up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش طيور PDF
QR code - پرورش طيور

پرورش طيور

نکات کليدي در پرورش طيور (3)

14) استفاده از کارت اطلاعات پرورشي جهت هر گله وبه طور مجزا براي هر سالن توصيه مي شود ( اين کارت بايد حاوي عنوان هاي تعداد جوجه ريزي ، تاريخ جوجه ريزي ، نژاد و وزن جوجه يکروزه، تلفات روزانه ، واکسيناسيون ، مقداردان مصرفي روزانه ، داروي مصرفي و کليه مسائل مديريتي باشد ) .
۱۵) مهمترين برنامه امنيت زيستي اجراي برنامه کامل واکسيناسيون است که بايد بر اساس آلودگي منطقه ، نوع واکسن، انتخاب و طبق برنامه و بدون تاخير انجام گردد .
۱۶) هيچگاه نبايد طيور را در مواقع بروز استرس همچون نوک چيني ، نقل و انتقال ، درجه حرارت بالا و...واکسينه کرد. واکسيناسيون بايد در طيور سالم و عاري از بيماري انجام شود .
۱۷) قبل از واکسيناسيون به مشخصات واکسن از جمله کارخانه سازنده ، شماره سريال ، تاريخ خاتمه اعتبار واکسن و نحوه مصرف آن توجه نموده و بايد از دستورالعمل کارخانه سازنده در مورد نحوه نگهداري ، آماده سازي و مصرف واکسن تبعيت نمود .
۱۸) واکسنها از کارخانه هاي سازنده واکسن معتبر و شناخته شده تهيه و با شرايط مناسب ، حمل و براساس توصيه شرکت سازنده واکسن نگهداري شوند .
۱۹) کليه مراحل واکسيناسيون زير نظر دامپزشک مزرعه انجام شده و واکسنها به مقدار کافي ( دز مناسب ) مورد استفاده طيور قرار گيرند .
۲۰) نمونه گيري خون و انجام تستهاي مربوط به آن مي تواند نتايج واکسيناسيون و همچنين وجود بيماري در گله را به خوبي نشان دهد .
۲۱) بين دو واکسيناسيون بايستي حتي المقدور فاصله ايي در نظر گرفته شود تا استرس ناشي از واکسن قبلي برطرف شده ودر روند ايمني زايي اختلال بوجود نيايد .
۲۲) در مواقع تجويز واکسيناسيون از طريق آب آشاميدني از ظروف فلزي در تهيه محلول واکسن استفاده نشود و آب مصرفي بايد عاري از کلر، دارو و هرنوع ماده شيميايي ديگري باشد .
۲۳) بعد از انجام واکسيناسيون ، بايستي به دقت تمامي وسائل و تجهيزات استفاده شده با آب جوش شستشو و ضدعفوني شوند و وسائل غير قابل مصرف از جمله شيشه هاي واکسن بايد جمع آوري و سريعا معدوم شوند .
۲۴) مقدار دز ، تاريخ خاتمه اعتبار و طريقه مصرف دارو و شرايط نگهداري آن بر طبق توصيه کارخانه سازنده آن باشد و از مصرف خودسرانه و بي رويه داروها خصوصا آنتي بيوتيکها بدون انجام کشت و تست آنتي بيوگرام پرهيز شود .
۲۵) ميزان تلفات گله به دقت تحت نظر باشد وحتما بايد آمار و ارقام مربوط به آن براي هر سالن به طور جداگانه ثبت شود .
۲۶) تلفات را بايد در ابتداي روز وهر چه سريعتر قبل از گنديدگي لاشه ها ، تجمع مگس و وقوع کاني باليسم جمع آوري نمود.
۲۷) از بين بردن تلفات به روشي انجام شود که ضمن جلوگيري از آلودگيهاي محيطي از انتقال آلودگي به ساير مرغداريها جلوگيري گردد .
۲۸) حمل مرغ زنده به کشتارگاه بايد در شرايط مناسب ( زمان بارگيري ، شرايط حمل ، استفاده از کاميونهاي داراي قفس ضدعفوني شده و ....) صورت گيرد .
۲۹) در بين دو دوره پرورش جهت از بين بردن سيکل بيماريزايي عوامل بيماريزا فاصله زماني در نظر گرفته شود ( با توجه به شرايط آلودگي منطقه حداقل ۱۵ روز ) .
۳۰) کود حاصل از مرغداري در داخل مزرعه و يا در مزارع هم مرز مرغداري پخش و انبار نگردد و با شرايط مناسب حمل شود ( با ماشينهاي مخصوص حمل کود و با پوشش مناسب، جهت جلوگيري از ريخت و پاش در منطقه ) .
۳۱) حشرات و جوندگان عامل مهمي براي انتشار بيماري محسوب مي شوند ، قبل از تکثير در مرغداري بايد ازطريق سمپاشي ، طعمه گذاري و ... از بين بروند.
۳۱) پاکسازي ، شستشو و ضدعفوني صحيح سالنها از اساسي ترين اصول برنامه امنيت زيستي منسجم بوده و تضمين کننده موفقيت در پرورش خواهند بود .
۳۲) تجهيزات جهت آماده سازي و شستشوي سالنها از قبيل دستگاه سمپاش ، شعله افکن و ... در واحدهاي پرورش طيور موجود باشد و همچنين وسايل مرغداري بايد از انواعي باشد که متناسب با استانداردهاي فني و بهداشتي بوده و به راحتي قابل حمل و نقل ، شستشو و ضدعفوني باشند .
۳۳) توصيه مي شود که يک تست باکتريولوژيکي صورت گيرد تا بتوان بهترين نوع ترکيب ضدعفوني را با توجه به آلودگي منطقه تعيين نمود .
۳۴) براي جلوگيري از مقاومت ميکروارگانيسمها برضد مواد ضدعفوني کننده بايد بعد از هر دوره زماني ، مواد ضد عفوني کننده تعويض شوند .
امنيت زيستي يک برنامه مدون بوده که بايد به طور کامل انجام و کنترل گردد ، اين برنامه شرايطي را فراهم مي آورد تا عوامل بيماريزا وارد مزرعه پرورشي نشده ويا در صورت حضوراين عوامل در محيط سالن پرورش موجب حذف ويا به حداقل رساندن آنها به يک سطح نسبتا و يا کلا بي خطر گردد .
لازم به ذکر است يکي از اساسي ترين اصول در هر برنامه امنيت زيستي ، انعطاف پذيري و قابليت اجرايي آن مي باشد. يعني طراحي همگام با آخرين پيشرفتهاي علمي که بتوان به طور صد در صد ازآن تبعيت نمود ، اين برنامه ها بايد منطقي بوده وتمامي افراد فارم در هر رده پرسنلي قادر به درک آن باشند .
اجراي صحيح موارد امنيت زيستي اهميت بسيار زيادي در فراهم آوردن شرايط مناسب براي بروز حداکثر توان بالقوه ژنتيکي گله هاي طيور دارد، بنابراين برنامه هاي امنيت زيستي را نبايد به عنوان يک هزينه غير ضروري تلقي نمود بلکه اين برنامه ها پايه و اصول يک سرمايه گذاري مطمئن و درازمدت براي تامين آينده ايي روشن و سود آور مي باشند

