up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله واژگان شيمي فيزيک PDF
QR code - واژگان شيمي فيزيک

واژگان شيمي فيزيک

▪ آنتالپي محتوي گرمايي يک نمونه از ماده enthalpy
▪ آنتالپي تشکيل براي يک ماده مرکب معين ، تغيير آنتالپي واکنشي که در آن ، يک مول ماده مرکب از پايدارترين شکلهاي عناصر آن تشکيل مي شود، آنتالپي تشکيل مي نامند. enthalpy of formation
▪ قانون هس يا قانون جمعبندي ثابت گرما تغيير آنتالپي واکنش شيميايي ، ثابت است، خواه واکنش در يک مرحله ، خواه در دو مرحله انجام گيرد. Hess,s law
▪ قانون نسبتهاي معين يک ماده مرکب خالص ، عناصر يکسان با نسبتهاي جرمي يکسان دارد. law of definite propotions
▪ قانون پايستاري جرم در جريان واکنش شيميايي ، تغيير قابل توجهي نمي کند. Law of conservation of mass
▪ انرژي ظرفيت انجام دادن کار Energy
▪ دما درجه داغي يا سردي ، خاصيتي که جهت جريان يافتن خود به خود گرما را معين مي کند. temperature
▪ ظرفيت گرمايي مقدار گرماي لازمي است که دماي جرم معيني را يک درجه سانتي گراد بالا مي برد. Heat capocity
▪ گرما شکلي از انرژي است که به طور خودبخود از جسمي با دماي زيادتر به جسمي با دماي کمتر جريان مي يابد. Heat
▪ گرماسنج دستگاهي که براي اندازه گيري گرماي انتقال يافته در واکنشهاي شيميايي و تغييرات فيزيکي بکار مي رود. Calorimeter
▪ گرماشيمي مطالعه تغييرات انرژي که همراه با تغييرات شيمايي و فيزيکي است. thermochemistry
▪ گرماي ويژه مقدار گرماي لازمي که دماي ۱gr ماده خالص را يک درجه سانتي گراد بالا مي برد. specific heat
▪ مقياس دماي سلسيوس يک مقياس دمايي براساس تخصيص صفر درجه سانتي گراد به نقطه انجماد عادي آب و ْ۱۰۰ سانتي گراد به نقطه جوش عادي آب است. Celsius temperature scale
▪ مقياس دماي فارنهايت نوعي مقياس دمايي است که در آن ، نقطه انجماد عادي آب ، ْ۳۲فارنهايت و نقطه جوش عادي آب ْ۲۱۲فارنهايت است Fahrenheit temperature scale
▪ مقياس دماي کلوين يک مقياس دمايي براساس تخصيص ۲۷۳k به نقطه انجماد عادي آب و ۳۷۳k به نقطه جوش عادي آب Kelvin tempratire scale
▪ اصل عدم قطعيت تعيين همزمان موقعيت دقيق و حرکت يا تکانه (جرم در سرعت mv) دقيق يک الکترون ، ناممکن است. uncertainty principle
ت▪ ابش الکترومغناطيسي انرژي تابشي که با سرعت خاصي (سرعت نور ، c) حرکت مي کند و مي توان آن را به صورت موجي يا کوانتومي توصيف کرد. Electromagnetic radiation
▪ عدد کوانتومي اصلي عدد کوانتومي که پوسته انرژي الکترون مربوط را نشان مي دهد. مقادير n اعداد صحيح مثبت …و۳و۲و۱ است. main quantum number
▪ عدد کوانتومي فرعي عدد کوانتومي که نوع پوسته فرعي و شکل اوربيتال الکترونهاي مربوط را تعيين مي کند. Sub sidiary
▪ عدد کوانتومي مغناطيسي عدد کوانتومي که جهت گيري اوربيتال الکتروني را تعيين مي کند. magnetic quantum number
▪ فوتون يک کوانتوم انرژي تابشي photon
کوانتوم مقدار کوچک و معين انرژي تابشي. نظريه پلانک براين اساس است که انرژي تابش ، در اين مقادير جذب يا نشر مي شود. انرژي يک کوانتوم ، E ، مستقيما با فرکانس تابش ، v ، متناسب است و ثابت تناسب ، h ، ثابت پلانک است. quantum
▪ آنتالپي تصعيد تغيير آنتالپي مربوط به فرآيندي که در آن ، يک جامد مستقيما به گاز تبديل مي شود. Enthalpy of sublimation
▪ چرخه بورن هابر روش تحليلي براي تغييرات آنتالپي يک فرآيند. H∆ کل فرآيند را با جمع جبري مقادير H∆ مجموعه مراحلي که به همان نوع تغيير مي انجامد، برابر مي گيرند. Born Haber cycle
