up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پوستخوار پسته PDF
QR code - پوستخوار پسته

پوستخوار پسته

آفات درختان پسته

آفات مهم درختان پسته
سنهاي پسته
1- Brachynema segetum
2- Brachynema germari
در هر دو گونه حشره کامل به رنگ سبز و داراي لکه سفيد در انتهاي سپرچه است. داراي 5 سن پورگي و 3 تا 5 نسل در نسل مي‌باشند. زمستان گذراني به صورت حشرات کامل و قهوه‌اي رنگ و در مناطق کوهستاني در زير انواع بوته‌هاي وحشي نظير اسپند، شور، درمنه، قيچ و غيره مي‌باشد. حشرات کامل از اواسط فروردين از محلهاي زمستان گذران خارج و بر روي ميزبان‌هاي تازه روييده تغذيه و تخمريزي مي‌نمايند. اين حشرات در صورت نامساعد شدن شرايط طبيعي و خشک شدن ميزبانهاي وحشي در اواخر خرداد و اوايل تير به سمت باغ‌هاي پسته هجوم مي‌آورند.
3- Acrosternum millieir
4- Acrosternum hegeeri
حشرات کامل به رنگ سبز يکدست و فاقد لکه سفيد در انتهاي سپرچه مي‌باشند. زمستان گذراني به صورت حشرات کامل به رنگ قرمز آجري يا مسي رنگ و در زير پوستک تنه درختاني نظير گز، پده، سنجد و… مي‌باشد. داراي 3 تا 5 سن پورگي مي‌باشد. اين حشره از مرحله تشکيل ميوه تا رسيدن و برداشت محصول در باغ‌هاي پسته مشاهده مي‌شود.
5- Apodiphus amygdali
سن قهوه‌اي داراي يک نسل در سال بوده و از ميزبان‌هاي مختلف مانند پسته، توت، نارون، زردآلود و غيره تغذيه مي‌نمايد و نسبت به گونه‌هاي قبلي داراي جمعيت و اهميت اقتصادي کمتري مي‌باشد.
6- Lygaeus pandurus (Hem: Lygaeidae)
اين آفت در سالهاي اخير حالت طغياني پيدا کرده است. حشرات کامل قرمز رنگ و داراي 3 تا 5 نسل در سال مي‌باشند. زمستان گذراني به صورت حشرات کامل در مکانها و پناهگاههاي مختلف مي‌باشد. حشرات کامل در اوايل ارديبهشت به سمت باغ‌هاي پسته هجوم آورده و تغذيه آنها در اين مرحله به علت حساسيت ميوه‌ها سبب ايجاد خسارت شديد مي‌گردد. با سخت شدن پوست استخواني، اين حشره تمايل به تغذيه از ميوه‌هاي پسته را از دست داده و به سمت ميزبان‌هاي ديگر مهاجرت مي‌نمايد.
نحوه خسارت سن‌ها با توجه به مراحل رشدي ميوه به شرح زير است:
الف‌ از مرحله تشکيل ميوه تا سخت شدن پوست استخواني:
تغذيه سن‌ها در اين مرحله سبب سياه شدن تمام ميوه در ابتداي فصل مي‌گردد. ميوه‌ها خسارت ديده بر روي درختان خشکيده و ريزش مي‌نمايند. در اين مرحله در اثر تغذيه سن‌ها در روي پوست سبز ميوه شيره گاهي به صورت قطرات شفافي خارج شده و محل تغذيه کاملاً مشخص مي‌باشد. همچنين در سطح داخلي ميوه‌ها شبکه‌هاي تور مانند سفيدرنگي مشاهده مي‌شود. در روي پوست سبز ميوه‌ها در مرحله شروع سخت شدن پوست استخواني تا سخت شدن کامل آن لکه‌هاي قهوه‌اي رنگي مشاهده مي‌گردد.
