up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله پوسته تخم مرغ و شكل گيري استخوان PDF
QR code - پوسته تخم مرغ و شكل گيري استخوان

پوسته تخم مرغ و شكل گيري استخوان

نقش كلسيم فسفر و ويتامين D۳ در پوسته تخم مرغ و شكل گيري استخوان

كلسيم مهمترين عنصر ساختماني استخوان و پوسته تخم مرغ در مرغهاي تخمگذار است. استخوان ، كه حاوي ۹۹% از كل كلسيم موجود در بدن مي باشد ، بعنوان يك عضو اساسي در تنظيم سطح كلسيم خون مطرح مي باشد. پوسته تخم مرغ داراي تقريباً ۹۴% كربنات كلسيم[۱] مي باشد. كه با توجه به وزن ، بطور متوسط هر تخم مرغ حاوي ۲ گرم كلسيم مي باشد. براي مرغهاي تخمگذار ، جهت داشتن بهترين كيفيت پوسته بطور متوسط دريافت ۴ گرم كلسيم در روز ، لازم است. اين نكته گفتني است كه تنها ۵۰ تا ۶۰% كلسيم جيره ، بطور فعال در شكل گيري پوسته شركت مي نمايد.
در طول ۱۵ ساعت شكل گيري پوسته ، كلسيم از غده پوسته ساز[۲] به ميزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميلي گرم در ساعت ترشح مي شود. در اين فعل و انفعال ( كلسيفيكاسيون )[۳] كلسيم از دو منبع جيره غذايي و استخوان تأمين مي شود. سطح طبيعي كلسيم خون بين ۲۰ تا ۳۰ ميلي گرم مي باشد. در يك جيره معمولي مرغان تخمگذار با ۵۶ ۳% كلسيم يا بالاتر ، بيشتر كلسيم پوسته از طريق جذب روده اي تأمين شده ، در حاليكه در جيره هاي تخمگذار با ۲% كلسيم ، ۴۰ - ۳۰% از كلسيم پوسته از استخوان اخذ مي گردد. بنابراين سطح كلسيم در جيره پولتها ، جيره هاي پيش از تخمگذاري و جيره تخمگذاري از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. هنگامي كه غدد پوسته ساز فعال نيستند جذب روده اي كلسيم از مواد غدايي حدود ۴۰% مي باشد ، اما وقتي اين غدد فعاليت مي كنند اين رقم به ۷۲% مي رسد. زمان فعاليت اين غدد بيشتر هنگام بعدازظهر و شب مي باشد.
اگر مقدار زيادي كلسيم از جيره در طول اين مدت جذب شود احتياجي به كلسيم ذخيره شده در استخوانها نخواهد بود. بزرگ بودن ذرات حاوي منابع كلسيم باعث مي شود كه كلسيم در طول بعداز ظهر و شب از روده ها عبور كرده و جذب در طي اين مدت صورت گيرد. پودر صدف براي جذب در اين ساعت ، بهترين ماده پيشنهادي است. مرغهاي تخمگذار جوان كه مقدار مناسبي غذا در اختيارشان نيست و يا تحت برنامه محدوديت غذايي هستند بالانس منفي كلسيم[۴] خواهند داشت ( بدين معني كه آنها احتياج به كلسيم خود را از استخوان ، تأمين كرده و باعث خالي شدن ذخيره كلسيم استخوانها مي شوند ) اگر اين مسئله ادامه پيدا كند مشكل به شكل خستگي مرغهاي تخمگذار[۵] و يا افت كيفيت پوسته[۶] بروز خواهد كرد. ۸۰% فسفر بدن در استخوان ها يافت مي شود. در حاليكه مقدار بسيار كمي فسفر در پوسته تخم مرغ ديده مي شود اما نقش فسفر در مرغهاي تخمگذار بيشتر در رابطه با متابوليسم كلسيم مي باشد.
● جذب كلسيم و فسفر تحت تأثير عوامل زير مي باشد :
۱) منبع و شكل تركيبات كلسيم و فسفر :
انداره ذرات حاوي كلسيم ، نقش بسيار مهمي در مقدار كلسيم دريافتي و مورد نياز بازي مي كند. فسفر نيز بايد بشكل قابل استفاده و قابل هضم در اختيار مرغهاي تخمگذار قرار گيرد.
۲) PH روده :
جذب مطلوب فسفر به مقدار مطلوب در PH حدود ۶ اتفاق مي افتد. هنگامي كه PH بيش از ۵ ۶ باشد ، جذب فسفر كاهش پيدا مي كند. مقادير زياد اسيدهاي چرب آزاد در جيره[۷] ، PH روده را كاهش داده و در جذب كلسيم و فسفر دخالت مي نمايند.
۳) نسبت كلسيم به فسفر :
نسبت بالاي كلسيم به فسفر در روده ، جذب هر دو عنصر را كاهش مي دهد. كلسيم زياد ، PH روده را افزايش داده و باعث افت جذب فسفر ، روي و منگنز مي شود. حد بالاي فسفر در پلاسما باعث كاهش جذب كلسيم شده و كلسيم مورد نياز از منبع استخواني تأمين خواهد شد. فسفر همچنين باعث بالانس اسيد و باز[۸] در بدن مي گردد. مقدار صحيح نسبت كلسيم به فسفر براي رشد طيور ۵ ۱ به ۱ الي ۲ به ۱ مي باشد.
۴) ويتامين D۳ :
ويتامين D۳ در شكل فعال خود كه او ۲۵ دي هيدروكسي D۳ [۹] مي باشد، در متابوليسم كلسيم از استخوان شركت داشته تا ميزان كلسيم پلاسما را در حد طبيعي حفظ كند. ويتامين D۳ مهمترين عامل كنترلي در تحريك جذب كلسيم از روده مي باشد و اين كار را با تحريك ساخت پروتئين هاي اختصاصي حمل كلسيم انجام مي دهد. در مرغهاي تخمگذار در طي دوره توليد يك مجموعه ارتباطاتي بين كلسيم ، فسفر ، Vit. D۳ و سيستم هورموني در متابوليسم كلسيم ديده مي شود. مفهوم كلي اين ارتباط در مورد رشد استخوان و شكل گيري پوسته تخم مرغ به شرح زير مي باشد :
▪ هر مرغ تخمگذار در مراحل اوليه توليد روزانه به ۴ گرم كلسيم نياز دارد. از آنجائيكه غذاي دريافتي در مرغهاي تخمگذار جوان ممكن است كمتر از ۱۰۰ گرم در روز باشد ، سطح كلسيم جيره بايد بين ۸ ۳ تا ۴ درصد و اندازه ذرات آن حدود اندازه سنگريزه و يا بيشتر باشد. ( بحدي كه قابل بلع باشد ) اين جيره ها لازم است ۵ ۰% فسفر قابل جذب داشته باشند. مقادير بالاي كلسيم در جيره هاي تخمگذاري ، باعث مي شود كه نياز به كلسيم ذخيره استخواني احساس نشود.
▪ در دوران رشد وجود مقدار زيادي كلسيم در جيره پيشنهاد نمي شود. چرا كه غلظت زياد كلسيم روي جذب فسفر ، روي و منگنز اثر گذاشته ، همچنين پرنده هاي جوان نمي توانند مقادير زياد كلسيم را تحمل نمايند و احتمال بروز مشكلات كليوي وجود دارد. مهمترين مسئله اينكه ، غلظت زياد كلسيم در طول دوره رشد با افزايش PH روده موجب افزايش حجم غده پاراتيروئيد شده كه منجر به كاهش جذب مواد غذايي مي گردد. غده پاراتيروئيد بعنوان مركز كنترل هورموني بوده و زماني كه بولتها بالغ مي گردند فعال مي شود. يك ماده هورموني شبيه استروژن كه شروع فعاليت دستگاه توليد مثل پرنده را تحريك مي نمايد بدن پولت را براي ترشح و ذخيره كلسيم در استخوانها طي دوران پيش از تخم گذاري آماده مي سازد. اين كلسيم ذخيره شده در طول دوره تخمگذاري مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افزودن كلسيم جيره طي ۲ هفته قبل از تخمگذاري براي اطمينان از وجود كلسيم كافي در بدن طيور لازم است. اگر غده پاراتيروئيد رشد نيافته باشد يا عمل اين سيستم هورموني ناقص باشد ، كمبود كلسيم رخ داده و مقدار طبيعي كلسيم ذخيره در بدن در حد مطلوب نخواهد بود. همچنين اگر فعاليت غده پاراتيروئيد كاهش يابد ، در زمان تخم گذاري كه به كلسيم نياز داريم ، فراخواني كلسيم كاهش يافته و در دسترس نخواهد بود.
▪ در جيره غذايي بايد از يك منبع جذب قابل دسترس فسفر استفاده شود.
▪ ويتامين D۳ دريافتي بايد در حدكفايت باشد. عملكرد ويتامين D۳ به فرم متابوليت آن كه او۲۵دي هيدروكسي D۳ مي باشد وابسته است كه اين عمل در كبد و كليه طيور انجام مي شود. هر عاملي كه روي عملكرد كامل اين اعضاء يا غده پاراتيروئيد اثر بگذارد ، اثر منفي روي فعاليت ويتامين D۳ و جذب متابوليسم كلسيم خواهد داشت. مهيا كردن يك شرايط اوليه مطلوب براي جوجه ها و ميزان مناسب كلسيم در جيره هاي پيش دان و رشد موضوع مهمي مي باشد.

تخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچکتر و ساده تر شکسته و تجزيه ...

تَخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچک تر و ساده تر شکسته و تجزي ...

تَخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچک تر و ساده تر شکسته و تجزي ...

تَخمير پديدهاي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچکتر و سادهتر شکسته و تجزيه ( ...

وقتي صحبت از تخم پرندگان مي شود همه به ياد تخم مرغ مي افتيم؛ طوري که انگار ساير پرندگان (مثلا بلدرچين، غاز يا بوقلمون) تخمي نمي گذارند و اگر هم مي گذا ...

تخم مرغ همواره نمادي از باروري و زايش بوده است. اين ماده غذايي نه تنها يک غذاي کامل است؛ بلکه عنصري ضروري براي تهيه بسياري از غذاهاي ايراني به حساب مي ...

●ساختمان شيميايي تخم مرغ : ساختمان شيميايي تخم مرغ بسته به تازه يا کهنه بودن ممکن است دچار تغيير شود و در اثر کهنه شدن تخم مرغ آب و اکسيدکربن آن از خل ...

●پوسته بلافاصله پس از ورود تخم مرغ به رحم کلسيفيکاسيون پوسته آغاز مي شود . درست قبل از ترک ناحيه تنگه ، دانه هاي کوچک کلسيم روي خارجي ترين غشاء پوسته ...

دانلود نسخه PDF - پوسته تخم مرغ و شكل گيري استخوان