▪ اتمسفر واحد فشار که به صورت ۱۰۱۳۲۵Pa بيان مي شود. atmosphere
▪ اصل آووگادرو حجمهاي مساوي از تمام گازها ، در دما و فشار يکسان ، داراي عده مولکولهاي مساوي اند. Avogadro,s principle
▪ پاسکال واحد فشار در دستگاه SI و آن برابر با نيرويي است که يک نيوتن (يا ۱kg.m.s۲) بر سطح يک متر مربع وارد مي کند. Pascal
▪ تور واحد فشار که هم ارز با فشاري است که ستوني از جيوه را در ارتفاع ۱mm نگه مي دارد. يک تور برابر ۷۶۰.۱ اتمسفر است. torr
▪ توزيع ماکسول بولتسمان نحوه توزيع انرژي جنبشي يا سرعت مولکولي بين مولکولهاي يک گاز Maxwell Bultzman
▪ ثابت گازهاي ايده آل ضريب تناسب در معادله حالت يک گار ايده آل و يکي از مقادير ۰.۰۸۲۰۵۶L.atm K.md است. Ideal gas constant
▪ جذر ميانگين مجذور سرعت جذر ميانگين مجذور سرعتهاي مولکولي root mean square speed
▪ حجم مولي استاندارد حجم يک مول از گاز در دما و فشار استاندار که ۲۲.۴۱۴L است. standard molecular volume
▪ دماي بحراني دمايي است که بالاتر از آن ، هرچند هم که فشار زياد شود، مايع شدن گاز ناهمگن است. Critical temprature
▪ ضريب تراکم پذيري PV RT که در آن ، P فشار گاز ، V حجم گاز ، R ثابت گازهاي ايده آل و T دماي مطلق است. ضريب تراکم پذيري براي يک مول از گاز ايده آل همواره برابر واحد است. Conversion factor
▪ فشار نيرويي است که بر واحد سطح وارد مي شود. Pressure
▪ فشار بحراني فشار لازم براي مايع شدن يک گاز در دماي بحراني آن Critical pressure
▪ فشار جزيي فشاري که يک جزء از يک مخلوط گازي اگر به تنهايي در حجم مورد نظر مي بود، اعمال مي کرد. Partial pressure
▪ قانون آمونتون فشار يک گاز ، در حجم ثابت ، به طور مستقيم با دما تغيير مي کند. Amonton,s Law
▪ قانون بويل حجم يک گاز در دماي ثابت به نسبت عکس فشار تغيير مي کند. Boyle ,s law
▪ قانون ترکيب حجمي گيلوساک حجم گازهاي مصرف شده يا توليد شده در يک واکنش شيميايي ، اگر در دما و فشار ثابت اندازه گيري شده باشند، با نسبتهاي اعداد صحيح کوچک بيان مي شود. Gay Lussac,s low of combining
▪ قانون شارل حجم يک گاز ، در فشار ثابت ، به طور مستقيم با دماي مطلق تغيير مي کند. charles Law
▪ قانون فشارهاي جزيي دالتون فشار کل مخلوطي از گازها برابر مجموع فشارهاي جزيي هر يک از گازها است. Dalton,s Law of partial pressure
▪ قانون نفوذ گراهام سرعت نفوذ يک گاز با جذر چگالي يا جذر وزن مولکول آن گاز نسبت معکوس دارد. Graham,s Law of effusion
▪ کسر مولي نسبت تعداد مولهاي يک جزء در يک مخلوط به تعداد کل مولها در آن مخلوط mole fraction
▪ مسافت آزاد ميانگين فاصله ميانگيني است که يک مولکول بين برخوردهاي خود با ساير مولکولهاي گاز طي مي کند. mean free path
▪ معادله واندروالس معادله حالت گازها. نوعي از معادله حالت گاز ايده آل که نيروهاي جاذبه بين مولکولي و حجم اشغال شده توسط مولکولهاي گاز را به حساب مي آورد. Vander wool,s equation
▪ نظريه جنبشي گازها مدلي است در سطح مولکولي که مي توان آن را براي توضيح قوانين گازها بکار برد و معادله گاز ايده آل را بدست آورد. Kinetic theory of gases
▪ آنتالپي تبخير انرژي لازم براي تبخير مقدار معيني مايع (معمولا يک مول يا يک گرم) در دماي معين Enthalpy of vaprization
▪ آنتالپي تبلور تغيير آنتالپي در تبديل مقدار معيني مايع (معمولا يک مول يا يک گرم) به جامد در دماي معين Enthalpy of crystllization
▪ آنتالپي ذوب انرژي لازم براي ذوب کردن مقدار معيني جامد (معمولا يک مول يا يک گرم) بر جامد در دماي معين Enthalpy of fusion
