up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله هورمون رشد PDF
QR code - هورمون رشد

هورمون رشد

كاربرد هورمون رشد در دامپروري (1)

Simpson و همكاران (۱۹۲۰) براي اولين بار گزارش نمودند كه عصارهِ هيپوفيز، موشهارا وادار به شيردهي مي كند. در سال ۱۹۴۵ شيميداني به نام Leeموفق به جداسازي هورمون رشدگاوي از عصارهِ هيپوفيز گرديد. در سال ۱۹۴۹ موِسسه ملي تحقيقات انگليس سه مادهِ هورمون رشدو پرولاكتين و ACTHاز غدهِ هيپوفيز نشخوار كنندگان را به عنوان هورمونهاي موِثر در شيردهي عنوان كرد. در سال ۱۹۸۲ اولين بار هورمون رشد نو تركيب در حيوانات اهلي مورد استفاده قرارگرفت.
● محل ترشح، ساختمان شيميائي
هورمون رشد كه به نام سوماتوتروپين نيز شناخته شده است از ۴۰ ۳۰ درصد سلولهاي بتاقدامي هيپوفيز ترشح مي شود. سوماتوتروپين گاوي داراي ۱۹۰ يا ۱۹۱ اسيد آمينه و با وزن مولكولي ۲۲۵۰۰ دالتونKD) ۲۲(مي باشد. هورمون رشد داراي دو زنجيره پلي پپتيدي است كه در طول هرزنجيره ۴ ناحيه آلفاهليكس وجود دارد و همچنين هورمون رشد داراي دو جايگاه فعال براي اتصال باگيرنده اش است. گوسفند و گاو در اسيدآمينه ۱۲۶ هورمون رشد متفاوت هستند كه جايگزيني اين اسيدآمينه به صورت لوسين و والين است .
هورمون رشد و پرولاكتين و لاكتوژن جفتي داراي تشابه قابل ملاحظه اي در توالي هستندشباهت اسيدآمينه در هورمون رشد انساني و لاكتوژن جفت حدود ۸۵ درصد و شباهت اسيد آمينه در هورمون پرولاكتين انساني و هورمون رشد۵۳ درصد مي باشد. پرولاكتين و هورمون رشد از يك خانواده هستند كه به نظر مي رسد بعد از تكامل مهره داران از يكديگر مشتق شده اند بعلاوه در ماهي توالي پروتئيني حد واسط اين دو هورمون بدست آمده است .
مشابهت توالي اسيدآمينه هورمون رشد گاوي با ديگر گونه هاي پستاندار ۹۸ درصد و با انسان۶۶ درصد مي باشد. اين تفاوت ممكن است آثار منحصر بفردي را ايجاد كند. شايد به همين دليل هورمون رشد انساني هم لاكتوژنيك و هم سوماتوژنيك است ولي هورمون رشد موش قوياسوماتوژنيك مي باشد .
● بررسي ساختمان شيميايي هورمون رشد در گونه هاي مختلف
توالي اسيد آمينه هورمون رشد در خوك و گاو داراي ۹۰% مشابهت مي باشد اما توالي اسيدآمينه در خوك(PST) و گاو(bST) بطور محسوسي با توالي اسيد آمينه انسان متفاوت است. تزريق هورمون رشد خوك و ميمون در خوكچه هندي اثر زودگذر داشته كه احتمالإ علت آن را تشكيل سريع آنتي بادي ضد هورمون رشد مي دانند
● كنترل ترشح هومورن رشد و عوامل موِثر آن
ترشح هورمونهاي قدامي هيپوفيز تحت كنترل هورمونهاي خاصي است كه توسط هيپوتالاموس ساخته و باعث تحريك يا مهار ترشح هورمونهاي قسمت قدامي هيپوفيز مي شوند. دو هورمون از هيپوتالاموس ترشح مي شود كه مستقيما از طريق وريدهاي كوچك سيستم باب هيپوتالاموس هيپوفيز به غده هيپوفيزقدامي منتقل مي شوند يكي از اين هورمونها مهاركنندهِ هورمون رشد يا سوماتواستاتين(SS)بوده كه سبب كاهش ترشح هورمون رشد مي شود و هورمون ديگر هورمون آزادكنندهِ هورمون رشدGHRHF)) كه سبب افزايش ترشح هورمون رشد مي گردد.هورمون اخير در تحريك سنتز هورمون رشد و رونويسي آن دخالت دارد.مهار كنندهِ هورمون رشد داراي ۱۱۴ اسيدآمينه و آزادكنندهِ هورمون رشد داراي ۴۰ الي ۴۱ اسيدآمينه مي باشد .
هورمون مهم ديگري كه در تنظيم عمل هورمون رشد نقش عمده اي دارد به نام عامل رشدشبه انسولين(IGF I)) يا سوماتومدين Cنام دارد كه توسط كبد ساخته مي شود هم عوامل رشدشبه انسولينI ونوع دوم آن(IGF II) در گاوها يافت مي شود. هر دوپپتيد داراي وزن مولكولي تقريبي ۷۵۰۰دالتون مي باشند(IGF I.داراي ۷۰ اسيدآمينه و(IGF II)داراي ۷۶ اسيدآمينه است. توالي اسيدآمينه درIGF Iگاو مشابه انسان است ولي تواليIGF II در سه اسيدآمينه با نوع انساني متفاوت است بنابراين احتمالا هورمون رشد سبب افزايشIGF I از طريق كبد شده وهمچنين ممكن است توليد موضعيIGF I در ساير بافتها را تحريك كند
● آثار كلي هورمون رشد
اط لاعات بدست آمده از حيوانات ترانسژنيك تاءييد كنندهِ اين حقيقت است كه هورمون رشددر بسياري از فعاليتهاي بيولوژيك نقش محوري دارد. هورمون رشد به عنوان يك هورمون موِثر درمتابوليسم ليپيدها شناخته شده است و منجر به افزايش تحرك چربي مي شود. در آزمايشات in vitroنشان داده شد كه هورمون رشد باعث افزايش ليپوليز در بافتهاي ذخيره چربي (آديپوز) جوجه مي شود
Feng و همكاران (۱۹۹۸) هورمون رشد رابه عنوان هورمون كليدي در فرآيندهاي متابوليكي مانند رشد، توليد مثل پيري و پاسخهاي ايمينولوژيكي معرفي نمودند. ديگر محققان در طيورتاثير هورمون رشد را روي وزن بلوغ، چاقي و توليد تخم مرغ تاييد نمودند.
Aggrey و همكاران (۱۹۹۸) گزارش نمودند كه اين هورمون در گاوهاي شيري بر شيردهي توسعه غددپستاني موِثر مي باشد .. خزعلي و همكاران (۱۳۷۷۱) نشان دادند كه هورمون رشد درجنس ماده شتر بيشتر از جنس نر است كه گفته مي شود اين امر به علت اثر افزاينده استروژن بر ترشح هورمون رشد است .
در خوك تاثير هورمون رشد در بازده مصرف خوراك و توليد گوشت به اثبات رسيده ومشخص شده كه كمبود هورمون رشد مي تواند با تاءخير در بلوغ ارتباط مستقيم داشته باشد.Kuhnlein و همكاران (۱۹۹۷) در يك بررسي ديگر تاءثير هورمون رشد در كنترل اشتها، رشدتركيبات بدن، پيري و توليد مثل را گزارش نمودند. در گوساله ها تزريق هورمون رشد باعث ۳ الي ۲۵ درصد بهبود در افزايش وزن گرديده است .تزريق هورمون رشد در گاوهاي شيري ۲۳ الي ۴۱ درصد توليد شير را افزايش داده است. محققان ديگر نيز تاءثير هورمون رشد بر روي فعاليت تخمدان و اسپرماتوژنز و همچنين افزايش لنفوسيت هاي خون را بررسي نمودند و تاثير بي ترديد هورمون رشد در توليدمثل و افزايش قدرت سيستم ايمني و مقاومت به بيماري را يادآور شدند
●آثار فيزيولوژيكي هورمون رشد در حيوانات اهلي در طول رشد و شيردهي
▪ افزايش ذخيره و سنتز پروتئين
▪ ماهيچه اسكلتي افزايش مصرف گلوكز و اسيد آمينه

