up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش انگور PDF
QR code - پرورش انگور

پرورش انگور

نكاتي درباره پرورش انگور (مو)

مو vitaceae تيره
vitis vinifera L نام لاتين
grape vine نام انگليسي
درخت انگور-مو نام فارسي
انگور يکي از ميوه هايي است که از زمانهاي بسيار قديم مورد استفاده قرار ميگرفته است.به طور کلي 2نظريه متفاوت در مورد انگور وجود دارد،عده اي معتقدند که حتي پيش از پيدايش غلات مورد استفاده بشر قرار گرفته است.عده اي ديگر ديرينگي انگور را در حدود 6تا7هزارسال تخمين ميزنند.
انگور درختچه اي بالارونده که به کمک پيچک هاي خود به سهولت از موانع و درختان مجاور بالا ميرود و درازاي ان به 10 الي 15 متر ميرسد ساقه ان گره دار و برگهايش متناوب داراي دمبرگ دراز شامل 5لوب دندانه داربه رنگ سبز تيره در سطح فوقاني برگ پهنک کرک دار و مايل به سفيد در سطح تحتاني پهنک است.گلهاي کوچک و مجتمع به صورت خوشه مرکب دارد کاسه گل ان 5 دندانه جام ان مرکب از 5گلبرگ ازاد و 5پرچم است.ميوه ان سته و گوشتدار است و پس از رسيدن داراي طعم شيرين ملايم و رنگهاي متفاوت به تناسب نژادهاي مختلف ميگردد.
نياز به اب و هواي گرم و معتدل دارد،سيستم ريشه اي عميق دارد و نياز ابي متوسط است به خشکي مقاومت دارد مخصوصا اگر در خاکهاي عميق استقرار يابد،به رطوبت مقاومت پاييني داردو نسبت به باد اگر روي داربست باشد مقاومت متوسط تا خوبي دارد.گرده افشاني با باد انجام ميشود و نياري به حشره نيست شرايط گرم و خشک گرده افشاني و ميوه دهي را بهبود ميبخشد
ازدياد مو
ازدياد مو به دو صورت انجام ميشود:الف)ازدياد غيرجنسي:۱ قلمه زدن براي اينکار هرگاه در پاييز خواستيم قلمه بزنيم از شاخه هاي سال جاري که مقداري هم شاخه ۲ساله داشته باشد استفاده ميکنند قسمت ۲ ساله را در اگور کاري کليد مينامند. طول قلمه ها را ۶۰ تا ۸۰ سانتيمتر ميگيرند.بعد از بريدن در پاييز انها را در زير ماسه نرم مرطوب و نسبتاً سرد تا بهار نگه مي دارند. در بهار و زمان درخت کاري انها را ابتدا مدت ۴۸ ساعت در داخل اب مي خوابانند به طوري که کاملاً در اب غرق باشند انگاه انها را مي کارند. قلمه ها را مي توان در اذر يا دي ماه هم گرفته و در سرماي ۴ درجه و هواي مرطوب تا بهار نگه داشت با گرم شدن هوا از سردخانه دراورده شپش انها را کاشت.اگر بخواهند در بهار قلمه بگيرند بايد از شاخه هاي يک ساله استفاده شود که همراه چند سانتيمتر از شاخه چند ساله(کليد) است.
۲ خوابانيدن:شاخه هاي دراز يکساله يا امسال را در پايز زير خاک ميکنند و به گياه فرصت ميدهند که ريشه بدهد . حتي هر جوانه اش به گياه تازه اي تبديل شود.هميشه قويترين شاخه يکساله را انتخاب ميکنند.روش خوابانيدن بهترين نتيجه را ميدهد و همچنين گياه توليد شده زودتر به بار مينشيند.
۳ پيوند:در درخت انگور از پيوند اسکنه استفاده ميشود زمان پيوند فصل پاييز است و درخت پايه فرتوت را از نزديکي خاک بريده در مقطع ان شکافي ايجاد کرده و جوانه يا پيوندک را در شناف قرار ميدهند.