▪ آنتالپي ميعان تغيير آنتالپي در تبديل مقدار معيني گاز (معمولا يک مول يا يک گرم) در دماي معين Enthalpy of condenstion
▪ تبخير فرآيند تبديل مايع به گاز Vaporization
▪ تصعيد فرآيند تبديل مستقيم جامد به گاز بدون عبور از حالت مايع Sublimation
▪ تعادل شرايطي که در آن ، سرعت دو تمايل مخالف برابر مي شوند. equilibrium
▪ فشار بخار فشار بخار در حالت تعادل با مايع خالص يا جامد خالص در دماي معين vapour pressure
▪ معادله کلازيوس کلاپيرون معادله اي است که فشار بخار يک مايع در دو دماي مختلف را با يکديگر و با آنتالپي تبخير آن مايع مرتبط مي سازد Clausius Clapeyron equation
▪ نقطه انجماد دمايي که در آن ، فازهاي جامد و مايع با يکديگر در حال تعادلند. اگر فشار کل ، ۱atm باشد، اين مقدار را انجماد عادي مي ناميم. Solidify point
▪ نقطه جوش نقطه جوش يک مايع ، عبارت از دمايي است که در آن ، فشار بخار مايع با فشار بيروني برابر مي شود و نقطه جوش عادي يک مايع ، دمايي است که در آن ، فشار بخار مايع برابر ۱atm است. boiling point
▪ نقطه ذوب مراجعه کنيد به نقطه انجماد melting point
▪ نقطه سه گانه دما و فشاري که در آن ، حالات جامد ، مايع و گاز يک ماده در عين حال با يکديگر در حال تعادل اند. triple point
▪ آبپوشي فرايندي است که آن ، مولکولهاي آب به سوي ذرات ماده حل شده جذب مي شوند و آنها را احاطه مي کنند. Hydration
▪ آزيوتروپ محلولي است که فشار بخار آن ، بالاتر يا پايين تر از فشار بخار هر يک از اجراي خالص است. اگر فشار بخار بالاتر باشد، آن محلول ، آزيوتروپ با نقطه جوش مينيمم و اگر پايين تر باشد، آزيوتروپ با نقطه جوش ماکزيمم است. Azeotrope
▪ آنتالپي آبپوشي تغيير آنتالپي مربوط به فرآيند آبپوشي يونهاي گازي از مقدار معيني (معمولا يک مول) از يک ماده حل شده است. Enthalpy of hydration
▪ آنتالپي انحلال تغيير آنتالپي مربوط به فرآيند انحلال مقدار معيني (معمولا يک مول) از يک حل شونده در يک حلال است. مقدار اين آنتالپي به دما و غلظت نهايي محلول بستگي دارد. Enthalpy of solution
▪ اسمز فرآيند عبور مولکولهاي حلال از غشاي نيم تراوايي است که دو محلول را از يکديگر جدا مي کند. جهت عبور اين مولکولها به سوي محلول غليظتر است. Osmosis
▪ اصل لوشاتليه هر سيستم در حالت تعادل نسبت به تغيير شرايط ، عکس العمل نشان داده، در جهت مقابله با آن عمل مي کند. Le,chatelier,s priciple
▪ تقطير جداسازي اجزاي سازنده يک محلول با روش تبخير و تراکم است. Distillation
▪ خواص غلظتي خواصي از يک محلول است که به غلظت ذرات ، نه به ماهيت اين ذرات ، بستگي دارند. اين خواص ، عبارتند از کاهش بخار ، نزول نقطه انجماد ، صعود نقطه جوش و فشار اسمزي Colligalive properties
▪ ضريب وانت هوف عبارت از نسبت مقدار خاصيت غلظتي اندازه گيري شده يک محلول به مقدار محاسبه شده آن خاصيت است، به فرض اينکه ماده حل شده غير الکتروليت باشد. Van,t Hoff factor
▪ قانون رايول فشار جزيي هر جزء از يک محلول ايده آل در بخار آن محلول برابر با حاصلضرب فشار بخار آن جزء به صورت خالص در کسر مولي آن جزء در محلول است. Rault,s Law
▪ قانون هنري وقتي که يک گاز در يک مايع بدون واکنش شيميايي حل مي شود، مقدار گاز حل شده در مقدار معيني از مايع با فشار جزيي آن گاز در بالاي محلول نسبت مستقيم دارد. Hanry,s Law
▪ محلول ايده آل محلولي است که از قانون رايول پيروي مي کند. يک محلول دو جزيي متشکل از B,A وقتي ايده آل است که در آن ، نيروهاي بين مولکولي مولکولهاي B,A و مولکولهاي A,A و مولکولهاي B,B اساسا يکسانند. Ideal solution

