up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله پروتئين هاي گروه I PDF
QR code - پروتئين هاي گروه I

پروتئين هاي گروه I

پروتئين هاي درمانگر

پروتئين ها در بدن داراي نقش بسيار مهم و گسترده اي در فرآيندهاي بيولوژيک، انتقال مواد به درون سلول ها و بيرون از آن، تشکيل رسپتورها، تسريع واکنش هاي بيوشيميايي و فرآيند سيگنالينگ بر عهده دارند. تاکنون ۲۵۰۰۰ الي ۴۰۰۰۰ ژن در بدن انسان تخمين زده شده است و با برآورد نقش ژن ها و تعداد زيادي از پروتئين هاي حياتي که خود بر مبناي تغييرات ساختماني مولکول هاي بسيار زيادي را توليد مي کنند ميتوان به تعدد بيشتر آنها در بدن پي برد.
از ديدگاه پزشکي نوين اگر هريک از اين مولکول هاي حياتي و يا پروتئين ها دچار تغييراتي شوند که کارآيي آنها تغيير نمايد، اين امر موجب بروز ناهنجاري در سيستم بيولوژي و يا موتاسيون آنها منجر خواهد شد. از ديدگاه درماني نيز اين امر امکان ورود و بکارگيري بسياري از مولکول هاي درمانگر پروتئيني جديد را به همراه خواهد داشت. در حال حاضر بيش از ۱۳۰ پروتئين و يا پپتيد درماني وجود دارد که کاربرد درماني آنها توسط FDA تاييد شده است. پروتئين هاي درمان کننده نسبت به مولکول هاي کوچک دارويي از مزاياي ويژه اي برخوردارند. پروتئين ها اغلب داراي عملکرد بسيار اختصاصي و پيچيده اي هستند که از اين نظر نسبت به مواد شيميايي ساده داراي مزيت هستند. ثانيا از آنجايي که داروهاي پروتئيني داراي عملکرد بسيار اختصاصي هستند. لذا بر روي ساير فرآيندهاي بيولوژيک غير مرتبط اثر سوئي نخواهند گذاشت و از اين نظر کمتر داراي عوارض جانبي هستند.
همچنين بدليل آنکه پروتئين هاي طبيعي مطابقت با بدن خواهد داشت لذا مصرف آنها با تحمل بالا تر و پاسخ ايمني کمتري خواهد بود. در مواردي که بيماري مربوط به نقص و يا تغيير يک ژن باشد، کاربرد پروتئين هاي درمانگر مشابه ژن ها عمل خواهد کرد و در اين موارد ديگر نيازي به ژن درماني که همراه عوارض جانبي نيز مي باشد نيست. همچنين FDA فرآيند بررسي و تاييد کاربرد پروتئين هاي درمانگر را نسبت به فرآورده هاي متداول دارويي سريع تر انجام ميدهد. در يک مطالعه اي که مربوط به مقايسه طول زمان بررسي بين ۳۳ پروتئين دارويي و ۲۹۴ مولکول دارويي که براي اخذ تاييديه از FDA در طي سال هاي ۱۹۸۰ الي ۲۰۰۲ ارسال بود انجام گرديد مشخص شد که اين طول زمان براي پروتئين هاي دارويي تقريبا يک سال سريع تر مي باشد.
در ضمن چون پروتئين ها از نظر عملکرد و ساختار شکل گيري بسيار اختصاصي هستند، لذا شرکتهاي دارويي طول دوره پتنت بيشتري براي آنها درخواست مي کنند. دو مزيت اخير که براي پروتئين هاي درمانگر وجود دارد سبب شده تا دور نماي اقتصادي بسيار جالبي براي آنها نسبت به داروهاي متداول ترسيم شود. اکثر داروهاي پروتئيني حاصل فناوري DNA نو ترکيب است مگر برخي از موارد کم مانند آنزيم هاي پانکراس و يا مهار کننده هاي آلفا ۱ پروتئاز که از استخراج بافت هاي حيواني و پلاسماي انساني بدست مي آيد. سيستم هاي بيولوژيکي که از آنها پروتئين هاي نوترکيب بدست مي آيند عبارت از انواع باکتريها، مخمرها، سلول هاي جانوري و حشرات و گياهي و سلول هاي حاصل از حيوانات دستکاري شده ژنتيکي ميباشد. مرحله ديگري که از اين پروتئين ها ميتوان فرآورده هاي اصلاح شده بدست آورد عبارت از بهينه کردن آنها بر مبناي گلايکوزيله کردن، فسفريلاسيون و تجزيه پروتئوليتيک ميباشد. بطور مثال باکتري ها نميتوانند واکنش هاي گلايکوزيله شدن انجام دهند.
