up
Search      menu
عمران :: مقاله پل PDF
QR code - پل

پل

پل ها و انواع آن 1

● تعريف پل
پل يک سازه است که براي عبور از موانع فيزيکي از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده مي شود.پلهاي متحرک نيز جهت عبور کشتيها و قايقهاي بلند از زير آنها ساخته شده است.
● تاريخچه پل
ايجاد گذرگاهها و پلها براي عبور از دره ها و رودخانه ها از قديمي ترين فعاليتهاي بشر است. پلهاي قديمي معمولا از مصالح موجود در طبيعت مثل چوب و سنگ والياف گياهي به صورت معلق يا با تيرهاي حمال ساخته شده اند.پلهاي معلق از کابلهايي از جنس الياف گياهي که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته شده و پلهاي با تير حمال از تيرهاي چوبي که روي آنها با مصالح سنگي پوشيده مي شد، ساخته شده اند.
ساخت پلهاي سنگي به دوران قبل از روميها بر مي گردد که در خاور ميانه و چين پلهاي زيادي بدين شکل برپا شده است. در اروپا نيز اولين پلهاي طاقي را ۸۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح، براي عبور از رودخانه ها از جنس مصالح سنگي ساخته اند.
اغلب پلهاي ساخته شده توسط روميها از طاقهاي سنگي دايره شکل با پايه هاي ضخيم تشکيل يافته است.در ايران نيز ساختن پلهاي کوچک وبزرگ از زمانهاي بسيار قديم رواج داشته و پلهايي نظير سي و سه پل، پل خواجو و پل کرخه بيش از ۴۰۰ سال عمر دارند.
از قرن يازدهم به بعد روشهاي ساختن پلها پيشرفت قابل توجهي نمود و به تدريج استفاده از دستگاههاي فشاري از مصالح سنگي و آجر با ملاتهاي مختلف و دستگاههاي خمشي از چوب متداول گرديده و تا اوايل قرن بيستم ادامه يافت. شروع قرن بيستم همراه با استفاده وسيع از پلهاي فلزي و سپس پلهاي بتن مسلح مي باشد.
از اوايل قرن نوزدهم ساخت پلهاي معلق، قوسي يا با تير حمال از آهن آغاز شد. اولين پل معلق از آهن در سال ۱۷۹۶ به دهانه ۲۱ متر در آمريکا ساخته شد، همچنين در سال ۱۸۵۰ يکي از مهمترين پلهاي با تير حمال از جنس آهن متشکل از دو دهانه ۱۴۰ متر و دو دهانه ۷۰ متري در انگلستان ساخته شد.
● طويل ترين پل معلق به طول
طويل ترين پل معلق به طول تقريبي ۷ کيلومتر در سانفرانسيسکو ساخته و بزرگترين دهانه معلق به طول تقريبي ۱۴۰۰ متر در انگليس (روي رودخانه هامبر) طراحي شده اند. در سالهاي اخير طرح پلهاي ترکه اي فلزي (با کابل مستقيم) نيز براي دهانه هاي بزرگ مورد توجه قرار گرفته و بعد از نخستين پل که در سال ۱۹۵۵ به دهانه ۱۸۳ متر در سوئد ساخته شده، پلهاي زيادي اجرا شده است.
پلها را از نقطه نظر مصالح تشکيل دهنده به شکل زير طبقه بندي مي کنند :
پلهاي چوبي:
اين پلها معمولا به شکل قوسي، با تيرهاي مشبک و يا تيرهاي حمال ساخته شده و در حال حاضر استفاده از آنهابه صورت موقتي مي باشد.
پلهاي سنگي:
با توجه به مقاومت مناسب فشاري مصالح سنگي، بسياري از پلهاي طاقي از اين مصالح ساخته شده اند.نظر به کمبود افراد سنگ کار و زمان نسبتا طولاني لازم براي تهيه مصالح و اجراي سازه، امروزه استفاده از اين پلها محدود مي باشد.
پلهاي بتني:
در بسياري از پلهاي طاقي شکل، در حال حاضر از بتن، با توجه به مقاومت فشاري مطلوب آن به جاي سنگ استفاده مي شود.
پلهاي بتن مسلح:
با توجه به روش اجرا و نحوه بتن ريزي، پلهاي بتن مصلح را مي توان از مقاطع مختلف و با اشکال دلخواه ساخت. با وجود اين استفاده از مقاطع ساده در جهت کاهش بهاي قالب بندي همواره مورد نظر است.در بعضي از حالات استفاده از سيستم پيش ساختگي باعث حذف اجزاء نگهدارنده قالبها و در نتيجه صرفه جوئي قابل ملاحظه مي شود.
پلهاي بتن پيش تنيده:
با پيشرفت اين تکنيک، به تدريج در دامنه وسيعي از ابنيه فني،پلهاي بتن پيش تنيده جايگزين پلهاي فلزي و پلهاي بتن مسلح شده اند. بدين ترتيب با صرف هزينه کمتر، پلهاي با دهانه بزرگ ساخته مي شوند. از طرف ديگر استفاده از اين مصالح امکان به کارگيري تکنيک هاي جديد پل سازي را مي دهد.
پلهاي فلزي:
اين پلها به اشکال مختلف، با تيرهاي حمال معمولي يا تيرهاي مشبک فولادي، با قوس يا قالبهاي فلزي، نورد شده از ورق و المانهاي اتصالي ساخته شده اند. در ساخت اين پلها گاهي نيز از آلياژهاي سبک يا مقطع مرکب استفاده مي گردد.
استفاده از فولاد در ساخت پلهاي فلزي از قرن گذشته شروع و با عنايت به مقاومت کششي و فشاري مطلوب اين مصالح در سطح وسيع متداول گرديد.باتوجه به فزوني بهاي توليد، معمولاً نيمرخهاي فولادي داراي ضخامت ناچيز بوده و در نتيجه علاوه بر مسئله زنگ زدن و خوردگي، خطر بروز ناپايداري هاي الاستيک نيز همواره موجود مي باشد، از طرف ديگر نظر به اينکه با افزايش طول دهانه وزن مرده پلها به سرعت افزايش مي يابد.
▪ پوشش پلهاي فلزي :
پوشش پلهاي فلزي را مي توان از چوب مصالح سنگي بتن مسلح و يا از ورقهاي فلزي انتخاب نمود. استفاده از چوب براي پوشش پلها در زمانهاي بسيار قديم رايج بوده اما امروزه به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرد.
همچنين در طرحهاي جديد از پوشش مصالح سنگي نيز به علت وزن زياد آن، کمتر استفاده مي شود در اين راه حل تيرهاي حمال طولي پل بوسيله قوسهائي از آجر و مصالح سنگي به هم متصل مي شوند.
▪ پوشش بتن مسلح:
اين پوشش از يک دال بتن مسلح که روي تيرچه هاي طولي و تيرهاي عرضي پل تکيه نموده تشکيل يافته است.پوشش بتن مسلح مقاومت و صلبيت لازم را به سازه داده و از نظر اجرائي نيز آسان و بسيار متداول مي باشد.
▪ پوشش فلزي:
يک نوع از اين پوششها از يک سري صفحات فلزي که بوسيله بتن مسلح پوشيده شده و روي بال فوقاني تيرچه طولي جوش شده اند تشکيل شده است ضخامت کل حاصله معمولاً ضعيف (بين ۱۰تا ۲۰ سانتي متر ) است.
يکي ديگر از انواع پوششهاي فلزي متداول دال ارتوتروپ است اين پوشش از يک صفحه فلزي که در جهت عمودي بوسيله ورقهاي ساده يا جعبه اي تقويت شده تشکيل يافته است، صفحه فلزي نقش بال فوقاني تيرها رابه عهده داشته و ضمن شرکت در مقاومت خمشي بارهاي موضعي حاصل از چرخ وسائل نقليه رانيز تحمل مي کند.
ضخامت آن معمولاً حدود ۱۲ ميلي متر (براي جان جعبه اي )تا ۱۴ ميلي متر(براي جان ساده)مي باشد. دال ارتوتروپ در مجموع روي اجزاء اصلي پل (تيرهاي طولي و عرضي )تکيه نموده است.

