up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش خرگوش PDF
QR code - پرورش خرگوش

پرورش خرگوش

پرورش خرگوش دو منظوره

● تاريخچه پرورش خرگوش دومنظوره
اغاز اهلي نمودن خرگوش در يک سده پيش از ميلاد مسيح صورت پذيرفته است در ان زمان خرگوش وحشي را در مکانهاي ويژه اي به نامleporariaناميده مي شد نگهداري ميکردند در چنين شرايطي زادو ولد خرگوش به طور دلخواه انجام مي گرفت وبعد انها را شکار و از گوشت انها استفاده ميکردند
● نژادهاي رايج گوشتي
هم اکنون ۲۸ نژاد و۷۷ گونه شناسايي شده است رايج ترين اين نژادها خرگوش سفيد نيوزلندي مي باشد نژادهاي رايج ديگر ميتوان به خرگوش البينو خرگوش قرمز نيوزلندي .نژاد کاليفرنيايي(به رنگ سفيد و گوشهاي سياه ونژاد رکس که داراي پوست نرم وخيلي زيبا ميباشداشاره کرد
در پرورش خرگوش دومنظوره ما داراي ۲ محصول مي باشيم ۱ گوشت ۲پوست
● طرق پرورش
پرورش خرگوش را به دو صورت سنتي و صنعتي انجام ميپذيرد که هر کدام داراي روشهاي مختلفي مي باشد
پرورش سنتي
پرورش سنتي به سه روش تايلندي کوزه اي قفسي تقسيم ميشود
▪ روش تايلندي
اين روش نزديک ترين روش به روش نوين مي باشد در اين روش حيوان را در قفس هاي چوبي نگهداري مي شد.
عيوب روش تايلندي۱ جويده شدن قفس توسط حيوان ۲عدم بهداشتي بودن چوب به علت نفوذ ادرار در ان و اشايعه بيماري در سطح مزرعه.
▪ روش کوزه اي
در اين روش حيوان را در اتاقکهايي کوچک که در هر يک از انها حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ حيوان جا ميگرفت رها کرده و کوزه هايي گلي دهان گشاد در اختيار حيوان قرار داده ميشد که حيوان در ان لانه گيزيني ميکرد.
عيوب روش کوزه در اين روش براي جلوگيري از ورود ساير جانوران کليه منافذ پوشانده ميشد وجريان هوا وجود نداشت ودر تابستانها به علت کمبود هوا دچار تلفات بالا ميشد وبه علت نبود تهويه اشاعه بيماري تنفسي در گله ميشد
▪ روش قفسي
اين روش به ۲ سورت انجام ميپذيرفته
۱) متحرک
۲) روش ثابت
در روش متحرک حيوان در قفسهايي که داراي کف توري بوده که داراي چرخهايي کوچک وکم ارتفاعي بوده به صورتي که کف قفس با سطح زمين تماس داشته باشد که قفس را در فصول تابستان و بهار و پاييز به مزرعه برده وبر روي علفها گذاشته و حيوان از انها تغذيه کرده و در زمستانهابا علوفه تغذيه مي شد . روش ثابت نيز به اين صورت ميباشد که در فضاي باز محيطي محصور بزرگي ايجاد نموده و حيوان را در پرورش ميدهند
عيوب اين روش در روش متحرک ۱ استرس زيادي به حيوان وارد ميشود و علفها زير پاي حيوان با ادرار حيوان الوده شده و باعث ايجاد بيماري شده و ديگر اشکال ان در صورت وجود بچه در لانه ماده خرگوش اجازه ورود به ديگران را نميداد و حيوان در زير نور مستقيم افتاب و ديگر شرايط جوي باعث به وجود امدن مشکلات براي حيوان . در نهايت تلف شدن ان ميشود
▪ روشهاي صنعتي
اين روش نيز به دو نوع سيستم باز و بسته تقسيم بندي ميشود
سيستم باز اين سيستم بيشتر در مناطقي که داراي اب و هواي معتدلي ميباشد صورت مگيرد در اين روش ۳ رديف قفس در روي هم قرار ميگيرن که داراي کفهاي مشبکي براي خروج کود حيوان مي باشد زير هر قفسبه وسيله صفحه با شيب ۴۵ درجه اي به پشت قفس زيرين اتصال پيداميکند.بهتر است قفسسها را در جاييي قرار داد که که دور از باد و جريانهاي هوايي باشد ودر بالاي قفسها بايد سطحي شيب دار ايجاد کرد که مانع ورود باران به داخل قفسها شود.
و در مورد خرگوشهاي مولد بايد در مراحل اخر ابستني به قفس مولدين انتقال پيدا کنند که بعدا توضيح داده خواهد شد
● ظروف غذايي در سيستم باز
دراين سيستم از روش ابخوري نيپلي استفاده ميشود يا ظروف پيمانه اي در مورد ظروف غذا خوري بايد در پشت قفس تابيه گردد به صورتي که اندازه نصف طول سر حيوان باشد که حيوان نتواند وارد ان شود
