up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله وب چيست PDF
QR code - وب چيست

وب چيست

وب چيست و چگونه کار مي کند؟

ارتقاي سطح دانش, توانايي و مهارتهاي ارتباطي براي پاسخگويي به نيازهاي جديد يکي از رويکردهاي مهم در سازمانهايي است که به اصل پويايي مداوم پايبندند. هر سازماني براي ايجاد ارتباط مستحکم تر و بهتر با گروههاي مخاطب و مشتريان خود تدابيري انديشيده است. امکانات اينترنت يکي از مناسبترين و در عين حال ساده ترين راههاي ايجاد ارتباط دوسويه بين سازمان و کليه افراد و نهادهاي ذينفع (Stakeholders) است. بهره برداري از امکانات اينترنتي همواره به دو عامل اصلي وابسته است. نخست, فناوري جديد و ديگر شيوه و کيفيت استفاده از اين پديده.
با اقبال رو به فزوني براي استفاده از اينترنت, شايد سخن راندن از مزايا و مضار اينترنت شايد در عمل چندان ثمربخش نباشد. اينترنت نيز همچون پديده هاي ديگر عصر جديد راه خود را پيموده و با توجه امکانات بيسابقه اي که دارد, به سرعت در حال گسترش است.
اگر از چون و چرا و مجادله درباره اساس و فلسفه اينترنت صرف نظر کنيم وآنرا همچون رسانه هاي نوين، يک پديده, با ويژگيهاي خاص خودش بدانيم , ناگزيريم به تناسب موضوع مورد نظر, به جنبه هايي از اينترنت بپردازيم که مستقيم و غيرمستقيم بر روي سازمانها و کاربران تاثير مي گذارد.
۱) سازمانها. سازمانها (اعم از دولتي و خصوصي) که از عمده ترين کاربران ايترنت هستند, دو دليل عمده را براي توجيه ضرورت استفاده از اينترنت را مطرح مي کنند؛ نخست آنکه اين پديده مجراي مناسبي براي انجام امور جاري, مانند مبادلات, ارتباطات دو و چند جانبه, و امر تجاري آنها است که علاوه بر کاهش هزينه ها و نياز به نيرو انساني, در تسريع امور تاثير غيرقابل انکاري دارد. ديگر آنکه اينترنت جايگاه بسيار مناسبي براي انتقال اطلاعات به اشکال مختلف و اطلاع رساني است. به ويژه آنکه ارتباط با مشتريان و مخاطبين از اين طريق بر بسياري از اشکال ديگر ارتباط برتري دارد.
۲) کاربران اينترنت (بطور عام) اگر چه هنوز منابع اطلاعاتي, مجراهاي انتقال اطلاعات و فرايندهاي خارج از چهاچوب اينترنت بخش اعظم نيازهاي کاربران را تامين مي کند و شايد تا آينده اي نه چندان نزديک, جايگاه آنها حفظ خواهد شد؛ اما ارزيابي گرايش کنوني کاربران به اينترنت حاکي از آن است که جايگاه اين پديده به عنوان يکي از مهمترين منابع اطلاعاتي و مجراهاي ارتباط روز به روز مستحکم تر مي شود. از اين رو عليرغم معضلاتي که هم اکنون در زمينه بهره برداري از اينترنت وجود دارد, چشم پوشي از آن به معناي از دست دادن امکانات اطلاعاتي وارتباطي است که تامين آنها از طرق ديگر يا ميسر نيست و يا مستلزم صرف هزينه, نيروي انساني و زمان فراوان است.
چه بايد کرد؟
قبل از اينکه اينترنت با همه کارکردهايش خود را بر ما تحميل کند و با رفتار منفعلانه تسليم بي چون و چراي آن شويم, لازم است ضمن وضع مقررات حقوقي, آموزش, ايجاد زيرساختهاي مناسب, تامين منابع مالي و هزينه مشارکت سازمانها, گامهاي اساسي در زمينه پوشش اطلاعاتي در اينترنت بر داشته شود. بدون ترديد وجود منابع اطلاعاتي داخلي در اينترنت ثمراتي دارد که تنها محدود به منافع سازمان نمي شود؛ بلکه تامين نيازهاي کاربران و نماياندن توان علمي کشور از ديگر پيامدهاي آن است.
