up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله يوتاب PDF
QR code - يوتاب

يوتاب

دلاور زنان ايران باستان

در ايران باستان اهميت بسياري به مقام زن و مرد داده شده است . زن را بانوي خانه (مون پثني) مي ناميده اند و مرد را (مون بد) يا مدير خانه مي ناميده اند. در نسخه هاي ديني ايران باستان زنان شوهردار از اجراي مراسم ديني معاف بودند . زيرا تشکيل خانواده و پرورش يک جامعه نيک کردار که يکي از ارکان آن تربيت مادر است بزرگترين عمل نيک در کارنامه زنان ثبت مي شده است.
در زير نمونه هايي از زنان پر افتخار ايران باستان آماده است :
يوتاب :
سردار زن ايراني که خواهر آريوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهي داريوش سوم بوده است. وي در نبرد با اسکندر گجستک همراه آريوبرزن فرماندهي بخشي از ارتش را بر عهده داشته است او در کوههاي بختياري راه را بر اسکندر بست .
ولي يک ايراني راه را به اسکندر نشان داد و او از مسير ديگري به ايران هجوم آورد. با اين حال هم آريوبرزن و هم يوتاب درراه ميهن کشته شدند و نامي جاويدان از خود بر جاي گذاشتند.
● درياسالار بانو ارتميز :
نخستين و تنها بانوي درياسالار جهان تا به امروز . او به سال ۴۸۰ پيش از ميلاد به مقام درياسالاري ارتش شاهنشاهي خشايارشاه رسيد و در نبرد ايران و يونان ارتش شاهنشاهي ايران را از مرزهاي دريايي هدايت ميکرد .
تاريخ نويسان يونان او را در زيبايي برجستگي و متانت سرآمد تمامي زنان آن روزگار ناميده اند.
● آتوسا :
ملکه بيش از ۲۸ کشور آسيايي در زمان امپراتوري داريوش بزرگ . هرودت پدر تاريخ از وي به نام شهبانوي داريوش بزرگ ياد کرده است و آتوسا را چندين بار در لشکر کشي هاي داريوش ياور فکري و روحي داريوش بزرگ دانسته است.
● آرتادخت :
وزير خزانه داري و امور مالي دولت ايران در زمان شاهنشاهي اردوان چهارم اشکاني. به گفته کتاب اشکانيان اثر دياکونوف روسي خاور شناس بزرگ او ماليات ها را سامان بخشيد و در اداره امور مالي کوچکترين خطايي مرتکب نشد و اقتصاد امپراتوري پارتيان را رونق بخشيد.
● ازرمي دخت :
شاهنشاه زن ايراني در سال ۶۳۱ ميلادي . او دختر خسروپرويز پس از گشناسب بنده بر چندين کشور آسيايي پادشاهي کرد.
● آذرناهيد :
ملکه ملکه هاي امپراتوري ايران در زمان شاهنشاهي شاپور يکم بنيانگزارسلسله ساساني. نام اين ملکه بزرگ و اقتدارات دولتي او در قلمرو ايران درکتيبه هاي کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستايش کرده است.
● پرين :
بانوي دانشمند ايراني . او دختر کي قباد بود که در سال ۹۲۴ قبل از ميلاد هزاران برگ از نسخه هاي اوستا را به زبان پهلوي براي آيندگان از گوشه و کنار ممالک آريايي گردآوري نمود و يکبار کامل آن را نوشت و نامش در تاريخ ايران زمين براي هميشه ثبت گرديده است.
● فرخ رو :
نام او به عنوان نخستين بانوي وزير در تاريخ ايران ثبت شده است وي از طبقه عام کشوري به مقام وزيري امپراتوري ايران رسيد.
● گردافريد :
يکي از پهلوانان سرزمين ايران. تاريخ از او به عنوان دختر کژدهم ياد ميکند با لباسي مردانه با سهراب زورآزمايي کرد . فردوسي بزرگ از او به عنوان زني جنگجو و دلاور سرزمين پاکان ياد ميکند.
● آرياتس :
يکي از سرداران مبارز و دلير هخامنشيان در سالهاي پيش از ميلاد. مورخين يوناني در چندين جا نامي از وي به ميان آورده اند.
● هلاله :
پادشاه زن ايراني که به گفته کتاب ديني و تاريخي ( ۳۹۱ يشتا ۲۷۴+۱ يشتا ۲ ) در زمان کيانيان بر اريکه شاهنشاهي ايران نشست . از او به عنوان هفتمين پادشاه کياني ياد شده است که نامش را هماي چهر آزاد نيز گفته اند.

دانلود نسخه PDF - يوتاب