up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش جوجه هاي بلدرچين PDF
QR code - پرورش جوجه هاي بلدرچين

پرورش جوجه هاي بلدرچين

اصول مهم در پرورش جوجه هاي بلدرچين تازه متولد شده

مقدمه
جوجه هاي بلدرچين تازه هچ شده غالباً در طول ساعت هاي اوليه در معرض عوامل تنش زا هستند که باعث افزايش درصد مرگ و مير در جوجه هاي بلدرچين مي شود. هم چنين اين عوامل تنش زا در عملکرد نهايي تأثير مي گذارند. کنترل کيفيت هوا (نداشتن سطح غيرقابل قبولي از CO2و آمونياک) در سالن پرورش قبل از جوجه ريزي بسيار مهم است. تعيين دماي روي سطح بستر و تقريباً 2 سانتي متر بالاتر از بستر بايد انجام شود.
کمتر از 4 ساعت بعد از جوجه ريزي بايد آب و دان در اختيار جوجه هاي بلدرچين قرار گيرد. تأخير طولاني در رساندن آب و دان منجر به از دست دادن آب بدن و افت وزن جوجه مي شود. کيفيت آب، درجۀ خلوص و درجۀ حرارت آب بايد بررسي شوند. علاوه بر اضافه کردن شکر، اضافه کردن يک مکمل ويتاميني به آب در سه روز اول زندگي براي تقويت سر زندگي جوجه هاي بلدرچين توصيه مي شود. توزيع مناسب آب خوري و دان خوري ها مهم اند. بستري که به طور مناسب قبل از جوجه ريزي گرم نشده مي تواند طول عمر جوجه را کاهش دهد.
امنيت زيستي
در صورت فقدان سلامتي در جوجه ها، افزايش وزن صورت نمي گيرد. هدف هر پرورش دهندۀ بلدرچين رساندن جوجه هاي بلدرچين به بالاترين وزن ممکن است. عواملي مانند بيماري، استرس، وزن پايين، از دست دادن آب بدن مانع از نشان دادن پتانسيل ژنتيکي جوجه هاي بلدرچين مي شود. با فرض اين که جوجه هاي بلدرچين در سلامتي کامل به سالن پرورش برسند، لازم است اطمينان يابيم که سالن پرورش در حد امکان آلوده نباشد. بايد وسايلي که در سالن وجود دارد کاملاً شسته و ضدعفوني شوند و قبل از اين که جوجه جديد وارد سالن شود يک دوره چند روزه خالي بودن سالن در برنامه گذاشته شود. جوجه هاي سالم اندکي بعد از ورود به سالن آلوده با بهداشت کم، عفوني و ناخوش مي شوند. توليدکننده هاي موفق مي دانند که بيشتر تلفات به واسطۀ شيوع بيماري اتفاق مي افتد.
روز اول، مهم ترين مرحلۀ از زندگي جوجه هاي بلدرچين
24 ساعت اول زندگي جوجه، مهم ترين مرحله است. سالن پرورش يک روز قبل از جوجه ريزي بايد آماده و بازرسي شود. پارامترهاي اساسي که بايد قبل و در طول 24 ساعت اول زندگي جوجه براي تسهيل يک شروع و پايان خوب مدنظر قرار گيرند شامل موارد زير است:
کيفيت هوا
پس از امنيت زيستي مهم ترين پارامتر تهيه کردن هواي تازه، گرم و غني از اکسيژن براي جوجه هاي تازه از تخم درآمده است. ناي جوجه هاي بلدرچين در اثر قرار گرفتن داخل جعبه ها و سيني هاي جوجه کشي به سوزش مي افتد. در طي هچ شدن جوجه هاي بلدرچين غالباً براي ساعت هاي زيادي در معرض کمبود اکسيژن هستند.
مطمئن شدن از کيفيت مناسب هواي سالن (نداشتن سطح غيرقابل قبولي از CO2و آمونياک) قبل از جوجه ريزي بسيار مهم است. سطح بالا يا پايين عوامل (CO2و آمونياک) سبب سستي، کاهش آب بدن، لاغر شدن و حتي مرگ مي شود. تهويۀ ضعيف ممکن است سبب تجمع CO2و رسيدن آن به سطوح سمي شود. مسموميت شديد باعث شرايط غيرقابل برگشتي مي شود که با تهويۀ اضافي قابل جبران نيست.
حفظ کيفيت قابل قبول هواي سالن پرورش بلدرچين هنر است و به وسيلۀ تنظيم کردن پنجره ها و هواکش ها و غيره به دست مي آيد. تهويه بيش از اندازه سبب کوران و تهويه کم بخصوص در تراکم هاي بالاي پرورش سبب کمبود اکسيژن و تجمع گازهاي سمي مي شود.
دماي پرورش
طول دوره پرورش جوجه هاي بلدرچين کوتاه است. تقريباً تنظيم دماي نيمي از زندگي جوجه هاي پرورشي بلدرچين به وسيلۀ يک سيستم تنظيم دماي نابالغ که قادر به تنظيم دماي داخل بدن نيست کنترل مي شود. بخصوص در شرايطي که در معرض دماهاي بيرون قرار مي گيرند. بر طبق شرايط اقليمي واقعي و جغرافيايي بومي مديريت بايد اصلاح شود. به هر حال براي همۀ جوجه هاي بلدرچين دماي محيطي 38-37 درجه سانتيگراد (100-98درجۀ فارنهايت) براي 24 ساعت اول بايد فراهم شود.