با تسهيلاتي پس از ظهور پديده «وب» در زمينه انتقال اطلاعات بر روي اينتر نت به وجود آمده است, گرايش به حضور در اينترنت و مشارکت در تبادل اطلاعات علمي و تجاري دچار تحولي اساسي شده است. حضور مراکز پژوهشي, دانشگاهها و سازمانهاي تخصصي داخل کشور در اينترنت, اگرچه چندان پر رنگ و مؤثر نيست بدان معنا است که صرفنظر از نکات منفي, اينترنت پديده اي است که مي تواند در خدمت دانش, آگاهي و علم قرار گيرد. بايد تلاش کرد و اميدوار بود که مراکز علمي و پژوهشي کشور هرچه بيشتر به اهميت اين پديده در رشد علمي کشور توجه نموده و استفاده از اينترنت را به سطح «حضور تبليغاتي» محدود نسازند.
مرکز اطلاعات و مدارک علمي يران به عنوان پژوهشکده اي که فعاليت خود را پيرامون سه محور متمرکز نموده است از سال ؟۱۳۷ امکان بهره برداري از اينترنت رايافت و از همان زمان به دنبال راه کارهايي براي حضور جدي و ثمربخش در اينترنت بود. اقدامات نتيجه بخشي در اين زمينه انجام گرفت که مهمترين آنها انتقال اطلاعات ۱۱ پايگاه اطلاعاتي فارسي و لاتين مرکز به ميحط وب بود که هم اکنون درحال بهره برداري است. در عين حال مرکز مرز فعاليت در اين زمينه را به همين حد محدود ننموده و حيطه فعاليت خود را گسترش خواهد داد.
تاريخچه وب
ظهور وب را مي توان منشاء يکي مهمترين تحولات عصر حاضر در عرصة ارتباطات دانست. سابقه انديشه ايجاد صفحه هايي که به صورت فوق متني ايجاد و خوانده شود منتسب به وانوار بوش (Vannevar Bush) است که در سال ۱۹۴۵ طي مقاله اي در ماهنامه آتلانتيک تحت عنوان As we may think به نگارش در آورد. پس از ۴۵ سال تيم برنرز TimBerners Lee و روبرت کاليا Robert Cailliau در آزمايشگاه اروپايي فيزيک ذره اي (CERN) در ژنو سوئيس ، پروژه HTML را تهيه وانديشه خود را در نوشتاري تحت عنوان:
World Wide Web:
Proposal for a Hypertext Projet
و بر اجراي آن تأکيدکردند. در سال ۱۹۹۲ فعاليتهاي آنان به ثمر نشست و پديده جهاني وب متولد شد. بلا فاصله مرورگرهاي (Browser) مناسب وسازگار نيز تهيه شد که با اقبال جهاني مواجه شد.
اينکه چرا وب از آزمايشگاه اروپايي فيزيک ذره اي (CERN) آغاز شد چنين پاسخ داده شده است : به دليل ماهيت سؤالهايي که درعلم فيزيک مطرح مي شود و ضرورت همفکري جهاني در زمينه موضوعات اين حوزه ، وجود محمل ارتباطي براي مرتبط ساختن متخصصين ، غير قابل اجتناب بود. سيستم ارتباطي مورد نياز مي بايست بدون توجه به اختلاف موجود بين سيستمهاي کامپيوتري ازنظر نرم افزار سيسستم عامل و سخت افزار، کارآيي داسته باشد. اين نياز، با همت پژوهشگران اين مؤسسه برآورده شد. تحولات شگرفي در عرصه نمايش سريع اطلاعات ، جستجو و امکانات جنبي براي وب روي داده است . اما به نظر منمي رسد (CERN) ازموقعيت پيشتاز بودن خود تنزل کرده باشد.
در زمينه تهيه مرورگرهاي وب نيز پيشرفتهايي صورت گرفت . دو مرورگر مهم وب يعني Netscape Navigator وMicrosoft Explorer پابه عرصه نهادند. نگارشهاي متعدد از آنها ارائه شده است ; اگر چه هنوز در زمينه نمايش يک سند HTMLپويا و همراه جلوههاي ويژه ، مشکلاتي وجود دارد.رقابت نزديک بين دوشرکت Netscape و Microsoft همچنان در جريان است .
