up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله پيشگيري از ماستيت PDF
QR code - پيشگيري از ماستيت

پيشگيري از ماستيت

درمان ماستيت در زنان شيرده

ماستيت در تقريبا ۱۰ از مادران آمريکايي که شير مي دهند روي مي دهد و مي تواند منجر به قطع شيردهي شود. خطر ماستيت را مي توان با تخليه مکرر و کامل پستان و تکنيک مطلوب شيردهي کاهش داد. عفونت نوک پستان مي تواند ماستيت ايجاد کند. تشخيص هاي افتراقي عفونت نوک پستان شامل تحريک مکانيکي ناشي از بد بسته شدن دهان يا اختلالات دهان نوزاد مانند شکاف کام يا عفونت هاي باکتريايي يا مخمري است. تشخيص ماستيت معمولا باليني است و بيماران با تندرنس موضعي در يک پستان همراه با تب و ضعف مراجعه مي کنند. درمان شامل تغيير تکنيک شيردهي اغلب همراه با کمک يک مشاور شيردهي است. هنگامي که آنتي بيوتيک لازم باشد، آنهايي که در برابر استافيلوکوک اورئوس موثر هستند (مانند دي کلوگزاسيلين و سفالکسين) ترجيح داده مي شوند. به دليل اينکه استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين شايع تر مي شود، اين احتمال وجود دارد که علتي شايع تر براي ماستيت باشد و آنتي بيوتيک هايي که در برابر اين ارگانيسم موثر هستند، ممکن است ترجيح داده شوند. ادامه شيردهي بايد در صورت وجود ماستيت تشويق شود و عموما خطري براي نوزاد به همراه ندارد. آبسه پستان شايع ترين عارضه ماستيت است. اين عارضه را مي توان با درمان سريع ماستيت و ادامه شيردهي پيشگيري کرد. هنگامي که آبسه ايجاد مي شود، تخليه جراحي يا آسپيراسيون سوزني لازم است. شيردهي را به طور معمول مي توان در صورت وجود آبسه درمان شده ادامه داد...
ماستيت به عنوان التهاب پستان تعريف مي شود. هر چند که مي تواند به طور خود به خود يا طي شيردهي ايجاد شود، اين بحث محدود به ماستيت در زنان شيرده است که ماستيت در آنها به صورت باليني به عنوان التهاب لوکاليزه و دردناک پستان تعريف شده که همراه با علايم شبيه آنفلوآنزا (مانند تب و ضعف) رخ مي دهد.
ماستيت به ويژه به اين دليل مشکل ساز است که ممکن است منجر به قطع شيردهي که تغذيه مطلوب نوزاد را فراهم مي سازد، شود. اهداف سلامت افراد در سال۲۰۱۰ براي شيردهي بيان مي دارد که ۷۵ از مادران شيردهي را آغاز کنند و از اين تعداد به ترتيب ۵۰ و ۲۵ آن را تا ۶ و ۱۲ ماهگي ادامه دهند. براي طولاني تر کردن مدت شيردهي، پزشکان خانواده بايد در کمک به مادران تبحر بيشتري پيدا کنند تا بر مشکلات شيردهي از جمله ماستيت غلبه نمايند.
بروز ماستيت تا حد زيادي ميان جمعيت ها تفاوت دارد که احتمالا به دليل تفاوت در روش هاي شيردهي و حمايت هاي به عمل آمده است.
مطالعات بروز ماستيت را در زنان شيرده تا ۳۳ گزارش کرده اند. يک مطالعه بر روي ۹۴۶ زن شيرده که به صورت آينده نگر ادامه پيدا کرد بروز را ۵ ۹ گزارش کرد. هر چند که ماستيت مي تواند در هر مقطعي از شيردهي اتفاق بيفتد، طي هفته هاي دوم و سوم پس از زايمان از همه شايع تر است و۹۵ ۷۵ از موارد پيش از رسيدن نوزاد به سه ماهگي رخ مي دهند. شيوع در پستان هاي راست و چپ برابر است.
پيشگيري از ماستيت
کارآزمايي هاي اندکي درباره روش هاي پيشگيري از ماستيت منتشر شده اند. اغلب مداخلات براساس تجارب باليني و گزارش هاي فردي هستند. از آنجا که تصور مي شود ماستيت تا حدي به دليل تخليه ناکافي شير از پستان ايجاد مي شود، مطلوب ساختن تکنيک شيردهي احتمالا سودمند خواهد بود. با وجود اين، يک کارآزمايي نشان داد که يک جلسه مشاوره ۳۰ دقيقه اي درباره تکنيک هاي شيردهي اثر قابل ملاحظه اي از نظر آماري بر بروز ماستيت ندارد. بنابراين، حمايت مداوم ممکن است براي دستيابي به نتايج بهتر ضروري باشد. مشاورين شيردهي مي توانند در اين تلاش بسيار سرنوشت ساز باشند. علاوه بر اين، نشان داده شده است که عفونت زدايي دست در بالين به وسيله مادران شيرده در واحد مراقبت هاي پس از زايمان بروز ماستيت را کاهش مي دهد.