لذا بر مبناي هر يک از تغييرات فوق ميتوان پروتئين اصلاح شده اي با مزاياي بيشتري را بدست آورد. بطوريکه پروتئين هاي گليکوزيله شده داراي طول عمر بيشتر با خواص ايمني زايي تشديد شده مي باشند. بطور مثال فرآيند گليکوزيله شدن در مولکول اريتروپوئيتين سبب افزايش طول اثر آن مي شود. شايد مولکول انسولين اولين دارويي بود که بر مبناي آن تمايل به تغييرات و بهينه سازي آن ايجاد شد. سابق بر اين انسولين حاصل استخراج و خالص سازي از پانکراس بود و اين نوع فراورده ها حد اقل سه عدم مزيت را با خود داشت. اول آنکه محدوديت حيواني براي استخراج براي آنها وجود دارد و ثانيا هزينه اين نوع استخراج از حيوان زياد و نيازمند صرف وقت بوده و ثالثا در برخي مواقع نسبت به اين نوع فراورده ها آلرژي همراه پاسخ عدم تحمل پذيري همراه است.
اين محدوديت ها باعث شده بود تا تحقيقات بر مبناي جدا سازي ژن توليد کننده انسولين انساني حاصل و سپس آنرا در E.Coli به نوعي با مهندسي ژنتيک وارد نمايند که سبب توليد انسولين انساني از طريق فناوري DNA نوترکيب بشوند. در نهايت اين فناوري موجب تهيه صنعتي انسولين انساني با مزاياي کم هزينه تر و در دسترس تر و با حالت خطر کمتر و با ايمني زايي همراه بشود. اين فراورده در سال ۱۹۸۲ توسط FDA تاييد شد. پروتئين هاي نوترکيب نسبت به ساير پروتئين ها داراي مزيت هايي هستند. يکي از اين مزيت ها آن است که نسخه کپي شده و بازنويسي شده از ژن انساني ميتواند همانند دقيقي از ترکيب طبيعي بدن باشد و بطور اختصاصي عمل نمايد و نسبت به آن نيز واکنش ايمني کمتري در بدن داشته باشد. ثانيا پروتئين هاي نوترکيب بطور موثرتر و با هزينه کمتري و با فراواني بيشتري توليد مي شوند. يکي از موارد کاربرد فرآورده هاي نوترکيب در درمان بيماري گوشه (gauchet) است. اين عارضه ژنتيکي و نقص متابوليکي ليپيدي در اثر کمبود آنزيم بتا گلوکوروسربروزيداز بوجود مي آيد و سبب بزرگ تر شدن کبد و طحال مي گردد و در پوست بدن نيز زخم هايي همراه رنگ دانه هايي ايجاد مي شود. اين آنزيم در ابتدا از جفت انساني استخراج و حاصل مي شد .
