up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله پيدايش ترک در ساختمان PDF
QR code - پيدايش ترک در ساختمان

پيدايش ترک در ساختمان

افت پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي خاک و عملکردهاي آن پيش مي آيد . همچنين نوع مصالح مصرفي و اجراي غيرفني ، سبب نشستهاي پي مي شود . در مجموع ، بر اثر حرکات زمين ، اسکلت بنا حرکت مي کند و شکستهاي مختلف که شامل ترکهاي عميق و يا معمولي و در مواردي به شکل مويي است ، نمايان مي شود.
● موقعيت ترک :
ترکهاي عميق : اين ترکها گاهي به طور دائمي به وجود مي آيد و دليل آن نشست مرتب پي است که در اين صورت ، بودن ساکنان در ساختمان خطرناک است.
ترکهاي ثابت : معمولا پس از نشست پي ، تحرک ساختمان کم مي شود. اين پديده بر اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زير پيش مي ايد. در نتيجه ، شکست و افت ديوارها و اسکلت بنا نيز متوقف ، و حالت ترک ثابت مي شود.
موي ترکهاي معمولي : اين ترکها در اثر افتهاي کوچک در اسکلت بنا و به واسطه نيروها و در مواردي به علت نوع مصالح اندود به وجود مي ايند. رطوبت ، انقباض و انبساط حاصله در مقابل خشک شدن سطوح مرطوب ، باعث ايجاد ترکهاي مويي مي شود.
▪ حالتهاي ترک :
ترک را به شکلهاي مختلف مي توان آزمايش کرد. نوع خطرناک و بدون خطر آنها را به شکلهاي زير مي توان شناسايي کرد:
الف) بند دوقسمت ديوار را که بر اثر ترکهاي عميق از يکديگر جدا شده اند ، با گچ دستي طوري کف کش مي کنيم که ملات فقط دو قسمت جدا شده را پوشش دهد ؛ يعني در ترکها نفوذ نکند
پس از خودگيري و خشک شدن ملات گچ ، چنانچه از ديوار جدا شود ، اسکلت در حال نشست و افت کامل است که بايد در مورد آن با احتياط رفتار کرد.
ب) در موارد ذکر شده در بالا ، مي توان روي ترک دو قسمت جدا شده ديوار را نوار کاغذي از جنس کاهي نازک به ابعاد ۳۰*۳ سانتيمتر به شکل ضربدر (*) با پونز نصب کرد. چنانچه کاغذ پاره شود ، شکست و نشست در ساختمان بسيار خطرناک مي باشد. در اين صورت ، ساختمان بايد از سکنه خالي شود.
ج) در نشستهاي خطرناک ، کلاف پنجره بر اثر نيروي فشار ، اهرم و دفرمه مي شود . به علت بالا بودن ضريب شکنندگي ، شيشه پنجره ها ترک مي خورند و مي شکنند.
د) در افتهاي مداوم پي و مواقع سکوت ، صداهاي تک تک که حاصل ترک مصالح و بويژه اجرکاري است ، شنيده مي شود.
▪ روش تعمير ترکها :
همانطور که گفتيم ، بر اثر نشست ، ترکهايي به وجود مي آيد که برخي از آنها مويين و ريز هسنتد . با خالي کردن اطراف آنها و با کشته کشي و کشيدن پنبه آب روي سطوح ترکهاي مويين آنها گرفته و آماده نقاشي مي شوند.
ترکهاي نيمه عميق :
بر اثر حرکت پذيري سقف توفال که از انقباض و انبساط رطوبت و حرارت حاصل مي شوند . ترکهايي به وجود مي آيد . اين ترکها را با نوک کاردک و ماله خالي مي کنيم و پس از آماده کشي و پرداخت کشته و پنبه زني ، ترکها را مي گيريم و آماده نقاشي ميکنيم.
ترکهاي عميق :
اطراف ترک را با تيشه مي تراشيم و سپس درز آن را کاملا خالي مي کنيم. کاربردن گچ دستي و کف کش کردن ، درون ترک را پر و سطح آن را با گچ آماده صاف مي کنيم . سپس با گچ کشته و پنبه اب ، سوح آن را کاملا پرداخت و آماده نقاشي مي کنيم.
توجه شود : چون سطح کشته کشي در بعد بيشتري انجام مي شود تا خطر کپ کردن به وجود نيايد ، بابد اصولي را به کاربرد تا سطح ترک از اطراف به شکل پخ از گچکاري و اندود برداشته شود تا عمق ترک در سطحي عريض پيوند شود. به اين عمل اصطلاحا پرداخت کردن ، کشته و همسطح کردن با زمينه در گچکاري قديمي مي گويند.
ترک در تقاطع ديوار :
ديوارها بر اثر نداشتن پيوند با هشت گير ترک مي خورند . در مواقعي نشست و شکست ديوارها ، ترکها کاملا باز و رويت مي شوند . در بعضي موارد ، اين ترکها بسيار عميق هستند ؛ به طوري که مي توان دست را در درون آنها حرکت داد . در اين حالت ، چنين عمل مي کنيم :
۱) سطح ترک را از دو طرف کاملا با تيشه مي تراشيم ، و پس از جارو ، سطوح آن را کاملا مرطوب مي کنيم .
۲) چنانچه لازم باشد ، کنارهاي ترک را با قلم و چکش چند سانتيمتر بازتر مي کنيم تا نشست گچ با عمق بيشتري انجام شود.
۳) ملات گچ تيزون را شلاقي در درون ترک مي کوبيم تا سطح ترک کاملا پر شود.
۴) پس از پر کردن ترک به شکل سرتاسري و کف کش کردن گچ تيزون ، اندود گچ و خاک را اجرا مي کنيم.
۵) در صورت نياز ، ترک را شمشه گيري مي کنيم تا در سطح گچکاري يکنواختي به وجود آيد.