● توصيه هاي کليدي براي طبابت
▪ توصيه باليني رتبه بندي شواهد
به حد مطلوب رساندن حمايت هاي شيردهي در زنان مبتلا به ماستيت ضروري است C
کشت شير به ندرت در تشخيص ماستيت لازم است اما آن را بايد در موارد مقاوم و اکتسابي از بيمارستان در نظر داشت C
آنتي بيوتيک هاي موثر عليه استافيلوکوک اورئوس در درمان ماستيت ترجيح داده مي شوند C
شيردهي با وجود ماستيت معمولا خطري را براي نوزاد به همراه ندارد و بايد ادامه داده شود تا شير را تامين کند. C
A: شواهد بيمار محور قطعي با کيفيت مطلوب؛ B: شواهد بيمار محور غيرقطعي يا با کيفيت محدود؛ C: اجماع، شواهد بيماري محور، طبابت رايج، عقيده صاحب نظران يا مجموعه موارد باليني.
● عوامل خطر
عفونت نوک پستان ها مي تواند شاخصي زودرس از اختلالي باشد که بيمار را مستعد ماستيت مي سازد. در هفته هاي اول شيردهي، عفونت نوک پستان ها بيش از همه در اثر بد گرفتن پستان به وسيله نوزاد شيرخوار ايجاد مي شود. بد گرفتن به بهترين نحو به وسيله فردي ارزيابي مي شود که در امر شيردهي متبحر است و شيردهي را مشاهده مي کند. به کارگيري بالشتک هاي پلاستيکي براي پستان ها مي تواند به تحريک آنها در اثر محبوس شدن رطوبت منجر شود. در نوک پستان هايي که عفونت دارند و بيش از حد خشکند، به کارگيري شير دوشيده شده پستان يا لانولين خالص شده مي تواند سودمند باشد.
شقاق نوک پستان مي تواند موجب درد شده و به عنوان منفذي براي ورود باکتري ها عمل کند که منجر به ماستيت مي شوند. يک مطالعه مادران مبتلا به شقاق نوک پستان را که آزمايش استافيلوکوک اورئوس آنها مثبت بود، به صورت تصادفي به گروه هاي آموزش شيردهي صرف، مصرف پماد موپيروسين موضعي۲ يا پماد اسيدفوزيديک يا درمان خوراکي با کلوگزاسيلين يا اريترومايسين تقسيم کرد. مادران گروه آنتي بيوتيک خوراکي به وضوح بهبود بيشتري از نظر شقاق نوک پستان داشتند. انسداد مجاري شير نيز مي تواند منجر به ماستيت شود. اين مشکل به صورت حساسيت موضعي در پستان بروز مي کند که ناشي از تخليه ناکافي شير از يک مجرا است. ناحيه سفت، قرمز رنگ و حساس به لمس بر روي پستان مبتلا وجود دارد و يک حباب يک ميلي متري دردناک و سفيد رنگ ممکن است روي نوک پستان ها ايجاد شود. اين حباب به نظر مي رسد که در اثر رشد بيش از حد اپي تليوم يا تجمع ذرات يا قطعات چربي به وجود آيد. برداشت اين برآمدگي با يک سوزن استريل يا مالش با يک پارچه مي تواند سودمند باشد. ساير درمان ها شامل شيردهي مکرر و استفاده از کمپرس يا دوش گرم است. ماساژ ناحيه مبتلا به سمت نوک پستان اغلب مفيد است. از پوشش فشاري بايد اجتناب کرد.
▪ عوامل خطر ماستيت
شکاف لب يا کام
شقاق نوک پستان
مشکلات دربرگيري و تماس بانوزاد
استاز موضعي شير
عدم شيردهي
سوراخ کردن نوک پستان
بالشتک هاي پلاستيکي پستان
سوءتغذيه مادر
ماستيت قبلي
اولين زايمان
فشار ناشي از سينه بند تنگ
کوتاه بودن فرنولوم در نوزاد
عفونت نوک پستان
استفاده از پمپ [شيردوش] دستي پستان
عفونت مخمري
عفونت مخمري مي تواند خطر ماستيت را به واسطه ايجاد شقاق نوک پستان يا استاز شير افزايش دهد. هنگامي بايد به عفونت مخمري مشکوک شد که درد (که اغلب به صورت تير کشيدن از نوک پستان از طريق پستان و به سمت ديواره قفسه سينه توصيف مي شود) با يافته هاي باليني نامتناسب باشد. اين مشکل اغلب با ساير عفونت هاي مخمري مانند برفک دهان يا درماتيت پوشک (diaper) همراه است. کشت شير يا دهان نوزاد به ندرت سودمند است. درمان مادر و نوزاد، هر دو ضروري است.
