up
Search      menu
داروها :: مقاله وارفارين PDF
QR code - وارفارين

وارفارين

تازه هاي پزشکي امروز

● جانشين وارفارين و حمله
در بيماران مبتلا به فيبريلاسيون غيردريچه اي دهليزي، آنتاگونيست هاي ويتامين K (اصولاً وارفارين) ميزان شيوع حمله را کم مي کنند ولي به علت احتمال خونروي و نياز به پايش مکرر پارامترهاي انعقاد، استفاده از آنها محدود است.
ضدانعقادهاي جانشين مختلفي که ممکن است کم خطرتر بوده و استفاده از آنها ساده تر باشد مورد بررسي قرار گرفته اند. يکي از اين موارد ايدراپارينوکس است که مهارکننده ي فاکتور X فعال شده بوده و مي توان آن را هفته اي يک بار بدون پايش انعقاد به صورت زيرجلدي تجويز نمود.
طي يک کارآزمايي چند مليتي با حمايت صنعت، محققان به صورت تصادفي شده ۴۵۷۶ بيمار را تحت درمان idraparinux زيرجلدي (۵ ۲ ميلي گرم يک بار در هفته) يا آنتاگونيست خوراکي ويتامين K قرار داده اند که براي رسيدن INR به ۲ تا ۳ تطبيق داده شده بود. با وجودي که از نظر آماري در پيشگيري از حمله يا آمبولي سيستمي، ايدراپارينوکس ارزشي کمتر از آنتاگونيست هاي ويتامين K نداشت ولي کارآزمايي پس از متوسط پيگيري ۷ ۱۰ ماهه به علت افزايش قابل توجه خونروي هاي بارز باليني از جمله خونروي هاي درون جمجمه و ساير خونروي ها در گروه ايدراپارينوکس خاتمه داده شد. نسبت تصادفي در بيماران سالمندتر و در افراد دچار اختلال کليه بيشتر بود.
● بازبيني درماتيت آتوپيک
مشخصه ي اصلي درماتيت آتوپيک AD شامل است بر از هم گسيختگي سد پوست که به خشکي پوست، التهاب مزمن و عودکننده ي پوست، خارش و افزايش حساسيت IgE به آلرژن هاي غذايي و محيطي منجر مي شود. AD يک بيماري کمپلکس ژنتيکي است که از برهم کنش ژن با ژن و ژن با محيط حاصل مي شود. در دو گروه ژن، موتاسيون وجود دارد: گروهي که پروتئين هاي اپيدرمي يا ساختاري اپيدرمي (مثل موتاسيون فيلاگرين) و گروهي که عناصر اصلي سيستم ايمني (مثل افزايش توليد سايتوکين Th۲) مي باشند.
در حال حاضر، دو فرضيه براي توجيه مکانيسم AD وجود دارد. در اولين فرضيه پيشنهاد شده است که وجود يک اختلال ذاتي ايمونولوژيک به حساس شدن IgE منتهي مي شود که بعدها به از هم گسيختگي سد اپيتليال منجر مي شود. فرضيه ي دوم، نقص دروني ياخته ي اپيتليال به از هم گسيختگي سد منتهي مي شود و عدم تعادل ايمونولوژيک يک ابر پديده است.
AD، يک بيماري دو مرحله اي با واسطه ي T سل است. در AD حاد، پروفيل Th۲ غلبه دارد و افزايش IL ۴، IL ۵، IL ۱۳ ديده مي شود. در AD مزمن، غلبه ي Th۱ به وجود مي آيد و ميزان IFN، IL ۲ و IL ۵ و فاکتور محرک کلني گرانولوسيت ماکروفاژ افزايش مي يابد. حتي پوست با ظاهر طبيعي در بيماران AD ممکن است داراي انفيلتراي خفيف التهابي باشد.
