up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله وجود محمدي PDF
QR code - وجود محمدي

وجود محمدي

در برکه آب زندگاني غدير

برخي از رخدادها در دام لحظه و مکان نمي افتند؛ هر چند که در لحظه و مکان رخ مي دهند؛ زيرا ماهيت آنها بيرون از دايره زمان و مکان است. از اين رو فراتاريخي بودن از ويژگي هاي برجسته اين امور است چرا که خود تاريخ ساز مي باشند و مبداي تاريخ به شمار مي آيند.
از اين موارد مي توان به رخداد غدير اشاره کرد که بر تاريخ و لحظه و مکان حکومت مي کند و هرگز در دام آن نيفتاده است. استاد حسن زاده آملي (مدظله الوارف) همانند ديگر عارفان واصل بر اين باور بود که صورتي در زير دارد هر چه در بالاستي. وي به عنوان نمونه به غضب اشاره مي کرد و مي فرمود غضب شعله اي از شعله هاي آتش دوزخ است که چون از هفتاد آسمان تنزيل شد، به شکل غضب در آدمي نمود يافت. از اين رو غضب همانند آتش که رطوبت را مي گيرد و مي سوزاند، اين گونه عمل مي کند و خون آدمي را مي سوزاند و تباه مي گرداند.
وجود محمدي، واسطه خلقت
صورت غديريه در آسمان قدس الهي و عرش کبريايي، حقيقت ديگري است؛ زيرا حقيقت پيامبر(ص) و نفس و جانش علي(ع) به حکم آيه ۶۱ سوره آل عمران يعني آيه مباهله، در مقام قاب قوسين او ادني که نهايت تدلي است (آيات نخست سوره نجم) همان صادر نخست به معنايي و مخلوق اول به معنايي ديگر است که به واسطه او همه آفريده ها خلق شدند و لذا اگر هر يک از آن حقيقت يگانه که به صورت چهارده معصوم در زمين تجلي يافت، اگر نبود هرگز آفريده اي نبود؛ زيرا همه به واسطه آن حقيقت وجود، موجود شدند؛ چرا که لولاک لما خلقت الافلاک، به معناي نياز ماسوي الله از جمله افلاک به وجود محمدي در مقام صادر نخست است.
وجود محمدي به يک معنا واسطه خلقت است و به يک معنا همان آب حيات است که:و جعلنا من الماء کل شي حي؛ هر صاحب حيات و زندگاني از آب حقيقت محمدي بهره برده است؛ چرا که خداوند حيات هر چيزي را به آب وابسته کرده است. آب در زمين، صورت همان حقيقت حيات در مقام قدس الهي است. بنابراين، غدير را نمي بايست به برکه اي در بياباني تعبير کرد، چرا که اين برکه آب، مظهر و صورت حقيقتي بزرگ و والاست. اگر حقيقت محمدي و جانش يعني نفس علوي نبود، اصولا هيچ شکلي از حيات پديد نمي آمد. آن حقيقت محمدي و جانش، در هر مرتبه از مراتب نزول، صورتي يافت و در هر بيابان لاوجودي، وجودي بخشيد و حياتي آفريد. آب حيات جان آدمي در مرتبه اي از مراتب، همان علم و دانش است که شکلي از آن به صورت حکمت خالص مي باشد. بنابراين، همان گونه که در عالم خلقي و در مراتب زميني، حيات آدمي به آب بسته است، در مرتبه ديگر به علم و در مرتبه ديگر به حکمت بسته است که صورت هاي همان آب حيات است.
● برکه غدير، صورتي از حيات
براين اساس، برکه غدير در بيابان باطل و کفر، صورتي از حيات است. اين آب حيات غديري چون در جان کسي وارد شود، او را در مسير کمالي قرار مي دهد و در يک فرآيندي با عبور از حقيقت علوي به حقيقت محمدي و از طريق رب محمدي که رب العالمين است به حقيقت الوهيت مي رسد و شخص را متاله و رباني مي سازد که در عالم به اذن الله تصرف مي کند.
از اين رو خداوند در آيه ۶۷ سوره مائده، عدم ابلاغ امامت علوي(ع) را به معناي عدم تبليغ رسالت الهي دانسته است؛ زيرا جريان حقيقي حيات از عالم بالا و به حکم دايره، از حقيقت محمدي به سوي حقيقت علوي نازل و روان شد و در گردش بازگشت در مسير صعود نيز مي بايست از همين راه بازگردد تا حکم دايره انالله و انااليه راجعون تحقق يابد. پيامبر(ص) همان گونه که جانش را حيات بخشيد مي بايست در مقام نزول، همه هستي را به او متصل نمايد تا از طريق او هر کسي به درون دايره انالله و انا اليه راجعون درآيد و سير بازگشت به سوي لقاي الهي و متاله و رباني شدن را تحقق بخشد.
برکه غدير در بيابان کفر و شرک، تنها يک برکه نيست، بلکه صورت حقيقت توحيد، ولايت، حيات و زندگاني است و کسي که از اين برکه غديريه و آب حيات آن ننوشد، جز آتش ننوشيده و هرگز آب حيات حقيقت را درک نکرده است. از اين رو اکمال دين و کمال حقيقت شناخت راه به شناخت امامت علوي است و اتمام و تماميت نعمت حيات و وجود به بهره مندي از برکه غديريه خواهد بود. کسي که از اين برکه نخورده و نياشاميده بود، هرگز از نعمت حيات بهره اي کامل و تمام نبرده است و به ناچار در دوزخ و آتش فراق و بطلان و پوچي خواهد افتاد.
بنابراين، آب برکه غدير، تنها يک آب معمولي نيست؛ چنان که غدير در بيابان کفر و شرک تنها يک برکه نيست و روز هيجده ذي الحجه تنها يک زمان نيست، بلکه اين ها همان نشانه ها و صورت هايي از حقيقتي است که در بالاستي. از اين رو گفته شده است که غدير و برکه و آبش و روز هيجدهم ذي الحجه تنها يک لحظه يا يک مکان نيست، بلکه نشانه اي بلند از حقيقت هستي و آفرينش و آب حيات و بهشت جاودانه و لقاي الهي و ربوبيت خليفه الهي است.