۴ ازدياد به وسيله جوانه:يک جوانه را که خوب رشد کرده با يکي دو سانتي متر چوب در سمت راست و چپ ان بريده و در داخل يک خاک گلدان افقي گذاشته و فشار ميدهند به طوريکه داخل خاک فرورفته تنها جوانه از خاک بيرون باشد.گلدان را بايد در اطاق گرم گذاشت چون جوانه براي رشد به خاک گرم احتياج دارد.
ب)ازدياد جنسي:ازدياد به وسيله بذر اين روش زيان معمول نيست و بيشتر براي اجاد واريته هاي تازه انگور استفاده ميشود.
تنک کردن نگور (مو)
تنک کردن عبارتست از کم کردن تعداد خوشه هاي گل يا ميوه.اين عمل اثر حتمي بر بالا بردن کيفيت انگور دارد.با هرس ملايم يعني باقي گذاشتن تعداد زيادتري جوانه مرکب بر روي بوته در فصل زمستان.وسپس تنک کردن تعدادي از خوشه هاي گل در فصل بهار عملا نسبت برگ به گل بالا ميرود يعني براي هر خوشه تعداد زيادتري برگ روي بوته باقي مي ماند که از طريق مقدار بيشتري مواد قندي به حبه ها رسيده و درشت تر ميشود.باقي گذاشتن تعداد زيادتري برگ روي بوته نه تنها باعث تغذيه بهتر خوشه ميشود بلکه خود گياه نيز به طور کلي از مواد غذايي بيشتري برخوردار خواهد شد.از انجا که تنک کردن عبارتست قطع بعضي از قسمت هاي زنده و فعال گياه داراي اثري مشابه هرس دارد يعني واکنش گياه در برابر تنک کردن عبارت خواهد بود از تمرکز بيشتر مواد به قسمتهاي باقيمانده.درعين حال طي تنک کردن از سطح برگ کم نميشود اين عمل نه تنها باعث تضعيف گياهنميشود بلکه باعث تقويت گياه ميشود.بنابراين تنک به مراتب بهتر و بيشتر از هرس کردن کيفيت ميوه را بالا ميبرد.
با تنک کردن صحيح عملا ميتوان ظرفيت ميوه دهي بوته را افزايش داد زيرا سطح برگ بيشتر باعث تقويت تدريجي ان شده و به تدريج ميتوان خوشه هاي بيشتري را روي بوته باقي گذاشت.
خوشه هاي بوته هاي تنک شده کمتر دچار پوسيدگي و قارچ زدگي ميشوند و معمولا هزينه برداشت به دليل همزمان رسيدن پايين مي ايد.
تنک کردن گل:
تنک کردن خوشه گل معمولا در زماني بين ظهور برگ تا باز شدن گلها انجام ميگيرد.نسبت تعداد برگ به خوشه افزايش مي يابد.به هنگامي که پرچم و مادگي در حال تشکيل باشند افزايش تعداد برگ باعث ميشود که مواد قندي بيشتري به خوشه باقيمانده برسد و تعداد حبه هاي سالم در خوشه بالا رفته و خوشه ها پرپشت ميشود.تنک کردن خوشه گل در اوايل بهار و به محض ظهور گلها انجام پذيرد.برتري اين روش بر ديگر تنک کردن ها اين است که خوشه هاي گل باقيمانده مدت طولاني تري از بالا رفتن نسبت برگ به خوشه استفاده مي کنند.
تنک کردن خوشه ميوه:
در اين نوع تنک کردن خوشه ها پس از تشکيل حبه از شاخه جدا ميشوند.اين روش بر روي تعداد حبه و يا طول ان اثر مستقيمي ندارد.در واقع خوشه هاي کوچک يا بسيار بزرگ و خوشه هاي که شکل مناسبي ندارند جدا ميشود.بديهي است که خوشه هاي باقيمانده از موتد غذايي بيشتري برخوردار شده و حبه هاي ان درشت تر ميشود.اين روش براي تنظيم ميزان محصول ارقامي به کار ميرود که بيش از حد محصول ميدهند.
