up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش ميگو PDF
QR code - پرورش ميگو

پرورش ميگو

پرورش ميگوي آب شيرين در هندوستان

در هندوستان که سهم هر فرد از منابعي چون گوشت و شير ناچيز است ، ماهيها و ميگوها نقش اساسي در توازن جيره غذايي افراد به عهده دارند . در حدود ۹ گونه از ۳۹ گونه شناخته شدهٔ ميگوي آب شيرين جنس ماکرو براکيوم روزنبرگي بعنوان گونه هاي مهم تجاري در رودخانه هاي هند وجود دارند . دوگونه يکي بنام ميگوي مالزي يا ميگوي بزرگ آب شيرين ( ماکرو براکيوم روزنبرگي ) و ميگوي رودخانه اي بنام M.Malcolmsonii در حال حاضر در کشور هند پرورش داده مي شوند، گونه کوچکي بنام M.idea که بايد نسل آن محافظت شود ، بوسيله ماهيگيران بطور بي رويه صيد مي شود .
● توسعه صنعت پرورش ميگوي آب شيرين
پرورش ميگوي آب شيرين در بسياري از کشورهاي جهان گسترش يافته است در حاليکه تاکنون درهند از آن غافل بوده اند . بهر جهت ، پس از تنزل کيفيت ميگوهاي دريايي بدليل بروز بيماري جديد ويروسي در آنها ، پرورش ميگو بسرعت ، روند در آمدي رو به رشدي پيدا نمود که با عرضه آن به بازار ، با افزايش قيمت قابل توجهي روبرو شد . هم اکنون هند در توليد ۱۰۰۰ تن از ۳۲۰۰۰ تن برآورد توليد ساليانه جهاني ،که از ميگوهاي آب شيرين انتظار مي رود ، شرکت دارد .
پرورش ميگوي آب شيرين در هند يک روند اعتدالي را دنبال مي نمايد ، اين کشور ازسطح توليد سنتي به سوي پرورش نيمه متراکم با توليد بالا حرکت نموده و امروزه نيز توليد بصورت متراکم را پيش رو دارد . اين کوششها توسط دولت هندوست ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


● مقدمه رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند. زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان ...

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

در اين مقاله پرورش گوساله در دو قسمت عمده پرورش گوساله و مراقبت از گوساله بعد از تولد بررسي خواهد شد. ● کنترل تنفس: - بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن ...

ميگوها از خانواده سخت پوستان هستند و در دريا زندگي مي كنند و تنها برخي از گونه هاي آن در آب شيرين يافت مي شوند در ايران ميگوهاي خوراكي اب شور در درباي ...

● کرفس کرفس گياهيست دو ساله با ريشه اليافي و برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي دندانه دار مي باشد که از روي ريشه مي رويند . برگ کرفس حدود ۵۰ سانتيمتر رشد م ...

هويج ، گياهي است دوساله كه ريشه آن عمودي بوده و قسمت وسط ريشه گوشتي وخشبي و به رنگ زرد ميشود كه هويج مصرفي را تشكيل ميدهد. به هر ميزان كه اين قسمت ظري ...

کاهو گياهيست يک ساله ، اين گياه از حوالي اروپاي ساحلي يا آسياي مرکزي به نقاط ديگر جهان منتقل شده است .گروهي از محققين معتقدند که مبداء اصلي آن هندوستا ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...