up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله هيدروکربن PDF
QR code - هيدروکربن

هيدروکربن

تجمع هيدروکربن و تکتونيک صفحه اي

● تکتونيک صفحه اي
طبق اين نظريه قسمتهاي بيرون و سخت کره زمين روي طبقات نرمتر از خودشان در حال حرکت بوده و اين قسمتهاي بيروني پوسته زمين توده يکپارچه اي نبوده و از ۶ صفحه اصلي و چندين صفحه کوچک تشکيل شده است. حاشيه اين صفحات را صفحات تکتونيکي مي نامند و اگر در اين حاشيه ها صفحات با يکديگر تصادم کنند، در اين صورت آنها را حاشيه هاي مخرب مي نامند که اکثريت زمين لرزه ها و فرآيندهاي فعال پوسته زمين در حواشي اين صفحات بوجود مي آيد و اگر بر اثر خروج مواد مذاب دروني در اين حاشيه ها پوسته جديدي بوجود آيد، در اين صورت آنها را حاشيه هاي سازنده مي نامند.
● حاشيه مخرب و تجمع مواد هيدروکروبوري
بطوري که ذکر شد در حاشيه مخرب دو صفحه تکتونيکي باهم تصادم مي کنند و نيز امکان دارد يک صفحه به زير صفحه ديگر فرورفته و توسط گوشته داغ هضم گردد، در مناطق فرورانش (Subduction) جاهايي که پوسته اقيانوسي به زيرپوسته قاره اي فرو رود، گودالهاي عميقي به نام گودالهاي اقيانوسي بوجود مي آيد که به موازات اين گودالها غالبا رشته اي از کوهها و جزاير آتشفشاني (جزاير کماني) بوجود مي آيد.
در نتيجه اين پديده حوضه اقيانوسي در اين نوع مناطق به حوضه هاي کوچکتري تقسيم شده ، از يک طرف به جزاير کماني و از طرف ديگر به رشته کوههاي ساحلي محدود مي گردد. در نتيجه بوجود آمدن گودالها و جزاير کماني در حاشيه چنين حوضه ها درياهاي محدودي ايجاد شده که تقريبا بسته هستند و در اين درياها ، رسوبات و باقيمانده مواد آلي حاصل از قاره و اقيانوس بخوبي جمع شده و در اثر کمبود اکسيژن و فعاليت باکتريهاي بي هوازي شرايط اصلي براي تشکيل ساپروفيلها بوجود مي آيد و چون اين نواحي در حاشيه صفحات تکتونيکي قرار دارند، بدين جهت پس از مدتي چين خوردگي حاصل کرده و مکانهاي خوبي را جهت تجمعات هيدروکربوري بوجود مي آورند.
● حاشيه سازنده و تجمع مواد هيدروکربوري
در حاشيه هاي سازنده نيز امکان بوجود آمدن کانسارهاي هيدروکربوري وجود دارد. اگر امکان توسعه يافتن کف اقيانوس در زير يک قاره وجود داشته باشد، باعث مي شود که آن قاره به دو قسمت تقسيم شود و در نتيجه در محل شکاف پوسته جديدي بوجود آيد (آفريقاي جنوبي و آمريکاي جنوبي). در اثر فشارهاي بيشتر و با گذشت زمان و در اثر فشارهاي بيشتر دو قاره از همديگر جداشده ، بطوري که بين آنها را آب گرفته و دريايي تشکيل مي شود که اين درياي بسته و کم عمق محل مناسبي براي رشد موجودات زنده مي باشد.
همچنين اگر در اين دريا آب به شدت تبخير شود در نتيجه باعث بوجود آمدن لايه هاي نمک شده که اين نمکها همراه ديگر رسوبات به کف درياي مزبور رسوب مي کنند و در مراحل بعدي و در اثر فشارهاي بيشتر فاصله بين دو قاره افزايش يافته و وسط آنها به يک اقيانوس بزرگ تيديل مي شود که در اين اقيانوس رسوبات دريايي روي نمک و مواد آلي را تدريجا پوشانده و در نتيجه اعمال فيزيکي و شيميايي آنها به هيدروکربور تبديل مي شوند.
● گنبدهاي نمکي و ارتباط آنها با نفتگيرها
رسوبات نمکي بر اثر فشاهاي وارده تغيير حجم داده و به شکل گنبدهاي نمکي در آمده و به عنوان تله هاي نفتي عمل مي کنند. در حاشيه شرقي اقيانوس اطلس چنين گنبدهاي نمکي از ناحيه فلات قاره تا مناطق عميق تر حتي تا عمق ۵۰۰۰ متر کشف شده اند و اين نشان دهنده تشکيل رسوبات نمکي هنگام جدا شدن قاره ها در درياهاي کوچک است و اقيانوس اطلس نيز در اول درياي کوچک بوده و با پيدايش اين گنبدهاي نمکي در اقيانوس اطلس چنين تصور مي کنند که در اعماق اقيانوسها نفتگيرهاي با ارزشي کشف شود و در مورد درياهاي ديگر نيز از اين تئوري پيروي مي کنند.
● نحوه تشکيل دياپيرها و نقش آنها در کانسارهاي نفت ايران
در مورد نحوه تشکيل ذخاير نفتي ايران با در نظر گرفتن لايه ها و گنبدهاي نمکي زياد در مناطق نفت خيز جنوب ايران نيز مي توان از تئوري تکتونيک صفحه اي پيروي کرد. بطوري که مي دانيم در حدود ۱۰۰ ميليون سال پيش درياهاي بسته اي ايران را مي پوشاند (دوره کرتاسه و قبل از آن).
● پيدايش زاگرس و ارتباط آن با تله هاي نفتي
در زمان ترشير صفحه عربستان (خليج فارس و زاگرس هم جزو آن بوده) که در جنوب غربي اين دريا قرار داشته تدريجا از قاره آفريقا جدا شده و به سمت شمال شرق حرکت مي کند که در منطقه برخورد آن با قاره اروپا آسيا (ايران مرکزي) زمين بالا آمده و درياي اوليه تدريجا خشک مي شود و در نتيجه اين تصادم و رفتن قاره عربستان به زير ايران مرکزي باعث مي شود که لايه هاي رسوبي داراي مواد آلي تشکيل شده در درياي کم عمق اوليه که روي هم انباشته شده است، چين خوردگي حاصل کرده و سلسله کوههاي زاگرس را بر روي منطقه فرورانش بوجود آورد.
همچنين در اثر چين خوردگيهاي بعدي ساختمانهاي تاقديسي که روي هم رفته در جهت شمال غرب و جنوب شرقي قرار دارند، در منطقه بوجود آمده اند که در مراحل بعدي به عنوان تله هاي نفتي با ارزش توانسته اند در جنوب ايران نفتها را در خود نگه دارند.