ب‌ از مرحله سخت شدن پوست استخواني تا مغزبندي ميوه‌ها:
در اين مرحله ديگر علائم تغذيه و لکه‌هاي قهوه‌اي رنگ در روي پوست سبز رويي مشاهده نمي‌شود و محل تغذيه سن‌ها در سطح داخلي پوست استخواني به صورت نقاط سياه رنگ ديده مي‌شود. تغذيه سن‌ها در اين مرحله از جنين در حال رشد سبب پوکي و اسفنجي شدن جنين و از مغز ميوه‌ها سبب ايجاد لکه‌هاي نکروزه فرو رفته قهوه‌اي رنگ بر روي مغز ميوه‌ها مي‌گردد. در اين مرحله سن‌ها به ويژه سنهاي سبز، قرمز و قهوه‌اي پسته قادر به انتقال قارچ Nematospora coryli نيز بوده و بيماري ما سوي پسته را منتقل مي‌نمايند.
کنترل سنهاي پسته:
1 حمايت از دشمنان طبيعي به ويژه زنبورهاي انگل تخم سن‌ها (از خانواده Scelionidae) با کاهش تعداد دفعات سم‌پاشي و عدم سم‌پاشي‌هاي بي‌رويه
2 اجتناب از کندن و از بين بردن ميزبان‌هاي وحشي در مناطق کوهستاني و دشت‌هاي اطراف باغ‌هاي پسته
3 اجتناب از کندن و از بين بردن علف‌هاي هرز ميزبان اطراف و داخل باغ‌هاي پسته در زمانيکه سن‌ها به سمت باغ‌هاي پسته هجوم آورده‌اند زيرا در اين مرحله کندن علف‌هاي هرز سبب انتقال سن‌ها بر روي خوشه‌ها شده و خسارت شديدتر مي‌گردد.
4 از بين بردن علف‌هاي هرز در اوايل فصل قبل از هجوم سن‌ها به سمت باغهاي پسته و در اواخر فصل پس از برداشت محصول جهت از بين بردن کانونهاي زمستان گذران آفت با شخم‌هاي بهاره و پاييزه.
5 کنترل شيميايي :
در صورتيکه نياز و با توجه به تراکم جمعيت و مرحله رشدي ميوه پسته، حشره‌کش‌هاي اندوسولفان (تيودان) به نسبت 2 تا 2.5 در هزار يا فنتيون (لبايسيد) به نسبت 1 تا 1.5 در هزار و يا فنيتروتيون (سوميتيون) به نسبت 1.5 تا 2 در هزار توصيه مي‌گردد.
________________________________________
پسيل پسته (شيره خشک)
Agonoscena pistaciae
(Hom: Psyllidae)
به پسته اهلي و وحشي خسرت فراوان مي‌زند. اين حشره عسلک فراواني دفع مي‌نمايد که به سرعت در مجاورت هوا خشک شده و سفيد مي‌شود به همين لحاظ اين آفت را به زبان محلي شيره خشک مي‌نامند.
زيست‌شناسي
حشرات کامل زمستان گذران پسيل از اوايل فروردين ماه روي درختان مستقر مي‌شوند. اين حشرات نسب به حشرات کامل تابستانه قدرت پرواز بيشتري داشته، آلودگي گسترده‌تري در باغها ايجاد مي‌کنند. پس از جفت‌گيري به محض باز شدن جوانه‌هاي خوشه و برگ روي آنها تخمريزي مي‌نمايند. تخم‌ها به تعداد 50 تا 60 عدد، به صورت انفرادي يا دسته‌اي و به اشکل مختلف مانند نيم دايره، مارپيچ و غيره در سطح برگ و بيشتر نزديک به رگبرگها گذاشته مي‌شوند.
تخم‌ها معمولاً 5 تا 10 روز بعد تفريخ مي‌شوند. پوره‌ها از اوايل ارديبهشت شروع به فعاليت و تغذيه مي‌کنند. طول دوره پورگي معمولاً 20 روز بوده و حشرات کامل نسل اول از اواخر دهه دوم ارديبهشت ماه به تعداد زياد در باغ ظاهر مي‌شوند. ارقام مختلف پسته نسبت به آلودگي پسيل پسته حساسيت متفاوت دارند. به طور کلي هر چه برگ درختان نازک‌تر، لطيف‌تر، پهن‌تر و بزرگتر باشد گرايش بيشتري براي جذب حشرات کامل پسيل و تخمريزي ايجاد مي‌کند. رقم اکبري نسبت به ساير ارقام حساستر و رقم اوحدي مقاوم‌تر است. پوره‌هاي نسل دوم از اوايل خرداد تا اواخر دهه دوم خردد فعاليت و تغذيه مي‌کنند. تحمل درختان در اين زمان نسبت به ساير نسلها در برابر خسارت پوره کمتر است. زيرا رشد رويشي درختان پايان يافته و ميوه شروع به مغز رفتن کرده و جوانه‌ها ظاهراً شکل کامل يافته‌اند. در نتيجه خسارت آفت باعث پوکي و ريزش برگ و جوانه مي‌شود.