تنک کردن حبه:
مقداري از انتهاي خوشه بطوري که تعداد دلخواهي از حبه ها باقي بماند قطع ميشود.با اجراي اين روش در صورتي که بلافاصله پس از تشکيل حبه ها عمل تنک کردن انجام شود حبه هاي باقيمانده ۳۰٪اضافه وزن پيدا مي کنند.تاخير در انجام تنک کردن باعث ميشود از ميزان اضافه وزن کاسته شود و به ۱۰ تا ۲۰٪ برسد.معمولا در بيشتر ارقام خوشه ها را به گونه اي کوتاه مي کنند که حدود ۸۰ تا۱۰۰ حبه باقي بماند
پيش رس کردن انگور:
در بعضي از مناطق گرم توليد رنگ در پوست به دليل گرماي زياد به اندازه طبيعي و مردنظر نميرسد.براي رفع اين مشکل ميتوان از اتفن يا اتيلن(که باعث ازاد شدن تدريجي اتيلن در گياه ميشود) باغلظت ۲۰۰ تا ۲۰۰۰قسمت در ميليون استفاده کرد بهترين زمان هورمون اشي ۱يا ۲ هفته پس از شروع تغييررنگ در پوست حبه است.
اتيلن به صورت گازي است و مصرف ان در محيط سربسته و انبارها س از برداشت امکان پذير بوده و براي استفاده از اين گاز در مزارع از افتن استفاده ميشود.
به تعويق انداختن رسيدگي:
به دليل همزمان رسيدن انگورهاي مناطق مختلف معمولا با قيمت ايين به فروش ميرسد به کارگيري از بعضي هورمونها رسيدن ميوه را به تعويق مي اندازد.يکي از هورمونها اکسين است يا غلظت ۵ ۲تا۲۵ قسمت در ميليون رسيدن ارقام بيدانه را تا حدود ۱تا۳ هفته به تاخير مي اندازد.زمان هورمون پاشي پس از تشکيل ميوه در اوايل فصل رشد است.
ازدياد حجم حبه هاي انگور
بعضي از هورمون هاي گياهي در صورتي که با غلظت مناسب و در زمان مناسب روي خوشه ها پاشيده شوند اثري مشابه حلقه برداري (ازدياد حجم حبه ها)دارند.اگر هورمون پاشي با حلقه برداري باشد اثر ان تشديد خواهد شد.ژيبرلين يکي از هورمون هايي است که در بزرگ شدن حبه ها نقش دارد.
ژيبرلين به صورت قرص هايي سفيدرنگ با نام تجاري برلکس موجود است هر قرص حاوي ۱گرم ماده موثر خواهد بود اين قرص ها قابل حل در اب بوده و به دو طريق در اختيار گياه قرار ميگيرد:يکي فروبردن خوشه انگور در محلول و ديگري پاشيدن محلول برروي بوته.روش دوم اسانتر بوده اما اجراي ان ميزان مصرف هورمون را بالا برده.اين ماده بسيار سريع الانتقال در گياه بوده و به هر نقطه اي پاشيده شود به خوشه ميرسد.محلول پاشي رسيدن انگور را تا ۱هفته به تاخير مي اندازد و تا حدودي از ميزان مواد جامد محلول در حبه(قند)ميکاهد.
در بيشتر کشورها ارقام بيدانه را ۲بار محلول پاشي ميکنند:بار اول در ابتداي ظهور گلها باغلظت۵ ۲ تا ۲۰ قسمت در ميليون به منظور تنک کردن خوشه و بار دوم پس از لقاح تقريبا دو هفته پس از هورمون پاشي اول با غلظت ۲۰ تا۴۰ قسمت در ميليون به منظور ازدياد حجم حبه.به اين ترتيب تعداد حبه در خوشه کم شده اما حبه هاي باقيمانده بسيار درشت ميشوند
جلوگيري از ريزش گل انگور
براي جلوگيري از ريزش گل ۳تا ۶روز پس از باز شدن گلها محلول ۲ تا ۱۰ قسمت در ميليون اکسين استفاده کرد.براي دستيابي به نتيجه مطلوب تر بايستي خوشه ها را کامل به اين محلول اغشته کرد
نتيجه ناشي از محلول پاشي مساوي در پاره اي از اوقات بهتر از حلقه برداري است.محلول پاشي در زماني که گل ها باز شده اند باعي تشکيل ديواره بذر در ارقام بيدانه شده و بذرهايي پوک توليد ميکند.
