up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله پوسته زمين PDF
QR code - پوسته زمين

پوسته زمين

ديد کلي
اطلاعات مربوط به پوسته زمين عمدتا از مشاهدات مربوط به سرعت امواج S و P ناشي از زلزله ها و انفجارات ديناميت و... به دست مي آيد. در اوايل تاريخ مطالعات پوسته زمين، لرزه شناسي يوگسلاوي به نام موهوروويچيک مطالعاتي بر روي امواج ثبت شده از زمين لرزه ها انجام داد. وي در امواج ثبت شده دو موج P و دو موج S را مشاهده کرد و نتيجه گرفت که اولين امواج S,P درمسير خود با چيزي برخورد کرده اند که باعث شده مقداري از انرژي آنها به سطح منعکس شود. وي همچنين نتيجه گرفت که سرعت امواج S و P در زير عمق تقريبا 50 کيلومتري به طور ناگهاني افزايش يافته است. اين تغيير ناگهاني در سرعت امواج نشاندهنده تغيير در مواد تشکيل دهنده محيط عبور امواج بوده و به ناپيوستگي موهوروويچ موسوم گشت. اين ناپيوستگي امروزه به اختصار موهو يا ناپيوستگي M ناميده مي‌شود. موهو نشاندهنده قسمت تحتاني پوسته زمين بوده و آن را از گوشته جدا مي‌سازد. پوسته در حالت کلي شامل پوسته قاره اي و پوسته اقيانوسيمي‌باشد
پوسته قاره اي
پوسته قاره اي بالايي
در نظريه هاي گذشته در مورد پوسته اظهار مي شد که پوسته قاره اي بالايي ‌از سنگهايي با ترکيب گرانيتي تشکيل شده است. رخداد گسترده بي هنجاريهاي منفي گراني بر روي توده هاي گرانيتي نشان مي دهد که چنيني نبوده و چگالي آنها (حدود 2.67 گرم بر سانتي متر مکعب) حدود 0.15-0.10 گرم بر سانتي متر مکعب، کمتر از مقادير ميانگين براي پوسته بالايي است. ترکيب ميانگين پوسته بالايي را هر هر چند با مقداري عدم قطعيت مي توان با تعيين ترکيب ميانگين تعداد زيادي نمونه جمع آوري شده از سراسر جهان، و تجزيه شيميايي سنگهاي رسوبي که به طور طبيعي در طي فرآيند فرسايش از پوسته زمين نمونه برداري مي کنند، برآورد کرد اين ترکيب، متناظر با سنگي بين گرانيت و ديوريت است.
پوسته قاره اي زيرين
گستره سرعت امواج لرزه اي در پوسته زيرين، بين 6.5 تا 7.6 کيلومتر بر ثانيه است و نمي توان آن را افزايش ساده سرعت لرزه اي با ژرفا، توجيه کرد. در نتيجه، يا ترکيب شيميايي بايد قليايي تر باشد، يا اينکه فازهاي چگالتر پر فشار حضور دارند. مدلهاي اوليه پوسته، نشان دهنده ترکيبي بازالتي براي پوسته زيرين است، چنانکه تصور مي شد ماگماهاي بازالتي از اين سطح منشا مي گيرند. اگرچه اين مسئله با سرعتهاي تجربي بدست آمده براي موج P در سنگهايي با ترکيب بازالتي همخوان است، اما بررسي مجموعه هاي کانيهايي موجود در شرايط فيزيکي پوسته زيرين، نشان مي دهد بازالتها به اينشکل نمي توانند حضور داشته باشند.
گريسن و رينگوود، نشان دادند که با افزايش فشار به 2100 مگا پاسکال در دماي 1100 درجه سانتيگراد و در شرايط خشک، مقدار گارنت افزايش و مقدار پلاژيوکلاز کاهش مي يابد و بنابراين بازالت از راه يک مرحله حد واسط گارنت گرانوليت به اکلوژيت تبديل مي شود. سرعت موجهاي P در الکوژيت، 8 کيلومتر بر ثانيه و تا حد زيادي بيش از مقدار مشاهده شده در پوسته زيرين است.
اگر پوسته زيرين، داراي آب باشد، سنگهاي بازالتي به شکل آمفيبوليت وجود خواهند داشت. اگر با مواد سيليسي تري مخلوط شوند، سرعت امواج لرزه اي آنها در گستره مورد قبول قرار مي گيرد.
پوسته اقيانوسي
دانش ما درباره ساختار پوسته زير اقيانوسها بر اساس مشاهدات مربوط به رخنمون سنگهاي جزاير آتشفشاني و مطالعات مربوط به سرعت امواج ناشي از زلزله ها و همچنين اطلاعات به دست آمده از ناهنجاريهاي مغناطيسي استوار است. اما بيشترين اطلاعاتي که مي توانيم از آنها درباره پوسته اقيانوسي بگيريم، افيوليتها مي باشند. افيوليتها در واقع بقاياي پوسته اقيانوسي مي باشند که در اثر همگرايي صفحات تکتونيکي، اين پوسته ها در روي پوسته قاره اي رانده مي‌شوند. افيوليت ها به ترتيب از بالا به پايين از رسوبات مناطق عمق دريا مانند رسوبات دياتومه دار و آهک هاي پلاژيک، بازالت با دبي بالشي، بازالت متراکم، گابروهاي لايه اي و در نهايت سنگهاي الترامافيک که ممکن است از نوع هارزبوژريت يا لرزوليت باشد، تشکيل شده است. ترکيب پوسته اقيانوسي در حالت کلي بازالتي است و ضخامت آن در جاهاي مختلف متفاوت است و از 5 کيلومتر تا 20 کيلومتر متغير است.
لايه1 اقيانوسي
لايه 1به شکل گسترده از راه مغزه گيري (حفاري) انجام شده است، مواد سطحي بستر دريا، رسوبات منفصل را تشکيل مي دهند که شامل رسوبهاي خشکي زاد حمل شده توسط جريانهاي گل آلود به اقيانوسهاي و نهشته هاي پلاژيک مانند رسهاي ژئوليت قهوه اي، لجنهاي آهکي و سيليسي و گرهکهاي منگنز مي شوند. ضخامت لايه 1 به طور متوسط 400 متر است. اين لايه به تدريج از پشته هاي اقيانوسي به اطراف ضخيم مي‌شود و در پشته ها يا وجود ندارد و يا خيلي نازک است.
لايه 2 اقيانوسي
ضخامت لايه 2 از 1 تا 2.5 کيلومتر، متغير است. سرعت امواج لرزه اي آن نيز به همين ترتيب از 3.4 تا 6.2 کيلومتر بر ثانيه تغيير مي کند. اين گستره را مي توان به رسوبهاي متراکم شده يا مواد آذرين بيروني نسبت داد نمونه برداريهاي مستقيم و لايروبي پوسته هاي بدون رسوب پشته هاي اقيانوسي و نياز به يک نوع سنگ بسيار مغناطيسي در اين سطح، به صراحت منشا آذرين را اثبات مي کند.
لايه 3 اقيانوسي
لايه 3، سازنده اصلي پوسته اقيانوسي و پي آذرين دروني آن را نشان مي دهد که برخي از دانشمندان عقيده دارند که لايه 3 از مواد گوشته بالايي تشکيل شده است که اوليوين آنها به ميزان متفاوت با آب واکنش داده و پيريدوتيت سرپانتيني شده را به وجود آورده است. ضخامت لايه 3 از 2.5 تا 6 کيلومتر متغير است.