تصور جهان پيشرفته کنوني بدون وجود مواد پليمري مشکل مي باشد. امروزه اين مواد جزيي از زندگي ما شده اند و در ساخت اشياي مختلف ، از وسايل زندگي و مورد مصر ...

تصور جهان پيشرفته کنوني بدون وجود مواد پليمري مشکل ميباشد. امروزه اين مواد جزيي از زندگي ما شدهاند و در ساخت اشياي مختلف ، از وسايل زندگي و مورد مصرف ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. مي توان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوبار ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. ميتوان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوباره ...

اين مقاله به بحث و بررسي پيرامون انواع پل ها و ساختارشان پرداخته است. شما در اين مقاله با انواع پل هاي تيري, پل هاي قوسي, پلهاي زيرقوسي و پل هاي معلق ...

● دالها بيشترين کاربردهاي بتن مسلح به الياف بويژه الياف فولادي تاکنون در دالها , عرشه پلها , کف سازي فرودگاهها , پارکينگها و محيطهاي در معرفي کاويتاسي ...

سازه هاي ماکاروني به سازه هايي اطلاق مي شود ، که مصالح استفاده شده در آنها تنها ماکاروني و چسب مي باشد . اين سازه ها در مقياس کوچکتر نسبت به سازه هاي ...

● طبقه بندي پلهاي فلزي: پلهاي فلزي را مي توان با توجه به نوع سيستم باربر به شرح زيرطبقه بندي نمود: پل باتيرهاي حمال پل قوسي پل با کابلهاي باربر پل با ...

دانلود نسخه PDF - پل