up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله ورميکو لايت PDF
QR code - ورميکو لايت

ورميکو لايت

معجزه «ورميکو لايت»

ورميکولايت
ورميکولايت نام معدني سليکات آهن، آلومينيوم، منيزيم متورق، هيدراته ميباشد. ورميکولايت ظاهري آکورديوني شکل بوده و رنگ متغيري از قهوهاي تا طلائي نسبت به ترکيبات آن دارد. همچنين PH (در آب) ورميکولايت در هر معدن متغيير بوده که از ۹ – ۶ توسط انجمن بينالمللي ورميکولايت گزارش شده است. ظرفيت نگهداري آب ورميکولايت نسبت به اندازه گرائول نيز متغير ميباشد. (۳۲۵٪ - ۲۲۰٪ وزن يا ۵۰٪ ۲۰٪ حجم).
بيش از ۸۰ سال است که ورميکولايت در صنايع گوناگون (کشاورزي، باغباني، ساختماني، صنعت) استفاده ميشود.
ورميکولايت در کشاورزي
سالها است که ورميکولايت بهعنوان شبه خاک در داخل آپارتمانها و يا سيستمهاي هيدروپونيک (Hydroponic Growing) در پرورش گل و گياه در مواردي که مدوديت استفاده از خاک معمولي را دارند، استفاده ميشود. (Soiless) و مواد غذايي موردنياز گياهان بهصورت مايع به وميکولايت و نهايتاً ريشهها رسانده ميشود.
اين ماده در کشاورزي کاربرد گسترده دارد نظير: زمينهاي چمن، باغها، مواردي که رشد سريع گياه از اولويت برخوردار باشد. (ورميکولايت بهصورت صددرصد استفاده ميشود). ورميکولايت همچنين در شرايط ويژه کمآبي، حفظ خاک از جريان بادهاي گرم و جلوگيري از يخبندان و صدمه به ريشهها کاربرد دارد.
ورميکولايت با ايجاد فضاي مناسب در خاک و سبک کردن آن، هوادهي به ريشه را به شدت بهبود ميباشد و اين در حالي است که رطوبت و موادغذائي را به آساني در اختيار قلمهها و ريشههاي جوان قرار ميدهد.
ورميکولايت مادهاي است دايمي و غيرمضر براي خاک که داراي تميزي صددرصد است. ورميکولايت مادهاي است بدون بو، غيرسمي و استريل که باعث فساد خاک و ضايع شدن آن نميگردد و بهدليل خنثي بودن، ماهيت خاک را تغيير نميدهد. ورميکولايت داراي قابليت نگهداري نقل و انتقال کاتيونها ميباشد، به همين علت ميتواند موادي نظير آمونيوم، پتاس، کلسيم منيزيم و آهن را به آساني در اختيار ريشهها قرار دهد.
اين ماده بسيار سبک و همراه با خاک معمولي، خاک برگ و خاکهاي غني شده با کوههاي شيميايي بهترين روشن براي رشد گياهان بهخصوص گلهاي زينتي ميباشد.
● نحوه استفاده
▪ قلمه زدن
ورميکولايت متوسط با ابعاد ۵- ۲ ميليمتر مصارف متعددي در باغباني از جمله کاشت قلمه دارد. ميتوان ورميکولايت را مستقيم در محفظه کاشت قلمهها ريخت و به تدريج آبياري کرده و قلمهها را در آن قرار داد. اگر محل تخليه در محفظه کاشت تعبيه شده باشد، آبياري زياد، نگرانکننده نيست. ورميکولايت حداکثر رشد ريشه را در کوتاهترين زمان تضمين ميکند.
▪ اصلاح با تقويت خاک
در باغات و مزارعي که داراي خاک سنگين با چسبنده ميباشد تا ۲:۱ حجم خاک، استفاده از ورميکولايت توصيه ميگردد. اين عمل باعث ايجاد کانالهاي هوايي گرديده، اجازه تنفس مخلوط خاک را ميدهد.
مخلوط ورميکولايت در باغهاي گل و سبزيجات با گياهان گلداني هواي لازم را در اطراف ريشه براي ادامه رشد گياهان فراهم ميآورد. در جائيکه خاک، دانه درشت و ماسهاي باشد، مخلوط ورميکولايت در خاک باعث ميشود خاک بتواند آب و هواي موردنياز براي رشد گياه را در خود حفظ کند.
▪ رويش دانه
ورميکولايت را به تنهائي يا مخوط با خاک با خاک برگ ميتوان استفاده کرد. آبياري بسيار کمتر، رويش دانههاي بيشتر و رشد سريعتر از مزاياي استفاده از ورميکولايت ميباشد. زمانيکه ورميکولايت به تنهايي استفاده شود، دانههاي جوانه زده بايد با يک محلول کود ضعيف تغذيه شوند. تا وقتيکه اولين برگهاي واقعي ظاهر گردد. (يک قاشق غذاخوري از کود قابل حل در يک گالن ۴ ليتري آب) جايي که ورميکولايت با خاک يا خاک برگ بهصورت نصف به نصف مخلوط شده است، هيچ تغذيه اضافي تا موقع نشاء لازم نيست. عمل پاکيزهسازي خاک از لارو حشرات و بذر گياهان هنوز عملاً حذف ميگردد، بهعلت آنکه ورميکولايت استريل است. در انتقال دانههاي جوانهزده از ورميکولايت، خطر شکستن ريشههاي مويي بسيار کم است و رشد ريشههاي انبوه در اين مخوط، گياه جوان را قادر ميسازد که بلافاصله خود را نگه دارد.
