up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش طيور PDF
QR code - پرورش طيور

پرورش طيور

نکات کليدي در پرورش طيور (1)

صنعت طيور در خلال تاريخ حيات خود همواره با مشکلات بزرگي روبرو بوده است ، بطوريکه گاهي اوقات مشکلات به وجود آمده محدود به يک واحد پرورش طيور نشده بلکه يک منطقه ، شهر، کشور وحتي يک قاره را فرا مي گيرد .
عوامل بيماريزا از آفتهايي هستند که عامل اصلي اين همه گيريها بوده و خسارات جبران ناپذيري به صنعت طيور وارد مي نمايند ، يکي از اثرات مواجهه پي درپي با بيماريها در سطح مرغداري توجه بيشتر به روشهاي پيشگيري از بيماريها بوده است.
شناخت هرچه بيشتر راههاي جلوگيري از ازدياد وفعاليت اين عوامل موجب حفظ و گسترش صنعت مرغداري خواهد شد . بدين منظور استفاده از روش امنيت زيستي که روشي ساده و کاربردي است ضروري به نظر مي رسد ، به عبارت ديگر اين روش کاربرد اقداماتي است جهت جلوگيري از سرايت بيماريها و عوامل بيماريزا به طيور. .
▪ براي انجام آن به موارد زير توجه نمود:
۱) اولين اقدام براي انجام يک برنامه امنيت زيستي جامع ، انتخاب مکان مناسب مي باشد . ساختمانها و تاسيسات پرورش طيور بايد در زمينهايي احداث شوند که داراي استحکام لازم و شيب مناسب بوده و نسبت به زمينهاي اطراف مرتفع تر باشند تا آب برف و باران به آنها نفوذ نکرده ودر مسير آبهاي جاري قرار نگيرند .
۲) ساختمان مرغداري بايد در منطقه ايي عاري از آلودگيهاي محيطي ساخته شود و از نزديکترين مزارع پرورش طيور و صنايع مرتبط با آن (کارخانجات توليد خوراک طيور ، کشتارگاهها ، کارخانجات جوجه کشي و ... ) براساس ضوابط سازمان دامپزشکي فاصله داشته باشد و در مسير واحدهاي مرتبط با صنعت طيور نيز قرار نگيرد .
۳) با توجه به تنوع آب و هوايي و شرايط اقليمي و جوي هر منطقه ، ساختمانها و تاسيسات محل پرورش طوري طراحي و احداث شوند که با شرايط آب و هوايي خاص آن منطقه سازگار باشند .
۴) بهتر است از مصالح ساختماني مانند چوب و موادي که امکان ضد عفوني آنها مقدور نيست استفاده نشود و درزها و شکافهاي سالن به طور کامل مسدود و لايه هاي داخلي ساختمان نفوذ ناپذير شوند تا حشرات و جوندگان امکان ورود به سالن را نداشته باشند .
۵) کف سالن طوري طراحي و ساخته شود که بتوان به راحتي فضولات و آب را از آن خارج کرد ، از آنجايکه کفهاي خاکي را نمي توان به طور موثر پاکسازي و ضدعفوني نمود واز نظر جوندگان و امنيت بهداشتي مخاطره آميز هستند ، بنابراين بايد از کفهاي محکم ( کف سيماني و.... ) استفاده نمود .
۶) سطوح داخلي و خارجي کليه سالنها بايد قابل شستشو و ضدعفوني بوده و همچنين بين سالنها و اطراف آنها از مصالح محکم وغير قابل نفوذ ( آسفالت ، سيمان و ...) استفاده شود بطوريکه قابل شستشو و ضد عفوني و شعله دادن باشند .
۷) سالنهاي منطقه تا حد امکان در مناطق آرام قرار گيرند تا از بروز استرس ناشي از سروصدا جلوگيري شود.
۸) طول سالنها در جهت باد قرار گيرد تا از کوران هوا جلوگيري وباعث تهويه مناسب وممانعت از فشار باد بر سالنها گردد .
۹) جهت سالنها در مناطق سردسير بايد جنوبي يا غربي و در منطقه هاي گرمسير شمالي يا شرقي باشد .
۱۰) دربهاي ساختمان محل پرورش بايد به طرف خارج باز شده و سطوح جلويي دربها با بتون پوشيده شده و شيب مختصري به طرف خارج سالن داشته باشند .
۱۱) براي هر سالن اتاق سرويس جهت جلوگيري از ورود مسير هواي بيرون ، نصب مخزن جهت آب دارويي و اقدامات کنترلي گله و ساير تجهيزات در محل مناسب در نظر گرفته شود .
۱۲) در حد امکان سعي شود که درب ورودي بعضي از تاسيسات مانند انبار دان ، تانکر ذخيره سوخت، انبار پوشال و ... در قسمت بيرون محوطه مزرعه ( جوار حصار) تاسيس شود تا از ورود ماشينهاي حمل دان و سوخت و... بطور مستقيم به مرغداري جلوگيري شود.
۱۳) از کاشت درخت در جوار سالنها به جهت ممانعت از لانه گزيني و تجمع پرندگان پرهيز شود ، براي اين منظور بايد درختکاري در اطراف حصار مزرعه با فاصله مناسب از سالنها به صورت چند رديفي يا چند لايه صورت گيرد .
۱۴) ساختمانهاي اداري و مسکوني در مدخل مزرعه احداث شوند .
۱۵) حوضچه ضدعفوني با ابعاد و عمق مناسب و همچنين اتاق گاز يا محلي براي غوطه ور کردن وسايل جهت ضدعفوني ، در مدخل ورودي مزرعه تعبيه گردد .
۱۶) محوطه مرغداري بايد فاقد نکات کور و غير قابل کنترل باشد و هيچگونه تاسيسات اضافي و مستعمل در محوطه ديده نشود .
۱۷) کانال دفع آبهاي زائد ( به عمق ۵۰ سانتيمتر ) با شيب مناسب در محوطه مرغداري احداث شود و مسير هدايت آن بايد داراي پوشش مناسب و قابل کنترل باشد .
۱۸) کوره لاشه سوز و چاه تلفات با فاصله لازم از منابع آب و شبکه آبرساني و با در نظر گرفتن جهت وزش باد ، در دورترين نقطه از سالنها احداث شده و در دسترس حيوانات نباشند .
۱۹) واحد مرغداري بايد داراي منابع سوخت کافي و با ظرفيت مناسب باشد، همچنين فاصله لازم بين منابع تامين سوخت و آب مصرفي مرغداري به منظور جلوگيري از نشت مواد سوختي به شبکه آبرساني ، رعايت شود .
۲۰) مرغداري بايد داراي شبکه برق رساني کافي جهت سالنها و ساير تاسيسات بوده و مسيرهاي سيم کشي برق نيز عايق بندي شده باشند ، ضمنا وجود موتور برق اضطراري نيز ضروري است .
۲۱) اطاق کالبد گشايي به تناسب ظرفيت هر مزرعه درمکان مناسب و نزديک به محل دفع تلفات تاسيس شده و قابل شستشو و ضد عفوني باشد.
۲۲) با تعبيه حصار اطراف مزرعه از ورود حيوانات و افراد متفرقه جلوگيري شود .
۲۳) احداث پارکينگ در خارج از محوطه مرغداري به منظور جلوگيري از ورود خودروهاي متفرقه ضروري است .
۲۴) به طور کلي ساختمانها و تاسيات محل پرورش طيور گوشتي بايد طوري احداث شوند که به راحتي شستشو، ضد عفوني ، تهويه و نوردهي مناسب و ... صورت گيرد .
۲۵) قبل از ورود وسايل نقليه ضروري ( ماشين مخصوص حمل جوجه ، ماشين حمل مواد خوراک طيور و ... ) بايد ابتدا به وسيله آب فشار قوي شستشو و سپس ضدعفوني گردند .
۲۶) نکته قابل توجه اين که ضدعفوني زماني موثر است که قبل از آن سطوح وسابل به خوبي باآب شستشو و تميز شوند و سپس با توجه به شرايط آلودگي منطقه ، نوع و دز مناسب، ازماده ضدعفوني استفاده شود.
۲۷) بايد براي همه پرسنل مزرعه و بازديدکنندگان کلاه ، لباس ، چکمه و ماسک تميز و ضدعفوني شده جهت استفاده در داخل سالنها فراهمباشد .
۲۸) کليه کارگران مرغداري بايد داراي کارت بهداشتي از شبکه بهداشت و درمان باشند .
۲۹) بهترين روش قرنطينه ، دوش گرفتن همراه با تعويض لباس و کفش در بدو ورود به مزرعه مي باشد . در محل قرنطينه حتما بايد دو قسمت که اصطلاحا آنها را آلوده ( قبل از دوش گرفتن و تعويض لباس و کفش ) و غير آلوده ( بعد از دوش گرفتن و تعويض لباس وکفش ) مي نامند وجود داشته و اين دو قسمت بايد به نحو مشخصي کاملا از هم جدا باشند .