خسارت
پوره‌هاي پسيل با فرو بردن خرطوم در سطح برگها از شيره گياهي تغذيه مي‌کنند. مواد پروتئيني شيره گياهي را جذب نموده و مواد قندي را به صورت شيره دفع مي‌نمايند. اين مواد قندي در مجاورت هوا خشک شده و به آن شکرک گويند. اين مواد چسبنده باعث جذب گرد و خاک شده و شاخه و برگهاي درختان را بدمنظره مي‌نمايد. از دست رفتن شيره گياهي باعث ضعف عمومي درختان پسته و ريزش برگها، جوانه‌ها، دانه‌اي کوچک و افزايش درصد بوکسي و دهان بستگي ميوه مي‌شود. خسارت پوره‌هاي پسيل پسته روي درختان در دو زمان بيشتر از ساير مواقع سال است. يکي در خرداد ماه که باعث ريزش برگها، خوشه‌ها، جوانه‌ها و افزايش ميزان بوکسي و ديگري در مردادماه که باعث افزايش مقدار دهان بستگي مي‌گردد.
در صورتيکه جمعيت آفت پسيل حالت طغياني پديدا کند شديداً تداخل نسل يافته و نمي‌توان تاريخ مشخص براي مراحل زندگي و نسلها اعلام نمود. در شرايط معمولي در نيمه اول هر ماه مرحله پورگي و نيمه دوم هر ماه حشرات کامل در باغها وجود دارند. از نيمه دوم شهريور ماه به تدريج حشرات کامل زمستان گذران در ميان جمعيت آفت ظاهر مي‌شود. اين حشرات در شکاف درختان، زير پوستکها، لابه‌لاي کلوخه‌ها، شکاف ديوارها و ساختمانهاي قديمي اطراف باغها زمستان گذراني مي‌کنند. اين آفت در سال 5 تا 6 نسل ايجاد مي‌کند.
عوامل و شرايطي که باعث رشد و افزايش جمعيت پسيل پسته در باغها مي‌گردد:
1 اجراي نوبت اول سم‌پاشي يا سم‌پاشي در زمان گلدهي: اين سم‌پاشي عليه آفاتي مانند پروانه چوبخوار پسته، پروانه ميوه خوار، شپشکهاي پسته، زنجره شيره تر و غيره انجام مي‌شود. چنانچه در اين سمپاشي از سمومي استفاده شود که روي آفت پسيل تأثير نداشته باشند باعث افزايش مقاومت و رشد جمعيت پسيل مي‌گردد.
2 چنانچه در نوبت اول از سمومي استفاده شود که باعث تحريک تخمريزي پسيل و کوتاهتر شدن طول دوره يک نسل گردد (مانند سموم تيوديکارب، متاسيستوکس و فنتيون) پسيل طغيان خواهد کرد.
3 سم‌پاشي مکرر و اختلاط سموم با هم که باعث حذف کامل دشمنان طبيعي و افزايش جمعيت آفات پسته مي‌شود.
4 اگر از سمومي عليه پسيل پسته استفاده شود که تأثير کافي در ميزان تلفات آفت نداشته باشد (مانند زولون) باعث افزايش جمعيت مي‌شود.
5 چنانچه سم‌پاشي باغ در زماني انجام شود که تمام مراحل زندگي آفت اعم از تخم، پوره و حشره کامل ديده مي‌شود و همچنين شکرک زيادي در سطح برگها توليد شده باشد تأثير سم کاهش پيدا مي‌کند و بعد از مدتي جمعيت آفت افزايش پيدا مي‌کند.
6 استفاده زياد از کودهاي شيمايي ازته مخصوصاً اوره و سولفات آمونيوم در ماههاي گرم سال در سطوح کرتها و همچنين کود شيميايي کلروپتاسيم شرايط را براي ازدياد جمعيت فراهم مي‌کند.
