up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش طيور PDF
QR code - پرورش طيور

پرورش طيور

سالنهاي پرورش طيور

ايجاد جايگاه مناسب ، يکي از مسايل مهم پرورش طيور است ، ماکيان ، جزء جانوران خونگرم هستند و مي توانند درجه حرارتهاي اندامهاي دروني خود را يکسان نگهدارند . اما اين مکانيسم در حد متعارف درجه حرارت محيط کارايي دارد و طيور ، قادر به تنظيم درجه حرارت بدن خود در حرارت بيشتر يا کمتر از حد تحمل خود ، نيستند .
بنابراين ، نگهداري طيور در محيطي با درجه حرارت متعادل اهميت بسياري دارد . سالنهاي پرورش طيور با ايجاد محيط مناسب باعث توليد بيشتر آنها مي گردد . تجربه نشان داده است که هيچ وقت توليد و بهره کافي بدون جايگاه مناسب براي پرورش طيور امکان پذير نيست . البته منظور از جايگاه مناسب ، زيبايي و پر هزينه بودن آن نيست . در گذشته سالنها را تنها به منظور محافظت طيور در برابر آفتاب و باران و جلوگيري از يخ زدن مي ساختند ، اما امروزه احتياجات محيطي طيور بيش از اين است . سالني مناسب است که شرايط ايده آل را براي رشد بهتر طيور ، کاهش استرس ، افزايش توليد تخم مرغ ، نطفه داري تخم مرغهاي جوجه کشي و توليد اقتصادي ايجاد کند .
انواع سالنهاي پرورش طيور
سالنهاي پرورش طيور ، به طور کلي به دو دسته تقسيم مي شوند :
۱) سالنهاي بسته (بدون پنجره)
۲) سالنهاي باز
سالنهاي باز نيز به نوبه خود به دو صورت ساخته مي شوند :
الف) سالنهاي پنجره دار
ب) سالنهاي با ديواره جانبي باز
۱) سالنهاي بسته (بدون پنجره) : سالنهاي بسته (بدون پنجره) سالنهايي هستند که در آنها ، شرايط محيطي ، مطابق احتياجات مناسب طيور فراهم مي گردد . اين سالنها الزاماً بسته و بدون پنجره ساخته مي شوند . هواي سالن به وسيله هواکشها خارج و هواي تازه از دريچه هاي ورودي هوا وارد مي گردد . در اين نوع سالنها روشنايي تنها به وسيله نور مصنوعي لامپها تامين مي شود . در مناطقي که حرارت محيط بيش از حد است متدهايي براي خنک کردن اين سالنها بايد در نظر گرفته شود . در ماههاي سرد سال نيز اين سالنها به وسيله يک منبع حرارتي گرم مي شوند . اين سالنها را از آن جهت بسته مي نامند که در دو ديواره جانبي سالن ، مقابل هواکشها و دريچه هاي ورود هوا ، نور گيري از جنس آهن سفيد نصب شده است که مانع از ورود نور خورشيد به داخل مي گردد .
مصالح ساختماني که در ساخت اين گونه سالنها به کار مي رود ، همان مصالح سالنهاي معمولي است . اين سالنها ، بهتر است با فونداسيون محکم و سقف شيب دار ساخته شوند . عايق بندي در اين سالنها هم براي سقف و هم براي ديوارها الزامي است .
تهويه در اين سالنها مشکل است و بايد جريان هوا در اين سالنها طوري محاسبه شود که براي فصول گرم و سرد کافي باشد .
۱-۱) عرض سالن : نظر به اينکه در سالنهاي کنترل شده ، تهويه هوا به طور مکانيکي و به وسيله هواکشها انجام مي شود ، عرض اين سالنها بايد ۱۲ متر باشد و اغلب سيستمهاي تهويه در چنين عرضي قادر به تهويه هواي داخل سالن مي باشند . اما چنانچه عرض سالن بيش از اين در نظر گرفته شود تهويه با مشکل روبه رو خواهد شد .
۲-۱) طول سالن : طول سالنهاي پرورش طيور استاندارد نيست و اندازه مشخصي ندارد . مشخصات زميني که سالن در آنجا بنا مي شود ، طول سالن را تعيين مي کند . عموما طول سالنها را بين ۱۰۰ – ۶۰ متر در نظر مي گيرند . نظر به اينکه پخش دان در اين سالنها به طور اتوماتيک و با انوع دانخوريهاي اتوماتيک زنجيري و يا حلزوني صورت مي گيرد ، طول زياد سالن باعث کشش زنجير يا حلزون دانخوري و پارگي آن مي گردد و ضمناً فشار زيادي بر روي الکتروموتور دينام دانخوري وارد مي شود .
بنابراين در سالنهاي طيور بهتر است به توصيه هاي کارخانه سازنده دانخوريها در مورد حداکثر طول زنجير که موتور دانخوري مي تواند آن را به حرکت در آورد توجه نمود . يکي از نکات فني نصب دانخوريهاي اتوماتيک در سالنهاي طويل آن است که مخازن دان دانخوريها را در وسط سالن قرار دهند تا استفاده از دانخوريهاي اتوماتيک بهتر انجام گيرد .
۳-۱) ارتفاع سالن : بيشتر سالنهاي مرغداري در مناطق سردسير ۴ ۲ متر و در مناطق گرمسيري ۳ متر از راس سالن ارتفاع دارند . البته، ارتفاع سالنهاي قفس دار که در آنها تا ۵-۴ طبقه قفس روي هم قرار دارد ، بيشتر از حد استاندارد ، در نظر گرفته مي شود .
