up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله پامچال PDF
QR code - پامچال

پامچال

پامچال اولين پيام آور رسيدن بهار

● مشخصات گياه:
پامچال٬ گياهي است علفي٬ چند ساله و متعلق به تيره پامچال (Primulaceae) که منشاء آن اروپاي مرکزي و آسيا گزارش شده است و بطور وحشي در جنگل ها و بيشه زارها مي رويد.
پامچال داراي ريزومي استوانه اي به رنگ قهوه اي تيره به طول ۱۰ سانتي متر بوده و ضخامت آن ۰.۵ سانتي متر مي باشد. در قسمت فوقاني ريزوم٬ اثر برگ ها و ساقه هايي که در سال هاي قبل منشعب شده اند٬مشاهده مي شود.
از اندامهاي مذکور ريشه هايي به رنگ زرد يا خاکستري به طول ۲۰ تا ۲۵ سانتي متر و به ضخامت ۱ ميلي متر منشعب مي گردند. برگ ها تخم مرغي شکل و دندانه دارند و به صورت طوقه در پاي ساقه قرار مي گيرند که مستقيماْ از قسمت فوقاني ريشه منشعب شده اند. نوک برگ ها بدون زاويه و کم و بيش منحني شکل است. سطح برگ ها برجسته و مواج به نظر مي رسد. برگ هاي جوان کمي خميده هستند. طول برگ ها متفاوت است و به شرايط اقليمي محل رويش گياه بستگي دارد (بين ۶ تا ۱۰ سانتي متر) و پهناي آن ۲.۵ تا ۳ سانتي متر است.
اين برگ ها محتوي ۲٪ ساپونين . ۱٪ ويتامين ث است. گل هاي پامچال در انتهاي ساقه هايي به نام هامپ قرار دارد که طول آن بين ۱۰ تا ۳۰ سانتي متر است و به صورت وارونه قرار مي گيرد.هامپ فاقد انشعاب ها يا هرگونه برگ مي باشد.گل ها به شکل فنجان٬ کمي پهن داراي گلبرگ هايي به رنگ زرد يا نارنجي اند. اين گل ها در فصل بهار٬ بين ماههاي فروردين - ارديبهشت تشکيل مي شوند.
گل ها حاوي مقدير کمي اسانس٬ ساپونين و ترکيبات فلاونوييدي است.
ميوه از نوع کپسول بوده و محتوي بذرهاي کوچکي به رنگ قهوه اي تيره است. وزن هزار دانه٬ ۱ تا ۴ ۱ گرم است.
ريشه محتوي ۵ تا ۱۰٪ ساپونين با ساختمان تري ترين است که شامل فنيل گليکوزيدهايي نظير پري ورين و پري مولاورين و همچنين حاوي مقادير فراواني اسيد پري موليک مي باشد.
● نيازهاي اکولوژيکي:
پامچال خاک هاي قليايي را ترجيح مي دهد و در خاک هاي حاوي مقاديرفراوان ترکيبات کلسيم٬ به خوبي رشد مي کند. اين گياه مي تواند خشکي را تا مدت محدودي تحمل کند.
● تکثير گياه:
کاشت و تکثير اين گياه به وسيله ي بذر و به طريق رويشي انجام مي گيرد.
تکثير بوسيله بذر: اگرچه تکثير پامچال از طريق بذر امکان پذير است٬ ولي روش مناسبي نيست زيرا رشد و نمو گياهان به کندي صورت مي گيرد ٬ به طوري که پس از سه سال مي توان ريشه ها را برداشت نمود.
تکثير رويشي: تکثير رويشي از طريق تقسيم بوته انجام مي شود و اوايل بهار٬ زمان مناسبي براي تکثير پامچال است.
پس از خارج کردن گياهان ۲ تا ۳ ساله از خاک٬ هر يک را به چند بوته تقسيم و آنها را در رديف هايي به فاصله ي ۴۰ سانتي متر کشت مي کنند. فاصله ي دو بوته روي رديف٬ ۲۰ سانتي متر مناسب است. گياهاني که به طريق رويشي تکثير مي شوند رشد و نمو مناسبي دارند و پائيز سال بعد مي توان آنها را ( اعم از ريشه٬ ساقه يا گل ) برداشت کرد.
● برداشت محصول :
اوايل بهار٬ قبل از رويش گياهان و همچنين در فصل پائيز٬ ريشه ها محتوي حداکثر مقدار ماده موثره مي باشند٬ لذا در هر دو زمان ياد شده مي توان آنها را برداشت کرد. اگرچه در بعضي از کشورها از آغاز گلدهي ريشه را برداشت مي کنند٬ ولي بهترين زمان برداشت ريشه ٬ پائيز مي باشد. پس از برداشت٬ ريشه ها را کاملاْ شسته و تميز مي کنند و سپس در دماي ۴۰ تا ۴۵ درجه خشک مي نمايند. گلها پس از برداشت بايد بلافاصله خشک شوند.
تاخير در خشک کردن گل ها٬ باعث تغيير رنگ و کاهش مواد موثره آن مي شود. از آنجايي که برگ ها خاصيت دارويي دارند٬ مي توان آنها را به لحاظ داشتن ويتامين ها و ساپونين ها٬ مورد استفاده قرار داد.
دماي مناسب براي خشک کردن برگ ها٬ ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتي گراد است. در اين دما٬ بدون هيچ گونه آسيبي به مواد موثره برگ ها٬ مي توان آنها را خشک نمود. زمان مناسب براي جمع آوري گلها٬ هنگامي است که کاملاْ باز شده باشند. گل ها را بايد بدون کاسبرگ ها برداشت نمود.
معمولاْ از هر ۳ تا ۳.۵ کيلوگرم ريشه ي تازه و ۶ تا ۷ کيلوگرم گل و ۵ کيلوگرم برگ پس از خشک شدن٬ يک کيلوگرم از هريک حاصل مي شود.

▪ Primula veris L. em HUDS ▪ Cowslip ريشه٬ برگ ها و گل هاي پامچال خاصيت دارويي دارند. و مواد موثره آن خلط آور است و براي درمان آسم٬ تنگي نفس و همچنين ...

▪ Primula veris L. em HUDS ▪ Cowslip ريشه٬ برگ ها و گل هاي پامچال خاصيت دارويي دارند. و مواد موثره آن خلط آور است و براي درمان آسم٬ تنگي نفس و همچنين ...

● مشخصات گياه: پامچال٬ گياهي است علفي٬ چند ساله و متعلق به تيره پامچال (Primulaceae) که منشاء آن اروپاي مرکزي و آسيا گزارش شده است و بطور وحشي در جنگل ...

گل ها و گياهان از نخستين پيام آوران فصل بهار هستند که با شکوفايي خود. آغاز نوروز، سال نو ايرانيان را نويد مي دهند. در اين ميان تعدادي از گياهان و گل ه ...

● جايگاه گلکاري در ايران ▪ اهميت تاريخي: قدمت کشت و کار و نگهداري گل ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران ...

● جايگاه گلکاري در ايران ▪ اهميت تاريخي قدمت کشت و کار و نگهداري گل ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران ...

سلسله گياهان (Metaphyta) در ۴ شاخه قرار مي گيرند. شاخه تالوفيتها يا ريسه داران که شامل جلبکها و قارچها هستند. شاخه خزه ايها ، شاخه نهانزادان آوندي و ش ...

● جايگاه گلکاري در ايران ▪ اهميت تاريخي: قدمت کشت و کار و نگهداري گلها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران ...

دانلود نسخه PDF - پامچال