up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله پارگي ديسک PDF
QR code - پارگي ديسک

پارگي ديسک

آنچه در باره کمر خود بايد بدانيم

کمر درد يکي از مشکلات شايع بشر مي باشد. ما انسانها به عنوان صاحبان کمر خود بايستي براي داشتن يک کمر سالم و مناسب، مراقبتهاي لازم را انجام دهيم. مجموعه زير شما را در انجام اين امر ياري خواهد کرد.
لازم است که بدانيم براي کمر درد هيچ راه حل ساده اي وجود ندارد. اگر چه پزشک، شما را به سمت مسير بهبودي هدايت مي کند، ولي داشتن يک کمر سالم و بدون درد کاملاً به خود شما بستگي دارد. تنها شما مي توانيد وضعيت نشستن خود را بهبود ببخشيد و از فشا رهاي وارده به کمر در ضمن فعاليتهاي روزانه جلوگيري کنيد.
همچنين تنها شما هستيد که با دنبال کردن يک برنامه ورزشي روزانه کمک به قوي کردن عضلات شکم و پشت خود مي کنيد.
● چگونه از کمر خود مراقبت بکنيم؟
همه ما عادت به ناديده گرفتن کمر خودداريم تا زمانيکه يک روز به صورت غير منتظره اي فريادبر خواهيم آورد که واي از اين کمر درد! چرا من؟
کمر درد يکي از مشکلات شايع بشر مي  باشد. ما انسانها به عنوان صاحبان کمر خود بايستي براي داشتن يک کمر سالم و مناسب، مراقبتهاي لازم را انجام دهيم. مجموعه زير شما را در انجام اين امر ياري خواهد کرد.
لازم است که بدانيم براي کمر درد هيچ راه حل ساده اي وجود ندارد. اگر چه پزشک، شما را به سمت مسير بهبودي هدايت مي کند، ولي داشتن يک کمر سالم و بدون درد کاملاً به خود شما بستگي دارد. تنها شما مي توانيد وضعيت نشستن خود را بهبود ببخشيد و از فشا رهاي وارده به کمر در ضمن فعاليتهاي روزانه جلوگيري کنيد. همچنين تنها شما هستيد که با دنبال کردن يک برنامه ورزشي روزانه کمک به قوي کردن عضلات شکم و پشت خود مي کنيد. با انعطاف پذيري و قوي نگه داشتن ستون فقرات خود، سه قوس طبيعي پشت خود را در وضعيت طبيعي حفظ خواهيد کرد. همچنين راستاي ستون فقرات موزون خواهد ماند.
● ارزيابي درد کمر
از زمانيکه بشر قادر به ايستادن و راه رفتن روي پاهاي خود گشت، از درد کمر رنج مي برد.
از آنجا که بشر از شانس راه رفتن بر روي چهار اندام محروم مي باشد ، اين امر باعث گشته که کمر متحمل وزن بيشتري گردد. همچنين فشار زندگي روز مره و وضعيت نامناسب قرار گرفتن بدن و عدم ورزش روزانه و چاقي از جمله مواردي هستند که باعث کمر درد خواهند شد.
اغلب ناراحتيهاي کمر جدي نبوده و ناشي از آسيبهاي جزئي ، کشيدگي زياد و افزايش سن مي باشند. متأسفانه بشر قادر به متوقف کردن کار خود نيست و درعين اين که از درد کمر رنج مي بردبه فعاليت خود ادامه مي  دهد. اگر انسانها از علائم هشدار دهنده يک کمر درد حاد و اوليه چشم  پوشي کرده و به طور کافي از کمر خود مراقبت نکنند، کمر درد آنها مبدل به يک کمر درد مزمن خواهد شد تا جايکه دير يا زود کمر ناتوان خواهد گشت و به طبع آن ،فرد را ناتوان خواهد کرد.
● تشريح کمر درد
يک کمر سالم، قوي، انعطاف پذير و بدون درد است. عملکرد اصلي کمر محافظت از اندام فوقاني ، نگهداري از طناب نخاعي، کمک به انعطاف پذيري و محلي براي اتصال عضلات و «ليگامان»هاست.
ستون فقرات کمري( قوس کمر) از ۵ مهره( L۱ L۲) تشکيل شده است که به همراه ديسکها، ريشه هاي اعصاب، عضلات و «ليگامان»ها مي باشد. مهره ها و ديسکها ي مابين آنها بيشترين فشار را تحمل کرده و بزرگترين اعضاي فقرات کمر هستند. يک ستون فقرات سالم داراي راستاي صحيح به همراه سه قوس طبيعي و وضعيت اندامي موزون مي باشد که به توسط عضلات پشت، شکم ، باسن و پا محافظت مي  شود.