۴-۱) عايق بندي : کارايي هر نوع عايق و يا مصالح ساختماني ، با درجه مقاومت آنها در مقابل انتقال گرما اندازه گيري مي شود که به آن ((ارزش مقاومتي)) مي گويند و آن را با عدد Rنشان مي دهند .
نظر به اينکه هر يک از مواد بکار رفته در سقف يا ديوارهاي سالن پرورش طيور ، داراي ارزش مقاومتي مشخصي است ، مجموع ارزش مقاومتي آنها ، نشان دهنده کل ارزش مقاومتي عايق ديوار يا سقف است . مسلماً سالنهاي پرورش طيور در آب و هواي سرد در مقايسه با آب و هواي گرم عايق بندي بيشتري لازم دارند .
۵-۱)پي ريزي (فونداسيون) ديوارها: براي نگهداري ديوارهاي سالن، نيازمند فونداسيون محکمي هستيم براي اين منظور فونداسيون بتوني يا بلوک سيماني يا آجر توصيه مي شود .
۶- ۱) کف سالنها : کف جايگاه يا سالنهاي پرورش طيور به چند شکل ساخته مي شود :
الف) کف خاکي : اينگونه کف ها از نظر بهداشتي مناسب نيستند و ضد عفوني کردن آنها مشکل است .
ب) کف چوبي : ارزان تمام مي شود ولي مانند کف خاکي از نظر بهداشتي مناسب نيستند و چون رطوبت به خود مي گيرند باعث مرطوب شدن بيش از حد جايگاه مي شوند و از نظر ضد عفوني کردن ، مشکل بوجود مي آروند .
ج) کف سيماني : اين گونه کفها از دو نوع کف ذکر شده در بالا گرانتر تمام مي شوند ، اما به راحتي شستشو و ضد عفوني مي شوند و از نظر بهداشتي مناسب هستند . در اين گونه کفها ، شيب ملايمي در حدود ۲-۱ درصد به طرف کانال فاضلاب در نظر مي گيرند .
۷-۱) دربهاي سالن: سالنهاي پرورش طيور معمولا علاوه بر دربهاي مخصوص عبور و مرور پرسنل ، مجهز به دربهاي بزرگ کاميون رو در انتهاي سالن مي باشند تا در پايان دوره پرورش ، براي تميز کردن سالن بتوان از تراکتور و کاميون براي حمل کود استفاده نمود .
ضمنا دربها را دولتي (دولنگه) درست مي کنند . ارتفاع اين دربها ۲ متر ، عرض درب مخصوص پرسنل ۲ ۱ – ۱ متر و عرض درب عبور وسيله نقليه ۲ متر در نظر گرفته مي شود .
۲) سالنهاي باز
۱-۲ ) سالنهاي پنجره دار: اين سالنها بر خلاف سالنهاي بسته (بدون پنجره) داراي پنجره هايي در يک يا هر دو ديوار جانبي هستند و از نور طبيعي خورشيد براي روشنايي سالن در ساعات روز استفاده مي شود .
در اين سالنها نيز مانند سالنهاي بسته تهويه به صورت مکانيکي و به وسيله هواکشها انجام مي شود .
ساير مشخصات اين سالنها نيز مانند سالنهاي بسته پرورش طيور مي باشد . در اين سالنها براي جلوگيري از ورود باران به داخل سالن و ايجاد سايه در اکثر ماههاي سال ، سقف سالن لبه دار و با يک پيش آمدگي بنا مي کنند.
۲-۲ ) سالنهاي با ديوار جانبي باز: بيشتر سالنهاي متداول در دنيا را با نفوذ جريان طبيعي هوا به داخل سالن تهويه مي کنند. اين سالنها بخصوص براي مناطق گرمسيري و شرجي که به علت رطوبت زياد هوا نمي توان از تبخير آب براي خنک کردن سالن استفاده نمود ، ايده آل مي باشند . متاسفانه در ايران اين نوع سالنها بندرت بنا گرديده اند . براي ايجاد محيط مناسب در اين سالنها ، لازم است با مشخصات معيني ساخته شوند . در زير اين مشخصات شرح داده مي شوند :
۱-۲-۲) عرض سالنهاي با ديوار جانبي باز: از آنجا که تهويه در سالنهاي باز ديوار جانبي باز ، به وسيله جريان طبيعي هوا صورت مي گيرد عرض سالن معمولا ۱۰ متر در نظر گرفته مي شود . سالنهاي عريض تر از اين مقدار بخوبي در هواي گرم تهويه نمي گردند .
۲-۲) ديوارهاي جانبي سالن: در سالنهاي با ديواره جانبي باز ، تمام ديوار جانبي سالن يا قسمتي از آن باز است و تنها به وسيله توري و پرده محکمي از جنس برزنت يا پلاستيک براي محافظت طيور از سرما و وزش بادهاي شديد در فصول سرد مسدود مي گردند ، اين پرده ها در روي قسمت باز ديوارهاي جانبي سالن نصب مي گردند و با سيم بکسل و چرخ دنده هايي که در يک انتهاي سالن تعبيه مي شوند باز و بسته مي گردند . با بکار بردن اين پرده ها مي توان قسمت باز ديوار جانبي سالن را با توجه به درجه حرارت هوا باز و بسته نمود .
ارتفاع قسمت باز در ديوار جانبي سالن ، بسته به شرايط آب و هوايي و نوع طيور پرورشي ، چنين است :
▪ در جوجه هاي گوشتي و جوان – در سالن پرورش جوجه هاي جوان ۲ ۱ تا ۳ ۲ ارتفاع ديوار جانبي سالن بسته و به درجه حرارت تابستان و زمستان ، باز مي باشد . در مناطق گرمسير اندازه قسمت باز ديوارها بيشتر در نظر گرفته مي شود و گاهي تمامي ديوار جانبي را باز در نظر مي گيرند .
▪ نيمچه و مرغان تخمگذار – اندازه قسمت باز براي طيور مسن بيشتر است ، زيرا به علت تراکم و نياز به تهويه بيشتر بايد هواي زيادتري براي آنها فراهم نمود .