در عرصه توليدصفحات وب نيز با تهيه نرم افزارهاي رابط قدرتمند وضعيت جديدي پديد آمد. اکنون با وجود اين نرم افزارهاي کمکي تسلط بر کدها و آشنايي با ساختار زبان HTML براي ايجاد صفحه وب ضروري نيست و اين عمليات مي تواند بااستفاده از ويزاردهاي Wizard مناسب صفحه مورد نظر کاربر تهيه شود. اما اين پايان کار نيست ; با توجه به توانايي هاي نرم افزاررابط، کاربر همچنان قدرت و اختيار ايجاد هرگونه تغييري ديگري را در صفحه مورد نظر دارد. نرم افزارهاي گوناگوني براي طراحي صفحه وب وجود دارد که برخي از مهمترين آنها عبارتند از:
Microsoft Front Page
Web Publish
Symantec Visual Page
Hotmetal pro
Adobe Pagemill
در بين نرم افزارهاي مذکور Front Page از لحاظ فني ، امکانات و سازگاري با مرورگرها، توسعه بيشتر يافته و از کليه امکانات وابزار ايجاد، نشر و مديريت يک سايت WWW برخوردار است . از بارزترين ويژگيهاي آن ، هماهنگي کامل با مجموعه OFFICEشرکت ميکروسافت است که توانايي کاربر را براي طراحي وب بطور چشمگيري افزايش مي دهد.
در زمينه وب فارسي ، متأسفانه مشکل محيط فارسي در نرم افزارها، از جمله وب ، همچنان به عنوان يک محدوديت توسعه وب فارسي ، خود را نمايان ساخته است . استفاده از غالب وب سايتهاي فارسي ، مستلزم Download فونتهاي فارسي به صورت دستي است .
مطابق اطلاعات موجود از سال ۱۳۷۷ گرايش به انتقال اطلاعات بر روي وب سرعت گرفت و مراکز و سازمانهايي که به اينترنت دسترسي داشتند به صورت ابتدايي به طرحي صفحه وب ويژه معرفي فعاليتهاي خود پرداختند؛ ندا رايانه, خبرگزاري جمهوري اسلامي؛ دانشگاهها و همزمان بخش خصوصه نيز وار اين عرصه شد. با توجه به محيط گرافيکي و کاربرپسند وب مطبوعات نيز از اقبال وسيعي از وب به عمل آوردند و خصوصا روزنامه هاي کثيرالانتشار روزانه شماره هاي منتشر شده را براي استفاده فارسي زبانان داخل و خارج از کشور با استفاده از وب بر روي اينترنت قرار دادند. اما همه اين اقدامات منجر به حل نمايش صحيح و بلاوااسطه فونتهاي فارسي در محيط وب نشد. بدين معنا که کاربران براي رؤيت فونتهاي فارسي مجبور به بارگذاري فونت فارسي شده که همين امر نيز براي همة کاربران به سادگي ميسر نيست.
مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران از سال ۱۳۷۶ که امکان دسترسي به اينترنت را يافت, به مطالعه پيرامون انتقال رکوردهاي پايگاههاي اطلاعاتي به محيط وب پرداخت. در سال ۱۳۷۷ اين مطالعات به نتيجه رسيد.
نکته مهمي که در زمينه وب مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران قابل ذکر است اينکه با استفاده از Internet Explorer ۵. و يا نگارشهاي بالاتر آن هيچ مشکلي در نمايش فونت فارسي و چاپ اطلاعات وجود ندارد. سوابق امر نشان مي دهد که مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران در اين زمينه اصولي ترين گام را برداشته است.
وب چيست؟
وب (WEB)يک سيستم مبتني بر سرويس دهنده سرويسگير(Client Server) بر روي اينتر نت است که با استفاده از ابزار فرامتن(HyperText) و پيوند(Link) دادن اجزاي اطلاعات به يکديگر دسترسي به منابع اطلاعاتي را تسهيل مي کند. وب از ابزار فوق رسانه اي(HyperMedia) که شامل فوق متن و چند رسانه اي(MultiMedia) است بهره مي گيرد. از طريق وب مي توان اطلاعات را ارسال ويا دريافت نمود و متفاوت بودن سيستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري (سيستم عامل) مانع ايجاد ارتباط نمي گردد.
