up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله وسايل حفر گمانه PDF
QR code - وسايل حفر گمانه

وسايل حفر گمانه

وسايل حفر گمانه (مخصوص رشته معدن)

ديدکلي
به منظور آگاهي از شرايط زمين شناسي وژئوتکنيکي اعماق بيشتر زمين ، معمولا گمانه هايي حفر مي شود. گمانه در واقع چاهقائمي است که توسط وسايل مکانيکي درخاک يا سنگ حفر مي شود. گمانه هاي کم عمق گاه توسط دستگاه ساده اي به نام اوگر (auger) که طرز کار آن مانندمته بخارياست، حفر مي شوند
حفاريگمانه ها به صورتهاي مختلف انجام مي شود. در روشحفاري ضربه ايپيشروي توسط ضربات پي در پيبه سر مته تيغه اي شکل انجام مي شود و مدار کنده شده و خرد شده هر چند مدت يکباربوسيله ابزار مخصوصي به نام گل کش از چاه خارج مي شود. حفاري ضربه اي بيشتر درآبرفتها و رسوبات ناپيوسته ، مخصوصا اکتشاف زير زميني بکار مي روند. نمونه هايي کهبه اين ترتيب بدست مي آيد، کاملا دست خورده است.
وسايل حفر گمانه
اجزا اصلي يک حفاري آزمايشي يا مغزهگيري عبارت است از يک آزمايش حفاري ، لوله هاي جدار چاه ، لوله هاي حفاري ،سرمته هاي حفاري و ابزارهاي نمونه گير.
ماشين حفاري
ماشين حفاري متشکل از يک منبع توليد نيرو ،يک دکل براي بلند کردن وسايل ، يکپمپبراي جريان انداختن آب و گل (يا يککمپرسور براي حفاري با هوا) است. وظيفه ماشين حفاري پايين بردن ، چرخاندن و بالاآوردن وسايل حفاري و گرفتن نمونه است. انواع متنوعي از ماشينهاي حفاري و وسايل حفرچاه وجود دارد.
لوله هاي جدار
لوله هاي جدار چاه جهت نگاهداشتن گمانه در حالت عادي ، درآغاز حفاري و جلوگيري از ريزش ديواره آن ، که قبلا اشاره شد، بکار مي رود. مخارجحفر يک گمانه بطور مستقيم بستگي به لوله جدار و قطر گمانه دارد. در صورتي که نيازبه قرار دادن لوله جدار در اعماق مختلف باشد، چاه شکلي تلسکوپي به خود مي گيرد.
لوله هاي حفاري
لوله هاي حفاري ، ماشين حفاري را به مته حفاري يا نمونهگيرها وصل مي کند. انتخاب لوله مناسب به عواملي مثل عمق پيش بيني شده براي گمانهنوع نمونه گير انتخاب شده و قطر مغزه حفاري و از همه مهمتر قدرت ماشين بستگي دارد.
مته حفاري
مته براي بريدنخاک و سنگ بکار مي رود. سر مته از انواع مختلفي برخور دارند. مانند مته هاي خرد کننده ،مته هاي تيغه اي،مته هاي سنگيو مته هاي مغزه گير.
روش حفر گمانه
مراحل مختلف حفر يک گمانه اکتشافي رابه نحو زير مي توان خلاصه نمود.
1. نمونه سطحي گرفته مي شود.
2. لوله جدار آغازين تا عمق 1 متري رانده مي شود.
3. خاکهاي داخل لوله جدار تا 10 سانتيمتري پايين تر از لبه خارج مي شود (از همينمواد مي توان جهت حلقه بندي مصالح استفاده کرد).
4. نمونه گرفته مي شود.
5. حفاري چاه براي يک متر بعد ادامه مي يابد. پيشروي با راندن لوله جدار و برداشتنخاکهاي داخل آن (مثل مرحله 3) يا با استفاده از گل روان (جهت تثبيت ديواره چاه وبالا آوردن نمونه ها) انجام مي شود.
6. چرخه فوق آن اندازه ادمه مي يابد تا به عمق دلخواه برسيم (در حفاري يابرنامه هاي حفاري تکميلي فواصل نمونه گيري به 3 تا 6 متر افزايش مي يابد).
7. در برخورد باسنگلبه لوله جدار را در سطح سنگ قرار دادهتا بتوان مغره گيري را با آب تميز داد. آب سر مته را خنک و تميز نگهداشته ، از کندشدن آن جلوگيري مي کند.
8. موقعيت لوله جدار ، لوله حفاري و سر مته يا لوله حفاري و ابزارهاي نمونه گيري ،در شروع هر مرحله پيشروي به دقت اندازه گيري و يادداشت مي شود. بايد دقت شود که چاهريزش نکرده باشد و سر مته درست در ته چاه قرار گرفته باشد. همچنين نمونه گيري بايددر 10 سانتيمتري زير لوله جدار يا در عمق نهايي حفاري قبل از آغاز نمونه گيريباشد.
برنامه ريزي عمليات حفاري
هرگونه برنامه ريزي بايد باتوجه به هدفهاي حفاريها و مغره گيري ، يعني دستيابي به نمونه هايي از مصالح زمينشناسي براي بررسي ، طبقه بندي و انجام آزمونهاي آزمايشگاهي ، اندازه گيري مشخصاتفيزيکي ومهندسي مصالح برجاو دستيابي به اطلاعاتي درموردآب زير زمينيصورت گيرد. نحوه تکوين يکبرنامه ريزي را به نحو زير مي توان خلاصه کرد.
انتخاب وسايل
در انتخاب وسايل بايد مرحله مطالعات ، شکل سطح زمين و قابليتدسترسي آن ، شرايط زمين شناسي ، عمق حفاري و نوع نمونه هاي مورد نياز مورد توجهقرار گيرد.
فاصله بين گمانه ها
در مراحل شناسايي مقدماتي و توجيهي ، گمانه ها در جاييحفر مي شود که بتواند همبريها را ، آنگونه که درنقشه زمين شناسي مهندسيرسم شده ، مشخصنمايد. در شرايط يکنواخت طراحي شبکه اي از گمانه ها که فاصله آنها با توجه به وسعتناحيه مورد بررسي ممکن است از 30 تا 100 متر باشد، واقع مي شود.
عمق گمانه
عمق گمانه ها در محل گود برداريهاي روباز براي ساختمانها ،بزرگراهها ،متروو مانند آن ، و حفاريهاي بسته مثلتونلهاو در شرايط نامناسب تا اعماق باز همبيشتري نفوذ کند. علاوه بر آن بايد بتواند وضعيتسطح پيرو متريکرا مشخص سازد. در مورد اخيرگمانه بايد تا مقدار قابل ملاحظه اي در زير گودبرداري پايين برود.
جهت يابي گمانه
گمانه هاي اکتشافي معمولا به صورت قائم حفر مي شوند. ازحفاري زاويه دار اغلب در توده هاي سنگي و براي اکتشاف درزها ،گسلها و حفرات انحلالي يا قرار دادن مهار در سنگ و خاک استفاده مي شود. استفاده از حفاريافقي معمولا براي اکتشاف مسير تونلها (گمانه پيشاهنگ) تعبيه ميل مهار در سنگ و قراردادن ابزارهاي اندازه گيري يا انجامزهکشي افقي است.
بايد توجه داشت که دستيابي به گمانه کاملا افقي با اغلبروشهاي موجود امکان پذير نيست. زيرا معمولا در آغاز حفاري ،گرانش زمينسر مته را به سمت پايين مي کشد. سپس با افزايش پيشروي ، نيرو گرانش به روي وزن زياد لوله هاي حفاري عمل مي کند کهممکن است حرکت به سمت بالاي سر مته را باعث شود. تغييرات در کيفيت سنگ نيز ممکن استدر تغيير راستاي گمانه تاثير بگذارد

