up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله پولونيوم PDF
QR code - پولونيوم

پولونيوم

طبقه بندي ژئوشيميايي عناصر

● تاريخچه
چگونه عناصر شيميايي بطور کلي در زمين و طبيعت پراکنده اند؟ اين پرسش از دير زماني انديشه آدمي را به خود سرگرم داشته است و نيازهاي زندگي روزانه ، در هر گام و مرحله اي اين پرسش را پديد آورده است. چنانچه آدم نخستين که براي ساختن ابزار کار و شکار ، موادي لازم داشته و آنها را با سنگ آتشزنه و نفريت مي ساخته که همچنان مانند آتشزنه سخت ، ولي محکمتر است. همچنين جستجوي کانه هاي سودمند از هزاران سال پيش از دوره ما آغاز گشته است، يعني از هنگامي که نياکان دوره پيش از تاريخ ما جلاي زر را در ماسه هاي رودخانه اي ديدند، شيفته زيبايي و سنگيني سنگها شدند.
هنگامي که صنعت استفاده از کانيها در اروپا گسترش يافت، قوانين ژئوشيمي روشن تر و مشخص تر گرديدند. در کانهاي بسيار ژرف ساکس ، سوئد و کارپات شالوده هاي دانش نويني به برنامه ژئوشيمي زاده شد. آموختند که موادي را که در طبيعت با همه نزديکي و اختلاط دارند، همچنين شرايط و قوانيني را که بعضي عنصرها را در يک جا به گرد آمدن و در جاي ديگر به پراکندن وا مي دارند، بهتر بشناسند. ببينيم آيا رده بندي مندليف که راهنماي شيميدانان است، چگونه جويندگان کاني ها و فلزات را راهنمايي مي کند؟
● مرکز جدول مندليف (مرکز عناصر واسطه)
▪ مرکز جدول مندليف را نه فلز:
آهن ، کبالت ، نيکل و شش فلز ديگر از گروه پلاتين اشغال کرده اند. مي دانيم که فلزات مزبور در ژرفاي زمين توليد مي شوند. هنگامي که چين خوردگيهاي کوهستاني که سابقا بسيار مرتفع بودند، در طول مدت ميليونها سال فرسايش يافتند و همانطور که در ناحيه اورال مي بينيم، تقريبا به شکل دشتي در آمدند. سنگهاي مزبور با رنگ سبز ، محتوي آهن و پلاتين اينک پس از فرسايش کوهها بيرون آمده اند. اين عنصرها تنها ماده بنيادي کوهساران ما را تشکيل نمي دهند، بلکه مرکز رده بندي مندليف را نيز اشغال کرده اند.
● سمت راست رده بندي مندليف
بر گرديم به فلزهاي به اصطلاح سنگين که در سوي راست نيکل و پلاتين جاي وسيعي را گرفته اند.
▪ اين فلزها : مس ، روي ، نقره ، طلا ، سرب ، بيسموت ، جيوه و ارسينيک هستند. اين فلزات هميشه با هم در رگه هاي پوسته زمين يافت مي شوند.
● سمت چپ رده بندي مندليف
اين مواد ، البته فلزات آنها ، از فلزات بسيار شناخته شده اند. اينها از سنگهاي گرانبها و ترکيبات بريليم و ليتيم بدست مي آيند که از عنصرهاي ناياب و کمياب اند و در آخرين بازمانده هاي کوههاي سنگ خارايي و در پگماتيت هاي پرمايه گرد مي آيند.
● انتهاي سمت راست بالاي جدول تناوبي
با دقت به انتهاي سمت راست بالاي جدول توجه کنيد. در آنجا عنصرهاي اصلي جو يعني ازت ، اکسيژن ، هيدروژن ، هليم و گازهاي ديگر يافت مي شوند.
● انتهاي سمت چپ بالاي جدول تناوبي
در اين قسمت ليتيم ، بريليم و بور را مي بينيم؛ اين عنصرها ، بخشهاي کوههاي گرانيتي را به ياد مي آورند که در آن سنگهاي زيباي گرانبها مانند تورمالين هاي سرخ يا سبز (تورمالين) ، زمردهاي سبز درخشان (زمرد) و سپودومون هاي بنفش (سپودومون) تشکيل مي شوند.
● ستون اول جدول تناوبي
