up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پايه هاي پاکوتاه سيب PDF
QR code - پايه هاي پاکوتاه سيب

پايه هاي پاکوتاه سيب

پايه هاي پا كوتاه سيب

تاريخچه:
•نخستين پايه هاي پاکوتاه کننده سيب شامل دودسته بودند
•دسته اول به عنوان پاراديس فرانسوي که خيلي پاکوتاه کننده هستند
•دسته دوم به عنوان پاراديس انگليسي که کمتر پاکوتاه کننده هستند
•کارهاي تحقيقاتي درايستگاه ايست مالينگ انگلستان درسال1912شروع شد وسري هاي مالينگ وارد بازار شد.
•سري هاي مرتون ايميون مثل MI 793وMI 778 دردهه 1930 معرفي شدند
•به دنبال آنها سري هاي مالينگ مرتون(MM)مثل MM115درسال1952به بازارعرضه شدند
پايه هاي سيب ايست مالينگ:
•M7:اين پايه درختاني بااندازه 65-55درصددرختان بذري سيب توليد مي کندومتحمل به اکثر بيماري هاوسازگارترين پايه به انواع وسيعي ازخاک هاواقليم هامي باشداما مهم ترين عيب آن توليد پاجوش زياد مي باشد.
M9:بيشترازسايرپايه هادرتمام دنياهم به صورت پايه وهم به صورت ميانپايه کوتاه کننده مورداستفاده قرار مي گيرداندازه درختان 35-25درصددرختان بذري مي باشداين پايه به پوسيدگي طوقه مقاوم بوده ولي به آتشک باکتريايي وشته مومي سيب حساس است وپاجوش زياد توليد مي کند طول عمردرختان روي اين پايه حداکثر20سال است.
M.27 :ازتلاقي M13وM9درسال1929 به وجود آمده است وجزءپايه هاي خيلي پاکوتاه کننده محسوب مي شودخيلي زودبارده مي باشد ونياز به قيم داردازاين پايه به صورت تجاري استفاده نمي شودولي به عنوان ميان پايه مورد استفاده قرار مي گيرد.
پايه هاي مالينگ مرتون:
MM111:ازتلاقي نورسرن اسپاي باMI 793حاصل شده است وجزءپايه هاي نيمه استانداردبوده ودرختان برروي آن90درصددرختان پيوندي روي پايه هاي بذري است اين پايه مقاوم ترين پايه به خشکي محسوب مي شود
فاصله کاشت درختان:
•بعضي ها به تصور اينکه درختان روي پايه هاي کوتاه کننده قراردارندفاصله کاشت راخيلي کم مي
گيرندوبه قصدتحصيل درآمدزياد درسنين اوليه درختان تعداددرخت درواحدسطح ازحدمجاز تجاوز مي کنددرصورتي که اگربه فاصله حجم نهايي درختان توجه کافي نشودودرختان نزديکتر کاشته شوند طولي نخواهد کشيدکه شاخه هاي آن هابه همديگر نزديک شدبنابراين لازم است باتوجه به نوع پايه ورقم فاصله متعدلي درنظر گرفته شوده وبه علت نرسيدن نور کافي فرم درخت خراب خواهد شد.
عملکرد درواحد سطح:
•درختان پاکوتاه به علت داشتن چترکوچکتروحجم کمتر ازسطح باردهي کمتري برخوردارهستند ولي اختلاط دوعامل تعدادوميزان محصول درشرايط مساوي دراکثر مناطق جبران کوچکي سطح باردهي درختان پاکوتاه رامي کند وحتي دربعضي شرايط ميزان آن ازحد باغ هاي استاندارد فزوني مي يابد.عامل مهم ديگر زود به بارنشستن آن هاست که دريک دوران 15ساله اول احداث باغ کفه توليد باغ هاي متراکم بالا مي برد.
پايه هاي پاکوتاه درايران:
پايه هاي وارداتي نظير MM106وM9وMM111قابليت سازگاري با اقليم هاي مختلف کشورمان را دارند متأسفانه پايه هاي موجود در کشورمان به دليل قدمت و استفاده طولاني از آنها به بيماري باکتريايي آلوده شده اند
•محققان کشورمان براي برطرف کردن اين مشکل به فکر استفاده از روش کشت بافت براي توليد انبوه پايه ها ي سيب مورد احتياج باغداران افتاده اند

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

سيب ( دقيقا يک ميوه شفتدار) ميوه درختي ازطبقه Malus است که عضوي از خانواده گل سرخيان بوده ( روزاسيا) و در طول تاريخ کشت مي شده است . بيشتر گروه سيبها ...

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

آن طور که از نوشته هاي مورخان يوناني به دست مي آيد، در حدود ۳۰۰۰ سال قبل، اطراف خانه بسياري از ايرانيان را باغ احاطه کرده بود و واژه پرديس به همان باغ ...

● واژگان ▪ آبزي: به موجوداتي که تمام و يا بخشي از زندگي خود را در درون يا سطح آب سپري مي کنند (در ارتباط با جانداراني که بخش کوتاهي از زندگي خود را در ...

● واژگان آبزي: به موجوداتي که تمام و يا بخشي از زندگي خود را در درون يا سطح آب سپري مي کنند (در ارتباط با جانداراني که بخش کوتاهي از زندگي خود را در آ ...

سيب زميني Pomme De Terre ، گياهيست كه از نظر قسمت خوراكي آن كه غده هاي زيرزميني گياه بوده مملو از نشاسته است ، گياهي دوساله و از نظر بوته و يا ساقه هو ...

دانلود نسخه PDF - پايه هاي پاکوتاه سيب