محلول پاشي با غلظت بيشتر از ۱۰ قسمت در ميليون باعث ايجاد سوختگي در برگ ميشود.
از اکسين هاي ديگر مانند اسيد نفتوکسي استيک ميتوان استفاده کرد.
براي جلوگيري از بذرهاي پوک ميتوان از ژيبرلين استفاده کرد.ژيبرلين اثر دوجانبه اي روي رشد ميوه دارد.اگر پيش از باز شدن گلها و تلقيح مادگي بر روي گل پاشيده شود مادگي از بين رفته و باعث ريزش ميوه ميشود اما اگر تلقيح شده باشد ديگر اثري روي مادگي ندارد و باعث ازدياد حجم ياخته ميشود که در نتيجه حبه ها درشت تر ميشود.
تاثير مواد تنظيم کننده رشد بر انگور
استفاده از هورمون هاي گياهي به منظور بالا بردن ميزان محصول و کيفيت انگور از ۲۰ سال پيش اغاز شده است.۴هورمون موثر بر انگور از بين هورمون هاي ازمايش شده:
الف)اين گروه در صورتي که با غلظت معين و در زمان مشخص به کار روند اثري شبيه حلقه برداري دارند و اگر همزمان با حلقه برداري صورت گيرد اثر ان تشديد ميشود که شامل از گروه اکسين ها اسيدکلروفتوکسي استيک از گروه بازدارنده ها کلرواتيل تري متيل امينيوم کلرايد از گروه ژيبريلين اسيد ژيبريليک
ب)از گروه اتيلن اتفن که باعث تسريع در رسيدن حبه ها و ايجاد رنگ در حبه ميشود
حلقه برداري انگور
عبارتست از برداشتن يک لايه پوست درخت و يا زخم کردن ان باعث بالابردن باردهي و کيفيت انگور ميشود.قطر اين لايه حدود ۲ ميليمتر و کلفتي ان به ضخامت پوست بدون صدمه زدن به چوب ميباشد.حلقه برداري بر روي شاخه نازکتر به علت تاخير در ترميم زخم و مشکل بودن عمل توصيه نميشود.اثر حلقه برداري بر روي تنه در تمام گياه ظاهر ميشود اما اگر بر روي بازو انجام شود فقط همان بازو تحت تاثير قرار ميگيرد.
در حلقه برداري پوست تنه بايد به طور کامل برداشته شود به طوري که رابطه پوست بالا با پايين به طور کامل قطع شود.اثر اني حلقه برداري اين است که مانع جريان شيره پرورده از پايين به بالا ميشود . مواد خامي که توسط ريشه جذب ميشود و از طريق اوند چوبي بالا ميرود در برگ به شيره پرورده تبديل شده و در مسير برگشت که از طريق اوند ابکش صورت ميگيرد به مانع برخورد کرده و در بالاي محل زخم انباشته ميشود.در اثر اين فرايند قند و هورمون هاي گياهي و نشاسته بيشتري به قسمت بالاي زخم ميرسد.
زخم را به گونه اي بايد ايجاد کرد تا سريع التيام پذيرد يعني قطر حلقه نبايد زيادتر از ۲تا۳ ميلمتر باشد در غير اينصورت مدت زيادي براي بهبودي زخم لازم است و ممکن است درخت ضعيف يا خشک شود.به طور معمول ۱يا ۲ماه بعد زخم توسط لايه زاينده التيام پذيرد.
اهداف حلقه برداري
۱ بالا بردن درصد به ميوه نشستن گياه به عبارتي جلوگيري از ريزش گل:زمان انجام چند روز پيش از ظهور گلها يا پس از دوران گلدهي.پس از انکه ريزش طبيعي شروع شد اثري ندارد.
۲ بزرگ شدن جبه:زمان انجام بايد با بزرگ شدن حبه ها همزمان باشد اين زمان نمي پس از ريزش طبيعي گلهاست.