ححسنهاي اين سيستم عدم هزينه اوليه ساخت سالن
عيوب اين سيستم عدم کنترل دما و بيماريهاي منطقه اي
پرورش در سيستم بسته
در اين روش قفسها در داخل سالن نگهداري ميشوند در اين روش کليه عوامل تحت کنترل مي باشد اين سيستم داراي بازده خوبي ميباشد.ظروف اب خوري از روش نيپلي استفاده ميشود و در مورد ظروف غذا به دوصورت تغذيه پيلتي و علوفهاي ميباشد در مورد غذاي پيلتي ميتوان از ظروف پيمانه اي استفاده کرد و در موردتغذيه علوفه از ظروفي مشبکي استفاده ميشود که حيوان از علوفه هايي که از بين اين شبکه بيرون امده است استفاده ميکند . در اين صورت مواد غذايي الوده نميشوند
● قفس اندازه قفس براي پروار بندي
اندازه قفس براي هر ۵ قطه خرگوش ۵۰ در ۳۰ به ارتفاع ۲۵ ميباشد .
▪ قفس مولدين
قفس مولدين براي هر راس خرگوش مولد با توجه به وزن ان در نظر گرفته ميشود به طور مثال بر هرجفت خرگوش مولدبه وزن ۷ پند(کيلوگرم۳.۱۷۵۲)قفسي ۴۵در۴۰ به ارتفاع۴۰ مورد نياز است.
▪ قفس زايمان
قفس زايمان به ۲ بخش اطاق نگهداري نوزاد و محوطه تقسيم ميشود اندازقفس اندازه قفس مولدين است با اين تفاوت محوطه به اندازه ۲۰ در ۲۵ در پشت قفس ايجاد شده که به وسيله دري به قطر ۱۵ سانتيمتر به محوطه وصل ميشود که بايد ظرف زايمان ظرفي پلاستيکي که در که در کف ان مقداري کاه قرار داده باشيم باشد البته در موقع نزديک شدن زايمان ماده خرگوش باکندن مقداري از موهاي خود سطح بستر را افزايش داده يک نکته ديگر در مورد قفس زايمان بايد به گونه اي تابيه گردد که در مواقع لازم اطاق زايمان از محوطه به وسيله صفحه اي از هم جدا شوند.
● سيستم جمع اوري اوري کود
در سيستم بسته بهداشتي ترين و بهترين روش روش سطح شيب دار مي باشد . که با زاويه ۴۵ درجه از زير قفس کود را در ظرف مورد نظر ميريزد روش ديگر روش چالي ميباشد در اين روش گودالي شيب دار در زير قفس حيوان تابيه ميگردد که و در زير قفس حيوان توري نسب مگردد در اين روش ادرار و مدفوع از هم جدا شده و کود خشک به دست ميايد روش بعدي روش سيني ميباشد در اين روش در زير قفس سيني به عمق۵ سانتيمر قرار داده ميشود که کود در داخل ان ريخته و روزانه جمع اوري شده
● شرايط سالن
دماي مناسب براي خرگوش ۱۸-۲۴ درجه سانتيگراد مي باشد هوادهي مناسب براي کاهش بو در سالن لازم مي باشد اگر دماي محيط ۲۹درجه سانتيگراد يا بالا تر برسد پالايش هوا کمکي نيز ضروري است تعويض هوا در سالن ۵ الي۱۵باردر ساعت باشد رطوبت منناسب سالن در حدود۵۰درصد مي باشد نور مورد نياز خرگوش در طول روز ۱۴ ساعت مي باشد و اگر از اين زمان کمتر بشود موجب اختلالت جنسي مخصوصا در گله مولدين ميشود .
● تغذيه حيوان
ميزان مصرف غذا در خرگوشها بطور متوسط روزانه حدود ۵ گرم به ازاء ۱۰۰ گرم وزن بدن است . بهترين ماده غذائي براي خرگوشها، جيره هاي غذائي تجاري است که ترکيبات آن بر اساس نياز حيوان تنظيم شده است . اين جيره ها معمولا حاوي ۱۷% - ۱۴% پروتئين ، ۲۲% - ۱۲% فيبرخام و ۲۵۰۰ - ۲۱۰۰ کيلو کالري انرژي هستند.
در کنار اين مواد مي توان از سبزيجات مختلف نيز استفاده نمود و بايد توجه کرد که سبزيجات فاسد و کپک زده نباشند.
اين حيوان از نظر فيزيولوژيک شبه نشخوار کننده (Pseudoruminant) بشمار ميرود و چون ميکروفلور دستگاه گوارش آن نسبت به تغييرات اسمولاريته و PHبسيار حساس است بنابر اين تغيير نوع مواد غذائي بايد به آهستگي وطي مدت - ۴ روز انجام گيرد و هرگونه تغيير ناگهاني در محتويات جيره غذائي ، بخصوص استفاده از جيره هاي غني از کربوهيدرات مي تواند با ايجاد اختلالات شديد گوارشي سبب مرگ حيوان گردد
در مورد تغذيه خرگوش ما ميتوانيم از انواع ضايعات کشاورزي و کارخانهاي صنايع غذايي استفاده کنييم.هزينه خوراک خرگوش بسيار پايين ميباشد به صورتي که هر کيلو غذاي ان به طور متوسط به کيلويي ۱۰۰ تومان ميرسد نکته ديگر که در مورد تغذيه خرگوش بايد به ان اشاره کرد مدفوع خواري ان استخرگوشها
