهاجم (زميني، هوايي، دريايي و ...) داراي ماهيتي متفاوت ميباشد.
مهاجم نيز براي انجام تهاجم خودش يک سري مراحل و روشهايي را دنبال ميکند از جمله:
۱) شناسايي
۲) حضور
۳) نشانهروي
۴)ايراد خسارت
۵) فرار
آنچه مسلم است وظيفه ما ايجاد خلل در هر يک از مراحل فوق ميباشد تا بتوان به هدف دفاع که همان به حداقل رساندن ميزان خسارت دشمن به نيروهاي و تاسيسات و تجهيزات خودي است رسيد.
هر گاه تمهيدات دفاع عامل همراه با ملزومات دفاع غيرعامل به حدي از کارآمدي برسد و يا بالاتر باشد خود بهخود باعث از بين رفتن طمع دشمن و نااميدي در تهاجم خواهد شد و يا در صورت حادث شدن تهاجم، دشمن را در دستيابي به اهدافش با مشکل جدي روبرو خواهد نمود.
هر کشوري که به مسائل نظامي، دفاعي،تهديدات و فرصتها نيانديشد محکوم به نابودي است چرا که ساير حکومتها به جاي او خواهند انديشيد. اين مسئله براي کشورمان به لحاظ قرارگيري در موقعيت استراتژيک جغرافيايي منابع طبيعي از اهميت بيشتري برخوردار است.
تصرف هر کشوري به طور ناگهاني يا به مرور صورت ميگيرد، در حال حاضر با توجه به محاصره ايران توسط آمريکا يکي از روشهايي که ميبايست بيشتر مورد توجه و تامل قرار گيرد، تهاجم نظامي به صورت غافلگيرانه است که جوابگوي اصلي آن «دفاع غيرعامل» ميباشد. يکي از مشخصههاي نبرد نوين که در دهه گذشته شاهد نمونههايي از آن بوديم به کارگيري گسترده فناوريهاي نوين در آن ميباشد. مقابله با فنآوريهاي تهديد يا دستيابي به آنها بسيار پرهزينه، زمانبر و نيازمند ريسک بسيار بالا است.
در زمينه روند پيشرفت تجهيزات و تسليحات در قرن بيست و يکم به نکات ذيل ميتوان اشاره کرد:
- تکثير سلاحهاي در جهت سيستمهاي با عوامل غيرانساني است.
- هواپيماهاي بدون سرنشين طيف زيادي از فعاليتها را انجام ميدهند.
- هليکوپترها در آينده به صورت چند منظوره خواهد بود.

از نظر لغت شناسي واژه پدافند از دو جز پد و آفند تشکيل شده است.در فرهنگ و ادب فارسي پاد يا پد پيشوندي است که به معاني ضد،متضاد،پي،و دنبالبوده و هر گاه ...

● چربي خون (hyperlipidemia) چربي خون از مهمترين عوامل خطرساز براي ايجاد بيمار عروق قلبي و ايجاد سکته هاي قلبي است. چربي خون بالا در فرد مبتلا علامت و ...

ماستيت در تقريبا ۱۰ از مادران آمريکايي که شير مي دهند روي مي دهد و مي تواند منجر به قطع شيردهي شود. خطر ماستيت را مي توان با تخليه مکرر و کامل پستان و ...

انتخاب يك كلمه عبور مناسب در حقيقت مصالحه اي بين انتخاب چيزي است كه به سختي حدس زده مي‌شود و چيزي كه به راحتي به خاطر سپرده مي‌شود.يسنا: انتخاب يك كلم ...

آموزش الکترونيکي ارائه کنندگان : سيامک اهتمام رشته کامپيوتر _ سخت افزار ارائه شده به گروه فني و مهندسي کامپيوتر دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلا ...

● ميزان انتقال HIV اخيراً در خبرها آمده بود که انجام ختنه در پيشگيري از عفونت HIV بسيار موثر است. نقش ختنه در پيشگيري از ساير عفونت هاي منتقله از راه ...

● سرطان ريه چيست؟ به علت آنکه سلول هاي يک عضو، پاسخ هاي گوناگوني به عوامل سرطان زا مي دهند، بنابراين ممکن است انواع مختلف سرطان را در هر عضوي مشاهده ک ...

با ظهور کتاب هاي الکترونيکي تقريبا سه سالي مي شود که صنعت چاپ و نشر دچار تغيير و تحولات عظيمي شده است.کتاب الکترونيکي اطلاعات ذخيره شده يک کتاب در قال ...

دانلود نسخه PDF - پيشگيري الکترونيکي