براي درمان يک بيمار در سال نياز بود تا اين آنزيم از ۵۰۰۰۰ جفت انساني استخراج و خالص سازي شود که از نظر عملي کار بسيار زيادي لازم بود. آنزيم بتا گلوکوروسربروزيداز بصورت نو ترکيب تهيه شد و اين آنزيم با اين فناوري نه تنها به حد کافي توليد ميشود بلکه خطر انتقال عوامل ويروسي نيز از بين رفت. مزيت ديگر کاربرد فرآورده هاي نوترکيب عبارت از امکان بهينه سازي در اين نوع پروتئين ها است. در اين زمينه نيز گلوکوروسربروزيداز مجددا مثال جالبي است. زماني که در اين آنزيم آرژنين ۴۹۵ با هيستيدين جابجا ميشود امکان اتصال قند مانوز به پروتئين فراهم مي شود. مانوز متصل به پروتئين سبب شناسايي مولکول توسط گيرنده هاي کربوهيدراتي ماکروفاژها شده و سبب تسهيل فرآيند نفوذ مولکول از طريق اندوسيتوز به درون سلول و اتصال موثر تر به ليپيد هاي درون غشايي و تجمع موثر تر آن مي شود. اين فناوري سبب تهيه داروهاي موثر تر ميشود. بطوريکه در طي ۲۵ سالي که اين فناوري توسط FDA مورد تاييد قرار گرفته است تعداد زيادي از فرآورده هاي نوترکيب وارد درمان شده اند. تقريبا بيش از ۱۳۰ پروتئين که ۹۵ عدد از آنها نوترکيب هستند در بين فرآورده هاي مورد تاييد FDA در بازار موجود هستنند و تعداد بيشتري نيز در راه هستند. تقسيم بندي درماني و فارماکولوژيک اين نوع فرآورده ها در ذيل ارائه ميشود. دقت داشته باشيد که اين تقسيم بندي مربوط به اين نوشته است و صرفا براي تقسيم بندي ميباشد.
پروتئين هاي گروه I
اين گروه شامل آنزيم ها و پروتئين هاي تنظيم گر درماني است. در اين دسته پروتئين هاي درمانگر به جاي کمبود پروتئين هاي طبيعي جايگزين و مورد استفاده قرار ميگيرند. بخشي از دسته اول يا زير گروه Ia شامل فرآورده هايي نظير لاکتازها، فاکتور VIII و فاکتور IX مورد استفاده در هموفيلي مي باشد. اين نوع فراورده ها عمدتا در جايگزيني نقص و کمبود پروتئين هاي طبيعي کاربرد دارند و انسولين مثال ديگري از اين نوع فراورده ها ميباشد. مثال ديگري از اين نوع فراورده ها داروي مورد استفاده در سيستيک فيبروزيس است. در اين بيماري در اثر نقص کانال هاي کلريد که در اثر نقص متابوليکي در ژن CFTR ايجاد شده سبب ميشود تا آنزيم هاي پانکراسي نتوانند در اثر غليظ شدن به مجراي دودنوم راه يابند و لذا مجاري پانکراسي مسدود ميشوند. در اثر اين نقص آنزيمي غذا هضم نميشود و سوء تغذيه حاصل ميشود. در اين بيماران عمدتا آنزيم هاي پانکراس حيواني همراه دياستازهايي نظير ليپاز، آميلاز و پروتئاز ها بمنظور هضم قندها، چربي ها و پروتئينها داده مي شود. در بيماراني که پانکراس آنها برداشته شده و يا مبتلا به عفونت شده نيز اين فراورده مخلوط تجويز مي شود. بعضا لازم ميشود تا زمان حضور فراورده اي در بدن افزايش يابد در اين حالت از داروهاي بخش دوم دسته اول که اصطلاحا در اينجا گروه Ib ناميده ميشوند استفاده مي گردد. مثال واضح اين بخش اريتروپوئيتين مي باشد. اين پروتئين از کليه ها ترشح ميگردد و مغز استخوان ها را وادار به توليد اريتروسيت ها ميکند. در بيماران سرطاني همراه آنمي و در بيماران نارسايي شديد کليه که از کم خوني رنج مي برند از اريتروپوئيتين نوترکيب استفاده مي شود.
G CSFو GM CSF مثال ديگري از اين دسته است. اين فراورده سبب تحريک و توليد نوتروفيل ها و مقابله با عفونت ها ميشود. بيماران ترومبوسيتوپني نيز با اينترلوکينII درمان ميشوند. اين فراورده سبب افزايش پلاکت ها و پيشگيري از خونريزي ميشود. پروتئين هايي مانند FSH و HCG نيز در اين بخش وجود دارند و در روش باروري خارج از بدن يا IVF کاربرد دارند. فراورده هاي اين بخش از اهميت حياتي زيادي برخوردارند. Altepase که يک فراورده نوترکيب فعال کننده پلاسمينوژن بافتي است و اصطلاحا به tPAو يا PLAT نيز ناميده ميشود و در درمان رفع لخته شدن خون در ايسکمي ها کمک ميکند در اين زير گروه وجود دارد. tPA توسط سلولهاي اندوتليال عروق ترشح مي شود. tPA درون بدن سبب توليد پلاسمين از پلاسمينوژن ميشود و نهايتا فيبرين و لخته فيبريني را از بين مي برد.