▪ در سالنهاي قفس دار- سالنهاي قفس دار به مقدار زيادي جابجايي هوا احتياج دارند . تراکم طيور در اين سالنها از هر سالن ديگري بيشتر است و ديوارهاي جانبي سالن بايد به طور کامل باز باشند .
۳) انواع بستر در جايگاه طيور
اگر چه کف سالنهاي پرورش طيور معمولاً سيمان يا بتون است اما انواع مختلف بستر براي اهدافي مانند کاهش فضاي مورد نياز طيور ، نيروي انساني کمتر ، افزايش باروري گله هاي مادر ، خروج آسان فضولات طيور و رعايت بهداشت بهتر ،طراحي گرديده اند .
انواع بستر در سالنهاي پرورش طيور ، عبارتند از :
الف) سالنهاي با بستر پوشال
ب) سالنهاي با بستر پوشال و نرده
ج) سالنهاي با بستر تمام نرده
۱-۳ ) سالنهاي با بستر پوشال: در اين سالنهاي تمام کف ، مسطح و در هنگام پرورش طيور روي آن پوشال نجاري و يا انواع ديگر بستر پخش مي شود . اين سالنها براي پرورش همه نوع طيور مناسب است . ارتفاع پوشال را معمولا ۶-۵ سانتيمتر در نظر مي گيرند و با رشد طيور بر ارتفاع پوشال اضافه مي کنند و در حدود ۱۵-۱۰ سانتي متر در پايان دوره پرورش مي رسد .
۲-۳) سالنهاي با بستر پوشال و نرده : در اين نوع سالنها قسمتي (حدود ۶۰ درصد) توسط نرده ، يا مفتولهاي آهني جوش خورده به هم و بقيه کف (حدود ۴۰ درصد) از پوشال پوشيده شده است . اين سالنها به طور کلي براي گله هاي مادر ، بخصوص گله هاي مادر گوشتي و بوقلمون بکار مي روند اما مي توان آنها را براي پرورش نيمچه ها نيز بکار برد ، به شرط آنکه نيمچه ها به اينگونه بسترها عادت داده باشند . مزيت اينگونه سالنها ، باروري بيشتر تخم مرغ گله هاي مادر و تراکم بيشتر در واحد سطح سالن براي نگهداري است اما اين سالنها هزينه ساخت زيادي دارند.
۱-۲-۳) اندازه نرده ها و فاصله بين آنها : نرده ها بايد ۵-۵ ۲ سانتيمتر عرض داشته باشند و فاصله آنها را از هم ۵ ۲ سانتمتر در نظر مي گيرند . جهت نرده ها بايد در امتداد طول سالن باشد . اگر در جهت عرض سالن نصب گردند طيور نمي توانند به راحتي روي آنها حرکت کنند ، چنانچه بجاي نرده مفتول بکار رود بايد به اندازه کافي محکم باشند تا خم نشوند . مفتولها را به صورت توري به هم جوش مي دهند . سوراخهاي اين توري بايد ۵×۵ ۲ سانتي متر و طول آن در جهت عرض سالن قرار گيرند .
نرده ها يا توري بايد روي قطعات جداگانه ساخته شوند تا هنگام تميز کردن سالن در پايان دوره پرورش ، قابل جابجايي باشند.
۲-۲-۳) مکان نصب نرده ها: نرده ها يا توريهاي مفتولي ، ممکن است در مرکز يا دو طرف سالن نصب شوند . در دو طرف سالن نصف نرده ها روبروي يک ديوار جانبي سالن و نصف ديگر روبروي ديوار جانبي ديگر قرار مي گيرند . حسن اين روش در سالنهاي با ديوار جانبي باز ، آن است که قطرات باران تراوش شده به داخل سالن روي پوشالهاي بستر نمي ريزد و به علاوه مي توان در قسمت وسط کارهاي مختلفي را انجام داد و اگر در مرکز سالن نصب گردند بدين صورت خواهد بود که نيمي از بستر پوشال در جلوي يک ديوار جانبي و نيمي ديگر جلوي ديوار جانبي روبرو قرار دارد و نرده ها يا توري مفتولي در مرکز سالن قرار گرفته است . اين روش در سالنهاي بسته (بدون پنجره) اين مزيت را دارد که آبخوريها و دانخوريها ، در روي نرده يک پارچه قرار دارند . اما در سالنهاي با ديوار باز ، داراي معايبي است ، از جمله مي توان به تراوش قطرات آب باران روي بستر پوشال و خيس نمودن آن و مشکل عبور اشخاص در عرض سالن اشاره کرد .
۳-۲-۳)ارتفاع نرده ها : نرده ها يا توري مفتولي در ارتفاع ۶۰ سانتي متري کف سالن نصب مي گردند . اين اندازه براي جمع شدن کود يکسال کافي است . نصب توري در کنار نرده الزامي است ، تا ضمن برقراري جريان هوا ، بر روي فضولات زير نرده و خشک شدن آنها ، از ورود طيور به زير نرده ها جلوگيري نمايد .
۳-۳) سالنهاي با بستر تمام نرده : اين سالنها براي پرورش مرغان تخمگذار بکار مي رود . مزيت آن ، اين است که در مقايسه با سالنهاي با بستر پوشال ، هر مرغ به فضايي در حدود ۵۰% کمتر ، احتياج دارد .
مشخصات نرده شبيه سالنهاي با بستر نرده و پوشال است ، با اين تفاوت که در اين سالنها تمام بستر سالن از نرده يا توري پوشيده شده است .
اين گونه سالنها ، بهداشتي ترين بسترها را دارند و به علت تماس نداشتن طيور با فضولات و نبودن گرد و خاک ، از نظر نيروي کارگري به کارگر کمتري نيازمند است .

