up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله وال PDF
QR code - وال

وال

رفتارها در حيوانات

رفتارها در حيوانات
جانورشناساني که بر روي رفتارهاي جانوران مطالعه مي‌کنند بر اين باورند که بسياري از گونه‌هاي جانوري از موش‌ها تا موجودات ابتدايي تحت کنترل کدهاي اخلاقي مشابه انسان‌ها قرار دارند. به همين دليل حيوانات از گذشته‌هاي دور از رفتارهاي اخلاقي برخوردار بودند و با استفاده از آن به تشخيص خوب از بد و ارتباط با يکديگر مي‌پرداختند.
جانورشناساني که بر روي رفتارهاي جانوران مطالعه مي‌کنند بر اين باورند که بسياري از گونه‌هاي جانوري از موش‌ها تا موجودات ابتدايي تحت کنترل کدهاي اخلاقي مشابه انسان‌ها قرار دارند. به همين دليل حيوانات از گذشته‌هاي دور از رفتارهاي اخلاقي برخوردار بودند و با استفاده از آن به تشخيص خوب از بد و ارتباط با يکديگر مي‌پرداختند.
انسان‌ها تاکنون گمان مي‌بردند تنها موجودي هستند که توانايي تجربه احساسات پيچيده را داشته و از اخلاق برخوردارند اما زيست‌شناسان دانشگاه کلرادو معتقدند اخلاقيات بخش جدايي‌ناپذير از مغز پستانداران بوده که مي‌تواند با ايجاد اتصال قدرتمند اجتماعي ميان جانداران مهاجم امکان همزيستي اين گونه‌ها را فراهم آورد. پروفسور مارک بکوف از دانشگاه کلرادو به منظور نمايش تفاوت گونه‌هاي جانوري در نشان دادن رفتارهاي مختلف از جمله بي‌طرف بودن، همدلي کردن و ياري رساندن به ديگر حيوانات در شرايط سخت به جمع‌آوري مدارک مختلف از سراسر جهان پرداخته است. وي پژوهش‌هاي خود را در قالب کتابي جديد با عنوان «عدالت وحش» ارائه کرده است مي‌گويد اعتقاد به اينکه تنها انسان از اخلاقيات برخوردار است، فرضيه‌اي قديمي است که با کشف شواهد جديد به تدريج متزلزل مي‌شود. به اعتقاد وي اخلاقيات در جانوراني مانند گرگ‌ها يا جانوران اوليه به اين دليل شکل مي‌گيرد که جانوران را در تعديل رفتار در جامعه همزيستان خود ياري کند. در اين صورت از تعداد درگيري‌هاي درون‌گروهي کاسته شده و حس همدلي و کمک در ميان جانوران به وجود مي‌آيد. پژوهش‌هاي ديگر نشان مي‌دهد برخي از جانوران در نشان دادن همدردي يا همدلي با گونه‌هاي ديگر جانوران که در سختي قرار دارند از توانايي ويژه‌اي برخوردارند. به گفته بکوف که کتاب جديد خود را با کمک يک متخصص اخلاق‌شناس منتشر کرده است، گزارش‌هايي در رابطه با نجات انسان‌ها از حمله کوسه توسط دلفين‌ها و همچنين کمک فيل‌ها به رهايي بزکوهي در دام افتاده ارائه شده است که شايد نتوان به صورت قطعي آن را به اثبات رساند اما رد کردن آن نيز امري ساده نخواهد بود. بکوف گونه‌هاي مورد مطالعه خود را در چند گروه متفاوت به شرح زير مورد بررسي قرار داده است. گرگ‌ها در گروه‌هاي اجتماعي در هم‌پيچيده‌اي زندگي مي‌کنند که از قوانين خشک و سنگيني برخوردار است. در صورتي که گروهي از اين جانداران رشد غيرعادي داشته باشند، ارتباط ميان آنها با يکديگر ضعيف‌تر شده و در نهايت اين ضعف باعث از هم‌پاشيدگي گروه خواهد شد، همچنين گرگ‌ها نسبت به يکديگر احساس همدلي نشان مي‌دهند. در هنگام بازي گرگ‌هاي مافوق با معکوس نمودن نقش خود و دادن امتياز به گرگ‌هاي رده پايين‌تر اجازه مي‌دهند تا در بازي راحت باشند و حتي آنها را گاز بگيرند. در شرايطي که گرگ رده پايين با شدت زيادي گرگ مافوق خود را گاز بگيرد به نشانه عذرخواهي در برابر مافوق خود تعظيمي نمايشي خواهد کرد. بکوف معتقد است در صورت نبود کدهاي اخلاقي چنين عملي در ميان گرگ‌ها ممکن نبود.
▪ گرگ‌هاي صحرايي يا کايوت‌ها: در ديگر گونه سگ‌سانان نيز بازي تحت شرايط مشابهي کنترل مي‌شود، اما در ميان کايوت‌ها جانداراني که در حين بازي جانور ديگر را به شدت گاز بگيرد، از گروه تبعيد شده و در بيشتر مواقع بايد براي هميشه گروه را ترک کند.
▪ فيل‌ها: اين جانداران دوست‌داشتني به شدت اجتماعي و احساساتي هستند. پژوهش‌ها نشان مي‌دهد فيل‌ها از احساس دلسوزي شديد و حس کمک و ياري رساندن به فيل‌هاي زخمي برخوردارند. در يکي از موارد مطالعه رئيس گله فيل‌ها مريض شد و يکي از فيل‌هاي ماده از همان گله به فيل بيمار کمک کرد تا بر سر پاي خود بايستد و تا زمان مرگ در کنار اين فيل باقي ماند. همچنين در سال ۳۰۰۲ گله‌اي ۱۱تايي از فيل‌ها بزکوهي را که در آفريقاي جنوبي درون حصاري به دام افتاده بود را نجات دادند. اين نمونه‌ها مثال‌هاي کميابي از همدلي و دلسوزي حيوانات نسبت به گونه‌اي متفاوت است، ويژگي که در گذشته تنها به انسان نسبت داده مي‌شد.
▪ ميمون‌هاي ديانا: طي تجربه‌اي آزمايشگاهي به اين نوع از ميمون‌ها آموزش داده شد که براي دستيابي به غذا نشانه‌اي را در يک حفره قرار دهند. دانشمندان طي اين آزمايش مشاهده کردند ميمون‌هايي که در انجام اين عمل مهارت يافته بودند به ميمون‌هايي که مسن‌تر بوده و از توانايي يادگيري کافي برخوردار نبودند، کمک مي‌کنند. در سه موقعيت مختلف ميمون جوان‌تر نشانه را که از دست ميمون پيرتر به زمين افتاده بود برداشته و به درون حفره انداخت. به دليل اينکه چنين عملي براي ميمون جوان‌تر هيچ منفعتي ندارد. بکوف معتقد است اين نشانه‌اي قوي از اخلاقيات در ميان جانوران به شمار مي‌رود.
شامپانزه‌ها نيز رفتاري مشابه از خود نشان مي‌دهند. در يک گروه از اين حيوانات شامپانزه‌اي که از فلج مغزي رنج مي‌برد کمتر تحت تأثير رفتارهاي پرخاشگرانه و تهاجمي قرار گرفته و شامپانزه‌هاي ديگر به گونه‌اي متفاوت با بيمار رفتار مي‌کنند.
▪ جوندگان: مطالعات نشان مي‌دهد موش‌ها در صورتي که بدانند به دست آوردن غذا باعث ايجاد درد در موشي ديگر خواهد شد هرگز غذا را نخواهند خورد. طي آزمايشي گرفتن غذا در گروهي از موش‌ها باعث دريافت شوک الکتريکي به گروهي ديگر از موش‌ها مي‌شد. پژوهشگران با انجام اين آزمايش دريافتند موش‌هاي گيرنده غذا با درک احساس درد در گروهي ديگر از موش‌ها از خوردن غذا اجتناب مي‌کنند.
▪ خفاش‌ها: به گفته بکوف حس وابستگي ميان خفاش‌ها باعث مي‌شود اين جانداران در صورت يافتن غذاي مناسب آن را با خفاش‌هايي که غذا نيافته‌اند و يا توانايي جستجو براي غذا را ندارند، تقسيم کنند.
وال‌ها: مغز اين ماهي‌هاي بزرگ داراي سلول‌هاي مخروطي است که از گذشته گمان مي‌رفت اين سلول‌ها تنها در مغز انسان وجود دارند. اين سلول‌ها در درک احساسات ديگر وال‌ها و همدردي با آنها نقش بسيار مهمي دارند. در مغز وال‌هاي گوژپشت، وال‌هاي غواص و وال‌هاي شکارچي نيز اين نوع از سلول‌ها ديده مي‌شوند که تعداد آنها سه برابر سلول‌هاي موجود در مغز انسان بوده و محصول دوره تکاملي قديمي‌تري نسبت به سلول‌هاي مخروطي مغزي انسان‌ها هستند.
براساس گزارش تلگراف، اين نتايج نشان مي‌دهد قضاوت‌هاي پيچيده احساسي مانند همدلي در زماني دورتر از آنچه گمان مي‌رود در جهان هستي شکل گرفته و در ميان جانوران مختلف پراکنده شده است.

