up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش ميگو PDF
QR code - پرورش ميگو

پرورش ميگو

پرورش ميگوي آب شيرين در هندوستان

در هندوستان که سهم هر فرد از منابعي چون گوشت و شير ناچيز است ، ماهيها و ميگوها نقش اساسي در توازن جيره غذايي افراد به عهده دارند . در حدود ۹ گونه از ۳۹ گونه شناخته شدهٔ ميگوي آب شيرين جنس ماکرو براکيوم روزنبرگي بعنوان گونه هاي مهم تجاري در رودخانه هاي هند وجود دارند . دوگونه يکي بنام ميگوي مالزي يا ميگوي بزرگ آب شيرين ( ماکرو براکيوم روزنبرگي ) و ميگوي رودخانه اي بنام M.Malcolmsonii در حال حاضر در کشور هند پرورش داده مي شوند، گونه کوچکي بنام M.idea که بايد نسل آن محافظت شود ، بوسيله ماهيگيران بطور بي رويه صيد مي شود .
● توسعه صنعت پرورش ميگوي آب شيرين
پرورش ميگوي آب شيرين در بسياري از کشورهاي جهان گسترش يافته است در حاليکه تاکنون درهند از آن غافل بوده اند . بهر جهت ، پس از تنزل کيفيت ميگوهاي دريايي بدليل بروز بيماري جديد ويروسي در آنها ، پرورش ميگو بسرعت ، روند در آمدي رو به رشدي پيدا نمود که با عرضه آن به بازار ، با افزايش قيمت قابل توجهي روبرو شد . هم اکنون هند در توليد ۱۰۰۰ تن از ۳۲۰۰۰ تن برآورد توليد ساليانه جهاني ،که از ميگوهاي آب شيرين انتظار مي رود ، شرکت دارد .
پرورش ميگوي آب شيرين در هند يک روند اعتدالي را دنبال مي نمايد ، اين کشور ازسطح توليد سنتي به سوي پرورش نيمه متراکم با توليد بالا حرکت نموده و امروزه نيز توليد بصورت متراکم را پيش رو دارد . اين کوششها توسط دولت هندوستان به کمک مرکزتحقيقات کشاورزي ودانشگاههاي مختلف ونيزتشکلهاي رسمي ماهيگيري، تحقق يافته است.
در توليد به روش سنتي ، ميگوهاي جوان در استخرها ، مخازن ، مزارع برنج و ديگر روشهاي توليدي ، ذخيره و نگهداري مي شوند و پس از رشد قابل ملاحظه ، صيد آنها انجام مي گيرد . در سالهاي اخير افزايش ميزان ميگوهاي جوان در طبيعت و تأسيس هچري ها ( محلي که در آن تخمهاي لقاح يافته به لارو تبديل مي شوند ) عامل محرکي جهت پرورش ميگو در ايالات ساحلي هند بوده است . در برخي از ايالات هندوستان ، عدم استقبال افراداز تکنولوژيهايي که با استفاده از آبهاي شور موجود مي توان به توليد ماهيان مولد پرداخت ، سبب شده تا روند رو به رشد اين صنعت پرسود با مشکل مواجه گردد .
● مديريت هچري
پس از موفقيت در توليد ميگوي بزرگ آب شيرين که با راه اندازي هچري هاي بزرگ انجام شد ، براي توليد ميگوهاي رودخانه اي نيز کوششهاي زيادي انجام گرفت .
در کشور هندوستان سيستمهاي هچري به دو شکل داخلي ( بصورت مسقف ) و يا در فضاي باز با محوطه وسيع به چشم مي خورد ،که در همگي آنها از آب تميز ، آب دريا و آب شور سبزرنگ استفاده مي شود . هر امکانات ويژه اي در هچريها با توجه به شرايط محلي مد نظر قرار مي گيرد.
توليد ميگوي بزرگ آب شيرين در مناطقي از هندوستان که ميزان درجه حرارت آب ۳۲- ۲۸ درجه سانتي گراد