● تقسيم بندي هيدروکربنها بسته به ساختمان ، هيدروکربنها به دو دسته اصلي آليفاتيک و آروماتيک تقسيم مي شوند. هيدروکربنهاي آليفاتيک خود به گروههاي وسيع تر ...

تجمع هيدروکربن و تکتونيک صفحه‌اي در سالهاي اخير محققين زمين شناسي موفق به اکتشاف بيشتري در زمينه تکتونيک صفحه‌اي شده‌اند نتيجتا بوجود آمدن عده‌اي از م ...

مشتقات غير هيدروکربني نفت خام ، معمولا شامل ترکيبات گوگرددار ، اکسيژن‌دار و ازت‌دار مي‌باشد. نوع اين مشتقات در نفت خام در نوع خود پالايش نفت نيز موثر ...

مشتقات غير هيدروکربني نفت خام ، معمولا شامل ترکيبات گوگرددار ، اکسيژن‌دار و ازت‌دار مي‌باشد. نوع اين مشتقات در نفت خام در نوع خود پالايش نفت نيز موثر ...

اهميت نفت در دنياي امروز بر هيچ کس پوشيده نيست. امروزه نفت و فرآورده هاي آن به عنوان شاهرگ تمام سيستم هاي صنعتي مي باشد. به گونه اي که اين کالا از محو ...

شناخت زلزله تعريف زلزله مردم عامي درکلامي ساده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم نيروهاي ماوراء الطبيعه وخدايان مي دانند که بر بندگان عاصي وعصيانگر ...

زمين شناسي رسوبي براي اکتشاف و تکميل اطلاعات مربوط به مخازن نفت و گاز مهم مي باشد. اطلاعات زمين شناسي براي براي پيشبيني مکان هاي احتمالي استان هاي نفت ...

● مقدمه: منشا سوختهاي گازي متفاوت است. برخي به طور طبيعي وجود دارند و برخي ديگر از تغيير شکل سوختهاي مايع و يا جامد تهيه مي شوند. سازنده ي اصلي مفيد آ ...

دانلود نسخه PDF - هيدروکربن