کاني کانيها ترکيبات طبيعي هستند که طي فرايندهاي زمين شناختي بوجود مي آيند. واژه کاني به ترکيباتي اطلاق مي گردد که از يک سو ترکيب شيميايي و از سوي دي ...

● خواص ترکيبات آلي فلزي شباهت ترکيبات آلي فلزي از نظر خواص فيزيکي به ترکيبات آلي در مقايسه با ترکيبات معدني بيشتر است. بسياري از اين ترکيبات داراي ساخ ...

● ريشه لغوي ژئوشيمي از دو کلمه Geo به معني زمين و chemi stry به معني شيمي تشکيل شده است. ● ديد کلي در ساده ترين شکل ژئوشيمي را مي توان به عنوان علمي ت ...

● علم شيمي شاخه اي از علوم تجربي است که از يک سو درباره شناخت خواص ، ساختار و ارتباط بين خواص و ساختار مواد و قوانين مربوط به آنها بحث مي کند. از سوي ...

● تاريخچه : اين ماده را از قرنها پيش بصورت گاز در آتشکده و يا به فرم قير (کاده اي که پس از تبخير مواد فرار يا سبک نفت از آن باقي ميماند) ميشناختهاند ي ...

ليزر مخفف عبارت light amplification by stimulated emission of radiation مي باشد و به معناي تقويت نور توسط تشعشع تحريک شده است.اولين ليزر جهان توسط تئو ...

مکانيک کلاسيک يکي از قديميترين و آشناترين شاخه هاي فيزيک است. اين شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرايط سکون و حرکت آنها تحت تاثير نيروهاي داخلي ...

● زمينه هاي تاريخي تجريه کيفي به ابتکار «پروفسور رونالد بلچر» که به نارساييهاي متعدد سيستم هاي تجزيه کيفي معدني موجود پي برده و تصميم به اصلاح اين سيس ...

دانلود نسخه PDF - واژگان شيمي فيزيک