مي باشد ، در طول سال انجام مي شود .
حدوداً ۶ ماه زمان لازم است تا ميگوها به بلوغ برسند .ميگوها در طول عمرشان ، ۴ تا ۵ مرتبه زادو ولد مي کنند . ماده هاي بالغ از استخرهاي نواحي شرقي يا مکانهاي طبيعي جمع آوري شده و در مخازن فايبر گلاس يا در استخرهاي بزرگ پلاستيکي ، نگهداري مي گردند . آب مورد استفاده در اين سيستم معمولاً تعويض شده و هوادهي مي گردد . ميگوها در طول روز با نرم تنان دوکفه اي – روغن نارگيل وسبوس برنج تغذيه مي شوند .
ميگوها به نسبت يک
نر به ۲ تا۴ ماده نگهداري شده و با ايجاد جايگاه هاي مصنوعي
از همجنس خواري آنان جلوگيري مي گردد.جفت گيري در ميگوها ،
ساعات کمي پس از پوست اندازي انجام مي شود . ۲۴ ساعت پس از باروري تخمها ، پاهاي شنا در آنها ظاهر مي گردد. انکوباسيون تخمها، ۲۴-۲۲ روز بطول مي انجامد . از زمان تخم ريزي ماده هاي رسيده تا رسيدن به مرحله لاروي ۲۴- ۲۲ روز زمان لازم است .
● مديريت پرورش لارو
اخيراً انجمن مرکزي پرورش ميگوي آب شيرين براي توليد مولدين از يک سيستم صحرايي که ساده و کم هزينه مي باشد استفاده نموده است.
در اين سيستم آب دريا با شوري ۱۳-۱۱ ( ppt ) مورد استفاده قرار مي گيرد . جهت جيره غذايي لارواز حيواناتي مانند کرمهاي chopped و نرم تنان دو کفه اي استفاده مي شود .
در مقايسه با سيستم توليد لارو رايج درکشورهند ، در اين سيستم جديد ، مقدار تعويض آب ، استفاده از نيروي الکتريسيته، هزينه هاي غذا و مدت پرورش تا ميزان ۲۰ % کاهش مي يابد .
در سيستم جديد آب شور سيستم ، بطور نسبي و بتدريج درمدت زمان ۲۴ ساعت با آب شيرين فيلتر شده ، تعويض مي گردد . اگر در اجراي فرايند و انجام کار تاخيري رخ دهد ، بيشترين تلفات درزمان همجنس خواري ديده خواهد شد . ميگوهاي جوان جهت پرورش در مناطق ديگر، به تعداد ۵۰ قطعه در هر ليتر بسته بندي شده و براي حمل ونقل آماده مي گردند .
● تغذيه و فرمول غذادهي
سطح مناسب پروتئين براي رشد ماکرو براکيوم روزنبرگي درحدود۳۵-۲۷ درصد مي باشد ، اين در حاليست که نيازهاي پروتئيني در ميگوهاي جوان در سطح بالاتري قرار دارد. برخي محققين براين باورند که اگر پروتئين در غذاي ميگو بيش از ۴۰ درصد باشد ،در ميگوها رشد منفي مشاهده مي شود . ماکرو براکيوم روزنبرگي از نظر نيازهاي کيفي به ۱۰ نوع اسيد آمينه ضروري بجز اسيد آمينه ليزين ، همانند ميگوهاي خانواده پنائيده مي باشد.
در يک آزمايش بعمل آمده ، نياز ماکرو براکيوم روزنبرگي به اسيد آمينه ليزين در جيره غذايي، مقدار ۴ ۱ درصد ليزين به اثبات رسيده است . در هندوستان ، از پلي ساکاريدها به ميزان ۴۰- ۳۰ درصد در جيره غذايي خشک ماکروبراکيوم روزنبرگي استفاده مي شود . تحقيقات بيشتري لازم است تا نيازهاي ماکرو براکيوم روزنبرگي و ميگوهاي رودخانه اي را نسبت به کربو هيدراتها در مراحل مختلف رشد مشخص نمايد تا از اين طريق امکان توسعه در شرايط مختلف پرورشي ، ايجاد گردد .