7 استفاده از کود مرغي به تنهايي و به مقدار زياد نيز باعث افزايش جمعيت پسيل مي‌گردد.
8 فقير بودن خاک از نظر مواد غذايي و نامناسب بودن بافت خاک نيز از عوامل افزايش جمعيت است، خاکهاي شني و خاکهاي رسي و سخت به دليل عدم جذب و نگهداري رطوبت به اندازه کافي به علت طولاني بودن دوره آبياري سريعتر به آفت آلوده مي‌گردند.
9 ناهموار بودن سطوح کرتها که باعث مي‌شود درختاني که در بلندي قرار دارند به خوبي آبياري نشده و رطوبت کمتري در اختيار داشته باشند.
10 عدم استفاده از کودهاي دامي و چاله‌زني و شخم عميق در باغها به مدت طولاني
11 کشت متراکم درختان و رعايت نکردن فواصل مناسب و عمليات هرس
12 وجود علف‌هاي هرز زياد از خردادماه به بعد در باغ
کنترل پسيل پسته:
الف‌ استفاده از کارتهاي چسبنده زرد رنگ
کارتهاي زرد رنگ مورد استفاده در باغهاي پسته از جنس‌هاي مختلف و عمدتاً از جنس پلي اتيلن و پي وي سي است. اندازه کارتها 20*10 سانتيمتر، به قطر 5 0 تا 1 ميليمتر و به وزن حدود 15 گرم است. سطح کارتها به وسيله چسب مخصوص که از مواد پولي بوتن‌ها همراه با واکس مخصوص و يا اس تي پي و يا مواد ديگري که حالت چسبندگي خود را 10 تا 15 روز حفظ نمايند آغشته مي‌گردد. حشرات کامل پسيل به طرف رنگ زرد جلب و به تعداد زياد به سطح کارتها مي‌چسبند. شکار انبوه حشرات بايد قبل از تخمريزي در سطح برگها انجام شود تا از توليد نسل بعدي آفت جلوگيري به عمل آيد. در هر هکتار 100 تا 400 عدد کارت به کار مي‌رود. محل نصب کارت در سمت بيروني تاج و به ارتفاع نصف تاج در جهت‌هاي مختلف است. دو نوبت کارت‌گذاري در سال کافي به نظر مي‌رسد. يکي در دهه دوم فروردين ماه که اين نوبت آفت زنجره پسته را نيز کنترل مي‌کند و ديگري در نيمه دوم تيرماه مي‌باشد. پس از پايان دوره کارت‌گذاري بايد کارت‌ها را از روي درختان جمع‌آوري و سطح آنها را در صورت استفاده از چسب مخصوص توسط آب گرم همراه با مقدار کمي الکل اتيليک و در صورت استفاده از اس تي پي با دستمال آغشته به چند قطره نفت تميز کرد.
ب‌ دشمنان طبيعي
داراي دشمنان طبيعي گوناگوني است که زنبور پارازيتوئيد Psyllaephagus pistaciae از خانواده Encyrtidae همزمان با ظهور پوره‌هاي نسل اول در باغها ظاهر و به پوره‌هاي پسيل به خصوص در سنين 4 و 5 حمله نموده و آنها را موميايي مي‌کند.
ج‌ عمليات زراعي
1 شخم زمستانه و پاشکني درختان 2 کوددهي و چاله زني 3 اصلاح بافت خاک 4 آبياري مناسب 5 تغذيه مناسب 6 رعايت فاصله کشت و تراکم 7 هرس و خشک‌بري 8 مبازه با علفهاي هرز 9 کاشت رقم مناسب 10 استفاده از سيستم آبياري تحت فشار
د کنترل شيميايي
دارتون يا مارشال به نسبت 2 تا 2.5 در هزار يا مايع ظرفشويي به نسبت 3 در هزار به تنهايي پوره‌هاي پسيل پسته را کشته و از بين مي‌برد، همچنين تا حدودي روي تخم نيز تأثير دارد. آميتراز و کنسالت خاصيت ناباروري حشرات کامل را دارد. از مخلوط کردن مايع ظرفشويي با سموم خودداري شود زيرا PH آن قليايي است و باعث کاهش تأثير کشندگي سموم مي‌گردد.در صورت امکان از اواسط مرداد به بعد سمپاشي انجام نگيرد.