گرچه tPA طبيعي در مجاورت لخته خون ترشح ميشود ولي معذالک تجويز فراورده خارج از بدن آن نيز سبب کمک به اين امر و تسريع آن ميشود. فراورده Retiplase فرم نوترکيب و اصلاح شده tPA است و در سکته هاي قلبي کاربرد دارد. Enecteplase نيز فراورده ديگري است که بطور موثر تري به پلاسمينوژن متصل مي شود و کمک به حل شدن لخته ميکند. معمولا فعاليت يک پروتئين درمانگر زماني مورد نياز مي باشد که نقص عملکرد پروتئين طبيعي در کار باشد. وظيفه پروتئين هاي بخش Ic از گروه اول مربوط به آنهايي مي شود که به نوعي با تغييرات مولکولي همراه هستند ولي عملکرد مشابه پروتئين هاي طبيعي دارند. پاپايين نوعي پروتئين است که از ميوه پاپايا در اثر استخراج بدست مي آيد و در زخم ها کاربرد درماني دارد. در اکثر زخم ها برداشتن آنها از موضع و يا سوختگي چاره کار بوده است. يک نوع از دزاوکسي ريبونوکلاز نوترکيب I بنام DNASE۱ داراي کاربرد درماني جالبي شده است. در حقيقت اين فراورده در سيستيک فيبروزيس سبب بهبود بيماري و مهار سنتز DNA خاصي در لوله هاي تنفسي مي شود. اين DNA ميتواند سبب توليد پلاگ موکوسي در ريه ها شود و منجر به برونشيت و بيماري سيستيک فيبروزيس شود. مثالهاي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد. بطور مثال در لوکمي لنفوبلاست، سنتز آسپاراژين به عنوان يکي از عوامل حياتي متوقف ميشود. آسپاراژيناز چپ گرد حاصل از باکتري ميتواند تجزيه آسپاراژين را در سرم کاهش داده و اين نقص را تا حدي برطرف نمايد. ژن سنتز شده از مدل طبيعي موجود در بزاق نوعي زالوکه ماده اي بنام hirudin دارد و بر آن مبنا و بر اساس فناوري نوترکيب پروتئين مشابه آن سنتز شد نيز دارويي است که مانع از لخته شدن در افراد تحت درمان با هپارين ميکند موجود است. مثال ديگر در مورد استرپتوکيناز است که اين فراورده نيز سبب هضم لخته و به عنوان يک فعال کننده پلاسمينوژن است و متعلق به بخش C از گروه يک مي باشد.
پروتئين هاي گروه II
با استقاده از فناوري تهيه DNA نوترکيب ميتوان برخي از مونوکلونال آنتي بادي ها و زيست چسب ها با خواص اتصال يابندگي اختصاصي را تهيه کرد. پروتئين هاي درمانگر بخش IIa از فراورده هايي تشکيل ميشوند که داراي محل تشخيص اختصاصي براي اتصال به ايمونوگلوبولين ها و يا با قدرت اتصال به سايت هاي رسپتوري براي تحريک سيستم ايمني براي از بين بردن سلول هاي بدخيم و برخي از مولکول ها را دارند. اين نوع فراورده ها با جايگزين شدن بر روي محل اتصال مولکول مورد هدف سبب عدم دسترسي براي از کار انداختن آنها مي شوند. بطور مثال فراورده هاي بيولوژيک متصل به عوامل (bioadhisins) با اتصال اختصاصي بر روي بخش Fc ايمونوگلوبولين ها اثر مي نمايد. با توجه به اينکه بخش Fc از ايمونوگلوبولينها توسط سلول هاي ايمني شناسايي ميشوند. لذا مجموعه پروتئين درمانگر و اين بخش ميتوانند بر روي سلول متصل شده و سپس دارو با مکانيسم اندوسيتوز وارد سلول شده و سبب بروز اثر دارو ها شود.
