up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش ماهي PDF
QR code - پرورش ماهي

پرورش ماهي

آموزش پرورش ماهي در آکواريوم

ماهي ديسکاس
زيباترين و قشنگ ترين ماهي آب شيرين باعتقاد اکثر کارشناسان ماهيهاي ديسکاس هستند. ديسکاسها داراي انواع رنگاهي گوناگونند. مانند ديسکاس آبي، قهوه ايي، سبز که معمولا در ۱۵ ماهگي بالغ مي شوند. تمام شرايط و نگهداري و تکثير آنها مشابه آنجل بهتر صورت مي گيرد معمولا داخل گله خودشان همديگر را انتخاب کنند. يکجفت مولد ديسکاس خوب از تخمها مراقبت مي کنند. و معمولا هر ۱۵ روز يکبار تخمريزي انجام مي دهند. آب ديسکاسها بايد داراي سختي ۳ تا ۵ درجه DH باشد و دماي آب آنها ۲۷ درجه سلسيوس ثابت باشد. ديسکاسها تخمهايشان را روي اشياء شيب دار مي گذارند. معمولا ۴۸ ساعت بعد از تخمگذاري تخمها باز خواهند شد.
لاروهاي ديسکاس سه روز احتياج به هيچ غذايي ندارند چون از کيسه زرده ايي مجهز که در زير شکم دارند تغذيه مي کنند.
از صبح روز چهارم بعد از تولد لاروها به بدن والدين خود مي چسبند و از لعابي که از پوست آنها تراوش مي شود تغذيه مي شود تغذيه مي کنند. بعضي معتقدند که تخمهاي خراب و تجزيه شده که رشد باکتريها را همراه دارد مي تواند غذاي چند روز لاروهاي ديسکاس باشد ولي چيزي که ثابت شده است حضور والدين در هر حالت براي غذا دادن و پرورش لاروهاي ديسکاس کاملا واجب ضروري است. زمانيکه بچه ها بخوبي شناي آزاد پيدا کنند و بتوانند نوزادان ميگو را بخورند مي توان والدين را از آنها دور ساخت و مولدين را براي نوبت بعدي تخمريزي آماده ساخت. تعويض آب به رشد و شادابي بچه هاي ديسکاس کمک مي کند. زيرا آب ديسکاسها بر اثر مدفوع و غذاهاي اضافي و مانده در آکواريوم آلوده و کمي اسيدي مي شود که در نتيجه آب باعث سوختن لبه هاي باله و دم آنها خواهد شد. از طرفي ديگر بر اثر تبخير آب املاح موجود در آب مانند نمکهاي کلسيم و منيزيم باقي مي مانند و آب را سنگين مي کنند که براي ديسکاسها قابل تحمل نيست. بنابراين بهتر است همواره باندازه ايي که آب تبخير مي شود. به همان اندازه هم شما آب از آکواريوم خارج کنيد. سپس آب آماده و مناسب اضافه کنيد تا همواره تعادل بين املاح موجود در آب و سختي آب براي ديسکاسها برقرار باشد.
● خانواده ماهيهاي تترا
تتراها گروه بزرگي از ماهي هاي آکواريم هستند که غالباً کوچک جثه و پر تحرک هستند. انواع ماهيهاي تترا که تا کنون در ايران تکثير و پرروش يافته اند، عبارتند از : تتراي سياه، تتراي جواهر، تتراي نئون، تتراي زرد، تترا پنگوئن، تترا نئون سياه، تترا کاردنبال ، تترا ليمويي، تترا الماسي و تترا امپراطور که در واقع اين ماهيها براحتي قابل تکثير و پرورش هستند.
در هر مرحله ازتکثير و پرورش ماهيهاي تترا نکات مهم و قابل توجهي وجود دارد که بايد بدقت آنها را رعايت کنيد. تتراها ماهي هاي آرام و زيبايي هستند و به ماهي هاي ديگر هيچ صدمه اي نمي زنند.