داروهاي موضعي که اغلب موثرند شامل نيستاتين (ميکوستاتين) براي نوزاد يا مادر يا ميکونازول (ميکاتين) يا کتوکونازول براي مادر هستند. کاربرد ويوله دوژانسين در آب جايگزيني کم هزينه و اغلب موثر (اما کثيف) است. پيش از شير خوردن، اين محلول با يک سواب پنبه اي در بخشي از دهان نوزاد مصرف مي شود که با نوک پستان در تماس است. پس از شيرخوردن، هر ناحيه اي از نوک پستان که ارغواني رنگ نيست، با محلول رنگ مي شود.
اين اقدام به مدت ۴ ۳ روز تکرار مي شود. هر چند که فلوکونازول به وسيله اداره غذا و داروي ايالات متحده (FDA) براي درمان ماستيت تاييد نشده است، اغلب براي مادر و نوزاد مبتلا به موارد شديد ماستيت تجويز مي شود. دوزاژ مادر ۴۰۰ ميلي گرم در روز اول است که در پي آن ۲۰۰ ميلي گرم روزانه به مدت حداقل ۱۰ روز تجويز مي شود. درمان تک دوز مانند آنچه که در کانديدياز واژن مصرف مي شود، موثر نيست. نوزاد به اندازه کافي با فلوکونازولي که وارد شير مي شود درمان نمي شود و بايد با ۱۲ ۶ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم در روز اول و در پي آن ۶ ۳ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم روزانه به مدت حداقل ۱۰ روز درمان شود.
اختلالات دهاني نوزاد (مانند شکاف لب يا کام) ممکن است منجر به تروماي نوک پستان و افزايش خطر ماستيت شود. نوزادان داراي فرنولوم کوچک (شکل۱) ممکن است نتوانند شير را به طور موثر از پستان بمکند که منجر به تروماي نوک پستان مي شود. فرنوتومي مي تواند تروماي نوک پستان را کاهش دهد و به طور معمول يک اقدام ساده و بدون خونريزي است که آن را مي توان بدون بي حسي انجام داد. برش از طريق يک باند شفاف از بافت زير زبان انجام مي شود تا از هر گونه صدمه به عروق خوني يا بافتي که مي تواند حاوي اعصاب يا عضله باشد جلوگيري شود.
● تشخيص
تشخيص ماستيت عموما باليني است. بيماران به طور معمول با حساسيت موضعي و يک طرفه پستان و اريتم مراجعه مي کنند که با تب C ۵o ۳۸ ، ضعف، خستگي، درد بدن و سردرد همراه است. شکل ۲ نشان دهنده نمونه اي از تظاهر باليني ماستيت است.
کشت به ندرت براي تاييد عفونت باکتريايي شير استفاده مي شود چرا که کشت مثبت مي تواند ناشي از کلونيزاسيون طبيعي باکتري ها باشد و کشت منفي ماستيت را رد نمي کند. کشت هنگامي توصيه مي شود که عفونت شديد، نامعمول يا اکتسابي از بيمارستان باشد يا به ۲روز درمان با آنتي بيوتيک مناسب پاسخ ندهد.
کشت را همچنين مي توان در مناطقي در نظر داشت که داراي شيوع بالاي مقاومت باکتريايي هستند. براي کشت شير، مادر بايد نوک پستان هايش را تميز کند، مقادير کمي شير را با دست بدوشد و آن را دور بريزد. وي سپس بايد نمونه اي از شير را در يک ظرف استريل بدوشد و مراقب باشد که نوک پستان با ظرف تماس پيدا نکند.
● درمان
درمان ماستيت با بهبود تکنيک شيردهي آغاز مي شود. در صورتي که مادر تخليه پستان را طي دوره ماستيت متوقف کند، استاز شير را افزايش داده است و احتمال بيشتري دارد که دچار آبسه شود. گفتگو با يک مشاور شيردهي مجرب اغلب بسيار باارزش است. مادران بايد مقادير زيادي مايعات بنوشند و استراحت کافي بنمايند. سونوگرافي درماني مفيد واقع نشده است. روش هاي هوميوپاتيک از نظر ايمني و اثربخشي به خوبي مورد بررسي قرار نگرفته اند. از آنجا که مادر و نوزاد به طور معمول در هنگام ايجاد ماستيت با همان ارگانيسم ها کلونيزه مي شوند، شيردهي را مي توان در هنگام ايجاد ماستيت بدون نگراني از انتقال عفونت باکتريايي به نوزاد ادامه داد. علاوه بر اين نشان داده شده است که شير حاصل از پستان مبتلا به ماستيت سطح بالاتري از برخي اجزاي ضدالتهابي را دارد که براي نوزاد محافظت کننده هستند. ادامه شيردهي خطري براي نوزاد به همراه ندارد، در