اسيدهاي چرب ضروري از جمله مجموعه اسيدهاي لينولنيک براي سخت پوستان دريايي داراي اهميت زيادي هستند در حاليکه ماکرو براکيوم ها نياز بيشتري به مجموعه اسيدهاي لينولنيک دارند تا اينکه ترکيبي از آنها را مور داستفاده قرار دهند .در نيازهاي غذايي ميگوي آب شيرين بايد از اسيدهاي لينو لنيک به ميزان ۱۰-۲ درصد استفاده شود ، اين در حاليست که نياز قطعي ماکروبراکيوم روزنبرگي و M.Malcolmsonii به کلسترول تأييد نشده است .اطلاعات کمي در مورد نيازهاي ويتاميني و مواد معدني ميگوهاي آب شيرين در دسترس قرار دارد.بهرجهت ، اين شناخت وجود دارد که اگر سطوح ويتامين در جيره غذايي ميگوي آب شيرين ، کافي نباشد ، اين روند سبب توقف يا تأخير در دگرديسي گرديده و در نتيجه تلفات زيادي را در طول دوره لاروي شاهد خواهيم بود .
کمبود يا عدم وجود اسيد اسکوربيک در جيره غذايي ميگو سبب سياهي رنگ مري ، پوست ، ديواره معده ، ديواره روده پسين و آبششها مي گردد.
پرورش ماکرو براکيوم روزنبرگي
ميگوهاي آب شيرين از جمله گونه هاي بسيار خوب جهت پرورش مي باشند ، براي اينکه آنها مي توانند هم در آب شيرين و هم در آب شور و هم در آبهاي باشوري کم رشد نمايند . آنها همه چيز خوار بوده و پتانسيل رشد حداکثر را در ميان ميگوهاي پرورشي دارا هستند . در مورد ميگوهاي آب شيرين ، بازاريابي داخلي و خارجي نياز مي باشد . در جدول شماره يک داده هاي مربوط به توليد آبزي پروري در گونه هاي مختلف ماکرو براکيوم دردسترس قرار مي گيرد.
پرورش در سطوح پايين
در حاليکه زمينهاي ساحلي پوشيده از آب ، جهت کشت شلتوک ( برنج ) در نظر گرفته مي شود ، مي توان از اين زمينها جهت پرورش ميگوهاي جوان ماکرو براکيوم استفاده نمود .بخشي از اين زمينها جهت پرورش ميگو بصورت محدود مورد استفاده قرار گرفته است .در غرب بنگال ، مولدين از درياهاي اطراف جمع آوري شده و به پرورش دهندگان فروخته مي شوند . اين در حاليست که اخيراً پرورش ماکروبراکيوم روزنبرگي و M.Malcolmsonii بصورت سازمان يافته و تجاري در هندوستان آغاز شده است .
● ماکروبراکيوم روزنبرگي
در هندوستان ، يک کار آزمايشي مقدماتي در زمينه پرورش ميگوي آب شيرين (ماکروبراکيوم روزنبرگي) در کانال ، در نهالستان نارگيل ايستگاه تحقيقات Kumarakom ، انجام شد که از اين روش ، مقدار ۸۰۵ کيلوگرم ميگو در يک هکتار در طول ۲۴۶ روز پرورش توليد گرديد .
آزمايش ديگري نيزدر مزرعه اي در ناحيه pokkali انجام گرفت که درآن مقدار ۵۰۶ کيلوگرم ميگو در يک هکتار
در طول ۱۱۵ روز پرورش توليدشد .در برخي مطالعات که برروي پرورش ميگو در سيستم گسترده با غذادهي مناسب ، کوددهي و کنترل کيفيت آب انجام شد، توليدي بيش از ۳۰۰ ۳ کيلوگرم ميگو در يک هکتار در طول سال حاصل گرديد .ميگوي ماکروبراکيوم روزنبرگي به ميزان ۹۸۴-۲۸۰ کيلوگرم دريک هکتاردر شرايط پرورشي گسترده با ظرفيت رهاسازي ۵-۳ قطعه ميگوي جوان در هرمتر مربع در يک دوره پرورشي ۲۱۰-۱۸۰ روزه توليد شده است .