▪ گياهان خانگي
ورميکولات مشکلات خاکهائي که به مرور زمان فشرده شدهاند را در گلدانهاي گل از ميان ميبرد. ورميکولايت را با خاک برگ به نسبت نصف به نصف مخلوط کنيدع نترل عالي هوا و رطوبت براي گياهان خانگي تأمين خواهد شد. در اين صورت ريشهها ميتوانند در تمام گلدان گسترش يابند، توجه به اين نکته ضروري است که در صورت استفاده از ورميکولايت نياز به آبياري بسيار کمتر خواهد شد.
▪ نشاء زدن
سوراخي به عمق حداقل ۱۵ سانتيمتر بزرگتر از ريشه گياه حفر کنيد. ورميکولايت را با خاکي که از آن سوراخ خارج کردهايد، مخلوط کنيد. سپس اين مخلوط را در اطراف ريشهها قرار دهيد. اين عمل قبل از نشاء بوته، درختچه يا درخت باعث انشعاب سريع و نفوذ ريشهها در عمق خاک ميگردد، ورميکولايت از خشک شدن ريشهها بر اثر آفتاب جلوگيري ميکند و حتي رطوبت را کنترل و سلامت گياهان را تضمين ميکند.
▪ حفاظت در مقابل عوامل طبيعي
استفاده از ورميکولايت به ضخامت ۸ – ۵ سانتيمتر بهعنوان محافظ در اطراف بوتهها رزهاع گجهفرنگيها، کوکبها و گياهان ديگر ميتواند از خشک شدن گياه جلوگيري کند و از گياه در برابر سرما و گرماي شديد محافظ کند. گياهان محافظ شده با ورميکولايت در سرماي شديد زمستان مقاومت بيشتري دارند. ورميکولايت به خاطر داشتن ساختمان حفرهدار از رطوبت اشباع نميشود. لذا استفاده از آن در اطراف گياه عدد از اولين باران سنگين در تابستان مانع خشک شدن خاک و آسيب به گياه ميگردد. ميتوان ورميکولايت را در بهار به عنوان يک تقويتکننده با خاک مخلوط کرد.
▪ انبار کردن پيازها و محصولات ريشهاي
ورميکولايت را اطراف پيازهائي که در ظرف قرار گرفتهاند. بريزيد. اگر پيازها از زير خاک بيرون آورده شدهاند، بگذاريد چند ساعت در آفتاب بماند تا خشک شوند و بعد آنها را در سبد قرار داده و روي آنها را با ورميکولايت بپوشانيد. قدرت نمگيري ورميکولايت همانند يک تنظيمکننده اتوماتيک عمل ميکند و از کپزدگي و نوسان رطوبت در مدت انبارداري جلوگيري ميکند.
ورميکولايت رطوبت داخل غدههاي انبار شده را جذب نميکند، بلکه آب آزاد اطراف را جذب کرده و از پوسيدگي غدهها جلوگيري ميکند. غذههاي انبار شده حتي از تغييرات دماي جدي و ناگهاني هم محافظت ميشوند.
▪ چمنهاي سالمتر و سبزتر
هنگام آماده کردن باغچه براي چمنهاي جديد يک متر مکعب ورميکولايت را در مساحت ۱۱۰ متر مربع مخلوط کنيد. پس از بذرافشاني، کل منقطه را با ورميکولايت بپوشانيد، بهطوري که در حدود ۶ ميليمتر ارتفاع داشته باشد. سپس با آبافشان بهتدريج آبياري کنيد. ورميکولايت رويش بذر را تسريع کرده، همچنين بذرهاي بيشتري رويش مييابد. بنابراين چمن شما متراکمتر و پرپشتتر خواهد شد. ورميکولايت بهعنوان يک ذخيرهکننده دائمي رطوبت عمل کرده و در زمان خشکي، پژمرده شدن چمنها را به تعريق مياندازد.
▪ گل آرايي منازل
بهمنظور تازه و شاداب نگه داشتن گهاي بدون ريشه (دستهگل) در گلدانها و رفع نگراني از واژگون شدن آنها ميتوان گلدان موردنظر را با ورميکولايت که ظاهر نقرهاي رنگ بسيار زيبايي دارد پر کرد و سپس به آن آب اضافه کرد تا تمام لايههاي طبيعي ورميکولايت از آب اشباع گردد، سپس آب اضافه را تخليه و گلها را در آن قرار دهيد.
از مزاياي اين روش ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
رطوبت ورميکولايت به تدريج به ساقه گلها رسيده و آنها را شاداب نگه ميدارد.
ميتوان گلها را به طرز دلخواه استقرار و آرايش داد.
بوي نامطبوعي که آب راکد گلدانها ايجاد ميکنند، از بين ميرود.
در صورت واژگون شدن گلدان آب بر روي ميز با سطح اتاق پخش نخواهد شد جهت دريافت اطلاعات تخصصي با مرکز مطالعات و خدمات تخصصي گياهان دارويي جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي و با شرکت کالامين تماس حاصل کنيد.

