up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله پروتئينهاي عمده پلاسما PDF
QR code - پروتئينهاي عمده پلاسما

پروتئينهاي عمده پلاسما

خون چيست ؟

خون ۷ الي ۸ درصد وزن بدن را تشکيل مي دهد و حجم آن در يک فرد بالغ بطور متوسط ۵ ليتر مي باشد. خون به واسطه گردش در داخل رگهاي خوني عامل اصلي توزيع مواد غذايي ، اکسيژن و حرارت در بدن و انتقال دي اکسيد کربن و مواد زايد حاصل از فعاليت سلولها از بافتها به ارگانهاي دفعي است. خون همچنين هورمونهاي مترشحه از غدد داخلي را به ارگانهاي مورد نظر حمل مي کند.
خون در خارج از بدن منعقد شده و سلولها و مواد غير محلول آن به صورت توده اي نسبتا سفت به نام لخته خون (Blood clot) درمي آيد. و قسمت محلول آن به صورت مايعي زرد و روشن به نام سرم (Serum) از آن جدا مي گردد. براي جلوگيري از انعقاد خون ، به منظور مطالعات خوني ، مقداري هپارين (يک ماده ضد انعقاد) يا سيترات به آن افزوده مي شود. در اين حالت اگر اجازه داده شود سلولهاي خوني ته نشين شوند ، ملاحظه خواهد شد از نظر حجمي حدود ۵۵ درصد خون از پلاسما و ۴۵ درصد آن از سلولهاي خوني تشکيل شده است. سلولهاي خوني شامل گويچه هاي قرمز ، گويچه هاي سفيد و پلاکتها هستند.
پلاسما ۵۵ درصد خون را تشکيل مي دهد. مايعي است که ۹۱ درصد آن را آب ، ۷ درصد آن را پروتئينها ، يک درصد آن را املاح معدني و يک درصد بقيه را ويتامينها ، مواد قندي و مواد ليپيدي ، هورمونها و اسيدهاي آمينه تشکيل مي دهند.
پروتئينهاي عمده پلاسما
آلبومين پروتئين اصلي خون مي باشد که بوسيله کبد ساخته مي شود و مهمترين وظيفه آن حفظ فشار اسمزي خون مي باشد. در ضمن در حمل مواد غير معمول در آب ، نظير اسيدهاي چرب آزاد نقش عمده اي دارد. فيبرينوژن ، پروتئيني است که در کبد سنتز مي شود. و پس از تبديل شدن به فيبرين در انعقاد خون شرکت مي کند. گلوبينها از نظر وزن مولکولي به سردسته گاما گلبولينها ، بتا گلبولينها و آلفا گلبولينها تقسيم مي شوند. که مهمترين آنها گاما گلبولينها هستند که به آنتي باديها يا ايمونو گلبولينها نيز مشهورند.
● گلبول هاي قرمز (Erthrocytes)
به سلولهاي قرمز خون مشهورند. و بيشترين سلولهاي خوني را تشکيل مي دهند. سلولهايي بدون هسته و مقعر الطرفين هستند. در شرايط طبيعي قطر آنها بطور متوسط ۷.۵ ميکرون مي باشد. اگر اندازه سلول کوچکتر از ۶ ميکرون باشد ميکروسيت و اگر بزرگتر از ۹ ميکرون باشد، ماکروسيت ناميده مي شوند. حضور گويچه هاي قرمز با اندازه هاي مختلف در خون را آنيزوسيتوزيس Anisicytosis و حضور گويچه هاي قرمز با اشکال متفاوت در خون را پوي کيلو سيتوزيس Poikilocytosis مي نامند.
که در حالات مرضي ديده مي شوند.
تعداد گويچه هاي قرمز در حالت طبيعي در خون زنان ۳.۶ تا ۵.۵ ميليون در هر ميکروليتر و در خون مردان ۴.۱ تا ۶ ميليون در هر ميکروليتر مي باشد. نسبت حجم سلولهاي خون به کل خون برحسب درصد را هماتوکريت مي ناميم. هماتوکريت در زنان سالم و بالغ ۴۵ ۳۵ درصد و در مردان سالم و بالغ ۵۰ ۴۰ درصد مي باشد.
● ساختمان و کار گلبولهاي قرمز
گلبولهاي قرمز سلولهايي مقعرالطرفين و قابل انعطاف هستند که ضمن عبور از مويرگها بهم چسبيده و به صورت ميله اي استوانه اي درمي آيند که رولکس (Rouleaux) ناميده مي شود.
شکل ويژه و انعطاف پذيري زياد گويچه هاي قرمز را به پروتئينهاي محيطي ويژه اي نسبت مي دهند که به سطح داخلي غشاي اريترويسيتها چسبيده اند. برخي از بيماريهاي ارثي خون مانند کروي يا بيضي شکل بودن گويچه هاي قرمز از نقص پروتئينهاي فوق ناشي مي گردد.
غشاي اين سلولها همچنين حاوي رسپتورهاي مربوط به گروههاي خوني مي باشد. گويچه هاي قرمز خون حاوي مولکول پيچيده اي به نام هموگلوبين مي باشد. که از يک قسمت پروتئيني به نام گلوبين و يک رنگ دانه آهن دار به نام «هم» تشکيل شده است.
گلوبين مرکب از ۴ زنجيره پلي پپتيدي است که به هر زنجيره يک پورفيرين آهن دار متصل شده است. هموگلوبين به علت داشتن آهن که در حالت احيا شده مي باشد. مي تواند با اکسيژن و دي اکسيد کربن ترکيب شده و به ترتيب آهن ، هموگلوبين و کربامينو هموگلوبين تشکيل دهد.
با توجه به بالا بودن فشار اکسيژن در ريه ها ، اکسي هموگلوبين در ريه ها تشکيل شده و پس از رسيدن به بافتها ، اکسيژن جدا شده و دي اکسيد کربن به آن متصل مي گردد. بدين ترتيب امکان حمل اکسيژن از ريه به بافتها و دي اکسيد کربن از بافتها به ريه امکان پذير مي گردد.
عمر گلبولهاي قرمز ۱۲۰ روز مي باشد. و پس از پايان اين مدت بوسيله ماکروفاژهاي طحال ، کبد و مغز استخوان فاگوسيته مي شوند. کاهش تعداد گويچه هاي قرمز در خون را کم خوني Anemia و افزايش گويچه هاي قرمز در خون را پلي سيتمي Polycytemia مي نامند.
● گويچه هاي سفيد خون
لکوسيتها يا گويچه هاي سفيد خون بر اساس حضور يا عدم حضور گرانولهاي اختصاصي در سيتوپلاسم خود به دو دسته گرانولوسيتها يا دانه دارها و آگرانولوسيتها يا بدون دانه ها تقسيم بندي مي شوند. لکوسيتها در مقايسه با اريتروسيتها سلولهايي هسته دار و متحرک هستند.
گرانولوسيتها بر اساس رنگ پذيري گرانولهاي اختصاصي آنها به سه دسته نوتروفيلها ، اسيدوفيلها و بازوفيلها تقسيم مي گردند. آگرانولوسيتها به دو دسته لنفوسيتها و مونوسيتها تقسيم مي شوند.
نوتروفيلها فراوان ترين لکوسيتها در خون مي باشند و در عفونتهاي باکتريايي مقدار آنها افزايش مي يابد. اسيدوفيلها يا ائوزينوفيلها بيشتر پاسخهاي آلرژيک را کنترل مي کنند. لنفوسيتها که به دو دسته لنفوسيت B و A تقسيم مي شوند نقش عمده اي در دستگاه ايمني بدن دارند. تحت شرايط باليني از جمله التهابات عفوني و غير عفوني ، بيماري سل و بيماريهاي قارچي و برخي از سرطانها تعداد مونوسيتهاي خون افزايش مي يابد.
● پلاکتها (Plackets)
اجسام کروي يا بيضوي کوچکي به قطر ۴ ۲ ميکرون هستند که از قطعه قطعه شدن سيتوپلاسم سلولهاي بزرگي به نام مگا کاريوسيت (Mega karyocytes) در مغز استخوان حاصل مي شود، فاقد هسته اند.
با وجود اين در مهره داران پست سلولهاي هسته داري به نام ترومبوسيت معادل پلاکت مي باشد. پلاکتها را ترومبوسيت نيز مي نامند. تعداد پلاکتها ۴۰۰ ۲۰۰ هزار در هر ميکروليتر خون مي باشد. و عمر آنها ۱۱ ۸ روز مي باشد. هر پلاکت توسط غشايي غني از گليلو پروتئين محصور شده و بررسيها بيانگر وجود آنتي ژنهاي گروههاي خوني ABO در غشاي پلاکتها مي باشد.
کار اصلي پلاکت جلوگيري از خونريزي است. که اين عمل با چسبيدن پلاکتها به همديگر و محل آسيب ديده رگ و ترشح مواد دخيل در انعقاد انجام مي گيرد. تحريک پلاکتها در محل آسيب عروقي باعث ترشح ADP مي گردد که ADP چسبيده به سطح پلاکت موجب چسبيدن پلاکتها بهم و تشکيل توده پلاکتي را مي کند که به صورت درزگير عمل کرده و از ادامه خونريزي جلوگيري مي کند. همزمان با ترشح ADP ، سروتونين و ترومبوبلاستين پلاکتي نيز ترشح مي گردد.
که اولي باعث انقباض عروق و دومي باعث تبديل پروترومبين به ترومبين مي شود. ترومبين ، فيبرينوژن محلول پلاسما را به فيبرين غير محلول تبديل مي نمايد که سلولهاي خوني در لابه لاي توري ظريف حاصل از فيبرين گرفتار شده و لخته تشکيل مي گردد.