درجه حرارت ۲۷ درجه سانتي گراد و سختي آب ۳ تا ۵ درجه DH براي تخم ريزي تتراها مناسب است. آب مورد استفاده براي تخمها علاوه بر اينکه بايد داراي DH مناسب باشد، بايد حتماً يکهفته توسط ----- ذغالي فيلتراسيون شود، که در آنصورت آب شفاف، زلال و کريستالي خواهد بود. تتراها در آکواريم راحتتر تکثير و پرورش داده مي شوند. بنابراين مکان تخم ريزي آنها بايد شرايطي مناسب باشد. بهتر است ماهي هاي مولد را داخل قفس توري و در آکواريم قرار دهيد. تا اينکه در موقع تخم ريزي براحتي تخمها از چشمه هاي تور عبور کنند و در کف آکواريم قرار گيرند تا ماهي هاي مولد فرصت خوردن تخمهايشان را پيدا نکنند.
چند شاخه گياه طبيعي يا مصنوعي داخل آکواريم تخم ريزي بهترين محرک براي تتراها خواهد بود و وجود گياه به آنها احساس آرامش و امنيت مي دهد و تخم ريزي بهتر انجام مي شود در آنصورت بخوبي ماده ها تمام تخمهايشان را رها مي سازند.
▪ کارهاي مهمي که براي تکثير تتراها بايد انجام دهيد عبارتند از:
۱) ماهيهاي مولد نر و ماده را بمدت دو هفته از يکديگر جدا نگهداري کنيد تا نسبت به همديگر تمايل و علاقه بيشتري پيدا کنند و در آنصورت تعداد تخم هم در موقع تخم ريزي بيشتر رها مي شود.
۲) آکواريم محل تخم ريزي از قبل آماده مي شود و بايد داراي آب مناسب با سختي آب ۳ تا ۵ درجه DH ، نور کافي ، اکسيژن کافي باشد و آب تخمها حداقل يک هفته با ----- ذغالي فيلتراسيون شود.
۳) بهتر است تتراها بصورت گروههاي ۵ عدد ماده و ۷ عدد نر باشند و در کنار همديگر قرار بگيرند در نتيجه تخمگيري بهتري را در بر خواهد داشت.
۴) بهتر است در داخل آکواريم تخم ريزي، قفس توري با چشمه هاي مناسب قرار دهيد و ماهيهاي مولد را داخل قفس توري بگذاريد، چون اين ماهي ها علاقه شديد به خوردن تخمها دارند.
معمولاً ماهيهاي ماده را در روز، ساعت ۱۲ ظهر داخل قفس بآرامي انتقال مي دهيد، بطوريکه هيچ گونه صدمه اي به آنها وارد نشود. چند ساعت بعد ماهي هاي نر را به آکواريم اضافه مي کنيد. ديده شده است، تتراها در همان بعد از ظهر شروع به تخم ريزي کرده اند، ولي تعداد تخمها کافي نيست و هنوز ماهي هاي ماده تخمهاي بيشتري دارند که بهتر است تا فردا صبح صبر کنيد تا تخم ريزي بطور کامل انجام شود.
فرداي آنروز در سپيده دم صبح فعاليت شديد تري را با همديگر شروع مي کنند، رنگ آنها پر رنگ مي شود و با سرعت همديگر را تعقيب مي کنند که هر دفعه چندين تخم رها مي سازند تا ساعت ۱۲ ظهر تخم ريزي ادامه خواهد داشت و تمام تخمهايشان را رها مي سازند. هر دفعه که ماده ها تخم مي ريزند پشت سر آنها نرها با رها ساختن اسپرم تخمها را بارور مي سازند. بعد از اتمام تخم ريزي همديگر را تعقيب نمي کنند و فعاليتشان متوقف مي شود. در اينحالت بايد به آرامي ماهي هاي مولد را از آنجا خارج کنيد و به مکان اوليه منتقل کنيد ( چنانچه قصد داريد در دو هفته آينده مجدداً از آنها تخمگيري بعمل آوريد، بهتر است نرها و ماده ها را از همديگر بطور جداگانه نگهداري کنيد تا براي دو هفته بعد کاملاً آماده شوند. )
۵) آب آکواريم تخمها ممکن است بخاطر تجزيه اسپرم نرها شيري رنگ شده باشد. بهتر است قسمتي از آب را تعويض نمايند. ( تعويض آب بايد با رعايت نکات مهم از جمله آب هم درجه حرارت باشد و داراي DH مناسب و با آرامي صورت بگيرد)
۶) در آکواريمي که تخم ريزي انجام مي شود، هيچوقت به ماهيها غذا ندهيد. توضيحات و علل آن در مطالب قبلي ذکر شده است.