1. آميتراز(مايتاک) EC20% و 1.5- 1 در هزار
2. ايميداکلوپرايد(کونفيدور) SC35% و 4 . در هزار
3. فلوفنوکسورون(کاسکيد) DC5% و 5 . در هزار
4. هگزافلومورون(کنسالت) EC10% و 7 .- 5 . در هزار
5. دارتون EC21.7% و 1.5 دهزار
6. اندوسولفان EC35% و 1.5 درهزار
________________________________________
زنجره پسته (شيره تر)
Idiocerus stali
(Hom.: Cicadellidae, Bythoscopinae)
از آفات مهم پسته در اغلب مناطق پسته خيز کشور مي‌باشد. از نواحي قزوين، اطراف تهران، کاشان، يزد، اردکان، کرمان، خراسان، دامغان و فارس گزارش شده است.
زيست‌شناسي
يک نسل در سال دارد. زمستان را به صورت حشره کامل در زير پوست و شکاف تنه درختان پسته و ساير پناهگاهها مي‌گذارند. در اوايل بهار حشرات کامل در روي جوانه‌ها نشسته و تغذيه مي‌کنند. پس از اين که حشره جوانه را ترک کند از محل تغذيه، شيره گياهي به صورت قطراتي خارج مي‌گردد. ماده‌ها به مجرد باز شدن برگها و خوشه‌هاي گل تخمريزي مي‌کنند. اينها به کمک تخمريز خود در نسوج شاخه‌هاي جوان همان سال و دمبرگ و دم گل، سوراخي تعبيه کرده و در هر سوراخ 2 عدد تخم نزديک به هم قرار مي‌دهند. ماده‌ها دور تخم‌ها و مدخل سوراخ را بوسيله ترشحاتي که بعداً سياه رنگ مي‌شوند، مي‌پوشاند. ماده‌ها دم خوشه ميوه را براي تخمريزي ترجيح مي‌دهند به همين جهت کمتر روي درختان نر ديده مي‌شوند.
تخم‌ها کشيده و سفيد رنگ است و تعداد آنها براي هر حشره ماده گاهي به 100 عدد مي‌رسد. دوره تخمريزي حدود 15 تا 35 روز طول مي‌کشد. خروج پوره‌ها مقارن با خاتمه گل و تشکيل ميوه است. دوره پورگي جمعاً 30 تا 40 روز و پوره‌ها 3 بار جلد عوض مي‌کنند و کامل مي‌شوند. خسارت عمده مربوط به پوره‌هاي زنجره مي‌باشد. فعاليت حشرات با ترشح عسلک همراه است که شاخه و برگ و حتي زمين سايه‌انداز درختان را خيس مي‌کند. اتلاق کلمه شيره تر به اين آفت از همين لحاظ است. در اثر تغذيه اين آفت، ميوه‌هاي تازه تشکيل شده به شدت مي‌ريزند و روي خوشه‌ها ميوه‌اي باقي نمي‌ماند. زنجره‌هاي بالغ آنچنان تغذيه‌اي نداشته و از آبان ماه به بعد به پناهگاههاي زمستانه خود مي‌روند.
کنترل زنجره پسته:
1 استفاده از فوزالون (زولون) به نسبت 2- 1.5 در هزار و اندوسولفان (تيودان) به نسبت2 درهزار با مشاهده اولين پوره‌ها پس از گلدهي درختان پسته
2 استفاده از کارت‌هاي چسبنده زرد رنگ در دو نوبت، نوبت اول از اواسط دهه اول فروردين ماه همزمان با پيدايش نوک سبز جوانه‌ها و نوبت دوم نيمه دوم ارديبهشت ماه مي‌باشد.
________________________________________
سوسک طوقه خوار پسته
Capnodis cariosa hauseri
(Col.: Buprestidae)
همانند همه گونه‌هاي اين خانواده، لارو پس از خروج از تخم در داخل خاک به خوبي حرکت مي‌کند و خود را به ريشه‌هاي اصلي و طوقه مي‌رساند. اين حرکت به کمک موهاي فراواني که در سطح بدن لارو سن اول است، انجام مي‌گيرد. لاروها به محض رسيدن به ريشه، به زير پوست نفوذ کرده و در منطقه کامبيوم مستقر مي‌شوند. تغذيه لاروها عمدتاً از لايه زاينده و بافت پوست است و از استوانه مرکزي فقط لايه نازکي مورد تغذيه قرار مي‌گيرد. در محل استقرار لاروها لايه‌اي از مواد جري رنگ که مخلوطي از بقاياي بافت گياه، فضولات و ترشحات ريشه است ديده مي‌شود. در اثر تغذيه لاروها جريان شيره گياهي قطع مي‌شود و به همان نسبت از رشد شاخه‌ها و باردهي درختان کاسته مي‌شود.