ذوالقرنين يکي از شخصيت‌هاي قرآن و کتاب مقدس است. بر اساس قرآن، ذوالقرنين، سه لشکرکشي مهم داشت نخست به غرب، سپس به شرق، و سرانجام منطقه‌اي که در آن يک ...

عاشورا مکتبي است که آن را از هر منظر که بنگريم،درس ها ي بي شمار دارد چراکه در آن سرزمين بي آب و علف و در آن کوير سوزان و در آن روزهاي اندک و آغازين مح ...

فايروال سيستمي است که کنترل دسترسي به يک شبکه را بنابر سياست امنيتي شبکه تعريف مي کند. علاوه بر آن از آنجايي که معمولا يک فايروال بر سر راه ورودي يک ش ...

هنرمندان قديمي براي اضافه نمودن حس توازن و شكوه به يك صحنه ، مجسمه يا بنا مدتها از تركيب تناسب طلايي استفاده كرده‌اند . تركيب مزبور يك تناسب رياضي بر ...

واليبال در سال 1895 ميلادي مطابق با سال 1274 شمسي توسط ويليام .ج . مورگان مدير Y.M.C.A در هوليک ايالت ماساچوست آمريکا ابداع شد. درابتدا اين ورزش مينتو ...

لاک پشت هاي پشت چرمي ميليون ها سال است که در زمين زندگي مي کنند و در عين حال خالق يکي از ديدني ترين چرخه هاي زيستي هستند. لاک پشت پشت چرمي، گونه جانور ...

آواز وال ها ( whale song ) ، صدايي است كه وال ها براي برقراي ارتباط توليد مي كنند. واژه ( song ) براي توصيف الگويي منظم و پيشگويي صداهايي كه به وسيله ...

● چكيده: مطالب اين مقاله مجموعه اي از اطلاعات در زمينه خانواده دلفين ها مي باشد و در بر گيرنده كلياتي پيرامون رده بندي ، فيزيولوژي ، بيولوژي ، رقتارها ...

دانلود نسخه PDF - وال