در مواقعي که جوجه هاي بلدرچين با دماي پايين تر از دماي پيشنهادي پرورش داده شده اند، رشدشان کاهش يافته، ضريب تبديل غذايي و نسبت مرگ و مير افزايش يافته است. به دليل اندازه کوچک جثه جوجه هاي بلدرچين با کاهش جزئي در دماي سالن جوجه هاي بلدرچين بر روي يکديگر جمع شده و تعداد زيادي از جوجه هايي که در زير اين تجمع قرار مي گيرند به دليل کمبود اکسيژن دچار خفگي مي شوند.
بعد از جوجه ريزي، نگاه کردن به رفتار و الگوي پخش شدن جوجه ها، در تعيين اين که آيا دما و تهويه مناسب است کمک مي کند. درصورتي که جوجه هاي بلدرچين در نزديک منبع حرارتي جمع شوند و يا در گوشه هاي سالن بصورت توده اي تجمع يابند نشان دهنده دماي کم سالن مي باشد ولي در صورتي که جوجه هاي بلدرچين از منبع حرارتي دور شوند و يا بر روي بستر دراز بکشند نشان دهنده دماي بالاتر از نقطه راحتي آنها مي باشد. پرورش دهنده جوجه بلدرچين نياز به درک و تشخيص رفتار جوجه هاي بلدرچين در مقابل شرايط استرس را دارد.
آب
در حالت ايده آل بعد از جوجه ريزي بايد آب و دان کمتر از 4 ساعت در اختيار جوجه هاي بلدرچين قرار گيرد. تأخير طولاني در رساندن آب و دان منجر به از دست دادن آب بدن و افت وزن جوجه مي شود. هم چنين کيفيت آب، درجۀ خلوص و درجۀ حرارت آب نيز بايد بررسي شوند.
آب آلوده مي تواند باعث گسترش بيماري و اسهال شود که اين نيز منجر به کاهش آب بدن و مرگ در گله هاي جوان مي شود. اگر جوجه هاي بلدرچين براي مدت طولاني در حال انتقال بوده اند ابتدا آب را براي 3 تا 4 ساعت اول تأمين کنيد سپس خوراک پيشنهاد شده را در اختيار آنها قرار دهيد. به عبارت ديگر ضروري است که جوجه هاي بلدرچين براي مصرف آب در اسرع وقت تشويق شوند. اکثر پرورش دهندگان مقداري مادۀ شيرين کننده مانند شکر را به آب (محلول 4%) براي چند ساعت اول زندگي جوجه هاي بلدرچين اضافه مي کنند. شکر در بازيابي انرژي تخليه شده جوجه هاي بلدرچين کمک مي کند و ممکن است جوجه هاي بلدرچين را براي مصرف خوراک تحريک کند. آب شيرين هم چنين باعث باز شدن روده فشرده شده مي شود و روده را براي دريافت خوراک آماده مي کند. علاوه بر اضافه کردن شکر، اضافه کردن يک مکمل ويتاميني به آب در سه روز اول زندگي براي تقويت سرزندگي جوجه هاي بلدرچين توصيه مي شود. البته به استثناء زماني که واکسن به صورت آشاميدني داده مي شود. به آب آشاميدني طيور بايد به اندازۀ کافي کلر افزود.
محيط اطراف جوجه ها
محيط اطراف جوجه هاي بلدرچين تازه هچ شده بايد به اندازۀ مناسب بسته باشد. محيط اطراف بايد نرم و گرم و تميز باشد و به تمام جزئيات در تهيۀ اين محيط دقت شود.
تراکم جمعيت
قبل از جوجه ريزي، سرپرست پرورش بايد از اين که منطقۀ پرورش کاملاً آماده و کافي هست اطمينان يابد. هم چنين اين محيط بايد شامل فضاي کافي، دان خوري، آب خوري، کيفيت مناسب بستر و مواد تازه بستر باشد. توزيع مناسب آب خوري و دان خوري ها مهم است چرا که باعث مي شود جوجه به خوراک به راحتي دسترسي داشته باشد.
نوع بستر
دما، بافت و گنجايش جذب رطوبت بستر همه مي توانند بر توانايي جوجه هاي بلدرچين تازه هچ شده براي بقاء و خوب رشد کردن در محيط جديدشان اثر بگذارند. جوجه هاي بلدرچين قادر به از دست دادن مقداري از دماي بدنشان از طريق پوست و شش هايشان در تماس با بستر هستند. بنابراين بستري که به طور مناسب گرم نشده قبل از جوجه ريزي مي تواند به طور برجسته بقاي جوجه را کاهش دهد. در مکان هايي که هوا سرد است توصيه مي شود براي گرم نگه داشتن ناحيۀ پرورش براي 24 ساعت قبل از جوجه ريزي بستر گرم شود. براي ارزيابي دماي بستر از يک دماسنج مي توان استفاده کرد.
نويسنده: سبحان قاسميان