زيست‌شناسي
از نظر سيکل زندگي شبيه به کاپنوديس درختان ميوه دانه‌دار و هسته‌دار بوده و يک نسل در دوسال طي مي‌شود. به دو صورت حشره کامل در پناهگاههاي مختلف در زير علف‌هاي هرز، زير برگهاي خشکيده، داخل شکاف‌هاي سطحي زمين يا به صورت لارو در زير پوست قسمت‌هاي مختلف پايين درخت شامل ريشه، طوقه و قسمت‌هاي انتهايي تنه زمستان گذراني مي‌کند. تعداد تخم ممکن است تا 1000 عدد هم برسد و معمولاً به صورت انفرادي در کنار طوقه درختان در خاک گذاشته مي‌شود. دوره جنيني 1510 روز به طول مي‌انجامد.
کنترل:
1 آبياري منظم
2 قوي نگه داشتن درختان
________________________________________
پوستخوار پسته
Estenoborus perrisi
(Col.: Scolytidae)
زمستان را به صورت لارو در حد فاصل پوست و چوب درخت در دالان‌هاي لاروي به سر مي‌برد و سه نسل در سال دارد. حشرات کامل در بهار با مساعد شدن آب و هوا ظاهر مي‌شوند و در روي درختان ضعيف شروع به فعاليت مي‌نمايند. دالان مادري الباً 4 تا 5 شاخه است کهه مگي از يک محفظه مشترک که به اتاقک جفت‌گيري معروف است منشاء مي‌گيرند. اين حشره پلي گام است. هر دالان مادري به نوبه خود داراي 10 تا 20 دالان لاروي است که در طرفين دالان مادري و نسبت به آن به طور عمود قرار گرفته‌اند. در انتهاي دالان‌هاي لاروي اتاقک شفيرگي مشاهده مي‌شود که حشره کامل پس از ظهور از همان جا پوست را سوراخ و خارج مي‌گردد. دوره نشو و نماي يک نسل اين آفت حدود يک ماه به طول مي‌انجامد.
کنترل:
چون به درختان ضعيف حمله مي‌کنند تقويت درخت و آبياري منظم بهترين راههاي پيشگيري از حمله اين آفت است.
________________________________________
پوستخوار پسته
Estenoborus perrisi
(Col.: Scolytidae)
زمستان را به صورت لارو در حد فاصل پوست و چوب درخت در دالان‌هاي لاروي به سر مي‌برد و سه نسل در سال دارد. حشرات کامل در بهار با مساعد شدن آب و هوا ظاهر مي‌شوند و در روي درختان ضعيف شروع به فعاليت مي‌نمايند. دالان مادري الباً 4 تا 5 شاخه است کهه مگي از يک محفظه مشترک که به اتاقک جفت‌گيري معروف است منشاء مي‌گيرند. اين حشره پلي گام است. هر دالان مادري به نوبه خود داراي 10 تا 20 دالان لاروي است که در طرفين دالان مادري و نسبت به آن به طور عمود قرار گرفته‌اند. در انتهاي دالان‌هاي لاروي اتاقک شفيرگي مشاهده مي‌شود که حشره کامل پس از ظهور از همان جا پوست را سوراخ و خارج مي‌گردد. دوره نشو و نماي يک نسل اين آفت حدود يک ماه به طول مي‌انجامد.
کنترل:
چون به درختان ضعيف حمله مي‌کنند تقويت درخت و آبياري منظم بهترين راههاي پيشگيري از حمله اين آفت است.
