up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله ويژگي هاي رياضيات PDF
QR code - ويژگي هاي رياضيات

ويژگي هاي رياضيات

نگاه اجمالي به علم رياضي

● ديد کلي
پرسشي که بارها از سوي دانش آموزان ، دانشجويان و حتي دبيران مطرح ميشود اين است که چرا رياضيات ميخوانيم؟ يا چرا رياضيات تدريس ميشود؟ چرا بايد رياضيات مورد توجه قرار گيرد؟ يا اصولا رياضيات چه نقشي در زندگي ميتواند داشته باشد و سوالاتي از اين قبيل. آنچه مسلم است اين است که نميتوان به اين پرسشها در قالب يک يا چند جمله پاسخ قانع کنندهاي داد. به طور کلي در جدال انسان براي رسيدن به اهداف خود رياضيات نقش اساسي داشته و تا حد اعجاب آوري در پيشرفت و رشد تکنولوژي و مسايل پزشکي و ارتباطات نقش چشمگير و قابل ملاحظه و انکار ناپذير دارد.
ويژگي هاي رياضيات
▪ اولين ويژگي رياضيات دقت است، کم و زياد شدن يک صفر ، مثبت يا منفي در نظر گرفتن يک رقم ، پس و پيش کردن يک نماد ، اضافه کردن يک کلمه و … هر کدام ميتواند مسالهاي را به جوابي ديگر رساند يا صورت مساله را عوض کند.
▪ دومين ويژگي رياضيات ، خلاصه گويي و استفاده از مطالب ، قضيهها و مسالههاي اثبات شده به عنوان ابزارهايي براي حل مسالههاي جديد است و اين که همواره به دنبال دادههاي صحيح و کوتاه باشيم.
● جنبه هاي مختلف رياضيات
رياضيات به عنوان يک ابزار
يعني وسيلهاي براي توصيف و تجزيه و تحليل و انتقال آن ، به دليل گنگ و نامفهوم بودن زبانهاي معمولي.
رياضيات به عنوان يک موضوع
رياضيات علاقه ميآفريند و لذت ميبخشد و ارزش مطالعه محض و مستقل از کاربرد دارد که خود جنبه آزادي انديشه را از قيد زمان و مکان ميطلبد چرا که در بسياري از موارد مطالعات در خارج از فضاي سه بعدي و در فضاهاي آفريده شده توسط رياضيدان صورت ميگيرد. بطوري که بيشتر مفاهيم مهم رياضي به واسطه همين ، امروز کاربرد زيادي پيدا کردهاند. همان طور که در ساختن بدن سالم نياز به ورزش مکرر فيزيکي داريم.
رياضيات به عنوان يک علم
يعني از ديدگاه کاربردي که نقش و ارزش آن در جوامع کنوني بشري روز به روز مورد توجه قرار گرفته است و کاملا محسوس ميباشد.
رياضيات به عنوان يک مساله تربيتي
براي پرورش ونظم فکري و بالابردن قدرت انديشه و استدلال منطقي همچنين رشد قوه خلاقيت ذهني که شايد اين جنبه از رياضيات مهمترين هدف از تدريس آن ميباشد.
رياضيات از ديدگاه دانشمندان
▪ گاليله ميگويد: اصول رياضيات الفباي زباني است که خداوند جهان را با آن نوشته است و بدون کمک آنها درک يک کلمه هم غير ممکن است. و انسان بيهوده در راهروهاي تاريک و پر پيچ و خم سرگردان است.
▪ ليوناردو داوينچي معتقد است که: هيچ دانشي را نميتوان دانش واقعي دانست مگر اين که به صورت رياضيات متجلي شود.
▪ واجر بيکن معتقد است که: رياضيات دروازه علوم است غفلت از رياضيات به همه دانشها لطمه ميزند زيرا کسي که علوم ديگر را نميتواند درک کند و اشياي ديگر جهان را نميشناسد. و بدتر از آن کساني که نادانند نميتوانند جهالت خود را درک کنند.
▪ کانت ميگويد: در هر بخش از علوم فيزيکي به معناي عام آن قدر از علم واقعي است که در آن رياضيات وجود دارد يعني علوم منهاي رياضيات يعني هيچ.
● فرجام سخن
بنابراين اگرفردي به هر دليل در رسيدن به هدف از رياضي کمک نگيرد، وظيفه خود را انجام نداده است و همچنين اگر شخصي توانايي را در اين مورد بدست نياورد نه تنها توفيقي به دست نميآورد، بلکه در زندگي اجتماعي نيز از طريق راههاي سالم پيروزي چشمگير نخواهد داشت. ميتوان نتيجه گرفت که رياضيات غذاي مغز است. که بايد بطور حساب شده به مغز برسد. همچنين رياضيات مانند غلتکي است که جاده ناهموار و سنگلاخ علم را صاف و ناهموار ميسازد تا ديگر علوم در گذر زمان سرعت بيشتري بگيرند.

● تعريف سيستم هاي فازي و انواع آن واژة فازي در فرهنگ لغت آکسفورد به صورت مبهم، گنگ و نادقيق تعريف شده است. اگر بخواهيم نظرية مجموعه هاي فازي شرايط عدم ...

آينده مبهم انسان، يکي از دغدغه هاي بشر است. با اين که بسياري از مردم فاقد قدرت پيش بيني و پيش گويي آينده کوتاه خود هستند، آينده پس از مرگ، هراس انگيزت ...

● تاريخ پيدايش رياضيات سه قرن اول رياضيات يوناني که با تلاشهاي اوليه در هندسه برهاني بوسيله تالس در حدود ۶۰۰ سال قبل از ميلاد شروع شده و با کتاب برجست ...

آب تنها جسم طبيعي است که در شرايط معمولي به سه شکل جامد ، مايع و بخار پيدا مي شود، فراوان ترين نوع آن به شکل مايع مي باشد که ويژگيهاي شايان توجهي دارد ...

۱) آيا دين پديده اي اجتماعي است؟ با توجه به آداب و رسوم و اختلافات احوالات و گوناگوني اوضاع مردم و آنچه در اجتماعات بشري مشاهده مي شود، دين ظاهراً اجت ...

ليزر به وسيله اي گفته مي شود که نور را به صورت پرتوهاي موازي بسيار باريکي که طول موج مشخصي دارند ساطع مي کنند. اين دستگاه از ماده اي جمع کننده يا فعال ...

● آميتراز (ميتاک ) ▪ گروه شيميايي :دي أميدين ▪ ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي : اين سم خاصيت خورندگي ندارد و نسبت به گرما مقاوم است . به نظر ميرسد که اشعه ...

انرژي خورشيد يکي از منابع تامين انرژي رايگان، پاک و عاري از اثرات مخرب زيست محيطي است که از دير باز به روش هاي گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است ...

دانلود نسخه PDF - ويژگي هاي رياضيات