در AD، سيستم ذاتي ايمني دچار اختلال مي شود. کاهش پپتيدهاي ضدميکربي به افزايش کلنيزاسيون استافيلوکوک اورئوس منتهي مي شود. خراشاندن اين ضايعات به افزايش پيوند استافيلوکوک اورئوس به پوست منتهي مي شود. آنتروتوکسين هاي استافيلوکوکي پيش التهابي هستند و Tسل هاي تنظيم کننده را مهار مي کنند و گيرنده هاي رقابتي بتا ايزوفورم گلوکوکورتيکوئيد را در سلول هاي تک هسته اي افزايش داده و به مقاومت نسبت به درمان لوکال با کورتيکوستروئيد در ضايعات پوستي منتهي مي شوند.
سابقه ي طبيعي سه مرحله اي AD اخيرا پيشنهاد شده است. مرحله ي اول در اوايل شيرخواري و پيش از ايجاد حساس شدن IgE بروز مي کند. ۶۰ تا ۸۰% شيرخواران مبتلا (که احتمالاً از طريق ژنتيک مستعد شده اند) تا ايجاد حساس شدن IgE به غذا، آلرژن هاي محيطي يا هر دو پيش مي روند (مرحله ۲).خاراندن مزمن AD شديد گاهي به مرحله ي ۳ منتهي مي شود که مرحله ي پيدايش اتوآنتي بادي هاي IgE عليه پروتئين هاي کراتينوسيت ها و سلول هاي آندوتليال است.
● نقرس و مصرف فروکتوز
در دهه هاي اخير، مصرف نوشابه هاي سبک شيرين شده با قند (که حاوي شربت ذرت با فروکتوز بالا است) به صورت فاحش رو به افزايش گذاشته و همزمان، فراواني و ميزان بروز نقرس نيز رو به فزوني نهاده است. از آنجا که مصرف فروکتوز به سرعت سبب افزايش تراز اسيداوريک خون مي شود ممکن است مصرف فروکتوز در احتمال بروز نقرس سهيم باشد.
محققان به صورت آينده نگر اطلاعات رژيمي ۴۶۳۹۳ مرد بهداشت حرفه اي را به دست آوردند که سابقه ي نقرس نداشتند. بعد از ۱۲ سال پيگيري، تعداد ۷۵۵ نفر دچار نقرس شده بودند. در آناليز تطبيق داده شده با سن، شاخص توده ي جسمي، مصرف ديورتيک، نارسايي کليه، مصرف الکل و گوشت و ساير عوامل متغير، مصرف يکي از نوشابه هاي سبک شيرين شده با قند به صورت روزانه، به طور قابل توجه سبب افزايش احتمال نقرس در مقايسه با مصرف کمتر اين نوشابه ها در طي ماه شده بود. روزانه مصرف ۲ يا چند نوشابه سبب افزايش اين احتمال به ۸۵ ۱ مي شد. به همين ترتيب، رابطه ي قابل توجه دوز عکس العمل ميان مصرف تام فروکتوز (نوشابه هاي سبک،آب ميوه، ميوه و ساير منابع فروکتوز) و احتمال نقرس يافته شد. جالب آنکه مصرف نوشابه هاي سبک رژيمي با نقرس همراه نبود.

قرص هاي ۲۰۰ ميلي گرم ايبوپروفن يک داروي مسکن است که بدون نسخه پزشک قابل تهيه است . اما قرص هاي ۴۰۰ ميلي گرم توسط پزشک تجويز مي شود. اين دارو يک داروي ...

استامينوفن دارويي است رايج که بدون نسخه پزشک قابل تهيه مي باشد. اين دارو يک مسکن غيرمخدر است که در موارد دردهاي خفيف تا متوسط نظير سردرد، دندان درد، د ...

مصرف همزمان چند دارو با يكديگر مي تواند در سطح خوني آنها اثراتي بگذارد. اين اثرات هم مي تواند منجر به كاهش سطح خوني دارو شود و هم مي تواند باعث افزايش ...

سرترالين ( sertraline ) با نامهاي تجارتي Zoloft و Lustral جزو نسل سوم داروهاي ضد افسردگي قلمداد مي گردد و يك مهاركننده اختصاصي جذب مجدد سروتوئين SSRIs ...

دانلود نسخه PDF - وارفارين