واقع احتمال بيشتري را براي شيردهي پس از بهبود ماستيت فراهم مي کند و تخليه موثرتر شير پستان را از ناحيه مبتلا امکان پذير مي سازد. با وجود اين برخي نوزادان ممکن است طعم شير نوشيده شده از پستان مبتلا را دوست نداشته باشند، که احتمالا به دليل افزايش مقدار سديم است، در اين موارد، شير را مي توان دوشيد و دور ريخت. انتقال عمودي ويروس نقص ايمني انساني (HIV) از مادر به نوزاد در صورت وجود ماستيت محتمل تر است. اين امر به ويژه در کشورهاي در حال توسعه اي اهميت دارد که مادران HIV مثبت ممکن است به نوزادان شان شير بدهند.
▪ آنتي بيوتيک هاي خوراکي براي ماستيت
آموکسي سيلين کلاوولانات (آگمنتين)، ۸۷۵ ميلي گرم دوبار در روز
سفالکسين، ۵۰۰ ميلي گرم چهار بار در روز
سيپروفلوکساسين*۵۰۰ ميلي گرم دو بار در روز
کليندامايسين*،۳۰۰ ميلي گرم چهار بار در روز
دي کلوگزاسيلين، ۵۰۰ ميلي گرم چهار بار در روز
تري متوپريم سولفامتوکسازول*†، ۱۶۰ ميلي گرم ۸۰۰ ميلي گرم دو بار در روز.
سازمان جهاني بهداشت (WHO) توصيه مي کنند که زنان مبتلا به عفونت HIV که شير مي دهند روش هايي راياد گيرند که از ماستيت جلوگيري به عمل مي آورند و آنهايي که دچار ماستيت مي شوند از شيردهي در سمت مبتلا تا هنگام بهبود مشکل پرهيز کنند. علاوه بر تخليه شير پستان ها تا حد امکان، آنتي بيوتيک ها اغلب براي درمان ماستيت لازم هستند. مطالعات اندکي در دسترس هستند که به پزشک کمک کنند تا تعيين کند چه هنگامي آنتي بيوتيک لازم است يا آنتي بيوتيک مناسب را انتخاب کند. در صورتي که کشت گرفته شود، نتايج مي توانند درمان را هدايت کنند. از آنجا که شايع ترين ارگانيسم آلوده کننده، استافيلوکوک اورئوس است، آنتي بيوتيک هايي که عليه اين ارگانيسم موثرند بايد به صورت تجربي انتخاب شوند. جدول ۲ آنتي بيوتيک هايي را فهرست مي کند که به طور معمول براي درمان ماستيت استفاده مي شوند. مدت درمان آنتي بيوتيکي هم به خوبي مطالعه نشده است اما دوره هاي معمولي۱۴ ۱۰ روزه هستند. مرور کاکرين در مورد درمان آنتي بيوتيکي در زنان شيرده در حال حاضر در حال انجام است. از آنجا که عفونت خارج بيمارستاني با استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين ( MRSA) در حال افزايش شيوع است، پزشکان بايد از شيوع منطقه اي و حساسيت اين ارگانيسم آگاه باشند. يک گزارش موردي جديد آلودگي به MRSA را در شير دوشيده شده پستان نشان مي دهد و نقش آن را در مرگ يک نوزاد نارس مبتلا به سپسيس بيان مي کند. ارگانيسم هايي به جز استافيلوکوک اورئوس به ندرت به عنوان علت ماستيت اظهار شده اند. اين ارگانيسم ها شامل قارچ هايي مانند کانديدا آلبيکانس و همچنين استرپتوکوک بتاهموليتيک گروهA، استرپتوکوک پنومونيه، اشريشيا کولي و مايکوباکتريوم توبرکلوزيس هستند.
● عوارض
يکي از شايع ترين عوارض ماستيت، قطع شيردهي است. بايد به مادران فوايد فراوان شيردهي يادآوري شود و تشويق شوند که آن را حفظ کنند. يک عارضه بالقوه ديگر ايجاد آبسه است که شبيه به ماستيت تظاهر مي کند به جز اينکه ناحيه اي سفت در پستان وجود دارد که اغلب داراي تموج است. آبسه را مي توان با سونوگرافي تاييد و با درناژ جراحي يا آسپيراسيون با سوزن درمان نمود که ممکن است نياز به تکرار وجود داشته باشد. مايع به دست آمده از آبسه را بايد کشت داد و آنتي بيوتيک هايي که در جدول ۲ نشان داده شده اند تجويز نمود. شيردهي را به طور معمول مي توان ادامه داد مگر اينکه مادر شديدا بدحال بوده يا دهان نوزاد در هنگام خوردن شير برش باز را مسدود کند. از آنجا که سرطان التهابي پستان مي تواند شبيه به ماستيت باشد، اين بيماري را بايد هنگامي که تظاهر آتيپيک است يا پاسخ به درمان در حد انتظار نيست در نظر داشت.