به بيان ساده تر اطلاعاتي که از طريق وب بر روي اينترنت قرار مي گيرد ميتوان شامل متن, صدا, تصوير, فيلم باشد. اين عناصر با پيوندهايي که با استفاده از ويژگي زبان علامتگذاري ابر متن(HyperText Markup Language) که اختصارا (HTML) خوانده مي شود در آنها ايجاد مي گردد با يکديگر مرتبط شده و کاربر را به وسيله اشاره گرها(Pointer) از اطلاعي به اطلاع ديگر راهنمايي ميکند. کاربر با توجه به علاقه خود از اشاره گرهاي موجود در متن براي يافتن صفحه مورد نظر استفاده مي کند و يا ممکن است براي يافتن آن اطلاعات به نشاني ديگر در سيستم ديگري هدايت شود. هر عنصري که در صفحه وب وجود دارد مانند متن صدا , تصوير, فيلم, آدرسها و پست الکترونيکي قابليت پيوند با منابع اطلاعاتي يا اشاره گرهاي ديگر را دارند. (۱, ص. ۴۶)
ابرمتن چيست؟
صفحات ابر متن وب با استفاده از زبان علامتگذاري ابرمتن HTML که گسترشي از SGML (Standard Gneralized Markup Language)مي باشد طراحي مي شوند. SGML يک استاندارد بين المللي (ISO ۸۸۷۹) است که براي پردازش اطلاعات متني بکار ميرود. فلسف وجودي SGML اين است که به گونه اي اطلاعات را آرايش کند که سيستمهاي ديگر چاپ و برنامه هاي ديگر بتوانند از آن استفاده نمايند. HTML که به وسيله SGMLتعريف مي شود, يک زبان علامتگذاري لغات ومتون است که روش به نمايش درآمدن آنها را تعيين مي کند.(۳, ص. ۷)
براي درک آسانتر ابرمتن, يک دائره المعارف را در نظر مجسم کنيد, کليه مدخلها و تصاوير آن در يک قالب خطي تنظيم شده اند و براي هر صفحه, بخش, و فصلي شماره اي دارد. با استفاده از فهرست و نمايه کتاب مي توانيد مقاله مورد نظر خود را يافته و مطالعه کنيد. همانطور که مشغول خواندن مقاله هستيد, ممکن است براي کسب اطلاعات بيشتر در باره موضوع خاصي به مقاله اي ديگر در اين دائره المعارف ارجاع داده شده باشد يا در پاورقي نام منبع ديگري در زمينه همان موضوع ذکر شده باشد. اين ارجاعات و يادداشتها ممکن است به تعداد زياد وجود داشته باشد. شما به کمک نشاني ها ي داده شده به آن مقالات و منابع مراجعه و سپس در صورت لزوم به متن اصلي باز مي گرديد. در اينجا بايد نظم خاصي در تدوين متن از نظر شماره صفحه, بخش و فصل وجود داشته باشد. وجود چنين نظامي موجب الزام تدوين اثر به صورت خطي (Linear Structure) مي شود. به طوريکه با نشاني داده شده در صفحات بتوان مطلب بعدي را يافت.
اين نظام از نظر پيوند مطالب و ردگيري اطلاعات با استفاده از ارجاعات دقيقا ويژگي ابرمتنها نيز هيت؛ با اين تفاوت اساسي که در ساختار ابرمتن ها غيرخطي بوده رعايت نظام خطي الزامي نيست. يعني تقدم و تاخر مطالب هيچ تاثيري در يافتن اطلاعات ندارد؛ کافي است با ديدن يک نقطه ارجاع در متن, که به مطلب ديگر پيوند داده شده بلافاصله به به اطلاعات مورد نظر دسترسي پيدا کرد. بنابر اين مطالب ممکن است به هر شکل تنظيم شده باشد, مهم آن است که پيوند بين عناصر به درستي صورت گرفته و امکان رفت وآمد بين صفحات فراهم گردد. حتي قرار گرفتن تصاوير در کنار متن نيز آنچنان که در کتابها مرسوم است الزامي نيست. مي توان با استفاده از توانايي زبان نشانگذاري ابر متن محلي خاص براي آنها در نظر گرفت و يا تمهيداتي انديشيد که کاربر بر اساس خواست خود تصاوير را رؤيت نمايد. علاوه بر اين امکان ايجاد نمايه و فهرستهاي گوناگون از مطالب صفحات و امکان افزودن ابزار جستجو در صفحات وجود دارد. (۲, ص. ۳)
وب چگونه کار ميکند؟
با تهيه صفحات مرتبط به هم با استفاده از زبان نشانگذار ابرمتن کار طراحي وب در يک مرحله به پايان رسيده است؛ اما براي انتشار و دريافت اطلاعات در اينترنت و متصل شدن به اجزاي اطلاعاتي گوناگون نرم افزاري مورد نياز است که بتواند بر اساس پروتکلهاي پذيرفته شده, اطلاعات ابرمتن ها را خوانده وبه اصطلاح به آنها حيات ببخشد.اين نرم افزارها «مرورگر وب» (Explorer) نام گرفته اند.