________________________________________
برگخوار خاکستري پسته
برگخوار خاکستري پسته
Thaumetopoea solitaria
(Lep.: Thaumetopoeidae)
زيست‌شناسي
زمستان را به صورت دستجات تخم روي شاخه‌ها به سر مي‌برند. تفريخ تخمها در بهار تقريباً هم زمان با باز شدن برگها صورت مي‌گيرد.لاروهاي خارج شده از يک دسته تخم به خصوص در سنين اوليه با هم زندگي مي‌کنند و اغلب در صفوف منظم روي تنه و شاخه درختان حرکت مي‌کنند. در سنين يک و دو تمام شبانه‌روز روي شاخه و برگ درختان زندگي مي‌کنند. در سنين بعد فقط شب‌ها فعالند و هنگام روز درداخل حفره‌هاي تنه درخت و زير کلوخه‌هاي اطراف تنه استراحت مي‌کنند. در اين هنگام از روي برگهاي خورده شده که فقط رگبرگ اصلي باقي مانده است مي‌توانبه وجود آفت پي برد. لاروها پنج بار جلد عوض مي‌کنند و پس از تغذيه کافي در عمق 10 تا 20 سانتيمتري خاک تبديل به شفيره مي‌شوند. حشرات کامل 2 تا 3 ماه بعد در اواخر تابستان ظاهر مي‌شوند. يک نسل در سال دارد.
کنترل:
1 مگس پارازيت لارو Exorista sorbillans (Dip.: Tachinidae)
2 مبارزه با ديگر آفات پسته مانند زنجره و پسيل، مبارزه با اين آفت را نيز زير پوشش مي‌برد. در صورت عمليات مبارزه اختصاصي از سموم فسفره آلي در هنگام شب استفاده مي‌شود
________________________________________
برگخوار سفيد پسته ( رائوي پسته)
Ocneria terebinthina
(Lep: Lymantriidae)
زيست‌شناسي
اين آفت در جنگلهاي بنه منطقه فيروزآباد در استان فارس داراي سه نسل در سال مي‌باشد. اوج پرواز نسلها به ترتيب در اواسط خرداد، اوايل مرداد و اواسط شهريورماه صورت مي‌گيرد. اين آفت تقريباً طي 45 روز دوره زندگي خود را تکميل مي‌نمايد. زمستان گذراني به صورت لاروهاي سنين مختلف که عمدتاً سنين 2، 3 و 4 را شامل مي‌شود در زير پوستک درختان بنه و ساير درختان ميزبان صورت مي‌گيرد. لارو زمستان گذران فاقد دياپوز حقيقي است. اين لاروها به طور متوسط 5 تا 6 ماه در محل زمستان گذراني باقي مي‌مانند و از اواخر فروردين ماه محل زمستانگذارني را ترک مي‌کنند. لاروهاي سن 1 و 3 با تغذيه از پارانشيم برگ آنرا به شکل توري درمي‌آورند. اما در سنين بالاتر برگها را به طور کامل مورد تغذيه قرار مي‌دهند. لاروها پس از تکميل تغذيه در سطح زيرين برگ درختان ميزبان و يا در محل انشعاب شاخه‌ها به شفيره تبديل مي‌شوند و پس از طي دوره شفيرگي حشره کامل ظاهر مي‌گردد.
کنترل:
1 دشمنان طبيعي
زنبور پارازيتوئيد شفيره Brachymeria intermedia (Hym.: Chalcididae)
زنبور پارازيتوئيد تخم Ooeneyrtus masii (Hym.: Encyridae)
2 استفاده از باکتري Baoilius thuringiensis kurstaki به نسبت 1.5 تا 3 در هزار
3 مبارزه شيميايي با سموم زولون به نسبت 2 تا 2.5 در هزار يا ديازينون به نسبت 1 تا 1.5 در هزار
________________________________________
شته چين‌دار برگ پسته
Forda hirsuta
(Hom: pemphigidae)
اين شته باعث جمع شدن، ضخيم شدن و تغيير رنگ برگهاي پسته مي‌گردد. در اثر تغذيه حشرات، سطح زيرين لبه برگهاي چين‌دار، ضخيم و به سمت پايين لوله مي‌شود. رنگي اين قسمت از سبز به قرمز تغيير مي‌کند.
________________________________________
پروانه ميوه‌خوار پسته (کرم مغزخوار)
Reourvaria pistacieola
(Lop: Gelechiidae)
اين آفت در اکثر مناطق پسته کاري کشور انتشار دارد و غالباً بر روي درختان مسن يافت مي‌شود.