▪ ساختار يک کمر نا سالم:
درد زماني شروع مي شود که تحريک نا سالمي به انتهاي اعصاب وارد مي  گردد. مغز،به عنوان کامپيوتر پيچيده بدن که همه تحريکات اعصاب را تنظيم مي کند، تحريکات معيوب ذکر شده را به عنوان درد درک مي کند و در پاسخ به اين درد ،عضلات پشت تلاش به حفاظت از کمر مي کنند. در نتيجه به گرفتگي موضعي مي روند تا منطقه دردناک را بي حرکت نگه دارند. تحريکات عضلاني در صورت ادامه يافتن، منجر به درد و خشکي مي شوند. عواملي چون نگراني، خستگي و اضطراب زندگي روزمره باعث افزايش کمر درد مي گردند.
● علل کمر درد
۱) وضعيت ضعيف قرار گرفتن بدن، ورزش و چاقي:
عوامل فوق الذکر براي کمر درد شما بسيار مضر مي باشند. بيشتر کمر درد  ها، نتيجه استفاده نادرست از کمر است. يک وضعيت نامناسب قرار گرفتن بدن باعث کشيدگي کمر گشته و سبب آسيب آن مي شود. افزايش قوس کمر در نتيجه ضعف عضلات شکم مي  باشد. عضلات ضعيف شکم کمر را از داشتن يک حايل قوي محروم مي کند. افزايش وزن باعث بالا رفتن احتمال کشيدگي کمر مي شود.
۲) استرين و اسپرين کمر:
کشيدگي «تاندون» و يا «ليگامان» در ناحيه کمر که به«استرين» و «اسپرين »معروفند و زماني اتفاق مي افتند که عضلات و «ليگامان»ها  ي کمر دچار کشيدگي و يا پارگي مي گردند. «اسپرين» پشت معمولاً ناشي از فعاليتهاي معمولي و شايعي چون خم شدن، بلند کردن اجسام ، ايستادن و يا نشستن به طور نا صحيح مي باشد، همچنين «اسپرين» ممکن است ناشي از پيچ خوردگي در تصادفات ماشيني و يا آسيبهاي ورزشي باشد.
«اسپرين» پشت در صورت درست درمان شدن کاملاً بر طرف مي گردد. تمرين فعاليت صحيح پشت مي تواند مانع از بسياري «اسپرين»هاي کمر گردد.
۳) پارگي ديسک:
بخش نرم مياني ديسک ممکن است بيرون آمده و بر انتهاي اعصاب فشاروارد کند. همچنين ممکن است ديسک دچار پارگي شده و از کپسول خود بيرون بزند و بر طناب نخاعي فشار ايجاد کند. درد در کل مسير پشت، ران و ساق تير مي کشد و به نام «سياتيک آلژيا» معروف است. اگر فشار بر عصب ادامه پيدا کند باعث آسيب عصب گشته و ايجاد خواب رفتگي و ضعف عضلات در پا مي کند. بسياري از افراد با درمانها  ي غير جراحي بسيار راضي هستند، در حاليکه عده اي نياز به تزريق و يا جراحي و برداشتن هر چيزي که باعث تحريک طناب نخاعي گشته، دارند. پزشک ضمن جراحي ممکن است بخشي از استخوان و يا بخشي از ديسک آسيب ديده را خارج کند. همچنين ممکن است پزشک دو مهره مجاور را به جهت ايجاد ثبات بيشتر در فقرات پشتي به يکديگر متصل نمايد.
۴) « آستئو آرترايتيست»:
در حقيقت بخشي از مراحل افزايش سن، درگيري بدن به«آستئو  آرترايتيست» مي باشد. اين بيماري بر ديسک و استخوان هاي پشت تأثيرات بسياري خواهد داشت. اين بيماري باعث باريک شدن ديسک گشته ، همچنين منجر به ايجاد خارهاي استخواني در اطراف مهر ه ها مي شود که خود اين خار ها منجر به تحريک اعصاب مي گردند و ايجاد درد مي کنند. يک وضعيت صحيح و استفاده مناسب از فقرات پشتي مانع از ايجاد« آستئو آرترايتيست »و آسيبهاي ناشي از آن مي گردد.
۵) تنش و مشکلات روحي:
نگرانيهاي اقتصادي، فشارهاي خانوادگي و خستگي مي توانند باعث گرفتگي پشت گردند. براي داشتن يک کمر سالم و افزايش شانس داشتن فقرات کمري بدون درد، نياز داريد که بر مشکلات روحي و فشارهاي زندگي خود فائق آييد.