خرگوشها معمولا برخي از موادي که خورده اند بدون انکه هضم شود شبها دفع ميکنند و دوباره با واکنش ليس زدن معقد انها را ميخورند. خرگوشها معمولا دو نوع ماده غذايي را دفع ميکنند يکي مواد مخاطي کهاز سکوم ميايد و خرگوشها ان را ميخورند اين عمل براي ذخيره کردن اب و ويتامين انجام ميپذيرد نوع ديگر مدفوع که خشک است چهار تا ۸ ساعت پس از غذا خوردن توليد ميشود اين ماده معمولا هضم نميگردد در واقع در خرگوش مواد غذاييدر مدت ۲۴ ساعت ۲بار از لوله گوارشي عبور ميکند
● سيکل توليد مثل خرگوش
دوره فحلي در خرگوش خيلي روشن نيست ولي اين نکته مشخص شده است که خرگوش ماده براي چندين هفته گرايش به دجفت گيري داررد تخمک گذاري در خرگوش وابسته به ازاد شدن هورمون لوتئيني کننده مي باشد وتقريبا ده ساعت پس از جفت گيري و در نتيجه تحريک ناشي از ان تخمکذاري انجام ميپذيرد اين تخمک گذاري را اصطلاحا تخمک گذاري القايي مينامند .ميانگين طول دوره ابستني۳۱ روز و تعداد نوزاد در هر زايمان بين ۶-۸ عدد مي باشد .سن نخستين جفت گيري در خرگوش نر ۶-۷ ماه و در خرگوش ماده بين۸-۹ماه ميباشد دوره ابستني خرگوش۳۱ روز ميباشد که حدود ۳۵ روز بعد از زايمان دوباره جفت گيري ميکن که ۱ روز قبل از اين زمان خرگوش نر را بايد وارد جايگاه ماده کرددهر خرگوش ماده ۴ بار در سال زايمان ميکند که وزن بچه ها هنگام تولد ۱۰۰ گرم ميباشد که فاقد مو با گوش و چشماني بسته مي باشند که در سن۵-۸هفتگي از شير گرفته ميشوند طول مدت جنسي خرگوش ۳سال ميباشد
● تمايز جنسي خرگوش
▪ سوراخ تناسلي گرد ميباشد
▪ غبغب حيوان (چين پوستي جلوي گردن)پديدار ميباشد
▪ سر پستانک هاي پستالن اشکار نيست
بيضه ها به اساني ديده ميشوند فقط به اين نکته بايد توجه داشت که خرگوش که مجراي کشاله راني در خرگوش در سراسر زندگي حيوان باز است در نتيجه بيضه ها به اساني وارد محوطه شکمي ميشوند و ممکن است نتوان انها را در کيسه بيضه يافت
● حيوان ماده
▪ سوراخ تناسلي بيضوي مي باشد
غبغب حيوان بزرگ واشکاراتر ديده ميشود سر پستانکهاي پستان هاي حيوان پديدار و اشکار مي باشند
پلاک زني در مورد بچه خرگوشهاي تازه متولد شده بهترين موقع هفته اول تولد مي باشد ولي در مورد گله مولد بايد گوش نها را خال کوبي کرد
● طرز گرفتن خرگوش
خرگوش رانباد از گوش يا ۲پاي عقب ان گرفت بايد از پوست شل شانه ان را با يک دست وبادست ديگر قسمت خلفي حيوان را گرفت اگر مراقب قسمت خلفي حيوان نباشيم حيوان برگشته و موجب شکستن کمر حيوان ميشود
● حمل ونقل
حيوان را بايد در سبدهاي حمل مرغ قرار داد در هر سبد ۱۰ خرگوش
● کشتار
سيستم کشتار صنعتي خرگوش مانند مرغ مي باشد فقط در قسمت پر کني بايد پوست کني انجام ميپذيرد و بعد از کشتار حيوان بايد به مدت ۱۲ ساعت اويزران گردد تا خون اتز بدن ان خارج گردد وبعدا به صورت تک تک بسته بندي شده و به صورت منجمد راهي بازار مصرف ميشود
● بيماريهاي شايع خرگوشپاستورلوز خرگوشي
به صورذت ترشحات بيني که معمولاابه رنگکرم چسبنده مي باشد بروز ميکند وحيوان داراي تنگي نفس شده
▪ پنتوموني انزئوتيک
داراي علاعم باليني نميباشد ولي در زمان کشتاار در ششها معلوم ميشود و در حدود۲۰ در صد خرگوشهاي پرورشس درگير اين بيماري ميباشند
▪ اوتيت مديا(عفونت گوش مياني)
نشانه هاي اين بيماري عفونت گوش مياني همراه با پيچ خوردگي گردن است که پرورش دهندگان خرگوش اصطلاحا به اين نشانه گردن کج ميگويند
▪ تايزر
اين بيماري بيشتر خرگوش ها در سنيني که از شير گرفته ميشوند (بين هفته هاي ۵تا۱۰)گرفتار ميکند البته ممکن است خرگوش هاي بزرگسال نيز گرفتار شوند اين بيماري با شروع اسهال شديد بروز نموده و خرگوش ها به زودي طلف ميگردد.