● مقدمه رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند. زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان ...

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

در اين مقاله پرورش گوساله در دو قسمت عمده پرورش گوساله و مراقبت از گوساله بعد از تولد بررسي خواهد شد. ● کنترل تنفس: - بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن ...

جوجه‌کشي قلب پرورش محسوب مي‌شود و محل توليد موجود زنده براي پرورش است. هر چه شرايط جوجه‌کشي مناسب تر باشد علاوه بر درصد جوجه‌دهي بيشتر، کيفيت جوجه برا ...

● کرفس کرفس گياهيست دو ساله با ريشه اليافي و برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي دندانه دار مي باشد که از روي ريشه مي رويند . برگ کرفس حدود ۵۰ سانتيمتر رشد م ...

هويج ، گياهي است دوساله كه ريشه آن عمودي بوده و قسمت وسط ريشه گوشتي وخشبي و به رنگ زرد ميشود كه هويج مصرفي را تشكيل ميدهد. به هر ميزان كه اين قسمت ظري ...

کاهو گياهيست يک ساله ، اين گياه از حوالي اروپاي ساحلي يا آسياي مرکزي به نقاط ديگر جهان منتقل شده است .گروهي از محققين معتقدند که مبداء اصلي آن هندوستا ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

دانلود نسخه PDF - پرورش جوجه هاي بلدرچين