● مقدمه رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند. زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان ...

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

در اين مقاله پرورش گوساله در دو قسمت عمده پرورش گوساله و مراقبت از گوساله بعد از تولد بررسي خواهد شد. ● کنترل تنفس: - بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن ...

پرندگان از مهره داران خونگرم هستند که در سير تکامل از خزندگان منشاء گرفته اند .اگرچه تشابهات زيادي بين خزندگان وپرندگان وجود دارد ، ولي تفاوتهاي آنها ...

● کرفس کرفس گياهيست دو ساله با ريشه اليافي و برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي دندانه دار مي باشد که از روي ريشه مي رويند . برگ کرفس حدود ۵۰ سانتيمتر رشد م ...

هويج ، گياهي است دوساله كه ريشه آن عمودي بوده و قسمت وسط ريشه گوشتي وخشبي و به رنگ زرد ميشود كه هويج مصرفي را تشكيل ميدهد. به هر ميزان كه اين قسمت ظري ...

کاهو گياهيست يک ساله ، اين گياه از حوالي اروپاي ساحلي يا آسياي مرکزي به نقاط ديگر جهان منتقل شده است .گروهي از محققين معتقدند که مبداء اصلي آن هندوستا ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

دانلود نسخه PDF - پرورش طيور