۶) ساير عوامل متعدد:
عواملي چون اختلالات مادر زادي و از بين رفتن قوسهاي طبيعي ستون فقرات از جمله« اسکوليوز »به ندرت منجر به درد ناحيه کمر مي گردند، ولي عواملي مثل «پروستات» در آقايان و مشکلات تناسلي در خانمها از شيوع بيشتري بر خوردارند.
«اسپونديلوزيس»(spondylosis) که به تغييرات دژانتيو ،ستون فقرات گفته مي شوند، معمولاً منجر به درد ناحيه کمر مي گردد. اسپونديلوليستزيس ( Spondylolosthesis) که گاهي در قسمت تحتاني( پاييني) فقرات کمري روي مي دهد و شامل سُر خوردن يک مهره به سمت جلو بر روي مهره پاييني خود مي باشد نيز از عوامل ايجاد کننده درد کمر مي باشد.
● نقش پزشک چيست؟
پزشک در صورتيکه علت اصلي کمر درد به درستي تشخيص داده شود، به خوبي مي تواند به درمان شما کمک کند. يک تشخيص صحيح نياز به يک تاريخچه کامل، معاينات فيزيکي، بررسيهاي آزمايشگاهي و راديوگرافي(X Ray) دارد. ممکن است پزشک شما بعد از اولين معاينه يک تشخيص اوليه داده ودرمان شما را به هدف کاهش درد و ناراحتي شروع کند. وليکن در بيشتر موارد تشخيص نهايي بعد از بررسي کامل و معاينات باليني لازم انجام خواهد شد.
▪ تاريخچه بيمار:
به جهت پيدا کردن مشکل اصلي کمر شما، پزشک مربوطه سئوالاتي از قبيل: چه زماني درد شما شروع شده؟ محل اصلي درد کجاست؟ آيادرد تنها در يک محل است يا به پاي شما نيز تير مي کشد؟ آيا عطسه و سرفه درد شما را تشديد مي کند؟ چه چيزي درد شما را تسکين مي دهد؟ معمولاً چقدر درد ،شما را آزار مي دهد؟ چه درمانهايي را پيش از اين داشته ايد؟ آيا درمانهاي قبلي مؤثر بوده است؟ شغل شما چيست؟ درد کمر شما چگونه در کار روزانه شما تأثير گذاشته؟ کار هاي روزمره شما چيست؟ فعاليتهاي اجتماعي و عادات شما چيست؟ از شما پرسيده خواهد شد.
▪ معاينات فيزيکي:
بيشتر اطلاعات از معاينه پشت در موقعيتهاي متفاوت و ديدن وضعيت عمومي ، توان عضلات و دامنه حرکتي به دست مي آيد. قسمتهاي حساس و يا ضعف عضلاني و تغييرات حسي مي بايستي در نظر گرفته شود. براي اطمينان از منبع مشکل کمر، معاينه شکم، رکتال و لگن نيز ضروريست.
▪ مطالعات ويژه:
بعد از کامل شدن معاينات فيزيکي و گرفتن تاريخچه از بيمار اطلاعات ديگري چون X Ray ممکن است لازم باشد. عکس راديوگرافي و يا X Ray از کمر ، تنها تغييرات استخواني را نشان مي دهد و مشکلات ديسک و يا کشيدگي (Sprain ) در عکس راديوگرافي مشخص نمي باشد. د ر صورتي که پزشک به فتق ديسک مشکوک باشد توصيه به گرفتن «ميلوگرام »خواهد کرد. همچنين تزريق ماده ويژه اي در ستون فقرات باعث مي شود که ديسک خود را در عکس راديوگرافي ( X Ray ) نشان دهد. ساير قسمتها که مي توانند در تشخيص مؤثر باشند شامل الکترميوگرافي(EMG) که مطالعه اعصاب و عضلات مي  باشد.(CT) سي تي اسکن که X Ray ويژه اي است به صورت افقي از استخوانها و MRI که تصوير تمامي بافتهاي بدن را بدون استفاده از X Ray ممکن مي سازد.
● وضعيت قرار گرفتن بدن
▪ حالت نادرست بدن هنگام بلندکردن اجسام (Lifting ):
براي بلند کردن اجسام سنگين هيچگاه کمر خود را در حاليکه زانو هايتان صاف مي باشد خم نکنيد. در هنگام بلند کردن اجسام از چرخيدن دوري کنيد. همچنين تلاش به بلند کردن اجسام تا سطح بالاتر شانه ها از جمله حالتهايي هستند که مي توانند منجر به آسيب کمر گردند.