۷) تخمها خيلي زود و در کمتر از ۲۴ ساعت باز و تبديل به لارو مي شوند. لاروها در ابتدا بي حرکت در کف آکواريم قرار دارند و همراه خودشان در زير شکمشان کيسه زرده ايي مجهز دارند که از آن شروع به تغذيه مي کنند. دو روز طول مي کشد تا کيسه زرده جذب بدن لاروها شود و در اينمدت شما هيچ غذايي نبايد به آنها بدهيد.
۸) بعد از سپري شدن اين مرحله و جذب کيسه زرده لاروها، فعاليت آنها شروع مي شود و از صبح روز سوم احتياج به غذا خواهند داشت. در اين مرحله جديد بهترين غذا براي لاروها مي تواند نوزادان ميگوي تازه بدنيا آمده و ريز باشد که با پيش بيني لازم از قبل آنها را آماده کرده ايد.
۹) چنانچه نوزادان ميگو زيادتر از مصرف باشند. بزودي در آب شيرين خواهند مرد و تجزيه شده، آب را کدر مي کنند و باعث آلودگي و فساد آب مي شوند. از طرف ديگر موجب رشد سريع باکتري ها و قارچها خواهند شد.
۱۰) بهتر است لاروها را به مکان بزرگتري انتقال دهيد و روزانه چهار بار به آنها از نوزادان ميگو بدهيد.
● طرز تشخيص جنسيت ماهي هاي تترا:
ماهي نر :
۱) داراي جثه کوچکي است.
۲) باله مخرجي اش در زير شکم بلند تر و نزديک به دم است.
۳) کشيده تر ، لاغر تر و درازتر است.
۴) داراي رنگ بيشتر و پررنگ تر است.
ماهي ماده :
۱) داراي جثه بزرگي است.
۲) باله مخرجي اش در زير شکم کوتاهتر و با دم بيشتر فاصله دارد.
۳) چاق، گرد و اگر باله هايش را بطور فرضي در نظر نگيريد شبيه به سکه خواهد بود.
۴) نسبت به نوع نر کم رنگتر و روشن تر است
● خانواده ماهيهاي بارب
انواع بارب ها شامل تايگر بارب، گرين بارب، رزي بارب، شوبرتي بارب و بارب زرد از جمله باربهايي هستند که در ايران بخوبي قابل تکثير و پرورش هستند. زندگي تمام باربها با همديگر شباهت دارند. اگر با غذاهاي زنده و مقوي خوب تغذيه شوند، تعداد زيادي تخم مي ريزد و هر ده روز يک بار ميتوان از آنها تخمگيري کرد. اگر به روش صحيح و در سطح بالا اين ماهيها را پرورش دهيد، از نظر اقتصادي پر سود است. بسيار آسان و ساده مي توانيد از باربها تخمگيري نمائيد و بخوبي آنها را پرورش دهيد. ماهيهاي بارب بسيار مقاوم، سرسخت و پرتحرک هستند و معمولاً بايد بصورت گروهي از آنها تخمگيري شود.
ماهيهاي مولد بهتر است از ماهيهاي جوان، با نشاط، سالم و از شاه ماهيها انتخاب شوند. سن بلوغ باربها شش ماهگي است و قبل از تخم ريزي بايد ماهي هاي نر از ماده حداقل ۱۰ روز جدا نگهداري شوند. تا تمايل و علاقه آنها نسبت به همديگر شديد تر و تعداد تخم بيشتري ريخته شود در اين مدت بايد تمام شرايط نگهداري بخوبي کنترل شود.
باربها چون پرخور هستند بايد اکسيژن زيادي در آکواريم آنها باشد. چنانچه با کمبود اکسيژن مواجه شوند، خيلي سريع تلف مي شوند. ديده شده است، تعداد زيادي از مولدين بارب در اثر کمبود اکسيژن و عدم دقت کافي در نگهداري آنها تلف شده اند و چرخه توليد آنها چندين ماه به تعويق افتاده است.