● مقدمه رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند. زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان ...

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

در اين مقاله پرورش گوساله در دو قسمت عمده پرورش گوساله و مراقبت از گوساله بعد از تولد بررسي خواهد شد. ● کنترل تنفس: - بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن ...

خرگوش را مي توان در داخل منزل (بعنوان مثال در حياط) نگهداري نمود. حداقل سطح مورد نياز براي خرگوش با وزن kg ۲ حدود ۰ ۳ متر مربع است . براي خرگوشهاي با ...

● کرفس کرفس گياهيست دو ساله با ريشه اليافي و برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي دندانه دار مي باشد که از روي ريشه مي رويند . برگ کرفس حدود ۵۰ سانتيمتر رشد م ...

هويج ، گياهي است دوساله كه ريشه آن عمودي بوده و قسمت وسط ريشه گوشتي وخشبي و به رنگ زرد ميشود كه هويج مصرفي را تشكيل ميدهد. به هر ميزان كه اين قسمت ظري ...

کاهو گياهيست يک ساله ، اين گياه از حوالي اروپاي ساحلي يا آسياي مرکزي به نقاط ديگر جهان منتقل شده است .گروهي از محققين معتقدند که مبداء اصلي آن هندوستا ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

دانلود نسخه PDF - پرورش خرگوش