۳ تسريع در رسيدن ميوه:در اوايل دوره رسيدن حبه ها يعني هنگامي که انباشت مواد قندي اغاز شده
از چاقوي دولبه گوناگوني استفاده ميشود.براي انجام حلقه برداري چاقو دولبه را در پوست تنه فرو کرده و حلقه وار به دور تنه ميکشند به طوري که لايه از پوست به طور يکنواخت از تنه جدا شود.براي شاخه هاي نازکتر نوعي قيچي به شکل گازانبر که با قرار دادن شاخه بين لبه هاي ان و وارد اوردن فشار و چرخاندن ان پوست از شاخه جدا ميشود قطر پوست نبايد بيش از ۲ تا ۳ ميليمتر باشد و بايد به طور کامل پوست جدا شود به طوري که رابطه بالا با پايين قطع شود و نبايد چوب تنه جدا شود چرا که باعث از بين رفتن اوند چوبي شده و اب و مواد معدني از ريشه بالا منتقل نميشود.
هرس:
وقتيکه طول شاخه هاي درخت انگور بيش از حد باشد از قدرت ريشه ها براي رسانيدن مواد غذايي کاسته ميشود لذا هرس ساليانه براي جلوگيري از طويل شدن بيش از اندازه درخت ضرورت دارد.
مهمترين هرس هاي درخت انگور عبارتند از ۱ هرس پاييزي:مستقيما پس از برداشت ميوه ها صورت ميگرد و در ان شاخه هاي که ميوه داده اند در پاييز کوتاه ميکنند.
۲ هرس اصلي:مهمترين هرس براي تمام درخت انگور بويژه براي شاخه اصلي که ادامه دهنده تنه درخت است در اين هرس از ان مقداري که تنه امسال در روي شاخه اصلي رشد کرده ۵ تا ۶ جوانه و حداکثر ۸ جوانه را باقي گذاشته بقيه را بريده و حذف ميکنند. در مورد شاخه هاي جانبي که خوب رشد کرده اند هم باز براي ان مقدار که امسال رشد کرده ۲ يا ۳ جوانه براي هر شاخه باقي گذاشته و بقيه را هرس ميکنند تنها همين جوانه هاي باقيمانده روي تنه اصلي و شاخه هاي فرعي هستند که در بهار اينده رشد کرده و ميوه ميدهند. بهترين زمان هرس اصلي اذر دي و بهمن است مشروط بر اينکه زمان انجام ان هواي منطقه از ۸ درجه زير صفر گرمتر باشد.اين هرس نبايد ديرتر انجام گيرد. در هرس زمستاني درخت انگور برخلاف هرس ساير ميوه ها شاخه ها را بلافاصله از بالاي جوانه نميبرند بلکه حدود ۲ سانتيمتر بالاي جوانه را هم باقي ميگذارند در غير اينصورت بالاترين جوانه خشک ميشود.
۳ هرس فرم دادن:تنها در نهالهايي که تازه کشت شده اند در سالهاي اول و دوم انجام ميگيرد. لذا در بهار براي نهال تنها ۳ جوانه باقي ميگذارند پس از اينکه جوانه ها رشد کردند و طول يکي از شاخه ها به ۲۰ سانتيمتر رسيد ان را به عنوان تنه اصلي پذيرفته و شاخه هاي ديگر را از ته ميبرند. در صورت لزوم سال بعد نيز به شاخه اصلي اجازه رشد داده و شاخه هاي جانبي را که در ارتفاع نمتر از ۵۰ سانتيمتر رشد کرده اند قطع ميکنند.بدين وسيله درختان انگور به ارتفاع ۵ ۱تا۲ متر ايجاد مي کنند.
۴ هرس برگ:اين هرس فقط در درختان انگور کوتاه قد(۵ ۱تا۲متر)و در اواخر بهار صورت ميگيرد. در اين هرس تنها برگهاي زيادي که مانع تابش مستفيم نور خورشيد به خوشه هاي انگور قسمت مياني تاج درخت ميشوند با دست چيده و دور مي اندازند.