بخش Fc با اتصال بر روي سلول ميتواند از تحريک واکنش ايمني سبب نابودي سلول شود. اين عمل از بين بردن سلول هاي نا خواسته مي تواند بکمک ماکروفاژها و يا هر نوع کمپلکس شدن موثر ديگري نيز انجام شود. برخي از داروهاي دسته IIa مانند etanercept که با ايمونوگلوبولين متصل شده باشد تاکنون براي درمان تورم اجازه ورود به بازار را اخذ کرده اند. اين فراورده پروتئيني بين دو پروتئين انساني يعني رسپتور TNF و بخش Fc يک ايمونوگلوبولين IgG۱ ساندويچ ميگردد. بخش رسپتوري TNF از فراورده بر روي TNF مازاد پلاسمايي متصل ميشود و بخش Fc نيز ميتواند TNF را بر روي سلول به منظور نابود سازي آن مستقر نمايد. با اين کار فراورده مي تواند اثر نا خواسته TNF را از بين ببرد و سبب بهبودي تورم در بيماريهايي نظير پسوريازيس و يا آرتريت شود. فراورده ديگر اين دسته infliximab است. اين فراورده مي تواند TNF آلفا را هدف قرار داده و سبب از کار انداختن اثر آن شود و بمنظور درمان در آرتريت روماتوئيد و تورم سندرم bowel موثر باشد. برخي ديگر از فراورده هاي اين دسته بمنظور درمان عفونت ها نيز بکار ميروند. بطور مثال palivizumab که يک آنتي بادي مونوکلونال است و ميتواند به پروتئين RSV متصل شود و سبب از کار انداختم اثر ايمني اين ويروس ميشود از اين دسته ميباشد.
داروي Enfuvirtide نيز مثال ديگري از پروتئين هاي درمانگر گروه II مي باشد که البته مونوکلونال نيست. اين فراورده با اتصال به gp۱۲۰ gp۴۱ ويروس ايدز سبب از کار انداختن مکانيسم ورود ويروس به سلول مي شود. در حقيقت اين پپتيد ۳۶ آمينواسيدي از تغيير شکل gp۴۱ که براي بيماري زايي و ورود ويروس به سلول مهم است جلوگيري ميکند. زمينه ديگري که داروهاي دسته IIA براي آن بکار ميرود در درمان سرطان هاي خون است. بطور مثال rituximab که يک مونوکلونال آنتي بادي chimeric انساني موش است با اتصال به CD۲۰ که يک پروتئين غشايي است و در لنفوم هاي غيرهوچکيني بر روي لنفوسيت هاي B ايجاد ميشود سبب موثر بودن و هدف قرار دادن سلول ها از اين طريق و نهايتا نابودي آنها ميشود. علي رغم آن که اين فراورده غالبا با عوامل شيمي درماني آنتراسيکليني در درمان همراه ميکنند ولي اين مونوکلونال آنتي بادي از فراورده هايي است که در موارد درمان تکي آن نيز تاييد شده است. فراورده ديگر اين دسته Cetuximab است که در درمان سرطان کولون رکتال بکار ميرود و يک مونوکلونال آنتي بادي متصل شده به EGFR است و سبب تاخير رشد سلول هاي سرطاني و پروليفراسيون آنها ميشود. دراين دسته داروهاي زيادي در مسير اخذ ورود به بازار قرار دارند و عمدتا در درمان سرطان و تورم هاي با منشا ايمونولوژيک بکار مي روند.
پروتئين هاي گروه III
با رشد و گسترش فناوري DNA نوترکيب زمينه هاي شناخت مکانيسم هاي مولکولي مبارزه با سرطان از طريق تحريک سيستم ايمني نيز گسترش يافت. واکسن هاي پيشگيري کننده و درمانگر در اين گروه قرار مي گيرند. براي مقابله با ارگانيسم هاي مهاجم به بدن و يا سلول هاي بدخيم ميبايستي که سيستم ايمني از طريق سلول هاي T کمکي آماده باشند.
سيستم ايمني بر مبناي تحريک آنتي ژنيک که توسط اوليگوپپتيد استخراج شده از پروتئين هاي ارگانيسم مهاجم و يا سلول هاي سرطاني ايجاد مي شود.