▪ حالت صحيح در هنگام بلند کردن اجسام:
براي بلند کردن اجسام سعي کنيد زانو هاي خود را خم کنيد و نه کمر خود را. سعي کنيد جسمي را که بلند کرده ايد نزديک به بدنتان نگهداريد. اجسام را تا سطح سينه خود بالا بگيريد. در صورت سنگين بودن اجسام از کمک سايرين استفاده کنيد.
▪ حالت نادرست ضمن ايستادن و راه رفتن:
در يک حالت به مدت طولاني نايستيد. با پاهاي صاف خم نشويد. از پوشيدن کفشهاي تخت و يا با پاشنه خيلي بلند ضمن ايستادن يا راه رفتن خودداري نماييد.
▪ حالت صحيح هنگام ايستادن و راه رفتن:
هنگام ايستادن سعي کنيد يک پاي خودرا بالا نگه داريد و مرتباً حالت خود را تغيير دهيد. تلاش کنيد به گونه اي بايستيد که سه قوس ستون فقرات شما در وضعيت طبيعي قرار گيرند. در هنگام راه رفتن سر خود را بالا نگه داريد و انگشتان پاي خود را مستقيم به سمت جلو برداريد. کفش راحت با پاشنه کم بپوشيد.
▪ حالت نادرست به هنگام رانندگي:
از رانندگي در وضعيتي که فرمان ماشين از شما دور است و شما مجبور به اتساع کمر جهت گرفتن فرمان ماشين و يا کشيدن پا ها به جهت فشردن بر پدال هستيد خودداري کنيد. وضعيت نادرست فوق منجر به کاهش قوس کمر شده و همچنين کشش ناسالمي را در بدن شما باعث مي شود.
▪ حالت صحيح رانندگي:
صندلي خود را به جلو بکشيد و سعي کنيد که زانو هاي خود را هم سطح با لگن خود نگه داريد. مستقيم بنشينيدو با هر دو دست رانندگي نماييد. به جهت محافظت فقرات کمري خود يک حوله لوله شده را در قوس کمر خود بگذاريد.
▪ حالت نادرست ضمن نشستن:
در هنگام نشستن قوز نکنيد. از نشستن بر روي صندلي که بلند است و يا از ميز کار شما فاصله زيادي دارد پرهيز کنيد. از خم شدن به عقب و ايجاد قوس نادرست در پشت خود ممانعت کنيد.
▪ حالت صحيح نشستن:
بر روي صندلي بنشينيد که ارتفاع آن به اندازه اي است که شما به راحتي قادر به قرار دادن کف پاها بر روي زمين باشيد در حاليکه زانو هاي شما هم سطح لگن شما قرار گرفته باشند. در هنگام نشستن، کمر خود را با قرار دادن حوله لوله شده کمک کنيد.
▪ حالت نادرست خوابيدن:
از خوابيدن بر روي تشکهاي نرم، فرورونده و بدون حافظ پرهيز کنيد. خوابيدن بر روي شکم باعث ايجاد قوس ناسالم در کمر و«استرين »کمر مي  گردد. 
▪ حالت صحيح خوابيدن:
از تشکهاي سفت براي خوابيدن استفاده کنيد. بر روي پهلو بخوابيد و زانو هاي خود را خم کنيد و يا به پشت بخوابيد با يک بالشت در زير زانو هاي خود را قرار دهيد.
● چند نکته مهم:
چگونگي حالت صحيح کمر را بياموزيد و تمرين کنيد. سه قوس طبيعي بدن را در وضعيت عادي حفظ کنيد. حالت خود را با ايستادن مقابل ديوار چک کنيد. در وضعيت صحيح تنها فاصله کمي بايستي بين شما و پشت شما و ديوار ايجاد گردد. حالت تنبل و قوز کرده و يا حالت نظامي باعث افزايش قوس کمر شما مي گردد.
بسياري از حالتهاي نادرست بدن از سنين پايين در افراد ايجاد مي شودنوجوانان تمايل به خم کردن پشت دارند و يا دختر ها و پسر هاي قد بلند سعي مي کنند با قوز کردن خود را کوتاه تر کنند. همچنين افراد قد کوتاه تلاش مي کنند که قد بلند به نظر بيايند و اين باعث افزايش قوس کمر مي شود. يک وضعيت صحيح مانع از کمر درد مي گردد.
سعي کنيد قوس گردن رادر وضعيت عادي خود نگه داريد. صاف بايستيد با چانه روبه بالا. شکم خود را داخل نگه داريد و لگن خود را مقداري بچرخانيد. به اين ترتيب شما قوس طبيعي کمر خود را حفظ خواهيد کرد.