● ورميکولايت ورميکولايت نام معدني سليکات آهن، آلومينيوم، منيزيم متورق، هيدراته مي باشد. ورميکولايت ظاهري آکورديوني شکل بوده و رنگ متغيري از قهوه اي تا ...

در مقاله حاضر نويسنده با استناد به برخي آيات، به تشريح ويژگي اسلام مورد پسند و مرضي خداوند پرداخته و آن را اسلام با ولايت علي ابن ابيطالب(ع) معرفي کرد ...

● ورميکولايت ورميکولايت نام معدني سيليکات آهن، آلومينيوم، منزيم متورق، هيدراته مي باشد. ورميکولايت ظاهري آکارديوني شکل بوده و رنگ متغيري از قهوه اي تا ...

● ورميکولايت ورميکولايت نام معدني سيليکات آهن، آلومينيوم، منزيم متورق، هيدراته ميباشد. ورميکولايت ظاهري آکارديوني شکل بوده و رنگ متغيري از قهوهاي تا ط ...

● فلسفه سياسي اسلام وقتي از «فلسفه سياسي اسلام » سخن به ميان مي آيد، بحث از فلسفه و نوع بينش اسلامي است. و در حقيقت فلسفه سياسي اسلام، جزئي از نظام فل ...

● جايگاه گلکاري در ايران ▪ اهميت تاريخي: قدمت کشت و کار و نگهداري گلها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران ...

انتخاب بستر مناسب گام مهم در جهت تکثير قلمه گياهان باغي و زينتي تکثير گياهان باغي و زينتي (plant propagation) با اهداف ازدياد و حفظ ژنوتيپهاي موردنظر، ...

● تاريخچه‌ي گياه‌پزشکي دانش گياه‌پزشکي درايران سابقه‌اي کمتر از يک قرن دارد درحالي‌که اروپائيان دراين زمينه چند صدسال تجربه اندوخته‌اند؛ شادروان افشار ...

دانلود نسخه PDF - ورميکو لايت