۶) با گچ آماده و سپس گچ کشته ، سطح اندود را سفيدکاري مي کنيم و با پنبه آب زدن براي پرداخت ، گچکاري را خاتمه مي دهيم.
توجه شود: چنانچه در محل تقاطع ديوار ديوار ابزار گرد زده شود ، يعني ماهيچه به وجود آيد ، ترک مجددي پيش نخواهد آمد .
ترک در نعل درگاه :
به علتهاي زير ، نعل درگاه و سوح زير آن مي شکنند :
الف) در اثر نشست ستون زير نعل درگاه ، به علت اهرم شدن آن ، برش افقي به وجود آيد.
ب) برشهاي عمودي به خاطر وجود پيوند و اثر نيروهاي فشاري در امتداد تير نعل درگاه و برشهاي طولي بعد از مقدار گير نعل درگاه به وجود مي آيد که در هر دو حالت ، جداره ترکها را مي تراشيم ، باز مي کنيم و سپس گرد آن را مي گيريم . بهد ، محل مرطوب شده را با اصطلاحا گچ تيزون ( زودگير) پر مي کنيم و زمينه را با کشته کشي آماده مي سازيم و سپس ترکها را به ترتيب ترميم و تعمير مي کنيم.
▪ پيوند در ترکهاي عميق :
چنانچه ترک عميق باشد ، رجهاي بريده شده را از دو طرف به اندازه يک نيمه ، خالي مي کنيم و با به کاربردن ملات مرغوب و اجرهاي راسته مقاوم ، سطح ترک را در عزض ديوار با رعايت پيوند ، کامل مي گيريم و سپس مبادرت به اندودکاري مي کنيم. در اين صورت ، اثر ترک کلي محو مي شود. در بعضي موارد ترک به حدي است که از بيرون نور و اشيا قابل رويت مي شود .
به طور مسلم ، اين ترک و شکست و نشست از پي شروع مي شود و تا بالاترين قسمت ساختمان ادامه مي يابد که براي تعمير ان ، به اينصورت عمل مي کنيم : مسير ترک را در کفسازي دنبال مي کنيم و با برداشتن کفسازي به پي مي رسيم . تعمير از پي شروع مي شود . پاز کرسي چيني ، جداره ترک را جهت به وجود آوردن پيوند خالي مي کنيم . پس از بنايي ترک مذکور ، در عمق ديوار اندود و سفيدکاري انجام مي دهيم.
▪ رفع ترک اطراف ستونهاي فلزي :
در اجراي اسکلت فلزي کنار ستون فلزي ، هر ۶۰ سانتيمتر ، ميلگرد با برگشت به صورت L خوابيده به نام علمي کيليبس به معناي گيره ، چفت و بست ، پهلو گرفتن و سفت کردن است . آهنگر اسکلت ساز آن را اصطلاحا کلمس مي گويد . حدودا به قطر نمره ۱۶ ميليمتر و به طول ۵۰ سانتيمتر و برگشت ( گونيا زاويه ۹۰ درجه ) حدود ۱۲ سانتيمتر پاجوش به قطر کافي اتصال مي شود. اين اجرا ديوار آجري را با ستون فلزي به طور اصولي پيوند و اتصال مي دهد.
اجراي اصولي اين روش يه اين شرح است که کيليپس زا به دو ستون مقابل و در راستاي يکديگر جوش مي دهيم . سپس ، با ميلگرد راستاي هم قطر و با رعايت اورلپ به دو کيليپس جوش مي دهيم . توجه گردد که چنانچه فاصله دو ستون فلزي مقابل از ۳ متر بيشتر باشد ، بايد از وجود وادار ، فلزي مانند سپري جهت نصب بين دو ستون استفاده کنيم. سپس ، کيليپس گذاري بين ستونها و وادار را در راستاي يکديگر انجام دهيم .
بهد هم سفتکاري ديوار را اجرا کنيم. باز هم توجه گردد که چنانچه فاصله تير زيرين و تير فوقاني در قاب ، مرتفع و بيشتر از ارتفاع ۳ متر باشد ، بايد از وجود تير فرعي غير باربري مانند نبشي استفاده کنيم . به طور مسلم ، اتصال تير فرعي با وادار و اجراي کليپس گذاري در مجموعه ذکر شده ، سفتکاري را با اسکلت فلزي کاملا درگير مي سازد. با اين روش اولا وجود ترکها در موقع نشست از بين خواهد رفت ؛ ثانيا در مقابل زلزله و تحرکات زمين ، ديوارهاي ساختمان و به خصوص ديوارهاي خارجي نگهداري مي شوند که از براي تعمير چنين عمل مي کنيم :
۱-)سطح اندود رويه ، آستر روي ستون و دو ديوار متصل به ستون فلزي را به عرض ۱۰۰ سانتيمتر و در شرايط محدود حتي به عرضي کمتر ، جمع اوري مي کنيم .
۲) به فاصله و ارتفاع هر ۶۰ سانتيمتر از ذدو ديوار ، کناره ستون را در يک رج افقي به اندازه ۵۰ سانتيمتر خالي مي کنيم.
۳) عمل کليپس گذاري را در دو رج خالي شده با ستون فلزي از ميلگرد حداقل نمره ۱۶ با جوش مطمئن و کافي انجام مي دهيم.
۴) محل خالي را با ملات مرغوب و آجر نيم لايي آبخور به طور اصولي انجام مي دهيم تا شکاف گرفته شود.
۵) پس از جارو زدن سطح تراشيده شده و آب پاشيدن به ان ، ميخ سر کج را به فاصله هر ۲۵ سانتيمتر طوري مي کوبيم که ۵ ۱ سانتيمتر با سطح ستون و سفتکاري فاصله داشته باشد.
۶) توري گالوانيزه به عرض ۸۰ سانتيمتر را توسط سيم آرماتور بندي با قلاب مطمئن و محکم به ميخهاي سرکج مي بنديم .
۷) اندود آستر را طوري انجام مي دهيم که توري در وسط ملات قرار گيرد و اندود را مسلح سازد.
۸) پس از آستر ، عمل سفيدکاري و لکه گيري و سپس رنگ و روغن را انجام مي دهيم.
با اين روشهايي که در بالا توضيح دادم چنانچه نشست به وجود آيد ، ديگر ترک در کناره ستون فلزي به وجود نخواهد آمد.

