up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله يوهان گوتمبرگ PDF
QR code - يوهان گوتمبرگ

يوهان گوتمبرگ

▪ نام فارسي : يوهان گوتمبرگ
▪ سال ولادت و فوت : ۱۴۶۸ – ۱۴۰۰ ميلادي
▪ مليت : آلماني
از يوهان گوتمبرگ اغلب به عنوان مخترع صنعت چاپ ياد ميشود. آنچه را که او انجام داد ابداع اولين روش استفاده از حروف چاپي قابل جابجايي و ماشين چاپ بود که اين امکان را فراهم ميآورد تا بتوان مطالب نوشته شده گوناگون را با سرعت و دقت به چاپ رساند.
هيچ اختراعي به شکل کامل از مغز يک فرد به تنهايي تراوش نميکند و صنعت چاپ هم چنين بود. مهر و انگشترهاي خانم که اساس کارش همان شيوهي چاپ باسمه ميباشداز زمانهاي باسنان بهکار گرفته شده بود. چاپ باسمه قرنها قبل از گوتنبرگ در چين شناخته شده بود يک کناب چاپي که تاريخ سال ۸۶۸ را دارد درآتجا کشف شده است. در غرب نيز قبل از گوتمبرگ با آن آشنا بودند. چاپ باسمه امکان نوليد نسخههاي متعدد از يک کتاب را فراهم ميکرد امّا يک مشکل اساسي داشت از آنجا که براي هر کتابي بايد يک سري کامل و جديد از صفحات ساخته و حک حروف روي چوب انجام ميشد براي توليد کتابهاي مختلف عملي و مناسب نبود. برخي اوقات گفته شده است که سهم عمده گوتمبرگ در صنعت چاپ اختراع حروف چاپي قابل جابجايي بوده است. در واقع حروف چاپي جابجايي در اواسط قرن يازدهم در چين توسط شخصي بهنام «پيشنگ» اختراع شده بود. اين حروف را در آن زمان با نوعي سفال ميساختند که طبعاً نميتوانست زياد بادوام باشد. بعدها چينيها و کرهايها در ساخت حروف چاپي قابل جابجايي اصلاحاتي بهوجود آوردند. مدتي قبل از گوتمبرگ کرهايها از حروف چاپي فلزي استفاده ميکردند. در واقع دولت کره در اوايل قرن پانزدهم از ايجاد يک کارگاه ريختهگري براي توليد حروف چاپي فلزي حمايت کرد. برخلاف تمام اينها اشتباه خواهد بود اگر پيشنگ را شخصاً در اين خصوص فردي مؤثر بدانيم. زيرا اولاً اروپا ساخت حروف چاپي قابل جابجايي در چين، تا هنگامي که در سالهاي اخير روشهاي جديد چاپ را از غرب فراگرفتند، هرگز همگاتي نشد.
براي بهرهگيري از روشهاي جديد چاپ چهار عامل عمده بايد وجود داشنه باشد :
۱) حروف چاپي قابل جابجايي همراه با سيستم حروف چيني
۲) ماشين چاپ
۳) مرکب مناسب براي چاپ
۴) مادهي مناسب براي چاپ روي آن، مانند کاغذ
کاغذ سالها قبل در چين توسط تسائيلون اختراع شده بود و در غرب نيز قبل از گوتمبرگ به شکلي گسترده از آن استفاده ميشد. اين تنها عامل از عوامل چهارگانه مورد نياز چاپ بود که گوتمبرگ به شکل آماده در دسترس داشت. اگر چه در مورد سه عامل ديگر قبل از گوتمبرگ کارهايي انجام شده بود ولي گوتمبرگ اصلاحات و ابداعات مختلف و متعددي در هر يک از آنها پديد آورد. پيدا کردن ترکيب فلزي مناسب براي ساخت حروف چاپي، تهيه مرکب روغني چاپ و بالاخره ابداع يک پرس مناسب از کارهاي گوتمبرگ بود. اما سهم کلي گوتمبرگ در صنعت چاپ بسيار فراتر و بزرگتر از هر يک از اين اختراعات و اصلاحات به تنهايي ميباشد. اهميت گوتمبرگ در اصل به اين دليل است که او با ترکيب تمام عوامل مورد نياز چاپ سيستم توليد کارايي را ابداع کرد.
صنعت چاپ برخلاف تمام اختراعات پيشين اصولاً يک سيستم توليد انبوه است. يک تفنگ به تنهايي اسلحه بسيار مؤثري از يک کمان يا يک نيزه ميباشد اما يک نسخه از يک کتاب چاپي به خودي خود چيزي برتر از نسخه خطي آن نيست. بنابراين مزيت اصلي چاپ در توليد انبوه آن است. آنچه که گوتمبرگ ابداع کرد تنها يک ابزار و يک وسيله و يا حتي انجام يک سلسه اصلاحات در آنچه که وجود داشت، نبود بلکه ابداع يک سيستم کامل توليد بود.
اطلاعات ما پيرامون شرح حال گوتمبرگ چندان زياد نيست. ميدانيم که او در حدودسال ۱۴۰۰ در شهر ماينز آلمان متولد شد و در اواسط قرن تمام فعاليت خود را وقف هنر چاپ کرد. معروفترين کار او کتاب مقدس گوتمبرگ ميباشد که حدود سال ۱۴۵۴ در ماينز چاپ شده است. البته نام گوتمبرگ در هيچ يک از کارهاي چاپي او، حتي در کتاب مقدس گوتمبرگ که مسلماً با تجهيزات او چاپ شده است، به چشم نميخورد.
گوتمبرگ ظاهراً کاسب خوبي نبوده و نتوانست از اختراع خود پول زيادي به دست آورد. او در دعاوي متعددي گرفتار شد که در يکي از آنها محکوم شد تجهيزات خود را بع شريکش يوهان فاست واگذار نمود. گوتمبرگ در سال ۱۴۶۸ و در ماينز درگذشت.
با مقايسه توسعه بعدي اروپا و چين ميتوان تصويري از تأثير گوتمبرگ بر تاريخ جهان به دست آورد. در هنگام تولد گوتمبرگ اروپا به سرعت پيشرفت کرد در حالي که پيشرفت چين، که تا مدتها بعد هنوز از چاپ باسمه استفاده ميکرد، نسبتاً کند بود. البته مبالغه خواهد بود اگر تنها صنعت چاپ را باعث اين اختلاف بدانيم ولي به هر حال اين امر عامل بسيار مهمي در اين باب بوده است.
اين نکته نيز قابل توجه است که از بزرگان علم و دانش که در اين کتاب از آنها نام برده شده است تنها سه نفر در پنج قرن قبل از گوتمبرگ ميزيستند در حالي که شصت و هفت نفر ديگر در پنج قرن بعد از مرگ گوتمبرگ زندگي ميکردند. اين ميتواند به شکلي بيانگر اين نکته باشد که اختراع گوتمبرگ عاملي عمده و احتمالاً عامل اصلي در انفجار پيشرفتهاي انقلابي علوم دوران جديد بوده است.
تقريباً مسلم است که اگر آلکساندر گراهام بل هرگز وجود نميداشت تلفن توسط فرد ديگري و در همان مقطع تاريخي اختراع ميشد. اين را در مورد بسياري ديگر از اختراعات نيز ميتوان گفت. ولي بدون گوتمبرگ اختراع صنعت جديد چاپ ممکن بود براي نسلها به تعويض افتد. با توجه به تأثير همه جانبه چاپ بر جريان بعدي تاريخ مطمئناً گوتمبرگ سزاوار آن است که رده بالايي را در اين فهرست داشته باشد.