مرورگرهاي وب چند پروتکلي (چند ضابطه اي) هستند. اين بدان معنا است که مرورگرها مي توانند به انواع مختلفي از سرويسگرها (Server) که بر اساس پروتکلهاي مختلفي ارتباط برقرار مي کنند, دسترسي داشته ياشند. مهمترين پروتکلهايي که مرور گرها مي توانند با استفاده از آنها به سرويسگرها متصل شوند عبارتند از :
پروتکل انتقال ابرمتن:
:HTTP: HyperText Transfer Protocol
پروتکل انتقال فايل:
FTP: File Transfer Protocol
گوفر:
Gofer .
پروتکل انتقال اخبار شبکه :
News يا Network News Transfer Protocol NNTP:
تل نت:
Telnet(۳, ص. ۱۱)
پست الکترونيکي:
mailto.
براي مشخص کردن نشاني اينترنتي يک منبع اطلاعات از مکان ياب واحد منبع يا URL (Uniform Resource Locator) استفاده مي شود. URL اين اطلاعات را به مرورگر ميدهد:
نوع پروتکل دسترسي کدام گونه است
آدرس اينترنتي سرويسگر
مسير فايل منبع اطلاعات (۴, ص. ۸)
مسير URL بطور طبيعي مطلق است. دستور استاندارد URL اين چنين است:
protocoltype host.domain(:port)directory( subdirectory) filename.extension
مانند: http: www.irandoc.acir About aboutus.htm
دو مرورگر وب Internet Explorer و Netscape Navigator که بيش از همه عموميت يافته اند. هرکدام از اين مروگرها داراي امکانات جنبي متنوعي هستند که کاربر را در اتصال به منابع گونان گون اطلاعات به شکلهاي متعدد ياري ميدهند.
مهمترين ويژگيهاي مرورگرها را مي توان اين چنين خلاصه کرد:
مرورگرهاي وب پيوندهاي داخلي داخلي و مقصد علامتگذاري ها (Bookmark) را پشتيباني مي کنند. در علامتگذاري, مقصدي در يک صفحه به قسمتهاي خاصي از همان صفحه متصل مي گردد. برخي از مرورگرها به ويژه Netscape نه تنها توانايي نگهداري بخشهاي علامتگذاري شده سايتهاي در دسترس را دارند, بلکه براي ويرايش, ليستها و مقوله بندي سلسله مراتبي ارائه مي کنند.
مرورگرهاي جديد توانايي فراخواني برنامه هاي سرويسگري که داده ها را منتقل و براي کاربر فابل استفاده مي نمايد, دارا هستند. ممکن است برخي داده ها در شکلهاي خاصي ارائه شوند که در بدو امر به وسيله مرورگر قابل بارگذاري نباشد. اين مرورگرها برنامه اصلي کاربردي را از مقصد تعيين شده فراخواني نموده و داده ها را قابل ارائه مي کند (۱, ص. ۵۰). مانند فايلهاي داراي پسوند PDF که با فراخواني Acrobat Reader و نصب آن بر روي کامپيوتر ميهمان فايل را قابل خواندن مي کند.