واکسن هاي متداول مانند فلج اطفال و يا سرخک بر مبناي حرارت دادن و غير فعال نمودن بدست ميايند و متاسفانه اين روش همراه عوارض جانبي نيز ميباشد. با تزريق پروتئين هاي موثر اختصاصي شايد بتوان سبب تحريک اختصاصي سيستم ايمني عليه يک عامل خارجي نمود. پروتئين هاي دسته IIIa عمدتا عليه عوامل و يا توکسين آنها ميباشند. با استفاده از فناوري نوترکيب پروتئين آنتي ژن سطحي B و يا (HBsAg) که يک پروتئين غير بيماري زا از ويروس هپاتيت B است بدست آمد. اخيرا نيز واکسن عليه پاپيلوما ويروس (HPV) که عامل بروز زگيل هاي تناسلي است و از پروتئين هاي کپسيدي ويروس بدست آمده و عليه سرطان گردن رحم نيز موثر است به بازار آمده است. همچنين ساير پروتئين ها نيز که عليه عارضه خود ايمني باشد و سبب تخفيف اين عارضه شود نيز وجود دارد که به آنها اصطلاحا پروتئين هاي خودي يا self protein نيز مي گويند. بر مبناي يک نظريه با تجويز مقادير زياد اين نوع پروتئين ها خود به خود در بدن عليه پروتئين هاي خودي مقابله صورت مي گيرد.
اين فراورده ها در دسته IIIb قرار مي گيرند که عمدتا در مقابله با بيماري هاي اتوايميون موثر هستند. جنين ها در ممکن است در برابر تجويز واکسن ها به مادر واکنش هاي متفاوتي را از خود نشان دهند. ممکن است که بعضا بعلت واکنش هاي ايمني (عدم مطابقت RH) که در بدن مادر به صورت واکسن از جنين قبل باقي مانده باشد سقط هاي بعدي ايجاد شود. در اين موارد آنتي ژن هاي Ig آنتي RH D مي تواند موثر باشد حتي اگر جنين RH مطابق نيز نداشته باشد. پروتئين هاي دسته IIIc شامل موارد واکسنهاي ضد سرطان است. واکسنهاي ضد لنفوم هاي غير هوچکيني سلول هاي بتا که اخيرا توسط FDA مورد تاييد قرار گرفته اند از اين موارد مي باشد.
پروتئين هاي گروه IV
اين فراورده ها عمدتا در درمان بکار نميروند ولي براي تشخيص بيماري ها چه در بدن و يا خارج از بدن باشد استفاده ميشوند. يکي از اين موارد استفاده از آنها در تشخيص در مجاورت قرار گرفتن افراد با عامل بيماري سل است. با تزريق زير جلدي پروتئين غير بيماري زاي حاصل از ميکروارگانيسم قابل تشخيص خواهد بود که آيا فرد در تماس با عامل بيماري زا قبلا قرار گرفته است يا نه. پروتئين تشخيصي GHRH مورد ديگري از اين پروتئين ها است که بر مبناي آن تشخيص داده مي شود آيا اين هورمون در هيپوفيز ترشح مي شود يا نه. پروتئين نوترکيب و تشخيصي secretin نيز براي تشخيص بيماري عدم ترشح مادرزادي شيره هاي پانکراس و گاسترين مي باشد. پروتئين تشخيصي کنترل بقاياي سلولهاي سرطاني تيروئيد نيز مثال ديگري است. قبل از اين، بيماران برا ي تست تشخيصي مجبور بودند که علي رغم هيپوتيروئيديسم خود داروي تيروئدي خود را قطع کنند و سپس با تست تشخيص برداشت TSH راديو اکتيو اين امر انجام مي شد ولي با ارائه نوع نوترکيب TSH ديگر بيماران نه تنها داروي خود را قطع نمي کنند بلکه دقت تشخيص بيشتر نيز مي شود. ساير پروتئين هاي تصوير برداري نيز وجود دارند که در جاي خود از اهميت ويژه اي برخوردارند و در تست هاي سرطان و يا تشخيص ضايعات قلبي کاربرد هاي جالبي را دارند. کاربرد آنزيم هاي ايمينواسي براي تست HIV نيز از اين موارد است. در اين تست ها آنتي ژن اختصاصي تهيه شده با ژن هاي gag، pol، env از ويروس که در هنگام تماس با ويروس ديده شده اند واکنش مي دهد. همچنين تست هاي خوراکي ايدز نيز وجود دارد.