زيست‌شناسي
زمستان را به صورت لارو کامل و به حالت دياپوز داخل پيله‌هاي نازک سفيد کثيف و در حفره‌هايي که لاروها در زير پوست درخت تهيه مي‌کنند مي‌گذرانند. اين لاروها در شرايط آب و هوايي رفسنجان در اواخر اسفند تبديل به شفيره شده و حشرات کامل حدوداً دو هفته بعد از شفيره خارج مي‌گردند.
ظهور حشرات کامل در اواسط فروردين و همزمان با تورم جوانه‌ها بوده که پس از جفت‌گيري به صورت انفرادي بر روي گلها و ميوه‌هاي تازه تشکيل شده تخمريزي مي‌نمايند. تخمها حدوداً دو هفته بعد باز شده و لاروهاي سن اول کوچک و شيري رنگ به داخل ميوه‌هاي تازه تشکيل شده نفوذ نموده و از جنين ميوه تغذيه مي‌نمايند. ميوه‌هاي آلوده در اين مرحله تا قبل از سخت شدن پوست استخواني در اثر تغذيه لاروها سياه شده، خشکيده و در نهايت مي‌ريزند. اين مرحله از خسارت اصطلاحاً داغوي پسته ناميده مي‌شود. لاروها پس از خوردن محتويات ميوه آن را سوراخ نموده و خارج مي‌شوند و سپس وارد ميوه بعدي مي‌گردند. در اين مرحله هر لارو قادر است تا 8 ميوه را از بين ببرد. طول دوره لاروي نسل اول 35 تا 40 روز بوده و لاروهاي سن آخر به سمت تنه درختان رفته و در ارتفاع 0.5 تا 1.5 متري و در زير پوستک تنه پيله ساخته و به شفيره تبديل مي‌شوند.
شروع نسل دوم از اواخر تير تا اوايل مرداد بوده و لاروهاي اين نسل پوست سبز ميوه‌ها را سوراخ و از سطح داخلي پوست سبز تغذيه مي‌نمايند و يا از محل شکاف خوردن پوست استخواني (محل خندان شدن پسته) وارد ميوه‌ها شده و از مغز ميوه‌ها تغذيه مي‌نمايند. تغذيه لاروها

●تاريخچه : پسته گياهي است كه از ديرباز در نقاط مختلف ايران مورد كشت و پرورش قرار مي گرفته است. جنگل هاي وحشي و خودروي پسته در ناحيه شمال شرقي ايران و ...

پسته داراي مواد غذايي فراواني است و بنابراين براي تقويت بيماران و اشخاص ضعيف مناسب است . در صد گرم مغز پسته مواد زير موجود است : آب ...

● احداث باغ ▪ خصوصيات خاك: كشت پسته در رده هاي مختلفي از خاك با موفقيت انجام مي شود. در مناطق پسته كاري ايران بافت شني لومي كه يك باقت متوسط مي باشد ب ...

در صورت وجود مسائلي از جمله وضعيت ژنتيكي برخي پايه ها و يا پايه و پيوندكها، تغييرات موضعي pH و... كمبودهايي به صورت خفيف و يا لكه اي در طولاني مدت مشا ...

يكي از محصولات مهمي كه در ايران توليد مي شود پسته است.ايران به عنوان اولين كشور از نظر ميزان توليد اين محصول مي تواند مورد توجه قرار گيرد. پس از ايران ...

● کربوهيدرات منبع مهم غذايي کربوهيدراتها ، منبع مهم غذايي اند. کربوهيدراتها همچنين به عنوان واحدهاي سازنده چربيها و نوکلئيک اسيدها عمل مي کنند. سلولز ...

● موطن اصلي وقدمت كاشت: موطن اصلي اين درخت از آمريكاي جنوبي ويرزيل مي باشدكه پس ازكشف آمريكا توسط پرتقاليها به ساير نقاط دنيا برده شد. امروزه كشور هند ...

بنام خدا تاريخچه باغباني در دنيا : بزرگ‌ترين مسئله‌اي كه بشر هميشه در طول تاريخ چند هزارساله‌اش با آن روبرو بوده قحطي و كمبود مواد غذايي است و به اين ...

دانلود نسخه PDF - پوستخوار پسته