تغييرات آب و هوايي زمين عصر يخبندان در خلال تاريخ، آب و هواي زمين بار ها دستخوش تغييرات اساسي شده است. بين ۸۰۰ تا ۶۰۰ ميليون سال پيش در طي دوره اي به ...

● مقدمه زمين ، سومين سياره نزديک به خورشيد و بزرگترين سياره در ميان سيارات دروني است. ساختار دروني زمين مثل ساير سيارات دروني از يک هسته داخلي و يک هس ...

تعريف: بنا به تعريف انجمن زمين شناسي مهندسي(IAEG)، زمينلغزش عبارتست از جابجايي به سمت پايين توده اي از مواد بر روي يك شيب طبقه بندي زمينلغزش ها: در سا ...

حرکت و جابجايي بخشي از مواد دامنه در امتداد يک سطح گسيختگي مشخص را «لغزش» مي ناميم. در لغزشهاي دامنه اي تغيير شکل از نوع «برش ساده» است. لغزش انواع مخ ...

معمولاً وقتي از شدت درجه ريشتر (Richter) صحبت مي شود، تمام اطلاعات مربوط به شدت يک زلزله ارائه مي شود. زلزله اي که در تابستان سال ۱۹۹۸ قسمتي از افغانس ...

در حاليکه اطلاعات اندکي تاکنون در باره مرکز کره زمين در اختيار بوده است، هم اکنون داده هاي مربوط به زمين لرزه ها ثابت مي کند که مرکزي ترين و دروني تري ...

امروز همه در اتحاديه اروپا از آتشفشان ايسلند سخن مي گويند!پروازها به شدت مختل شده است و ضربات سخت و جبران ناپذيري به بخش صنايع کشورهاي اروپايي وارد شد ...

شناخت زلزله تعريف زلزله مردم عامي درکلامي ساده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم نيروهاي ماوراء الطبيعه وخدايان مي دانند که بر بندگان عاصي وعصيانگر ...

دانلود نسخه PDF - پوسته زمين