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

ديسکاس بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريوم ...

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

فتق ديسک کمر زماني اتفاق مي‌افتد که يک قطعه از غضروف جدا کننده مهره‌ها در ستون فقرات به سمت ريشه عصب يا نخاع بيرون بزند. اين حالت بسيار دردناک است و آ ...

اختلالات گوارشي از شايع ترين اختلالات در بسياري از جوامع از جمله جامعه ايران است. اصولا انسان از همان آغازين روزهاي زندگي با مشکلات گوارشي نظير کوليک ...

پارگي پرده گوش عبارت است از پاره شدن پرده نازک گوش که قسمتهاي داخلي تر گوش را از گوش خارجي جدا مي کند. ● علايم شايع ▪ درد ناگهاني درگوش ▪ ناشنوايي نسب ...

شرح حال و معاينه باليني= يک مرد 72 ساله با استفراغ خوني به بخش اورژانس آورده شود. او داراي سابقه مصرف بيش از حد الکل بوده و در گذشته دوبار به خونريزي ...

● درمان سرطان لکاليزه پروستات هنوز معلوم نيست بهترين درمان براي سرطان لکاليزه ي پروستات کدام است. براي مقايسه ي راهکارهاي درمان، محققان تعداد ۴۷۳ بررس ...

دانلود نسخه PDF - پارگي ديسک