براي پيشگيري و احتمال بروز چنين حالتي بهتر است هميشه هر ماه تعدادي از باربهاي جوان و شاه ماهي ها را جدا کنيد و بعنوان ماهيهاي مولد براي آينده نگهداري کنيد تا چنانچه چنين مشکلي پيش آيد در کمترين زمان باربهاي جوان را بتوانيد جايگزين کنيد. باربها در آکواريم بخوبي تکثير مي شوند. معمولاً يک گروه که تعداد ماده ها ۵ عدد و نرها ۷ عدد باشد با همديگر قرار مي گيرند و گروهي تخم ريزي مي کنند. براي تخم گيري از باربها ابتدا بايد شرايط آب آکواريم با آب سختي بين ۳ تا ۵ درجه DH آماده شود. قفس توري به اندازه آکواريم داخل قرار مي گيرد بطوريکه حداقل ۵ سانتي متر از کف آکواريم بالاتر باشد. سنگ هوا براي تأمين اکسيژن داخل آن قرار مي گيرد.
معمولاً ماده ها زودتر گذاشته مي شوند و پس از چند ساعت نرها هم به آنها معرفي مي شوند. چند شاخه گياه مي تواند محيط را آرام و محرک خوبي براي تخم ريزي ماهيها بحساب آيد.
بهتر است محيط آکواريم بطور طبيعي تاريک شود و ماهيها شب را آرام و بدون مزاحمت پشت سر بگذرانند. در سپيده دم فردا صبح تخم ريزي با تعقيب نرها به دنبال ماده ها شروع مي شود و هر نوبت تعدادي تخم از چشمه هاي توري عبور مي کنند و به کف آکواريم مي روند و تا حدود ساعت ۱۲ ظهر تخم ريزي ادامه خواهد داشت. بعد از پايان کار بايد مولدين را از آکواريم خارج کنيد چنانچه براي ۱۰ روز آينده مجدداً مي خواهيد از آنها تخمگيري بعمل آوريد نرها را از ماده ها بطور جداگانه نگهداري کنيد.
( ماهيها مولد بهتر است با غذاهاي زنده و مقوي تغذيه شوند. تا آن مقداري که از توان و انرژي و نشاط را از دست داده اند جبران شود.)
سپس به آکواريم تخمها داروي متيلن بلو اضافه کنيد تا از حمله قارچها و خراب شدن و فاسد شدن آنها جلوگيري شود.
معمولاً تا ۲۴ ساعت بعد تخمها باز خواهند شد و لاروها به کف و ديواره ها مي چسبند و حرکت خيلي آرام و کمي دارند. کيسه زرده لاروها غذاي دو روز آنها را تأمين مي کند و روز سوم بايد به آنها غذا داد. بهتر است از قبل پيش بيني کرده باشيد و تخم ميگو باز کنيد، بطوريکه همزمان با صبح روز سوم نوزادان ميگوي تازه از تخم درآمده و ريز داشته باشند تا بخوبي تغذيه شوند. در اين مراحل براي لاروها آب معمولي آماده شده بهتر است زيرا لاروها براي رشد و جذب مواد غذايي و سوخت و ساز بدنشان ( متابوليسم ) به املاح موجود در آب احتياج دارند.
آب آکواريم لاروها هرگز نبايد آلوده و کثيف و کدر شود. ميزان اکسيژن محلول در آب همواره بايد به اندازه کافي باشد. از اضافه ريختن غذا به داخل آکواريم جداً پرهيز کنيد. مشاهده شده است نوزادان ميگو که بعنوان غذا براي لاروها به آکواريم اضافه مي شوند زيادتر از مصرف بوده است و در آکواريم بعد از چند ساعت در آب شيرين نوزادان ميگو تلف و سپس تجزيه مي شوند که اين امر علاوه بر آلودگي آب و نقصان اکسيژن، باعث تلفات سريع لاروها خواهد شد.
از طرفي منبع رشد انواع بيماريها خواهد بود که علاوه بر آلودگي آب رشد امراض و بيماريها را در بر خواهد داشت. با مشاهده چنين وضعيتي بايد بلافاصله قسمتي از آب آکواريم را تعويض نمائيد يا اينکه در صورت امکان تمام آب را با آب سالم و مناسب عوض کنيد.
● طرز تشخيص جنسيت تايگر بارب و گرين بارب
ماهي نر:
۱) لب و دهان و باله هاي ماهي نر آلبالوئي پر رنگ است. رنگ مشکل که بصورت نوار دور بدن ماهي است تيره و پر رنگ است.