● مقدمه رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند. زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان ...

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

در اين مقاله پرورش گوساله در دو قسمت عمده پرورش گوساله و مراقبت از گوساله بعد از تولد بررسي خواهد شد. ● کنترل تنفس: - بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن ...

پرندگان از مهره داران خونگرم هستند که در سير تکامل از خزندگان منشاء گرفته اند .اگرچه تشابهات زيادي بين خزندگان وپرندگان وجود دارد ، ولي تفاوتهاي آنها ...

● کرفس کرفس گياهيست دو ساله با ريشه اليافي و برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي دندانه دار مي باشد که از روي ريشه مي رويند . برگ کرفس حدود ۵۰ سانتيمتر رشد م ...

هويج ، گياهي است دوساله كه ريشه آن عمودي بوده و قسمت وسط ريشه گوشتي وخشبي و به رنگ زرد ميشود كه هويج مصرفي را تشكيل ميدهد. به هر ميزان كه اين قسمت ظري ...

کاهو گياهيست يک ساله ، اين گياه از حوالي اروپاي ساحلي يا آسياي مرکزي به نقاط ديگر جهان منتقل شده است .گروهي از محققين معتقدند که مبداء اصلي آن هندوستا ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

دانلود نسخه PDF - پرورش طيور