مرورگرها قابليت نمايش گرافيک, بخشي از جلوه هاي ويژه و حالت واقعيت مجازي (Virtual Real Mode) را دارند. اما اين توانايي مطلق نيست و هنوز در بخشي از جلوه هاي ويژه و نمايش واقعيت مجازي محدوديت هايي وجود دارد. البته توانايي مرورگرهاي موجود, در اين زمينه متفاوت است.
همه مرورگرها قابليت ضبط (Capture) اطلاعات قابل مشاهده بر روي صفحه وب يا منبع را بر روي ديسک ميهمان دارند. از اين طريق کاربر ميتواند اطلاعات مورد نياز خود را نگهداري و استفاده کند. هنگام استفاده از فايل ضبط شده به نشاني اصلي آدرس دهي مي شود و يا اگر اشاره گر ارجاع نسبي(Relative) باشد صفحه ذخيره شده از روي رايانه ميهمان بارگذاري مي شود ونه از مرجع اصلي. آدرس دهي نسبي اين مزيت را دارد که با تغيير محي فايل نيازي به تغيير پيوندهاي موجود در صفحه نيست؛ اما در آدرس دهي مطلق (Absulate) هرگونه تغيير نام و تغيير محل فايل نيازمند ويرايش پيوندها (Link) است. (۱, ص. ۵۰ ۵۳)
ابزار جستجو در وب
يکي ازسودمندترين ويژگي هاي فحات ب قابليت افزودن موتور کاوش Engine) (Search قدرتمند و نيز راهنما بري منابع اطلاعات وب است. در سند HTML مي توان کلمات کليدي را به عنوان Metadata مشخص کرد تا هنگام جستجو توسط موتورهاي کاوش اين کلمات کليدي به عنوان معرف (توصيفگر) متن نمايش داده شود. در صورتي که اين اقدام هنگام طراحي صفحه انجام نگيرد کليه واژه هاي سند (به جز ۳۰۰ کلمه شامل حروف اضافه و تعريف) توسط کاوشگر وب فهرست و به عنوان معرف نمايش داده مي شود.
براي افزودن ابزار جستجو از سه شيوه اصلي مي توان بهره برد:
۱) کاوش بر اساس نمايه توليد شده توسط ماشين: در اين شيوه که در موتورهاي کاوشي نظير Altavista و webcrawler استفاده شده است, نمايه توسط ماشين و بدون کنترل مستقيم انسان بر فرايند انتخاب و نمايه سازي تهيه مي شود. در نمايه سازي به اين روش جامعيت مورد توجه است. (۱, ص. ۵۴ ۵۵)
با معرفي صفحه وب به اين موتورهاي کاوش, نمايه اي از کلمات بکار رفته در صفحات تهيه شده و پس از کنترل آنها توشط سياهه وارسي (Stop List) که حدود ۳۰۰ کلمه را (البته در زبان انگليسي) شامل مي شود نمايه ويرايش و با حفظ مکان ياب واحد منبع (URL) و آدرس دهي نمايه تهيه مي گردد. در واقع کاوشي که با استفاده از موتور کاوش انجام مي گيرد, کاوش در همان لحظه در وب سايت انجام نمي شود بلکه کاوش در نمايه اي از پيش تعيين شده است.
اين نوع نمايه و حاصل کاوشي که در آن صورت مي گيرد داراي مشکلات و نواقصي است که هنوز مورد بحث محافل علمي است و تاکنون الگوريتم جامع و کاملي که منجر به بازيابي دقيق اطلاعات در وب شود ارائه يا مورد توافق قرار نگرفته است. البته بايد اين نکته را يادآور شد که موضوع پايگاه هاي اطلاعاتي که به وب متصل مي شوند از نظر جستجو تابع منطق وضع شده در ساختار آن پايگاهها است و موتورهاي کاوش به طور طبيعي بازيابي اطلاعات آنها تحت تاثير قرار نمي دهد.
۲) کاوش بر اساس نمايه هاي توليد شده توسط انسان: موتورهاي کاوشي که امکاناستفاده از اين نوع نمايه را دارند اساسا بر مبناي جستجوي آزاد متن عمل مي کنند. اما در عين حال يک يک کنترل انساني نيز بدان مي افزايند. در موتور کاوش Yahoo از اين شيوه استفاده ميشود. نمايه اي که توسط انسان تهيه مي گردد در نتيجه کاوش برجسته شده و متمتيز از متن اصلي نمايش داده مي شود. چنين ويژگي را مي توان هنگام طراحي وب و با استفاده از ريزبرنامه ها (Applet) به وب افزود.