۲) بدن ماهي نر کشيده تر، لاغرتر و پررنگ تر است.
۳) جثه بدن ماهي از پهنا نسبت به ماهي ماده کوچکتر است.
ماهي ماده :
۱) رنگ آلبالوئي بر روي اندامهاي ماهي خيلي کم رنگ است و نوار مشکي دور بدن ماهي روشن تر و کم رنگتر است.
۲) بدن ماهي ماده چاقتر و گرد تر است که اگر باله هايش را بطور فرضي حذف کنيد گرد شبيه به سکه خواهد شد.
۳) جثه بدن ماهي ماده از پهنا بزرگتر است.
● طرز تشخيص جنسيت رزي بارب و شوبرتي بارب
ماهي نر :
۱) معمولاً بعد از بلوغ ماهي نر به رنگ قرمز پر رنگ درمي آيد و روي باله پشتي اش خط سياه ايجاد مي شود.
۲) نرها داراي بدن کشيده، لاغر و درازتري نسبت به ماده ها هستند.
ماهي ماده :
۱) ماده ماده خيلي کم رنگ و رنگ قرمز آن روشن است.
۲) ماده ها داراي شکمي بزرگ و چاق هستند که از دو طرف بدنشان بيرون زده است.
بقيه باربها معمولاً از روي همين مشخصات قابل تشخيص هستند.
الف) ماهي پررنگ تر نر و ماهي کم رنگ تر ماده است.
ب) ماده ها چاق ترند ولي نرها لاغرتر.
ج) جثه ماهي هاي ماده از نرها بزرگتر است.
● خانواده ماهي هاي طلايي
خانواده ماهي طلايي شامل گلدفيش کاليکو، بلک مور، لاين هد، دم چادري، چشم آسماني، چشم بادبادکي ( بابل آيز ) و انواع ديگر مي باشد.
خانواده ماهي طلايي بسيار متنوع و از انواع زيادي تشيکل شده است و بيشترين طرفداران اين ماهيها در ژاپن و چين هستند. تکثير انواع ماهيهاي طلايي بسيار آُسان انجام مي گيرد و تخمها از مقاومت بالايي برخوردار هستند. سرسختي و مقاومت و زيبايي اين ماهي ها باعث شده است روز به روز طرفداران بيشتري پيدا کنند و هر روز کارشناسان پرورش ماهي با استفاده از علم ژنتيک و وراثت، نژادها و گونه هاي جديدي را توليد مي کنند. تا کنون حدود ۱۰۰ نوع ماهي طلايي بوجود آمده است. که فقط چند گونه از آنها به ايران آورده شده اند که تمام آنها با موفقيت تکثير و پرورش يافته اند، براي تکثير ماهيهاي طلايي روشهاي متعددي وجود دارد که عبارتند از :
۱) روش مصنوعي
۲) روش نيمه مصنوعي
۳) روش طبيعي
مقاومت ماهيها طلايي در مقابل درجه حرارت آب زياد است بطوريکه در زمستان در زير لايه هاي يخ زمستاني در کف استخرها براحتي درجه حرارت پايين آب را تحمل مي کنند. ماهيها خونسرد هستند و همين امر باعث مي شود در هر درجه حرارتي فعاليت متناسب با آن داشته باشند در واقع در تابستان که درجه حرارت آب استخر حدود ۳۰ درجه سانتي گراد است ماهي هاي طلايي بيشترين فعاليت خود را دارند و به غذا و اکسيژن خيلي زيادي احتياج دارند و به سرعت هم رشد مي کنند و از اواخر پاييز که درجه حرارت پايين مي آيد فعاليت آنها خيلي کم مي شود و مصرف غذا و اکسيژن هم به حداقل مي رسد و در زمستان به پايين ترين حد ممکن مي رسد. معمولاً در زمستان از ذخيره غذايي بدنشان مصرف مي کنند که همين موضوع باعث کم شدن وزن آنها مي شود. بطوريکه اگر يک ماهي ۲۰۰ گرم در اوايل پاييز وزن داشته باشد در آخر زمستان حدود ۱۶۰ گرم وزن خواهد داشت و حدود ۴۰ گرم از وزن آن کاسته مي شود. در آکواريم، ماهي هاي طلايي خيلي زود با هر شرايطي تطبيق مي کنند و هر نوع غذايي را بخوبي مي خورند. حتي غذاهاي پس مانده بقيه ماهيها را در کف از لابه لاي ماسه ها مي مکند و ذرات ريز غذا را مي خورند.