حفره هاي سياه جذابترين و اسرار آميزترين اشياء آسماني هستند. مهمترين يافته هاي اختر شناسي سالهاي ۱۹۶۰ تپ اخترها و اختر نماها هستند. تپ اخترها منابع راد ...

ديدکلي به منظور آگاهي از شرايط زمين شناسي و ژئوتکنيکي اعماق بيشتر زمين ، معمولا گمانه‌هايي حفر مي‌شود. گمانه در واقع چاه قائمي است که توسط وسايل مکاني ...

مقدمه نانوحفره‌ها يا مواد نانومتخلخل؛ دراراي حفراتي کوچک‌تر از 100 نانومتر مي‌باشند و کاربرد ويژه‌اي در فيلتراسيون در سطح اتمي و مولکولي دارند. اين مو ...

ديدکلي بررسيهاي زمين شناسي با وجود تمام دقتي که مي‌شود، تنها امکان وجود مخازن را پيش بيني مي‌کند. براي اطمينان از وجودنفت تنها وسيله حفر چاه است. حفر ...

ديدکلي به منظور آگاهي از شرايط زمين شناسي وژئوتکنيکي اعماق بيشتر زمين ، معمولا گمانه‌هايي حفر مي‌شود. گمانه در واقع چاهقائمي است که توسط وسايل مکانيکي ...

تهيه کننده : اثير کربلايي منبع : راسخون پيمايش زمين شناختي : پيمايش زمين شناختي صحرايي يک فرايند عيني و مبتني بر مشاهده است که بر روي مغزه هاي حفاري ، ...

تجزيه خاك تجريه خاك براي تمام محصولات كشاورزي اساس توصيه كودي مي‌باشد. نمونه‌هايي كه از مزارع آزمايشي گرفته مي‌شود از اهميت خاصي برخوردار است. چه اين ...

شناخت زلزله تعريف زلزله مردم عامي درکلامي ساده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم نيروهاي ماوراء الطبيعه وخدايان مي دانند که بر بندگان عاصي وعصيانگر ...

دانلود نسخه PDF - وسايل حفر گمانه