يوهان كپلر(1571-1630) يكي از دستياران تيگو براهه منجم مشهور دانماركي بود. وي تلاش مي كرد تا تا از طريق رياضيات، منظومه خورشيد مركزي را توجيه و ثابت كن ...

۴۳۳ سال پيش ، پدر علم نجوم جديد دركشور آلمان چشم به جهان گشود. (يوهانس كپلر)در طي عمر پرفراز و نشيب خود با تفحص درستاره ها و سيارات ، توانست قوانين مع ...

در اوايل قرن هفدهم ، پيش از آنکه نيوتن قوانين حرکت خود را کشف کند، کپلر سه قانون اساسي خود را که براي توصيف حرکت سيارات بکار مي‌رفت، اعلام کرد. کپلر ا ...

شارل. فردريك گائوس فرزند باغبان فقيري از اهالي «برونشويك» آلمان بود كه در تاريخ ۳۰ آوريل سال ۱۷۷۷ متولد شد. پدرش مردي شرافتمند و مادرش زني فعال و باهو ...

شارل. فردريک گائوس فرزند باغبان فقيري از اهالي «برونشويک» آلمان بود که در تاريخ ۳۰ آوريل سال ۱۷۷۷ متولد شد. پدرش مردي شرافتمند و مادرش زني فعال و باهو ...

دانلود نسخه PDF - يوهان گوتمبرگ