up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله پلاسما PDF
QR code - پلاسما

پلاسما

مايع پلاسما

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. مي‌توان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوباره آنرا آماده ساخت. اگر چه به هر حال پلاسما همه آثار حيات را ندارد، اما نقش زيادي در جراحيهاي فوري بخصوص در زمان جنگ دارد.
خون بافت پيوندي تخصص يافته‌اي است که سلولهاي آن در داخل ماده زمينه‌اي مايعي به نام پلاسما شناورند. حجم خون در يک فرد بالغ بطور متوسط ۵ ليتر مي‌باشد.
خون به واسطه گردش در داخل رگهاي خوني اصلي ، توزيع مواد غذايي ، اکسيژن و حرارت در بدن و انتقال دي‌اکسيد کربن و مواد زايد حاصل از فعاليت سلولها به ارگانهاي دفعي است. خون در محيط خارج از بدن منعقد شده و به صورت لخته در مي‌آيد و قسمت محلول آن به صورت مايعي زرد و روشن به نام پلاسما ، از آن جدا مي‌گردد.
براي جلوگيري از انعقاد خون به منظور مطالعات خوني مقداري هپارين يا سيترات به آن افزوده مي‌شود. از نظر حجمي حدود ۵۵ درصد خون از پلاسما و ۴۵ درصد آن از سلولهاي خوني تشکيل شده است.
● مواد تشکيل دهنده پلاسما :
▪ آب
▪ يونهاي معدني
▪ پروتئينهاي پلاسما
▪ گلوکز و چربي
▪ مواد دفعي.
● آب پلاسما
بخش اعظم پلاسما ، آب است. آب پلاسما داراي دو منشا غذايي و آب متابوليک حاصل از آب ميان بافتي سلولهاست. ميزان آب بوسيله دستگاههاي تنفس و دفع به دقت تنظيم مي‌شود. آب پلاسما ، فشار خون را تحت تاثير قرار مي‌دهد و وسيله انتقال عنصرهاي سلولي ، مواد غذايي محلول و ... است.
● روش تعيين حجم آب پلاسما
براي تعيين آب پلاسما از ترکيباتي استفاده مي‌شود که پس از تزريق داخل وريدي نتوانند از ديواره عروق بگذرند. اين ترکيبات بيشتر رنگهايي با مولکولهاي درشت مانند آبي اوانز (Blue Of Chicago) ‌آبي شيکاگو (Evans blue) هستند که تعيين مقدار آنها از طريق رنگ سنجي بسيار آسان است و يا ترکيباتي مانند آلبومين دو دقيقه پس از تزريق يکي از ترکيبات فوق از بيمار خون گرفته و غلظت جسم تزريق شده را تعيين کرده و از نسبت دقت آن جسم ، حجم خون را محاسبه مي‌کنند.
● غلظت الکتروليتي پلاسما
يونهاي معدني پلاسما از نوع يونهاي معدني موجود در آب ميان بافتي و بطور کلي در سلولهاست. اين يونها در حفظ موازنه نمک ، PH و فشار اسمزي بين پلاسما و آب ميان بافتي و سلولهاي بافتها دخالت دارند. يون سديم ، کاتيون اصلي و يون کلر ، آنيون اصلي پلاسما است و در صورتي که غلظتها را بر حسب ميلي اکي والان در ليتر مشخص کنيم کاتيونها و آنيونهاي پلاسما کاملا متعادل هستند.
● تامپون پلاسما
تامپون اسيد کربنيک - بي‌کربنات ، اگر چه حداکثر قدرت تامپوني را در حدود PH = ۶ دارد. (Ph اسيد کربنيک ۶.۱ است.) بنابرين مهمترين تامپون پلاسما محسوب مي‌گردد. اين اهميت نه تنها از نظر کمي ، بلکه بيشتر از نظر قابليت تنظيم غلظت آن از طريق دفع گاز کربنيک توسط ريه‌هاست.
● پروتئينهاي پلاسما
اين مواد تراکم قابل توجه در پلاسما دارند. جز موادي هستند که تراکمشان بايد پايدار بماند. بيشتر اين مواد در کبد ساخته مي‌شوند. مانند يونهاي کاني ، در برقراري فشار اسمزي خون و PH آن سهم مهمي دارند. پروتئينهاي موجود در پلاسما به قرار زير است.
▪ آلبومينها:
در کبد ساخته مي‌شوند. ناقل هورمونها در خون بوده ، وجود آلبومين در خون موجب جذب آب به داخل خون مي‌شود. اگر مقدارش کم باشد، خون را جذب نمي‌کند و آب خود را از موئين رگها خارج کرده . در زير جلد تجمع کرده و باعث خيز مي‌شود. مبناي نامگذاري اين پروتئنيها شباهت آنها به سفيده تخم مرغ است.
▪ گلوبولينها:
مبناي تنوع گروههاي خوني هستند، به صورت آنتي کور عمل مي‌کنند. در بسياري از بيماريهاي کبدي ، بيماريهاي عفوني و نفريت مقدار گلوبولين خون پلاسما خون زياد مي‌شود. و ازدياد گلوبولين خون ، ته نشين شدن گلبولهاي قرمز را تسريع مي‌کند.
▪ آلگوتينين:
آلگوتينين که گلبولهاي قرمز خون را به يکديگر مي‌چسباند و همچنين ماده ضد گروههاي خوني RH , B , A است.
▪ فيبرينوژن و پروترومبين که در انعقاد خون دخالت دارند.
● پروتئينها در پلاسما فشار اسمزي کلوئيدي ايجاد مي‌کنند
پروتئينها تنها مواد محلول در پلاسما و مايع ميان بافتي هستند که از غشاي مويرگي انتشار پيدا نمي‌کنند. علاوه بر اين هنگامي که مقادير اندکي پروتئين به داخل مايع ميان بافتي انتشار مي‌يابد به زودي از راه رگهاي لنفاوي از فضاهاي ميان بافتي به خارج برده مي‌شود. فقط موادي که نمي‌توانند از منافذ يک غشاي نيمه تراوا عبور کنند فشار اسمزي توليد مي‌کنند.
پروتئينهاي محلول در پلاسما و مايعات ميان بافتي مسئول فشار اسمزي در غشاي مويرگي هستند.
● قند پلاسما
قند به شکل گلوکز در پلاسما وجود دارد و مقداري آن ۱.۱ گرم در ليتر خون است. گلوکز خون از تجزيه مواد نشاسته‌اي و يا گليکوژن کبد حاصل مي‌شود.
● مواد چربي پلاسما
مقدار چربي و ليپوئيدهاي پلاسما مخصوصا در کلسترول ، متغير است. پس از يک غذاي پر چرب ، مقدار آن در پلاسما زياد شده و رنگ پلاسما کدر مي‌شود. مقدمه تصلب شرائين و فشار خون نشست ذرات چربي کلسترول به جدار عروق است.
● مواد دفعي پلاسما
مواد دفعي سلولهاي بدن در پلاسماي خون عبارتند از: ترکيبات نيتروژن‌دار ، آمونياک ، اوره ، اسيد اوريک، کراتين و بعضي از اسيدهاي آمينه است.