اين ستون ، شامل ليتيم ، سديم ، پتاسيم ، روبيديم ، سزيم و فرانسيم است. اينها همه از فلزهاي قليايي هستند، غير از فرانسيم که عنصري است مصنوعي. عنصرهاي مزبور با هم در طبيعت يافت مي شوند. ترکيبهاي آنها به خوبي شناخته شده اند. ترکيب سديم همان نمک ساده خوراکي است و ترکيب پتاسيم، همان شوره قلمي است که در آتشبازيها بکار مي رود. بعد نوبت به فلزهاي قليايي بسيار کمياب مي رسد که در حال حاضر براي ساختن لوازم برقي مختلف بکار مي روند. ولي هر قدر که اين عنصرها گوناگون باشند، از نظر شيميايي هماننديهايي دارند که همه آن را مي شناسند.
● ستون دوم جدول تناوبي
دومين ستون شاهد فلزات قليايي خاکي است که به ترتيب از سبکترين آنها يعني بريليم آغاز و در راديم پايان مي يابد. اين فلزات نيز بين هم يک پيوند خويشاوندي دارند و يک خانواده را تشکيل مي دهند.
● ستون سوم جدول تناوبي
در ستون سوم اصلي ، بور ، آلومينيوم ، گاليم ، اينديم و تاليم داريم. تنها دو فلز نخست ، بور و آلومينيوم ، به مقدار زياد در طبيعت پراکنده اند و نقش مهمي دارند. بور داخل ترکيب اسيد بوريک و بوراکس است که در جوشکاري مصرف مي شود. آلومينيوم در نفلين ، فلدسپات ، کرندن و بوکسيت يافت مي شود و به حالت خالص در ساختن اشيا فلزي بسيار گوناگون مانند ديگها ، قاشقها ، در و پنجره ها استفاده مي شود.
● ستون چهارم جدول تناوبي
اين ستون شامل کربن ، سيليسيم ، ژرمانيوم ، قلع و سرب است. دو عنصر نخست يعني کربن که همه جرم ماده زنده را مي سازد و در تريب همه آهکها داخل مي شود و سيليسيم ، از عنصرهايي هستند که در درجه اول اهميت قرار دارند.
● ستونهاي فرعي جدول تناوبي عناصر واسطه
در اين گروهها ، فلزاتي مانند آهن قرار دارند که از کاربرد آنها در صنعت مطلع هستيم. آهن ، کبالت و نيکل در جدول بسيار به هم نزديکند، در طبيعت نيز بسيار به هم نزديک و همواره با هم وجود دارند. فلزهاي سبک از گروه پلاتين ، روتنيم ، روديم و پالاديم و همچنين فلزات سنگين ، اسميم ، ايريديم و غيره داراي اثرهاي مشترکند.
● ستون پنجم (اصلي) جدول تناوبي
اين ستون با نيتروژن آغاز مي شود که در طبيعت به صورت گاز وجود دارد. بعد نوبت به فسفر ، ارسينيک ، آنتي موان و بيسموت مي رسد. از اين ستون به بعد ، عنصري با جلاي فلزي ساير خواص فلزي مشاهده نمي شود.
● ستون ششم جدول تناوبي
اين ستون با اکسيژن شروع مي شود و با پولونيوم پايان مي يابد. اکسيژن به صورت مولکول دو اتمي در طبيعت وجود دارد و در تمام عناصر و بافتهاي زنده زمين موجود است.
● ستون هفتم جدول تناوبي
اين ستون ، ستون هالوژنها است که با فلزات قليايي نمکهاي بسيار مهمي توليد مي کنند. مولکولهاي دو اتمي آنها در طبيعت يافت مي شوند.
● ستون هشتم جدول تناوبي
اين ستون ، شامل گازهاي کمياب است که با هيچ چيزي ترکيب نمي شوند و در تمام کانيهاي زمين نفوذ مي کنند. نخستين عنصر اين ستون ، گاز خورشيد يا هليم (He) و واپسين آنها گاز رادون (Rn) است که گازي است که بسيار شگرف که به خاطر راديواکتيو بودن ، عمر اتمهاي آن ، بيش از چند روزي نيست.

اعراب - مصريان و ديگران نظام عدد نويسي كنوني - هندسه مقدماتي و رياضيات مقدماتي را ابداع مي كنند. قبل از ميلاد : 525 فيثاغورث : با ابداع آميزه اي از ري ...

دانلود نسخه PDF - پولونيوم