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. مي توان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوبار ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. ميتوان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوباره ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. مي‌توان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوبار ...

پلاسما ، PLASMA – حالتي از ماده است كه در دماي خيلي بالا بوجود مي آيد و ساختارهاي مولكولي مفهوم خود را در اين وضعيت از دست مي دهند . در حالت پلاسما ات ...

چربيهاي موجود در مواد غذايي و نيز چربيهايي که توسط کبد و بافت چربي (Adipose) ساخته مي شوند بايد براي مصرف و يا ذخيره شدن به کمک جريان خون به بافتها و ...

نانوتکنولوژي يا کاربرد فناوري در مقياس يک ميليونيم متر ، جهان حيرت انگيزي را پيش روي دانشمندان قرار داده است که در تاريخ بشريت نظيري براي آن نمي توان ...

مقدمه امروزه‌ ضعف، خستگي‌ و سرگيجه، از جمله‌ مسائل‌ و شكايات‌ رايج‌ است. خيلي‌ها گله‌ دارند كه‌ احساس‌هاي‌ نامطلوبي‌ را در طول‌ روز تجربه‌ مي ‌كنند و ...

مايكوپلاسما يكي از مهّمترين علل پنوموني و لنگش مربوط به آن در گاوهاي گوشتي پرواري است. فراواني و شدت بيماري در دهه اخير به طور سريع در حال رشد است.شنا ...

دانلود نسخه PDF - پروتئينهاي عمده پلاسما