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. مي توان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوبار ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. ميتوان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوباره ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. مي‌توان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوبار ...

پلاسما ، PLASMA – حالتي از ماده است كه در دماي خيلي بالا بوجود مي آيد و ساختارهاي مولكولي مفهوم خود را در اين وضعيت از دست مي دهند . در حالت پلاسما ات ...

همه ما وقتي کلمه خون را مي شنويم، بي اختيار به ياد مايعي سرخ رنگ مي افتيم که در مجاورت هوا خيلي زود منعقد مي شود و سلول ها و مواد سلول ها و مواد غيرمح ...

«تا ۱۰ سال آينده اثري از باغ هاي ليموترش كشور نخواهيد ديد.» شايد باوركردني نباشد اما اين جمله اي است كه اين روزها مي تواني از زبان هر باغدار هرمزگاني ...

در سال ۱۹۸۱ هشت مورد و خيم از ابتلا به بيماري ” کاپوسي سارکوما”، يکي از انواع خوش خيم تر سرطان که معمولا در ميان افراد سالمند شايع است، در ميان مردان ...

امروزه يکي از دغدغه هاي مهم بشريت، دستيابي به روش هاي جوان سازي و جوان شدن است و روزي نيست که متخصصان پوست و مو با بيماراني مواجه نشوند که علت اصلي مر ...

دانلود نسخه PDF - پلاسما