● بحث پيرامون کاربرد پروتئين هاي درمانگر
علي رغم گسترش اين نوع پروتئين ها که مورد اشاره نيز واقع شدند ولي بحث هاي زيادي پيرامون آنها وجود دارد. حلاليت پروتئين ها، راه تجويز آنها نوع توزيع آنها در بدن و پايداري آنها از مهم ترين موارد است که موفقيت آنها را تضمين بايد بنمايد. در حقيقت پروتئين ها مولکول هاي بسيار بزرگي هستند که ممکن است توسط برخي آنزيم هاي پروتئاز نابود شوند و نيمه عمر آنها از اين نظر کاهش يابد. بطور مثال بهينه کردن اينترفرون با PEG بمنظور طولاني تر کردن نيمه عمر آن و ايجاد موثر تر پاسخ ايمني در برابر تجويز آن ميتواند از مزاياي کاربرد پروتئين هاي پگيله شده باشد.
نگراني ديگري که پيرامون کاربرد پروتئين هاي درمانگر وجود دارد واکنش سيستم ايمني بدن در برابر آنها است. در پاسخ نيز بايد توجه داشت که پروتئين هاي نوترکيب و يا کاربرد آنتي بادي هاي مونوکلونال عمدتا سبب بروز پاسخ سريع سيستم ايمني عليه يک عامل مهاجم مي نمايد و چون اين نوع پروتئين ها از شباهت زيادي به پروتئين هاي طبيعي برخوردار است. لذا علي رغم کاربرد وسيع آنها امکان بروز عارضه ايمني عليه آنها کمتر به چشم خورده است. در سال هاي اخير توجه بيشتري به آنتي بادي هاي مونوکلونال انساني شده است.
ميني آنتي بادي AMG ۵۳۱ که براي ايجاد ايمني در برابر ترومبوسيتوپني بکار ميرود مثالي در اين مورد است. بهينه سازي مانند گليکوزيله کردن، فسفريلاسيون و ساير اصلاحات نيز در افزايش کارايي پروتئين هاي درمانگر موثر بوده است.

خون ۷ الي ۸ درصد وزن بدن را تشکيل مي دهد و حجم آن در يک فرد بالغ بطور متوسط ۵ ليتر مي باشد. خون به واسطه گردش در داخل رگهاي خوني عامل اصلي توزيع مواد ...

گروههاي خوني آنتي ژنهايي هستند که در سطح گويچه هاي قرمزخون و سلولهاي ديگر قرار دارند و از والدين به فرزندان به ارث مي رسند. گلبولهاي قرمز مانند همه سل ...

چربيهاي موجود در مواد غذايي و نيز چربيهايي که توسط کبد و بافت چربي (Adipose) ساخته مي شوند بايد براي مصرف و يا ذخيره شدن به کمک جريان خون به بافتها و ...

غذا و تغذيه ، بي‌شک مهمترين موضوع مورد بحث دنياي امروز را تشکيل مي‌دهد. افزايش آگاهي و دانش مردم در مورد خصوصيات تغذيه‌اي ترکيبهاي مختلفي غذايي ، نياز ...

گروههاي خوني آنتي ژنهايي هستند که در سطح گويچه هاي قرمزخون و سلولهاي ديگر قرار دارند و از والدين به فرزندان به ارث مي رسند. گلبولهاي قرمز مانند همه سل ...

کانيهاي گروه فسفات، ساختار چهار وجهي دارند، به اين صورت که هر يون فسفر به وسيله چهار اکسيژن به طور منظم و با فاصله يکسان احاطه شده است. در اين ساختار ...

آيا مي دانستيد با تغيير جزيي در برخي عادات روزانه خود مي توانيد حتي بدون رژيم به کاهش وزن و تناسب اندام برسيد؟ براي از دست دادن نيم کيلو از وزن تان با ...

مصرف نوشيدني سرد در افطار ممنوع! پس از ساعت ها تشنگي و گرسنگي منطقي به نظر مي رسد که يک ليوان و يک پارچ آب سرد را در کنار خود بگذاريم و تا مي توانيم ن ...

دانلود نسخه PDF - پروتئين هاي گروه I