درخت ميخک بومي جزائر اندونزي و اقيانوسيه است و بعلت زيبايي خاصي که درد امروز در بيشتر نقاط دينا بعنوان درخت زينتي پرورش داده مي شود . البته در مناطق س ...

RNA مخفف اسيد ريبونوکلئيک است که يکي از انواع اسيدهاي نوکلئيک مي باشد. در داخل سلول انواع مختلف RNA وجود دارد که هر کدام از آنها وظايف مخصوص به خود را ...

● ساختمان قلب قلب يک عضو توخالي و عضلاني است که در وسط قفسه سينه و پشت جناق سينه قرار دارد وزن و اندازه قلب تحت تاثير سن، جنس، وزن بدن، ميزان فعاليت ب ...

● ساختمان قلب قلب يک عضو توخالي و عضلاني است که در وسط قفسه سينه و پشت جناق سينه قرار دارد وزن و اندازه قلب تحت تاثير سن، جنس، وزن بدن، ميزان فعاليت ب ...

DNA يا دزاکسي ريبونوکلئيک اسيد يکي از ماکرومولکولهاي سلولي است که حامل اطلاعات وراثتي بوده و طي همانند سازي ژنتيکي از يک نسل به نسل بعد منتقل مي شود. ...

ذرات دانه ريز (رسي) پس از رسوبگذاري داراي مقدار زيادي آب در خلل و فرج خود مي‌باشند. چنانچه اين رسوبات از آب خارج گردند و در معرض هوا قرار گيرند، رفته ...

تعريف جنگل و انواع آن جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان، درختچه ها و گونه هاي علفي است که همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراک حياطي گياهي و جانوري را تش ...

● دياتوميت دياتوميت ها، سنگ هاي رسوبي متشکل از ذرات ريز و بي شکل سيليسي مي باشند که در اثر مکانيزم تجمع پوسته يا اسکلت هاي فسيل شده جلبک ها و گياهان و ...

دانلود نسخه PDF - پيدايش ترک در ساختمان