up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله پنجره‌ PDF
QR code - پنجره‌

پنجره‌

پنجره‌هاي دو جداره و کاهش اتلاف انرژي

در دهه‌هاي اخير تکنولوژي ساخت پنجره‌هاي دو جداره بافاصله هوايي روز به روز پيشرفت کرده است. اين پنجره‌ها از دو لايه شيشه تشکيلمي‌شوند که توسط هوا و يا گاز ديگري با ضريب هدايت پايين از هم جدا شده‌اند.
پنجره‌ها روشنايي، گرما، هواي تازه و زيبايي‌ها را به خانه آورده وارتباطي با محيط خارج برقرار مي‌کنند. به رغم اين محاسن پنجره‌ها يکي از عوامل مهمدر اتلاف حرارتي ساختمانها است.
به طوري که حدود يک چهارم حرارت خارج شدهساختمانها در زمستان و يا حرارت وارد شده به آنها در تابستان از طريق پنجره‌ها صورتمي‌گيرد. به همين دليل از دير باز کاهش اين تلفات مد نظر طراحان ساختمان‌ها بودهاست.
در گذشته نه چندان دور براي کاهش اتلاف حرارتي ساختمانها به جاياستفاده از پنجره‌هاي با يک لايه شيشه از پنجره‌هاي با دو يا چند لايه شيشه کمکگرفته مي‌شد. حتي در پاره‌اي از موارد، لايه‌هاي پلاستيکي در بين شيشه‌ها نيز بهکار مي‌رفت.
ولي در دهه‌هاي اخير تکنولوژي ساخت پنجره‌هاي دو جداره بافاصله هوايي روز به روز پيشرفت کرده است. اين پنجره‌ها به طور کلي از دو لايه شيشه،که توسط فاصله‌اي از هم جدا شده‌اند، تشکيل مي‌شوند.
فاصله بين دو لايهشيشه توسط هوا و يا گاز ديگري با ضريب هدايت پايين همچون آرگون، دي‌اکسيد‌کربن وکريپتون پر مي‌شود بدين ترتيب با توجه به اينکه پنجره‌هاي يک ساختمان داراي مقاومتحرارتي کمتري نسبت به ساير اجزاي آن است، به کارگيري اين پنجره‌ها مي‌تواند نقش بهسزايي در کاهش مصرف انرژي داشته باشد.
به گفته «هزاد قاسمي»، استاديارمهندسي مکانيک براي مطالعه دقيق ميزان تلفات حرارتي از پنجره‌اي دو جداره و مقايسهعملکرد آنها نسبت به پنجره‌اي ساده تک شيشه‌ي نياز به بررسي مکانيزمهاي مختلفانتقال حرارت است.
جابه جايي و تشعشع روي سطوح خارجي، هدايت در داخلشيشه‌ها، جابه جايي و تشعشع در فاصله هوايي دو پنجره و حتي نفوذ تشعشع خورشيد ازشيشه‌ها به داخل از جمله مکانيزم‌هاي دخيل در انتقال حرارت است.
به هميندليل براي مطالعه عملکرد اين سيستمها عموماً از فرضيات ساده کننده‌اي استفادهمي‌شود. شايد ساده‌ترين تقريب استفاده از فرض انتقال حرارت هدايت يک بعدي در داخلشيشه‌ها و لايه هوا است.
در اين شرايط مي‌توان نرخ انتقال گرما را به راحتيبا کمک مقاومت‌هاي حرارتي محاسبه کرد. اما بايد توجه داشت که سيال بين دو جدارهشيشه‌اي با دماهاي مختلف ساکن باقي نمي‌ماند.
در واقع ايجاد گراديان‌هايدما در سيال باعث برقراري حرکت در آن مي‌شود. سيال مجاور سطح گرم در اثر گرم شدنسبک شده و به سمت بالا حرکت کرده و سيال سرد از دور دست جايگزين آن مي‌شود.