اين در حاليست که ميزان بازماندگي در اين روش ۴ ۶۲-۵ ۵۸ درصد بوده است. پرورش ميگو در شرايط نيمه متراکم در گونه هاي مشابه با توليدي معادل ۲۸۰ ۲-۶۶۲ ۱ کيلوگرم در هکتار در طول ۱۸۰ روز پرورش با استفاده از مکمل هاي غذايي و ظرفيت ذخيره سازي ۱۰ قطعه ميگو در هر متر مربع ، به ثبت رسيده است .
ميگوي M.Malcolmsonii
درAndhra Pradesh هندوستان ، ميگوي M.Malcolmsonii در نواحي پست جلگه اي در کنار رودخانه Godavari پرورش داده مي شود .ميگوها با کمترين اعمال مديريت به اندازه قابل فروش ( سايز بازاري ) خواهند رسيد که اين روند ، بيانگر پتانسيل بالاي اين موجود ونيز اتخاذ شرايط پرورشي مناسب و علمي مي باشد .
در آزمايشاتي که برروي پرورش تک گونه اي و توأم ميگوهاي جوان M.Malcolmsonii در توليدات Madandhi هندوستان صورت پذيرفت ، اين نتيجه حاصل شد که مقداري کمتر از ۳۸۰ کيلوگرم ميگو در هر هکتار در طول سال توليد گرديد .
برخي مطالعات ، توليد به ميزان ۶۴۰ ۱ -۲۸۴ کيلوگرم ميگو در هکتار در طول ۱۳۴-۱۲۰ روز پرورش به روش تک گونه اي را در ميگوي M.Malcolmsonii گزارش نموده اند. اين در حاليست که فقط مقدار ۷۰۹-۸۵ کيلوگرم ميگو (M.Malcolmsonii) در هکتار در طول ۱۰۰ روز پرورش به روش توأم ، توليدگرديده است .
ميگوي M.Malcolmsonii در استخرهاي کوچکتر از ۲۵۰ متر مربع در يک دوره ۱۸۰ روزه با ظرفيت ذخيره سازي ۵ قطعه ميگوي جوان در هرمتر مربع ، پرورش داده شد که از اين طريق مقدار ۹۹۹-۴۴۰ کيلوگرم ميگو در يک هکتار توليد گرديد ، ميزان باز ماندگي در اين روش ۲ ۷۵-۲ ۴۴ در صد بوده است .
● سيستم پرورش توأم
برخي از گزارشات حاکي از رشد و درصد بازماندگي بسيار خوب ميگوي M.Malcolmsonii در پرورش توأم با ماهي کپور در سيستم پرورش گسترده ، مي باشد. در اين روش ماهي کپور به تعداد ۱۰۰۰۰ ( ده هزار ) قطعه در هکتار بهمراه
ميگوهاي نر با ميانگين وزن ۴۴ گرم در استخرهاي به مساحت ۵ ۰ هکتار ذخيره مي شوند ، ميگوهاي ماده نيز با همان وزن ( ۴۴ گرم ) به همراه ماهي کپور در استخرهاي ۴ ۰ هکتاري ديگر ذخيره مي گردند . ميگوهاي نر در اين روش پرورشي به ميانگين وزن ۱ ۲۹۵ گرم رسيده و ميزان بازماندگي آنها ۸۸-۵۶ درصد بوده است . ميگوهاي ماده نيز به ميانگين وزن ۲۳۰ گرم رسيده و ميزان بازماندگي آنها ۱۰۰ درصد بوده است .
زمانيکه ميگوها با کپور هندي در روش توأم پرورش داده مي شوند ، مقدار ۵۰۰-۳۰۰ کيلوگرم ميگو و ۴-۳ تن ماهي توليد مي گردد،که اين حالت بيانگر آن است که گونه M.Malcolmsonii پتانسيل پرورشي را دارا مي باشد وگونه اي است که مي تواند درعرصه توليد ، با گونه هاي ديگر رقابت نموده و در بيش از ۲۰ درصد توليدات آبزي پروري مشارکت داشته باشد . آزمايش ديگري بر روي پرورش ميگو به روش توأم در مرکزBadampudi ( که طرحهاي تحقيقاتي را در راستاي الگوهاي توليدي کشور هند ارئه مي نمايد ) انجام شد که در اين روش مقدار ۸۰۷-۳۱۴ کيلوگرم ميگو و در حدود ۳ تن ماهي در يک هکتار توليد گرديد ، در اين روش از جيره غذايي سبوس برنج،