تحرک و جنب و جوش اين ماهيها زياد است و در مقابل بيماريها و امراض پوستي مقاوم و خيلي بندرت بيمار مي شود. از طرفي چون پرخور و پرتحرک هستند، بعضي اوقات آب آکواريم را کدر آلوده مي سازند که در اينصورت هر هفته بهتر است مقداري از آب آنها را تعويض کنيد. اکسيژن مصرفي گلدفيشها خيلي زياد است و بايد هميشه اکسيژن آب ماهيهاي طلايي تأمين باشد.
● روشهاي تکثير و پرورش ماهيهاي طلايي
۱) روش مصنوعي
در ايران براي اولين بار از روش مصنوعي در کارگاه پرورش ماهي در رشت توسط محمدرضا شيخيان با موفقيت انجام شده است. در روش مصنوعي بايد حوضچه هاي مخصوصي براي مولدين آماده ساخت که داراي سيستم و اکسيژن دهي و ورودي و خروجي آب مرتب باشد و بخوبي قابل کنترل و از قبل آماده و مجهز باشد.
در حوضچه هاي مخصوص ماهيهاي نر از ماهي هاي ماده بطور جداگانه نگهداري مي شوند. از قبل کليه وسايل و آکواريم ها و ابزار کار آماده و مهيا مي شود. در روش مصنوعي طريقه تخمگيري کاملاً بصورت مصنوعي انجام مي شود. يعني ماهي ها هرگز همديگر را نمي بينند و يا تماسي با هم ندارند. ابتدا ماهيهاي مولد بايد وزن شوند و به ازاي وزن هر ماهيها مقدار هورمون هيپوفيز يا هورمون HCG طبق دستور بصورت محلول درآيد و با سرنگ مقدار لازم به هر ماهي تزريق شود. براي ماهي هاي ماده ۲۴ ساعت قبل از تخم گيري فقط در يک نوبت ميزان هورمون تزريق مي شود ولي براي ماهي هاي نر بهتر است مقدار محاسبه شده هورمون در دو نوبت و بفاصله ۱۲ ساعت تزريق شود. بعد از ۲۴ ساعت ماهي هاي مولد آماده هستند ابتدا ماهي ماده را آزمايش مي کنيم، اگر تخمها رسيدگي کامل پيدا کرده باشند براي تخمگيري با احتياط و به آرامي از دو طرف پهلوي ماده با فشار ملايم تخمها به بيرون هدايت مي شوند و داخل يک ظرف قرار مي گيرند. سپس از دو عدد ماهي نر استفاده مي کنيم و اسپرم گيري مي شود. اين عمل را گشن گيري يا تخمگيري به روش مصنوعي هم مي گويند. حالا با ملايمت تخمها را با اسپرمها مخلوط مي کنيم که بهتر است از يک پر استفاده شود تا تخمها صدمه نبينند. سپس تخمهاي داخل ظرف را با محلول آب نمک ۷ ۰ % شستشو مي دهيم که معمولاً حدود پنج دقيقه بايد شستشو را انجام دهيم و همانطور با ملايمت تخمها را با اسپرم نرها مخلوط مي کنيم. تا تمام تخمها بخوبي بارور شوند. بعد از آن چون تخمها چسبندگي دارند و تا زمانيکه با آب نمک شستشو مي دهيم اين خاصيت چسبندگي کم است. حالا بايد تخمهاي بارور شده را به آکواريم هايي که از قبل آماده ساخته ايم منتقل سازيم. در هر آکواريم تعداد مشخصي بطور تقريبي تخم رها مي سازيم، بعد داخل هر آکواريم يک شعله اکسيژن قرار داده مي شود و مقداري داروي متيلن بلو با غلظت ۱ ۰ % اضافه مي شود تا از خرابي تخمها و شيوع و حمله قارچها جلوگيري بعمل آيد. ماهيهاي مولد بعد از پايان کار به حوضچه ها بر مي گردند و براي نوبت بعدي بخوبي تغذيه و نگهداري مي شوند.