بدين ترتيب حرکتهاي چرخشي در داخل لايه هوايي محبوس بين دو شيشه ايجادمي‌شود. اين حرکتها بر نرخ اتلاف گرما از پنجره تاثير دارند.
البته بايدتوجه داشت که تنها اضافه کردن حرکتهاي جابه‌جايي آزاد در گاز هنوز مدل کاملي ازمسئله نيست. بر همين پايه آثار تشعشعي گازها و جداره‌ها با توجه به پايين بودننرخهاي تبادل حرارت مي‌توانند تاثير قابل توجهي بر رفتار سيستم پنجره دو جداره وجلوگيري از اتلاف انرژي داشته باشند.
پنجره‌هاي دو جداره، عايق صدا
پنجره‌هاي دو جداره علاوه بر نقشي کهدر بحث حرارت ساختمان و جلوگيري از اتلاف انرژي دارند عايقي مناسب براي جلوگيري ازصداست.
استفاده از پنجره‌هاي دو جداره براي بناهايي که در محيط پر سر و صداقرار گرفته‌اند راهکار موثري است که مي‌تواند آرامش را به محيط خانه‌ها بازگرداند.
در ايران تجربه استفاده از اين پنجره‌ها به ويژه در سال‌هاي اخير افزايشچشمگيري يافته است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در شهرهايي مانند تهران بسياري ازشهروندان براي گريز از آلودگي صوتي است که از شيشه‌هاي دو جداره استفاده مي‌کنند ودر واقع هدف آنها بهينه‌سازي مصرف انرژي نيست.
«عليرضا ساداتي»، کارشناسمحيط زيست در اين باره مي‌گويد: « پنجره‌ها دو جداره هزينه زيادي به خانواده‌هاتحميل نمي‌کند در نتيجه بسياري از خانواده‌ها استفاده از اين قابليت را انتخابکرده‌اند.»
به گفته ساداتي، پنجره‌هاي دو جداره کارکردي دو جانبه دارند وکاملا از نظر زيست محيطي مقرون به صرفه است.
از ديدگاه او تهران بيش ازساير شهرها استفاده از شيشه‌هاي دو جداره را تجربه کرده است و به رغم تاثير اينشيشه‌ها در اتلاف انرژي، هدف اغلب شهروندان از استفاده از اين شيشه‌ها کاهش صدابوده است .
استفاده از شيشه‌هاي دو جداره در بيمارستان‌ها و مراکز آموزشيکه در نقاط پر رفت و آمد شهري قرار دارند به گفته ساداتي از الزامات شهرسازي است کهاغلب ناديده گرفته مي‌شود.
چنانکه «ساداتي» مي‌گويد فرهنگ استفاده ازپنجره‌هاي دو جداره در شهرهايي که اغلب ماه‌هاي سال در معرض هواي سرد هستند هنوزنهادينه نشده است و اين در حالي است که با توجه به استفاده وافر شهرهايي چون همدانيا تبريز از انرژي و وسايل گرمايي برنامه‌ريزي براي فرهنگ‌سازي در اين مناطق ضرورتيانکار ناپذير است.

بهينه‌سازي مصرف انرژي، امروزه يكي از موضوعاتي است كه كشورها براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي و كاهش هزينه‌هاي مالي آن را در اولويت كارهاي خود قرار داده‌ان ...

صنعت ساختمان 8000 سال قبل از ميلاد مسيح- ساخت شهر سنگي در ويتشاير واقع در انگلستان 7800سال‌قبل‌ازميلادمسيح-ساخت‌اهرام‌ثلاثه‌مصر 120پس‌ازميلادمسيح-ساخت ...

انواع ساختمان 1 ساختمانهاي بتني ساختمان بتني ساختماني است که براي اسکلت اصلي آن از بتن آرمه (سيمان، شن،ماسه وفولادبصورت ميلگردساده ويا آجدار) استفاده ...

دانلود نسخه PDF - پنجره‌