۳) ابر کاوشگر (Meta Search Engine): همانگونه که از عنوان بر مي آيد ابر کاوش به خودي خود يک ابزار مستقيم جستجو در صفحات وب نيست, بلکه ابزاري است که در موتورهاي کاوش ديگر به جستجو مي پردازد. مانند: Metafind, Webferret و Dogpile (۱, ص. ۶۰). اين ابر کاوشگرها ويژگيهاي موتورهاي کاوش را شناخته و از جستجوي جامعي در هرآنچه در دسترس است به انجام مي رسانند.
پوشش وب
شما مي توانيد هر چيزي را بر روي وب بيابيد؛ اطلاعات علمي, تجاري, هنري, تبليغاتي, شخصي,و... . اکنون اطلاعاتي که بر روي وب قرار گرفته است کليه حوزه هاي معارف بشري را پوشش مي دهد. کتابخانه ها, مراکز اطلاع رساني و سازمانهاي تجاري وب را رسانه اي مناسب براي ايجاد ارتباط با کاربران و مشتريان يافته اند. بستر ارتباطي وب همچنين اين امکان را به کاربران مي دهد که با يکديگر به صورت دو يا چند نفره به مباحثه پرداخته و کنفرانس از راه دور تشکيل دهند و يا به تبادل نامه به صورت دو يا چند جانبه بپردازند.
برخي ملاحظات
۱) نکته اول: شايد يکي از مهمترين دليل براي عموميت يافتن وب به ويژه در بخش رسانه اي, نمايش گرافيکي, ازنقطه نظر زيبايي شناسي و تاثير آن بر روي کاربر است که آن را اينترنت براساس متن غيرقابل مقايسه مي نمايد. صفحه هاي وب ترکيبي از رنگها, آيکون ها (Icon) و تصاوير متحرک چشم نواز هستند و از قدرت بصري فوق العاده اي براي نمايش مطالب بهره مي برد.(۱, ص. ۴۷)
هم چنين معروف است که « ارزش يک عکس بيش از هزار نوشته است» ؛ ما نيز در صحت اين گفته ترديد نمي کنيم, اما بايد يک نکته مهم را در نمايش اين تصاوير «بهتر از هزار نوشته» بر روي وب بايد به ياد داشته باشيم, و آن موضوع سرعت بارگذاري(Load) اطلاعات است. توضيح اينکه انتقال اطلاعات متني به دليل کم حجمي آنها با سرعت زياد انجام مي گيرد و هرچه ابزار انتقال مانند سرعت مودم و ظرفيت انتقال خطوط مخابراتي بالاتر باشد, سرعت بارگذاري اطلاعات بيشتر مي شود. اما در زمينه انتقال تصوير و فيلم سرعت انتقال به دليل حجم سنگين فايلهاي گرافيکي و طولاني بودن زمان بارگذاري, رضايت کاربران را جلب نمي کند. به همين دليل طراحان وب در بکار بردن گرافيک سنگين (حجم بالا) به شدت محتاط هستند. در واقع طراحان وب بين استفاده از جلوه هاي بصري و سرعت انتقال اطلاعات متني, تا کنون گزينه دوم را در اولويت قرار داده اند؛ که البته اين به معناي حذف کلي گرافيک از صفحات وب نيست.
در واقع چنين مشکلي که همواره جنبه تبليغاتي مهمي به وب جهاني داده است, هنوز بطور کامل در حل نشده و به نظر نمي رسد جز با باز سازي زيرساختهاي اطلاعاتي و نوآوري در فناوري اطلاعات اين مشکل به سادگي قابل حل باشد.
۲) نکته دوم: وسعت و دامنه داده ها در وب جهاني همچون شمشير دو لبه عمل مي کند. استفاده از نظام نمايه اي مناسب در وب مستلزم صرف هزينه بسيار گزاف است و همه وب سايتهاي موجود در اينترنت از نظام نمايه اي کامل و مطلوبي برخوردار نيستند.