بيماريها و افات:بيماري هاي درخت انگور به ۳ دسته حيواني قارچي و ويروسي تقسيم ميشوند.انگلهاي حيواني که مهمترين ان شپشک مو است که هم ريشه و هم برگ ها را الوده ميکند که براي مبارزه با ان بيشتر از سموم سيستيک استفاده ميکنند. انگلهاي قارچي که ميتوان ار کپک خاکستري نام برد که در درجه اول به حبه هاي انگور و سپس به برگ و چوب انگور حمله ميکند.اسپور ان روي چوب درخت انگور تمام سال زنده مانده و به محض مساعد شدن محيط فعاليت مجدد خود را از سر ميگيرد سفيدک دروغي که روي برگ مو به صورت لکه سفيد کوچکي به قطر تقريبي ۱ سانتي متر ظاهر شده و کم کم زرد و مثل روغن يا شيشه قابل عبور نور ميشود. سفيدک حقيقي که به محض سر اوردن گياه از خاک ميتواند انرا الوده کند به صورت پودري سفيدرنگ در سطح برگهاي جوان ظاهر شده و مانع رشد ان ميشود و اندکي بعد گياه به دور خودش ميپيچد.بر ضد همه بيماري هاي قارچي ميتوان با قارچکش هاي گوگرددار مبارزه نمود.کمبود عناص کافي البته کمبود برخي عناصر معدني نيز ظاهري شبيه به بيماري به برگ ميدهد که با حل کردن عناصر مورد نظر در اب و استفاده به عنوان کود برگي روي درختان و برگهايشان علائم فوق را از بين برد.
کاشت انگور
در پاييز و پيش از کاشتن نهالهاي انگور نخست روي زمين کودهاي معدني و الي را به مقدار لازم ريخته انگاه با يک شخم عميق انها را به زير خاک ميفرستند.سپس زمين را به صورت جوي پشته در مي اورند نهالها را روي پشته و کنار جوي کاشته ميشود.هنگام کاشت چاله ها را به عمق حدود ۵۰cm کنده نهالها را در انها مي کارند چاله که در انها نهال کاشته ميشود به صورت ۵۰*۵۰کنده و داخل انها مقداري کمپوست کهنه و فسفر و اهک ميريزند اين مواد براي رشد نهالها مفيدند ولي نبايد زياده روي نمود که نهالها صدمه ديده و ريشه هايشان بسوزد در باغهاي بزرگ نهالها را با فاصله ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتي متر از يکديگر ميکارند و بر روي سيم ميبندند.
بهترين زمان براي کاشت نهال اوايل بهار يعني پيش از باز شدن جوانه هاست. نهال را طوري ميکارند که حداقل ۲جوانه اش داخل خاک مانده ولي سرشان حدود ۵ سانتيمتر خارج از خاک باشد و سپس چاله ها را با مخلوطي از خاک و کود پر کرده سر نهالها را حدود ۱سانتيمتر ميبرند.پس از اتمام خاک ريزي خاکهاي اطراف نهال را به شدت فشار ميدهند و به دنبال ان به شدت ابياري ميکنند.کودها را همه ساله بايد به نهال داد ولي نه در کنار گياه يا در سطح چاله هاي قبلي بلکه در فاصله اي متناسب با رشد ريشه هايشان و دور از تنه.
بعد از رفع خطر سرماي بهار و کمي پيش از باز شدن جوانه ها بدون توجه به ارتفاعي که نهال رسيده انرا از بالاي جوانه سوم ميبرند به طوري که براي نهال ۳جوانه باقي بماند در بهار يا تابستان پس از انکه جوانه ها رشد کردند به محض اينکه يکي از انها به ۲۰سانتيمتر رسيد دو جوانه ديگر را از ته هرس ميکنند و جوانه ۲۰ سانتي متري را يه عنوان شاخه اصلي بحساب اورده و به قيم مبندند.در اواخر پاييز شاخه اصلي را به ۶ جوانه ميرسانند و شاخه هاي ديگر را هرکدام به ۲جوانه محدود ميکنند.اين هرس بايد همه ساله به همين ترتيب تکرار شود تا شاخه اصلي درازاي مورد نظر برسد.