روغن نارگيل و پودر ماهي استفاده شد . اخيراً ، از توليد به روش تک گونه اي ميگوي M.Malcolmsonii مقدار
۴ ۶۹۰ -۲ ۵۳۴ کيلوگرم ميگو در يک هکتار در طول ۳۹۰ روز پرورش حاصل گرديد ، در اين روش از ظرفيت ذخيره سازي بالا به ميزان ۶۰۰۰۰ ( شصت هزار ) قطعه رهاسازي در هکتار استفاده گرديد. در طول دوره نيز ميگوها توسط پرورش دهندگان نگهداري گرديده و پرورش يافتند .
● بيماريها
بيماريهاي متعددي در هچريها ومحيطهاي پرورشي ميگوي آب شيرين وجود دارد که از آن جمله مي توان بيماريهاي قارچي ، انگلهاي مختلف تک ياخته ، ترماتودهاي تک جنسي و دو جنسي و تعدادي از باکتريها را نام برد .
● توسعه پايدار
مولفين با توجه به تحقيقات انجام شده ، براين باورند که بايد شرايط نگهداري مولدين ( ماکروبراکيوم ) در استخرهاي ذخيره مولدين ، وضعيت مناسبي را دارا باشد تا بتوان تخم را در طول سال توليد نمود و رهاسازي لازم را انجام داد .
اين در حاليست که توجه به تکنيکهاي رهاسازي در سيستم پرورش متراکم جهت تبديل پست لارو به ميگوهاي جوان ، نياز ضروري خواهد بود .
در پي گسترش و تعميم پرورش تک گونه اي و توأم ميگوي آب شيرين در کشور هندوستان ، بايد محافظت از اين گونه ، جهت توليد در سطوح مختلف انجام شود . و نيز بايد پتانسيل پرورش گونه هاي ديگر ميگو نيز در هندوستان مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد .

● مقدمه رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند. زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان ...

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

در اين مقاله پرورش گوساله در دو قسمت عمده پرورش گوساله و مراقبت از گوساله بعد از تولد بررسي خواهد شد. ● کنترل تنفس: - بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن ...

ميگوها از خانواده سخت پوستان هستند و در دريا زندگي مي كنند و تنها برخي از گونه هاي آن در آب شيرين يافت مي شوند در ايران ميگوهاي خوراكي اب شور در درباي ...

● کرفس کرفس گياهيست دو ساله با ريشه اليافي و برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي دندانه دار مي باشد که از روي ريشه مي رويند . برگ کرفس حدود ۵۰ سانتيمتر رشد م ...

هويج ، گياهي است دوساله كه ريشه آن عمودي بوده و قسمت وسط ريشه گوشتي وخشبي و به رنگ زرد ميشود كه هويج مصرفي را تشكيل ميدهد. به هر ميزان كه اين قسمت ظري ...

کاهو گياهيست يک ساله ، اين گياه از حوالي اروپاي ساحلي يا آسياي مرکزي به نقاط ديگر جهان منتقل شده است .گروهي از محققين معتقدند که مبداء اصلي آن هندوستا ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

دانلود نسخه PDF - پرورش ميگو