● مقدمه: پدافند در مفهوم کلي، دفع، خنثي کردن و يا کاهش تاثيرات اقدامات آفندي دشمن و ممانعت از دستيابي به اهداف خودي است. پدافند به دو بخش تقسيم ميشود ...

از نظر لغت شناسي واژه پدافند از دو جز پد و آفند تشکيل شده است.در فرهنگ و ادب فارسي پاد يا پد پيشوندي است که به معاني ضد،متضاد،پي،و دنبالبوده و هر گاه ...

● چربي خون (hyperlipidemia) چربي خون از مهمترين عوامل خطرساز براي ايجاد بيمار عروق قلبي و ايجاد سکته هاي قلبي است. چربي خون بالا در فرد مبتلا علامت و ...

انتخاب يك كلمه عبور مناسب در حقيقت مصالحه اي بين انتخاب چيزي است كه به سختي حدس زده مي‌شود و چيزي كه به راحتي به خاطر سپرده مي‌شود.يسنا: انتخاب يك كلم ...

● ميزان انتقال HIV اخيراً در خبرها آمده بود که انجام ختنه در پيشگيري از عفونت HIV بسيار موثر است. نقش ختنه در پيشگيري از ساير عفونت هاي منتقله از راه ...

● سرطان ريه چيست؟ به علت آنکه سلول هاي يک عضو، پاسخ هاي گوناگوني به عوامل سرطان زا مي دهند، بنابراين ممکن است انواع مختلف سرطان را در هر عضوي مشاهده ک ...

بيماري هاي قلبي عروقي كه شايع ترين علت مرگ ومير در بسياري از جوامع است، از شايع ترين عوارض ديابت هستند. هزينه هاي ديابت بر روي هر كس و در هر كجا تاثير ...

آنفولانزا يک بيماري ويروسي است که بخش‌هاي بالايي مجراهاي تنفسي را درگير مي‌کند. اين بيماري به‌ناگاه رخ مي‌دهد و نشانه‌هايي مانند تب، کوفتگي و درد در ب ...

دانلود نسخه PDF - پيشگيري از ماستيت