● مقدمه رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند. زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان ...

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

در اين مقاله پرورش گوساله در دو قسمت عمده پرورش گوساله و مراقبت از گوساله بعد از تولد بررسي خواهد شد. ● کنترل تنفس: - بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن ...

پرندگان از مهره داران خونگرم هستند که در سير تکامل از خزندگان منشاء گرفته اند .اگرچه تشابهات زيادي بين خزندگان وپرندگان وجود دارد ، ولي تفاوتهاي آنها ...

● کرفس کرفس گياهيست دو ساله با ريشه اليافي و برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي دندانه دار مي باشد که از روي ريشه مي رويند . برگ کرفس حدود ۵۰ سانتيمتر رشد م ...

هويج ، گياهي است دوساله كه ريشه آن عمودي بوده و قسمت وسط ريشه گوشتي وخشبي و به رنگ زرد ميشود كه هويج مصرفي را تشكيل ميدهد. به هر ميزان كه اين قسمت ظري ...

کاهو گياهيست يک ساله ، اين گياه از حوالي اروپاي ساحلي يا آسياي مرکزي به نقاط ديگر جهان منتقل شده است .گروهي از محققين معتقدند که مبداء اصلي آن هندوستا ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

دانلود نسخه PDF - پرورش طيور