موتورهاي کاوش نيز بر اساس نمايه اي که از سايتها دريافت مي کنند عمليات جستجو را پي مي گيرند. از رو اين حجم وسيع اطلاعات که مي تواند يک نکته مثبت نيز باشد با عدم پشتيباني از يک نظام مناسب روبرو است. اين وضعيت, کاربران به ويژه مبتديان وب معمولا در جستجوي اطلاعات سر در گم و وقت فراواني را از آنها به هدر مي دهد. امکاني که اکنون در بيشتر موتورهاي کاوش وجود دارد و بر اساس منطق خاصي اطلاعات را بر اساس ارتباط آن با گزينه مورد جستجو مرتب مي کند نيز عليرغم مغتنم بودن آن, عملا کارآيي مورد انتار را ندارد.
۳) نکته سوم: در شرايط کنوني که نرم افزارهاي طراحي وب به وفور در دسترس عموم قرار گرفته است و بدون نياز به تسلط بر زبان HTML به سادگي مي توان صفحه وب را طراحي و به موتورهاي کاوش رايگان يا با پرداخت هزينه مرتبط نمود. تعداد وب سايتهايي که توسط افراد مبتدي و بي اطلاع از ويژگيهاي فني اينترنت تهيه مي شود به حدي است که از نظر آماري, سايتهاي تخصصي اينترنت در اقليت محض قرار مي گيرند.
۴) نکته چهارم: اگرچه اکنون ديگر پذيرفته شده است که يکي از کارکردهاي وب جهاني, پوشش تبليغاتي آن است. اما مجسم کنيد که داراي يک پست الکترونيکي هستيد و يا مشغول جستجو بر روي يکي از متورهاي کاوش, انبوه تبليغاتي که هر کدام به شکلي شما را به سوي خود مي خوانند, حداقل دو تاثير ناخواسته بر روي فعاليت شما خواهد گذارد؛ نخست, کند کردن سرعت بارگذاري؛ و ديگري, اتلاف وقت. درست مانند کسي که براي رفع نياز واقعي و ضروري خود به يک پيراهن, وارد مغازه اي بسود ولي چرب زباني فروشنده و جلوه هاي ساير البسه موجب شود خريدار تمام موجودي خود را هزينه نموده اما در سبد کالاي او اثري از پيراهن نيست!

چوب: چوب، از نظر گياه‌شناسي، بخش جامد و سخت زير پوست ساقه درخت يا ديگر گياهان چوبي است که به شکل بافت آوندي وجود دارد. گرچه در باور عموم چوب تنها در د ...

کاري که روباتها انجام ميدهند.، توسط ميکرو پروسسرها(microprocessors) و ميکروکنترلرها(microcontroller) کنترل مي شود. با تسلط در برنامه نويسي اين دو مي ت ...

روباتيك، علم مطالعه فناوري مرتبط با طراحي، ساخت و اصول كلي و كاربرد روباتهاست. روباتيك علم و فناوري ماشينهاي قابل برنامه ريزي، با كاربردهاي عمومي مي ب ...

لوبيا سبز گياهيست يک ساله . محل اصلي و اوليه آن روشن نيست. ولي عده اي معتقدند که از نواحي گرمسير آمريکا ، به ساير نقاط انتقال يافته است و کاشت آن از ز ...

وبلاگ ساختن يک کار ساده است. وارد blogsky.com يا Persianblog.ir شويد و عضويت در سايت را بزنيد. در حال حاضر که blogsky عضو نمي پذيرد. پس مي توانيد به ه ...

به عنوان يكي از شاخه هاي وسيع و پركاربرد هوش مصنوعي، يادگيري ماشيني (machine learning) به تنظيم و اكتشاف شيوه ها و الگوريتم هايي مي پردازد كه براساس آ ...

يکي از شاخصه هاي مهم و متمايز کننده گوشي هاي تلفن همراه شاخصه سيستم عامل است. سيستم عاملي که به صورت مستقيم مي تواند بر کارايي، قيمت، قابليت ساپورت نر ...

هر فناوري تازه اي زبان و آداب خودش را دارد که اگر آنها را فرا نگيريم نمي توانيم از آن فناوري به درستي استفاده کنيم. عادت هاي نادرست ما در استفاده از ف ...

دانلود نسخه PDF - وب چيست