ويتامين ها وموادمعدني : هرچند درضمن فرايند حرارتي ، پاره اي از ويتامين هاي موجود درشير كاهش مي يابند ، اما بعضي از اين تركيبات به وسيله باكتري هاي ماس ...

بلورهاي نيم رسانا که براي ساخت قطعات الکترونيکي و مدارهاي مجتمع استفاده مي شوند، بايد به صورت دقيق رشد داده شده و ناخالصيهاي آنها جدا گردد. در زير به ...

عمل همه اندام هاي بدن از ماهيچه تا قلب، از بلنداي قد تا نوك انگشتان، عصبانيت و شعف، وسوسه و نيازها، خواب و بيداري، گرسنگي و سيري، همگي وابسته به عمل ه ...

هورمون رشد (growth hormone) ، يک پلي پپتيد متشکل از ۱۹۲ اسيد آمينه است که در ساختمان آن دو پيوند دي سولفور وجود دارد. هورمون رشد در گونه هاي مختلف متف ...

هورمون رشد (growth hormone) ، يک پلي‌پپتيد متشکل از 192 اسيد آمينه است که در ساختمان آن دو پيوند دي‌سولفور وجود دارد. هورمون رشد در گونه‌هاي مختلف متف ...

کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در ...

بعد از ماهيان باله دار(Finfish)، سخت پوستاني مانند ميگوي دريايي، ميگوي آب شيرين، خرچنگ ، لابستر و ... از اهميت بالايي در آبزي پروري برخوردارند. سيستم ...

● بيوسنتز اکسين ساخت اکسين عمدتا در بخشهاي مريستمي گياه بخصوص ، جوانه هاي راسي و برگهاي جوان صورت مي گيرد. در پژوهشهاي اوليه در مورد اکسين گفته شده بو ...

دانلود نسخه PDF - هورمون رشد