پرليت به يک شيشه ولکانيکي آلومينه سيليکاته با ترکيب مشابه ريوليت يا آندزيت اطلاق مي شود که مقدار دو تا پنج در صد (5-2) آب در شبکه بلوري خود جاي داده ا ...

● پرنده عظيم الجثه مي خواهم اطلاعاتي از يك پرنده بزرگ و عظيم الجثه به شما بدهم. در سال ۲۰۰۱ من و شوهرم اواخر شب با اتومبيلمان به سمت نيوولمينگتون مي ر ...

● تاريخچه گل سرخ: Rosa در لاتين به معناي گل سرخ مي باشد. از آغاز تاريخ، گل سرخ بيش از همه گلها در قلوب بشر جاي گرفته و از وقتي که مردم از زيبايي درخشا ...

در خاک مقدار زيادي ريشه گياه جانوران کوچک و گونه هاي زيادي از ميکروبها مانند پروتوزواها و جلبک ها قارچها و باکتريها وجود دارند. هر يک از اين گروه ها ا ...

● تاريخچه گل سرخ: Rosa در لاتين به معناي گل سرخ مي باشد. از آغاز تاريخ، گل سرخ بيش از همه گلها در قلوب بشر جاي گرفته و از وقتي که مردم از زيبايي درخشا ...

اشاره: آيات قرآن كريم و احاديث پيشوايان معصوم، از يك سو به نكوهش دنيا پرداخته و از ديگرسو نظام عالم را به حق دانسته و گاه بر بهره گيري از آن تاكيد ورز ...

در مطلب حاضر نويسنده ضمن بيان پاره اي از ويژگي هاي نهضت امام حسين(ع) به برخي بايدها و نبايدها در عزاداري اشاره کرده که اينک با هم آن را از نظر مي گذرا ...

● ولايت تکويني و تشريعي علي(ع) بر موجودات اميرمؤمنان علي بن ابي طالب(ع) به سبب شخصيت و نورانيت وجودي اش در عالم الوهيت، بر همگان ولايت دارد. البته ولا ...

دانلود نسخه PDF - وجود محمدي