هرگاه نهال از بازار خريداري شده باشد انرا تا ۲۴ ساعت داخل اب ميخوابانند به طوريکه اب انها را خوب بپوشاند. سپس ان را بيرون اورده يکساعت در هواي ازاد گذاشته سپس فورا انها را در محل اصلي به روش بالا کاشته و اب فراوان ميدهند.
کودهاي مورد نياز انگور
الف)کودهاي معدني:ازت براي کوددهي باغهاي انگور استفاده ميشود که ميتوان به عنوان کودبرگي با غلطت ۱درصد هم داد.زياده روي در دادن کودهاي ازته اثرات منفي در رشد دارد که مهمترين انها عبارتند از رشد بيش از حد و بهم زدن رشد طبيعي گلها ودر نتيجه کم شدن محصول و حساسيت گياه در مقابل سرماي زمستان.
فسفر به عنوان کود فسفره از سوپر فسفات استفاده ميشود که در اب محلول است.
پتاسيم:براي ساختن ساختمان برگها و چوبي و سخت شدن شاخه بويژه ساقه ها و همچنين براي رسيدن شاخه هاي انگور وجودش لازم است.
منيزيم:يکي از کودهاي اصلي مورد نياز است وجودش در برگها براي ساختن کلروفيل و در نتيجه جذب co2 از هوا وتبديل ان به قند ضروري است و معمولا به صورت سولفات منيزيم به زمين داده شده که براحتي در اب حل ميشود.
کلسيم:از کودهايي است که انگور شديدا به ان وابسته است و بايد همه ساله به مقدار لازم به باغهاي انگور داد
ب)کودهاي الي:ار لحاظ مواد غذايي در درجه دوم اهميت قرار دارند مهمترين تاثير انها بر روي خاک بهتر کردن خواص فيزيکي است که از راهاي زير انجام ميشود:۱ بهتر کردن ساختمان بافت خاک ۲ فعال کردن ميکروارگانيسم خاک ۳ تنظيم نسبت اب به هوا در داخل خلل و فرج خاک.
مقدار کود مورد نياز جهت درختان بارده به قرار زير است:اوره۵۰۰کيلوگرم در هکتار سوپر فسفات ۵۰۰کيلوگرم در هکتار کود حيواني۳۰تن در هکتار براي درختاني که در حال حداکثر ميوه دادن هستند۲۵۰ کيلو سولفات پتاسيم در سال ميباشد
کود الي را معمولا در پاييز يا زمستان يکباره ميدهند کودهاي معدني را نبايد يکباره داد.انها را ميتوان در ۳بار هر دفعه به فاصله ۲ماه به زمين داد.کود ازته را از اول شهريور نبايد به تاکستانها داد چون باعث ادامه رشد و در نتيجه نارس ماندن چوب درختها ميشود.

● تاريخچه: انسان در طول هزاران سال از انگور استفاده کرده است. قدمت مصرف انگور به عصر برنز بر مي گردد. شاعر يوناني به نام هومر که حدود ۷۰۰ سال قبل از م ...

اسکلت بخشي از گلخانه است که پوشش پلاستيکي يا شيشه اي را نگه ميدارد. اسکلت گلخانه بايد محکم و سبک بود و در عين حال ارزان و با دوام باشد و تا حد امکان س ...

انگور: Grape Seed Extract انسان در طول هزاران سال از انگور استفاده كرده است. قدمت مصرف انگور به عصر برنز بر مي گردد. شاعر يوناني به نام هومر كه حدود 7 ...

● مقدمه رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند. زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان ...

● کرفس کرفس گياهيست دو ساله با ريشه اليافي و برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي دندانه دار مي باشد که از روي ريشه مي رويند . برگ کرفس حدود ۵۰ سانتيمتر رشد م ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

براي نخستين بار در ايران صدف مرواريدساز لب سياه تکثير شد مرواريد طبيعي يکي از جواهرات بسيار مهم و قيمتي از دوران باستان به شمار مي رود و به همين دليل ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

دانلود نسخه PDF - پرورش انگور