تخمها درداخل آکواريم بعد از ۴۸ ساعت باز مي شوند و بتدريج لاروها به ديواره آکواريم مي چسبند. لاروها همراه خودشان کيسه زرده دارند که تا سه روز از آن تغذيه مي کنند و در اين مدت به هيچ غذايي احتياج ندارند. معمولاً از صبح روز چهارم لاروها اشتهاي زيادي براي خوردن غذا دارند. نوزادان ميگوي نمکي بهترين غذا براي آنها بحساب مي آيند. لاروها هر چه بزرگتر مي شوند بايد مقدار غذا و محل نگهداري متناسب با آنها باشد و تميزي آب لاروها و رقم بندي بچه هاي ماهي طلايي در هر ۱۵ روز يک نوبت بايد انجام شود. در روش مصنوعي نکات بسيار مهمي وجود دارد که حتماً بايد مورد توجه قرار گيرد.
۱) محل تزريق هورمون بايد بين برانشي و باله پشتي و در وسط بدن ماهي بصورت عضلاني زده شود و حداکثر نيم سانتي متر سوزن سرنگ بداخل بدن ماهي وارد شود.
۲) فاصله زماني تزريق براي ماده ها نرها رعايت شود.
۳) مقدار محلول هورمون بايد دقيق محاسبه شود و براي هر ماهي به اندازه تعيين شده تزريق شود.
۴) کليه لوازم بايد کاملاً تميز، استريل و ضد عفوني باشند.
۵) قبل از انجام تخمگيري ( گرفتن تخم و اسپرم ) حتماً از باروري و رسيدگي کامل تخمها و اسپرمها بايد بايد مطمئن بود.
۶) اشخاص مبتدي از اين روش استفاده نکنند.
۷) حتماً از افراد آگاه، متخصص و کارشناس پرورش ماهي کمک بگيريد. بدليل حساسيت و دقت لازم در موقع انجام و تشخيص باروري تخمها و اسپرم به تنهايي عمليات را انجام ندهيد.
۲) روش نيمه مصنوعي :
در اين روش مانند روش مصنوعي تمام کارهاي مربوط به تزريق هورمون هيپوفيز يا HCG به مولدين انجام مي شود. به جاي اينکه با روش مصنوعي تخمها و اسپرم گرفته شود. از اينجا به بعد را بصورت طبيعي ماهيها در کنار يکديگر قرار مي گيرند و بصورت طبيعي با تعقيب و گريز همديگر و با فشارهايي که ماهيهاي نر از دو طرف به پهلوي ماهي ماده وارد مي آورند باعث مي شوند ماهي ماده تخمهايش را رها سازد و همزمان نرها هم بصورت طبيعي و با ميل خودشان اسپرمها را رها مي سازند و در چندين نوبت تعقيب و گريز هر نوبت تعداد زيادي تخم رها مي شود. معمولاً چند ساعت طول مي کشد تا تخمگيري انجام شود. در اين روش بهتر است ماهي هاي ماده و نر بصورت گروهي و به نسبت ۵ به ۷ در کنار هم قرار بگيرند چون نتيجه تخمگيري بهتر خواهد شد.
چنانچه در آکواريم تخمگيري صورت مي گيرد بهتر است تعداد ماده يک عدد و تعداد نرها ۲ عدد باشند. در روش نيمه مصنوعي چون نيمي از کار توسط ماهي ها بايد انجام شود و چون ماهي ها هم علاقه شديدي به خوردن تخمهايشان دارند بنابراين بايد چاره کاري انديشيد تا تخمها از دسترس مولدين دور يا پنهان شوند. مي توان ماهيها ي مولد را داخل قفس توري قرار داد و يا با انبوه گياهان طبيعي يا مصنوعي آکواريم را پوشانيد که تخمها در لابلاي گياهان استتار شوند و يا از چشمه هاي تور عبور کنند.

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

براي نخستين بار در ايران صدف مرواريدساز لب سياه تکثير شد مرواريد طبيعي يکي از جواهرات بسيار مهم و قيمتي از دوران باستان به شمار مي رود و به همين دليل ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

دانلود نسخه PDF - پرورش ماهي